Големина на текста:
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ЗАПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО
Историческото и културно наследство на един народ определят, до голяма степен,
неговото настояще и най-вечебъдещето. Ретроспекцията и познаването на далечното и не
толкова далечно минало има особено значение, като база за опит и познание, като
самочувствие и основа за вземане на правилните решения във личния живот на хората и
всички нива на държавното устройство. Културата на един народ не може да се разглежда
изолирано в рамките на Света. Точно обратното, постиженията на един от народите, по
различен начин и време, става достояние на други, заинтересовани общества, разбира се ако е
съхранено и запазено по най-подходящия начин..
В тематаКултурно историческо наследствоособено място заема стремежа и
желанието на хората да опазят направеното, постиженията които да съхранят за себе си и за
поколенията.
Поглеждайки назад, в писаната и достъпна история на Света, можем да твърдим, че
първите запазени факти и артефакти са както исторически, така и културни. Опита за
деление стриктно на културни или на исторически показва, тяхното неделимо единство.
Опазването и закрилата на културното наследство на Република България, независимо
от местонахождението му се урежда и осигурява от Държавата, регулирано съсЗакон за
културното наследство”.
Културното и историческо наследство са нематериалното и материалното недвижимо и
движимо наследство, културни ценности, които са носители на историческа памет,
национална идентичност и имат научна или културна стойност.
Културните и исторически ценности могат да бъдат публична и частна собственост. Те
могат да са собственост на държавата, общините, на Българската православна църква и
другите регистрирани вероизповедания, както и на физически и юридически лица.
Правото на достъп до културното наследство, осигурено от клаузите на Закона, е
възможност да се ползват културните ценности, като се осигури физически или
интелектуален достъп до тях, без да се увреждат или подлагат на риск, като Държавата,
общините и частните лица създават условия и гарантират на всяко лице равен достъп до
културни ценности.
Културните и исторически ценности могат да се класифицират като движими и
недвижими такива, мога да бъдат: археологически обекти и резервати; исторически,
архитектурни и етнографски обекти и комплекси; документално наследство - книжовни и
литературни ценности; аудио-визуално наследство и други направления на живота и бита на
хората.
С появата на дигиталните технологии, стремителното им усъвършенстване и тяхната
масовизация във всички сфери на живота и бита се осигуряват технологии и съоръжения,
полезни за опазване на културното и историческо наследство. Важно е да се отбележи, че
физическото опазване на оригиналите, доколкото е възможно, е едното направление. Голяма
част от така съхранение обекти на КИН (културно и историческо наследство) са трудно
достъпни, или съвсем недостъпни, за широкия кръг от интересуващи се специалисти и
любители. Причините за силно ограничения достъп са обективни.
Така например уникални и ценни писмена (древни ръкописи, книги или артефакти) са
реставрирани и опазени с много усилия и средства, а докосването им и дори осветяването им
може да ги повреди непоправимо.
1
От друга странасъвременните печатни издания са толкова много, че без съвременната
им систематизация и представяне от библиотеките е невъзможно да се обхване дори от
специалисти в даденото направление.
Като друг примерне всеки може да погледне платото Гиза и пирамидите от птичи
поглед, да се разходи между тях и по трудно достъпните коридори и проходи.
Още по-трудно ще се справи дори специалист изправен пред археологическа експозиция
на крепост или град от който са останали само следи от основите.
Съвременните компютърни технологии решават повечето от тези проблеми, като все по
пълно и успешно осигуряват достъп до максимално близки до оригинала дигитализирани
(цифрови) копия или модели на такива обекти.
На първо място записват, съхраняват и предлагат за ползване от заинтересовани, на
ръкописни и печатни материали. Просто се правят качествени изображения (снимки) и се
сканират текстове (и цели книги), организират се в библиотеки, размножават се на носители
магнитни, оптически, електронни и се предоставят за ползване. Става възможно човек да носи
в джоба си огромна библиотека, при това организирана така, че да стигне до интересуващия
го материал бързо и лесно.
Ползва се техникафотографски апарати, скенери, компютри и специализиран софтуер
за обработка, организация и представяне.
По подобен начин се събират и опазват: аудио-визуално наследство; устната традиция и
език; обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; народна медицина; музика, песни и
танци; кулинарни и еноложки традиции; народни игри и спортове.
По-различно е когато трябва да се представи голям не преместваем обектсграда,
комплекс или селище. Освен необходимостта да се направи достояние на обществото,
причина за възможно най-пълно и подробно съхраняване на обекта е опасността от промяна,
повреждане или унищожаване по различни причинивандализъм, природни бедствия, война
например.
С помощта на достатъчно мощна изчислителна машина (компютър), подготвен
специалист или колектив специалисти, чертежна документация (архитектурно заснемане на
обекта) и подходящо програмно осигуряване се изготвя пространствен (3-Д) модел на обекта.
Така изготвения модел на обекта, изработен в мащаб, може да се ползва и разглежда, както от
специалисти така и от заинтересовани любители. Софтуерът с който е изготвен позволява
моделът да се представи и като чертежи и като мрежово структурирани пространствени (3-Д)
изображения и като рендирани (облечени в цвят повърхности), масивни фигури. Освен това
обекта може да се наблюдава от различни убежни точки, при различно дефинирано
осветление (ден, нощ, облачно). Може да севлизав обекта по улиците, коридорите стаите.
Може да се правят иразрезиза изучаване на архитектурата.
Когато ще се моделира археологичен обект или комплекс може да се подходи по два
начина: Да се пресъздадат разкритите останки, които даотразят само действително
съществуващи обекти на КИН, или да се изготвятвъзстановкиспоред хипотезите на
изследователите на обекта - появява се нова научна дисциплина, виртуалната археология.
Това е особено полезно за масовата публика, която трудно може да си представи качествата
на една сграда или архитектурен ансамбъл само по частични археологически находки. Тази
технология дава и по-богати възможности за различни възстановки и реконструкции на
обекти, без да се нарушава автентичността на откритите артефакти чрез изграждане на
строителен обект върху тях.
Ползваното приложното програмно осигуряване (софтуер) може да е:
2
AddCAD – параметричен софтуер за 2D/3D архитектурно проектиране
Какво е Параметричен софтуер - Параметричният софтуер дава възможност да се
изгради проекта от цялостни обекти (от библиотека или отделно изготвени), като врати,
прозорци, стени или обзавеждане. Сградата обикновено се въвежда в 3D, а генерирането на
отделните планове, разрези и фасади става автоматично, както и на всички количествени
сметки и спецификации, при такава необходимост.
Autodesk 3ds Max
Autodesk 3ds Max, преди 3D Studio MAX, е софтуер за 3D компютърна графика.
Софтуерът работи на Windows платформа. 3ds Max се използва в много индустрии,
включително и за архитектурно моделиране и за създаване на специални ефекти
Autodesk Maya
Autodesk Maya, или още наричана с името Maya, е софтуер за 3D компютърна графика
която е приспособена за Операционни системи като Windows, OS X и Linux. Използва за
създаване на интерактивни 3D приложения, включително видео игри, анимационен филм,
телевизионен сериал, или визуални ефекти.
Несъмнено при популяризацията на качествата на един обект от КИН е изключително
важна визуалната информация. В близкото минало възможностите за поднасяне на такава
информация се ограничаваха до двумерни печатани изображения или видео и кино филми,
както и актуалните достижения на настъпващата компютърна технология. Развитието на
съвременните интерактивни мултимедийни технологии и разпространението на техните
продукти на цифрови носители или през интернет повишиха значително възможностите за
визуално представяне на обектите. Предимствата на тези технологии могат да бъдат
обобщени в две основни насоки.
Първата е в подобряване не само на качеството на изображенията, но и повишаване на
възможностите за пространствено възприемане на обектите, въпреки използването на
класическа плоскост на изобразителна равнина - повърхността на екрана на компютърния
монитор.
Втората е свързана с интерактивността - наблюдателят е активен участник в
действието, той сам управлява визуализацията и се поставя в ролята на посетител на обекта,
който самостоятелно го разглежда. При един предварително изготвен видеоматериал
зрителят е принуден да изгледа всичко в последователност и по начин, който е бил предвиден
от създателите му. Той не може да се "отклони от обиколката" или да се "загледа" в нещо,
което го интересува.
Съвременни технологии за генериране на тримерна пространствена
информация
основни технологии за генерирането на тримерна информация - фотопанорамите и
тримерните виртуални модели. Освен по методите за създаването и използваните технологии,
те се различават и по отношение на приложението си. Докато първите могат да отразят само
действително съществуващи обекти на КИН, то вторите могат да бъдат приложени
изключително успешно и за пресъздаване на вече несъществуващи такива. Това е особено
полезно за масовата публика, която трудно може да си представи качествата на една сграда
или архитектурен ансамбъл само по частични археологически находки. Тази технология дава
и по-богати възможности за различни възстановки и реконструкции на обекти, без да се
нарушава автентичността на откритите артефакти чрез изграждане на строителен обект върху
тях.
Фотопанорами
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Компютърно моделиране на запазване на културно-историческо наследство

Историческото и културно наследство на един народ определят, до голяма степен, неговото настояще и най-вече – бъдещето. Ретроспекцията и познаването на далечното и не толкова далечно минало има особено значение...
Изпратен от:
Невяна Радева
на 2017-03-12
Добавен в:
Курсови работи
по Комуникационна техника и технологии
Статистика:
11 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Телекомутационна техника, технологии и мрежи


Развитието на съвременното общество зависи главно от следните технологии: електронни, компютърни и телекомуникационни...
 
Онлайн тестове по Комуникационна техника и технологии
Tест по Основи на комуникационните системи (ОКС) за студенти 2-ри курс
изпитен тест по Комуникационна техника и технологии за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по основи на комуникационните системи (ОКС). Предназначен за студенти 2-ри курс от Факултет Артилерия ПВО и КИС, град Шумен. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
25
11
1
7 мин
11.10.2016
Тест по широколентови, мобилни комуникации
изпитен тест по Комуникационна техника и технологии за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по дисциплината широколентови, мобилни комуникации, катедра "Комуникационна техника и технологии" в ТУ. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
32
18
1
4 мин
21.06.2013
» виж всички онлайн тестове по комуникационна техника и технологии

Компютърно моделиране на запазване на културно-историческо наследство

Материал № 1277207, от 12 мар 2017
Свален: 11 пъти
Прегледан: 14 пъти
Предмет: Комуникационна техника и технологии, Технически науки
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,704
Брой символи: 17,331

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Компютърно моделиране на запазване на културно- ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала