Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
Големина на текста:
2. Традиционни и интерактивни методи за обучениеописание,
диференциация, характеристика на конкретни методи. Някои
педагогически подходи за работа и практики в начален етап на
обучение
Методите за обучение са част от главните структурни компоненти на
всяка дидактическа система. Добрият подбор и ефективното им използване
влияят качеството на обучението поне в два аспекта:
-правят учебното съдържание достъпно, интересно и полезно за
учещите се;
-правят обучаемите (в зависимост от избора на учителя) активни или
пасивни участници в учебния процес.
От тази изходна позиция можем да диференцираме на методите на
обучение в две основни и относително самостоятелни групи: пасивни
методи на обучение и активни методи на обучение. Изборът на пасивни
методи за обучение прави малките ученици обекти на педагогическото
въздействие. Началният учител, който избира пасивни методи при
организиране на педагогическите взаимодействия с учениците предизвиква
у тях отегчение, неразбиране и дори умора. Това съответно води до
затруднения в ученето и научаването. По-този начин се влиза в
противоречие с основната идея на конструктивизма, чечовек се учи на
базата на опита, който притежава и новото знание, с което се среща”.
И обратно, изборът на активни методи от страна на учителя, води до
включване на учениците в решаване на различни познавателни задачи и
ситуации, до вземане на решения, предполага изява и активна комуникация
с учителя и със съучениците.
В най-общ план методите на обучение се определят като съвкупност
от целенасочени действия на учителя и учениците за постигане на
определени образователни цели и задачи [14, 36].
През последните години в резултат от обществените промени и
развитието на технологиите се търсят нови подходи, методи, техники,
апробират се и се генерират педагогически практики за усъвършенстване на
образователния процес в началното училище. Вниманието се насочва в
различни направления, но все по-ясно става, че е необходимо използване на
нови образователни модели на обучение, включващи технологични решения,
активизиращи познавателната и практическо-приложната дейност на
учениците, стимулиращи изграждането на самостоятелна активност и
индивидуален познавателен опит. Тези идеи стават особено важни сега,
когато акцентът на образователния модел е с насоченост към активно
учещия ученик, който стои в центъра на педагогическите взаимодействия. В
тази връзка анализът на методите на обучение по отношение на тяхната
мотивираща, стимулираща и активизираща роля следва да се насочи в
следните направления:
Първо: изясняване на понятията активни методи на обучение и
методи, активизиращи дейността на учениците.
Второ: разкриване на практически възможности за по-ефективно
използване на някои от основните методи на обучение с ориентация към
активизиращата им функция.
Трето: анализиране на някои от новите съвременни интерактивни
методи на обучение с оглед включването им в по-разгърнат вид в
методическата система на началните учители.
През последните 15 години непрекъснато се говори и пише за
необходимостта от използване и прилагане на активни методи”,
интерактивни методина обучение, които мотивират учениците да бъдат
активни участници в образователния процес; които стимулират
познавателната активност и самостоятелната дейност на учениците и т.н. не
случайно Г. Бонева посочва, че в процеса на учебно-възпитателната
работа в началното училище е необходимо да се създадат условия
учениците да осъзнаят значимите мотиви, за да се превърнат те в
подбудител за действията“ [18, с. 170].
При изясняване и тълкуване на категорията активни методи на
обучение могат да се представят различни схващания, които по-същество
навлизат в съдържателното интерпретиране на самото понятие. По принцип
би могло да се отбележи, че всеки метод може да бъде активен в
зависимост от функциите, които реализира, както и от резултатите, които
се постигат или се предполага, че трябва да се достигнат при неговото
приложение. Като се имат предвид тези основания, може да се приеме, че
не е удачно да се диференцират методите на обучение в релациятаактивни
неактивни”.
Сред най-дискутираните въпроси в училищната реалност стои този за
интерактивността, за нововъведенията, за откривателството и
иновациите. Той остава актуален, защото в интерактивността е новото,
непознатото, неизследваното, а за образованието е непреходен, тъй като е
основополагащ за редица дейности, на които се гради развитието на
личността, творческото й начало и стремежът й към непрекъснато развитие.
В интерактивната среда се търсят нови, различни измерения на
отношенията учител ученик“. Самата иновация в съвременното
образование най-често е свързвана с интерактивно обучение.
Предпочитани са методи на работа, които се стремят към ефективност по
отношение на академичните постижения на учениците и нестандартност на
решенията, и които непрекъснато внасят нови елементи в средата за учене.
Що се отнася до предпочитанията към учителя трябва да се каже, че се при
избора родителите предпочитат учители, които експериментират с
подходи, методи, техники в методиката на обучение по отделните учебни
предмети, които се изучават в началното училище. По този начин се
създават предпоставки за творчески изяви на участниците в процеса на
учене. Не е случаен фактът за школата на учителите новатори, които
провокират иновативните процеси и не престават да търсят нови
възможности за изява в контекста на информационните и на
комуникационните технологии. Интеракцията предопределя техния
съвременен статус и облика им на представители научилище на
бъдещето“. Нещо повече чрез новия закон за предучилищно и училищно
образование се въвеждат т.нар. "иновативни училища" [46]. Това са
училища, които разработват и прилагат новаторски методи на преподаване
и развиване на учениците. За тази цел също се въвежда и принципът на
автономия в работата на училищата, детските градини и центровете за
подкрепа на личностното развитие. Те ще могат да определят свои
политики за развитието си, да уреждат устройството и дейността си в
правилник, да избират организацията, методите и средствата на обучение,
да определят свои символи и ритуали и др.
В обобщен план интерактивното обучение е това обучение, което
създава едновременно условия (какво?) за повишена вътрешна активност
както на учителя, така и на ученика при тяхното взаимодействие и
възможност (по какъв начин?) за външната им изява чрез гъвкави и
динамични методи (как?) в процеса на обучение (къде?) с умелото и
компетентно прилагане на съвременни динамично развиващи се средства на
обучение от учителя (кой?) в подходяща образователна среда (къде?) –
училищна, домашна, извънкласна, състезателна, в урочните и извънурочните
форми.
Въз основа на представеното можем да определим интерактивното
обучение като част от личностноориентирания образователен процес, в
който в синергетично цяло се съчетават дейности, насочени от една
страна към ефективен подбор и адаптиране на учебно съдържание
(какво да се учи?) спрямо познавателните способности и интереси на
учениците, и от друга страна - познаване и прилагане на подходи,
практики и технологии (как да се учи?), които мотивират и
стимулират познавателната активност на обучаемите, нуждата им
от изява и поддържане на относително постоянно ниво на академични
резултати.
Б. Господинов определя традиционната система от методи като
система от отворен тип, която се допълва и обогатява, за да отговори на
изискванията на променящата се практика на обучението. „...един и същ
метод... се класифицира не само в една, но и в повече, а в някои случаи
във всички групи на съответната класификация. Важното е..., че един и
същ метод на обучение, в зависимост от принадлежността си към една
или друга група, ще промени своята структура, създавайки различни
тенденции в познавателната дейност на обучаваните...” [34].
Взаимодействието между използването на традиционни и
интерактивни методи на обучение е добре онагледено от Л. Стоянова

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 фев 2020 в 12:08 студентка на 46 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски"
16 фев 2020 в 10:49 студент на 32 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, випуск 2010
13 фев 2020 в 15:49 студент на 40 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2022
13 фев 2020 в 15:29 в момента не учи на 33 години
10 фев 2020 в 21:06 студент на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, випуск 2019
10 фев 2020 в 15:46 студент на 28 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - pedagogi4eski, випуск 2016
05 фев 2020 в 12:33 родител
02 фев 2020 в 10:56 учител на 52 години
01 фев 2020 в 21:16 студент на 42 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2021
30 яну 2020 в 08:45 студентка на 30 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Маркетинг, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Методи на обучението

29 май 2007
·
2,953
·
11
·
1,339
·
1,161

Методите на обучение като "подредени системи от взаимосварзани похвати за педагогическа дейност на учителя и учебно-познавателна дейност на учениците".
 

Образованието

08 дек 2007
·
450
·
4
·
709
·
409

Нивото на образованието в Балгария и другите страни
 

Курсова работа

15 яну 2010
·
110
·
7
·
2,361
·
168

Курсова работа по дидактика - включва всичко,теории за подбор и структуриране,предмет и обект на дидактиката,формулиране на понятията учене,преподаване,обучение,учебно съдържание и др....
 

Процес на обучение

24 дек 2006
·
2,320
·
2
·
433
·
712
·
1
·
1

Обучението е организационно функционално единстжо между преподаването на учителя и ученето (дейността на ученика)...
 

Планиране на обучението

28 дек 2006
·
1,435
·
2
·
360
·
601
·
1

Нива на планиращия процес. В зависимост от обема на учебното съдържание и учебното време,за което то трябва да се усвои разграничаване годишно,тематично и урочно планиране.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
98
1
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
101
1
1 мин
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Традиционни и интерактивни методи

Материал № 1284682, от 09 май 2017
Свален: 263 пъти
Прегледан: 411 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 10,326
Брой символи: 63,684

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Традиционни и интерактивни методи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  36 години
139 28

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
36 28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения