Големина на текста:
П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
„П А И С И Й Х И Л Е Н Д А Р С К И”
Филиал С М О Л Я Н
К У Р С О В А Р А Б О Т А
Тема: НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ
АКТОВЕ
Изготвил: Емилия З. Сиракова
Фак. № 054512
Специалност: ТУРИЗЪМ
Административното право е измежду най-новите правни отрасли. Гражданското
и наказателното право съществуват вече повече от 2000 години, докато
административното право възниква във Франция след победата на Френската
буржоазна революция през 1789 година като резултат на принципа за разделение на
властите.
Чрез възприемането на принципа за разделение на властите се постига
разпределение на държавната власт между различни държавни институции /органи/.
Властта се разпределя така, че да се изключи съсредоточаването на много и силни
правомощия само в една от тях. По този начин се създава гаранция, че не е възможно
връщане назад към абсолютизъм, към неограничената власт на монарха такава,
каквато е била до буржоазната революция. Постига се баланс между отделните власти,
очертават се границите между тях. На второ място, за да се поддържа този баланс, на
всяка от властите се предоставят правомощия за контрол спрямо останалите. По този
начин отделните власти „се наблюдават” една друга и се следи спазването на
разпределението на държавната власт по между им. В това отношение особено важен е
контролът, който законодателната и съдебната власт упражняват спрямо
изпълнителната, защото именно изпълнителната власт най-често е склонна към
изземване на правомощия от другите две власти.
Следователно изпълнителната власт се създава като реализация на принципа за
разделение на властите, като негово осъществяване, а административното право е
правният отрасъл, изучаващ обществените отношения, възникващи при осъществяване
на изпълнителната власт.
Административното право на Република България също регулира определен
кръг обществени отношения. По-точно казано, то урежда специфичните отношения
между правни субекти, които възникват в процеса на организиране и осъществяване на
изпълнителната дейност на държавните органи. Или регулира обществените отношения
в сферата на държавното управление. По тази причина отношенията тук имат
управленски характер.
Субекти на административното право са всички лица и организации,
вкл.държавни органи, с които са свързани пораждането, изменянето или
преустановяването на права и задължения в сферата на държавното управление.
Правният статут на субектите на административното право се определя от
Конституцията на Република България, законите и подзаконовите нормативни актове,
които регулират обществените отношения, вързани с организацията и
функционирането на държавното управление /държавната администрация/. Субектите
на административното право се разделят на три основни групи : 1) граждани, 2)
организации и 3) органи на държавно управление. Всяка от посочените група субекти
участва активно в общественото управление.
Административната правосубектност е способността на субектите на
административното право да бъдат носители на права и задължения като участници в
правни отношения в областта на държавното управление. Нерядко в теорията и
практиката вместо за административна правосубектност се говори за административна
правоспособност. И в двата случая става дума за едно и също – за признато по законите
качество на гражданите, организациите и държавните органи, което им дава
възможност да се прояват като субекти /страни/ в различни административни
правоотношения.
Административният акт, начиран още акт на държавно управление, е съществен
елемент на правните явления в сферата на изпълнителната дейност. Най-често по
предписание на правната норма тъкмо административният акт е онзи юридически факт,
при наличността на който се предизвикват пряко предвидените от нея правоотношения,
права и задължения за различните области на правото, а по специално – за областта на
административното право, регулиращо обществените отношения, свързани с
държавното управление.
Административният акт се очертава като важна форма на изпълнително-
разпоредителната дейност, без която не може да се осъществи динамиката на
съвременното държавно строителство. Поради това той носи неотменно и нейните
белези. Той може да бъде определен по следния начин: властническо волеизявление
на орган на държавно управление /или приравнен нему друг орган/, издадено въз
основа и в рамката н азакона, което едностранно предизвиква правни последици в
сферата на изпълнителната дейност и което при необходимост може да бъде
приведено в изпъление с помощта на държавна принуда.
НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
Актовете на административните органи, когато противоречат на законите или на
издадените въз основа на тях други нормативни актове, са от гледна точка на правото
недействителни /незаконови/ актове и като такива не могат на предизвикат поначало
никакви правни последици.
Случаи на недействителност
Незаконосъобразността /недействителността/ на административните актове ще
бъде налице винаги, когато не са били спазени някои или всички от посочените по-горе
условия за тяхната валидност. По такъв начин на практика могат да се представят
следните видове незаконосъобразни /недействителни/ актове на държавно управление:
1) актове, издадени от некомпетентни органи или в превишение на предоставената
компетентност (превишение на власт); 2) актове, при издаването на които не е спазена
предвидената от закона форма; 3) актове, несъобразени с процесуалноправните
изисквания на правната норма; 4) актове, несъобразени с материалноправните
изисквания на правната норма; 5) актове, несъобразени с целта на закона.
Всяко едно от посочените нарушения има характер на недостатък /порок/ на
издадения административен акт. В зависимост от изброените закононарушения в
правната терминология са се наложили следните наименования на отделните пороци
/недостатъци, дефекти/: 1) некомпетентност или превишение на власт; 2) неспазване на
законната форма; 3) неспазване на производство; 4) незаконосъобразност по същество
и 5) нецеленасоченост по закон или превратно упражняване на власт.
Тези недостатъци се определят от закона като «основания за отмяна» на
административни актове: «Основания за отмяна на административни актове са: 1)
липса на компетентност; 2) неспазване на установената форма; 3) съществени
нарушения на административнопроизводствени правила; 4) противоречия с
материалноправни разпоредби и 5) несъответствие с целта на закона» /чл. 12 ЗВАС/.
Както се вижда, пороците на актовете на администрацията са отрицание на
условията /изискванията/ за тяхната валидност. Така, когато не са спазени изискванията
за компетентност, актът на администрацията ще бъде засегнат от порока
«некомпетентност». Такъв ще е например случаят с издаване на заповед от директора
на Областна дирекция «Полиция» до един гражданин да отиде в данъчната служба на
плати данъците си. Тук компетенстността в областта на данъчното облагане притежава
не полицията, а органите на данъчната администрация. Некомпетентност поради

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 май 2020 в 06:20 потребител на 69 години
27 дек 2018 в 17:37 студент на 31 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве и здравен мениджмънт, специалност - Управление на здравните грижи, випуск 2017
17 юни 2018 в 10:17 ученик на 24 години от София - СГХСТ, випуск 2016
20 окт 2016 в 15:30 в момента не учи на 29 години от Плевен
07 юни 2016 в 23:20 студентка от София - УНСС, факулетет - Юридически, випуск 2008
18 май 2016 в 09:04 студент на 36 години от София - Нов български университет, факулетет - Магистърски, специалност - Право, випуск 2020
18 фев 2016 в 13:06 в момента не учи на 38 години
20 апр 2015 в 10:48 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - право, випуск 2018
09 мар 2015 в 13:18 в момента не учи
21 окт 2014 в 23:27 студент на 47 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита

08 май 2008
·
484
·
33
·
6,838

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита. История на ангажирането на ЕС с ПЧ.
 

Правни сделки

24 окт 2008
·
71
·
5
·
451
·
42

Сделка. А) определение – сделките са волеизявления на правен субект по силата на, който възниква, изменя се и се прекратява едно правно отношение. ...
 

Административно - наказателна отговорност

22 яну 2011
·
81
·
18
·
671
·
113

Административната отговорност е вид юридическа отговорност, която се търси от лице, извършило нарушение, определено в нормите на административното право. Основният закон който го регламентира е законът за административни нарушения и наказания – 1969 г....
 

Правата на човека

21 яну 2008
·
759
·
6
·
1,283
·
1,333
·
2
·

Софийски университет “Св. Климент Охридски” Факултет по журналистика и масова комуникация Правата на човека Идеята за правата на човека е фундаментална за съвременното общество. Сегашното й състояние обаче, е плод на многовековно развитие...
 

ЕТ и ЕООД

25 окт 2008
·
61
·
1
·
194

Кратка информация за ЕТ и ЕООД и съществни и несъществни услвия на договор за изработка.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
10 въпроса от основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по основи на правото, с който можете да проверите знанията си. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
1 мин
06.06.2019
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
6
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Недействителност на административни актове

Материал № 12833, от 18 дек 2006
Свален: 519 пъти
Прегледан: 114 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 20
Брой думи: 5,125
Брой символи: 48,475

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Недействителност на административни актове"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения