Големина на текста:
През 1987 г. излиза от печат фундаменталният труд на академик Евгени Матеев
Структура и управление на икономическата система”. Той е резултат преди всичко на
мащабните и изключително задълбочени изследвания на икономическата система. Прочитът
на труда показва и познаването изследванията и печатните издания в тази област на видни
чуждестранни икономисти. В този труд най-явно е изявен геният на големия учен Евгени
Матеев.
Невъзможно е в един кратък текст да се даде каквато и да е характеристика на този
фундаментален труд. Ще си позволим да отбележим накратко опорните точки от първа
глава.
1.Икономическа система-
1.1. Икономическата система изпъква непосредствено, при емпиричен подход като
съвкупност от взаимнообуславящи се производствени процеси, а всеки един
производствен процес - като въздействие от страна на човека върху природни вещи и
процеси, което ги превръща в потребителни стойности. Но същият този обект
представлява и съвкупност от технологически процеси и в такъв аспект е предмет на
техническите науки. По-нататък: производствените процеси са действия на хора и
връзките на взаимно обуславяне на всеки един производствен процес с всички останали
представляват отношения между личности и колективи - в този аспект имаме обект на
социологията.
1.2. Нещо повече, по същественото наблюдение на Маркс от тази гледна точка самото
участие на човека е от интерес просто като една от многото операции.
1.3. Предмет на технологията е последователността и връзките на
операциите в качеството им на елементи на тази система. А що се отнася до
отношенията между самите производствени процеси, технологията ги разглежда също
като отношения между елементи на технологически операции: за нея е без значение
откъде е дошла една машина - от интерес е само това, каква именно е машината и при
какви коефициенти на използуване тя участвува в дадения вид операции от дадения вид
технологическа система.
1.4 При изучаването на системите (от операции) от по-горен ранг същият този
технологически подход се изразява в това, което наричаме научна организация на труда.
Навсякъде, където технологията третира участието на човека, се касае, както се вижда, все
за тозисъдържателенподход (с какви именно действия в даден производствен процес
участвува човек с такава и такава квалификация).Всичко това определя и категориалния
апарат на технологията. Производственият процес за нея е съвкупност от операции
(технологическа система). Трудът за нея е само една от многото технологически операции -
всички останали процеси, например при една автоматизирана технологическа система, се
характеризират именно с това, че не са труд, т. е. протичат без участието на човека.
Средството на труда е машина или инструмент. Предметът на труда е материал. Що се
отнася до отношението към продукта като изход от технологическата система: понятието
производителност се отнася в технологически смисъл еднакво към всички елементи, няма
разлика между КПД и производителност на труда, между екстензивно, съответно
интензивно използуване на машината и на работната сила.
1.5 човекът може да управлява процесите като управлява собственото си енергетическо
участие; или като осигурява само сигналите на управлението; или като осигурява само
контрол (със сигнали) при отклонение на контролираните параметри от едни зададени
(пак от човека) значения - или като програмира един автоматичен контрол; второ,
производственият процес е такава технологическа система с участието на една или
повече личности (във взаимодействие), която резултира в продукт,самостоятелен във
времето и пространството (или само в пространството), и поради тази самостоятелност
той може да поеме алтернативни по-нататъшни пътища.
1.6 Участието на човека е предмет на икономическата наука не от гледна точка на
отношението му към самите операции, а именно като труд, като проява на субекта на
производствения процес и като фактор, който идентифицира самия производствен процес в
качеството му на прост обект. В тази връзка машината става средство
на труда даже когато функционира в една автоматизирана технологическа система;
материалът става предмет на труда даже когато човекът не го докосва и не го вижда.
Изходът на технологическата система за икономиката е продукт на труда. Що се отнася до
вида на продукта - параметрите, които характеризират тази вещ, са за икономическата
наука даденинаготово от технологията и представляват интерес само дотолкова, доколкото
го идентифицират като определен по вид продукт.
1.7 Всяка реална система е отворена. Затова и икономическата система се характеризира
освен с връзки на взаимна зависимост (с носител - потоците продукция) между своите
елементи, още и с екзогенни връзки, носители на които са потоци от различен вид: откъм
входа - например входящите потоци от работно време, откъм изхода-например изходящите
потоци от крайна продукция, съставляващи предмети за потребление
1.8Стигаме до дефиниция: икономическата наука изучава съвкупността от производствени
процеси, от отношения между тях (носители на които са потоците продукция) и от
екзогенни отношения.
1.9 Хората влизатв процеса на производствотов различни по характеротношения”, така
че традиционната формула покрива различни ситуации, като се почне от научната
организация на труда и се свърши със съвместното посрещане на новата година. Най-общо,
но в същото време и достатъчно (за идентифициране на системата като обект на
социологията) определение наотношенияе: зависимост на проявите (действия и
бездействия) на личността (в частност - на участвуващата в производството личност) от
проявите на останалите личности. И понеже съвкупността от «прояви» (действия и
бездействия) представлява изобщо формата на съществуване на личността, можем да
кажем: зависимост на всяка една личност от останалите.
Кръгът от ограничения, в които се проявява личността при различни ситуации, е различен
(различни по вид зависимости) и съвкупността от личности се структурира с различна
сложност в подсистеми: колектив на една бригада, на завод, район, нация, съдружество от
нации, световна система. Типът на отношения в тази връзка е също различен: конкуренция
(съревнование) вътре в даден колектив, солидарност вътре в колектива в отношенията му на
конкурент с другите колективи и пр.
1.10. Социална психология- Всички тези психически процеси, които определят
непосредствено чрез взаимните си връзки климата, са предмет на психология на
колективите (не само производствени, но професионални изобщо; не само професионални,
но и колективи изобщо).
1.11. Социологията обяснява защо присъщите на социалната психология механизми
довеждат до такива, а не до други субективни интереси. Социалната психология обяснява
механизмите, при които обективните интереси се превръщат в субективни интереси и в
съзнателни (целесъобразни) действия на личностите.
1.12. Управлението на системата от производствени процеси в тяхната сложна обвързаност
на взаимно обуславяне намира израз в характера на собствеността. В този аспект то е изцяло
предмет на икономическата наука
1.13. Съдържанието на управленските решения: фонд «Натрупване» - фонд «Потребление»,
макроструктура на фонд «Потребление», структура на стоковия фонд - всичко това като
показатели и като апарат за прогнозиране на извъникономическите фактори е предмет на
икономическата наука. Политическите фактори, които стоят зад пропорцията натрупване-
потребление, са обект на социологията! Структурата на потребностите в качеството им на
екзогенен фактор по отношение на структурата на стоковия фонд е обект на социологията и
социалната психология. Структурата на заплащане - аналогично: като апарат на управление
коефициентите са предмет на икономическата наука, конкретното им цифрово значение
трябвада се определи с решения, които са обект също на икономическата наука, но
факторите, които трябва да се прогнозират при решенията относно тези коефициенти, са
обект на социологията.
1.14. Необходимо е да обърнем внимание на още един момент, който се съдържа в
Марксовата дефиниция: отношенията на човека като субект на производствения процес към
природата като негов обект не е «пряко», то минава през средствата на труда, които
представляват на свой ред система от предварително видоизменени (също чрез средства на
труда) природни вещи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране, предназначен за студенти от УНСС в 1 курс. През 1987 г. излиза от печат фундаменталният труд на академик Евгени Матеев "Структура и управление на икономическата система”. Той е резултат преди всичко на мащабните...
Изпратен от:
fashion_divaa
на 2017-03-17
Добавен в:
Анализи
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
4 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Анализи по Планиране и прогнозиране от София за Студенти в УНСС несваляни с 11 - 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Бизнес план на “Вертен” ООД - София


Настоящата дипломна работа е на тема “Бизнес план на “ВЕРТЕН” ООД – София”. Основната й цел е да се представи значимостта на маркетинговата политика за перспективната ориентация на фирмата, дефинирането на нейния целеви пазар ............
 

Планиране и прогнозиране

29 окт 2007
·
1,247
·
27
·
6,793
·
282
·
1

Планирането се определя като главна функция на мениджмънта и се разглежда в тясна връзка с цялата система на вътрешно фирмено управление...
 

Система и системен подход

26 ное 2007
·
620
·
19
·
8,628
·
511
·
2

Материали по планиране и прогнозиране за УНСС...............
 

Пищови по планиране и прогнозиране

08 дек 2007
·
497
·
5
·
2,718
·
118

Система от икономически показатели за оценка - има пирамидален характер на върха на пирамидата има най-малък брой показатели.
 

Организация


Организация е болница, предприятие, акционерно дружество, висше учебно заведение и др. За да се нарече организация, тя трябва да отговаря на няколко характеристики...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
16 мин
08.08.2013
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
39
4
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране

Материал № 1278088, от 17 мар 2017
Свален: 4 пъти
Прегледан: 13 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 13
Брой думи: 4,520
Брой символи: 28,739

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране и прогнозиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала