Големина на текста:
1.Въведение в аквакултурата.Състояние и потенциални
възможности на аквакултурата.
Уловът на хидробионти при различните народи датира от преди много
векове.Количеството на водни организми от естествените водни басейни непрекъснато
се увеличава с увеличаването на населението,като нуждите стават все по -големи и
естесвените водни басейни не могат да задоволят техните потребности ,макар че през
последните години има тенденции към запазване на едно постоянно ниво.За сметка на
това нуждите на пазара се увеличаватУвеличаващото се население се нужда е все
повече от риби като източник на протеин,което предполага интензивно развитие на
аквакултурата ,като се търсят и се включват нови технологии и водни
представители.Основна задача е да се произвеждат повече водни представители на
еденица площ,в сравнение с естественната продуктивност на водоемите.Видовете обекти
на аквакултура се отглеждат в сладки,брактични и солени води.Някои организми през
различните етапи от своето развитие обитават води с различна
соленост(змиорка,тихоокеански пъстърви и др.)
Основна цел на аквакултурата е отглеждане на животински и растителни водни
организми,които се използват за храна на хората,като тук се включва и производството
на месо от жаби,влечуги, различни представители за кожа,перли,жива храна на водни
организми и др.
Класификация на ФАО аквакутурата включва отглеждането на
риби,миди,ракообразни, водни растения.
Основни характеристики :контролирано отглеждане на водни
организми,аквакултурното производство се осъществява във водата,лимитира се от
проточноста на басейните и от разтворения кислород във водата,включва отглеждането
на много животински и растителни видове(може и диви),свързана със зарибяването на
реки и езера,във връзка с икономическия успех на промишления улов.
Основни дейностисвързани с пройзводствотона риби,молюски, ракообразни,водни
растенияи др.Това пройзводство може да се осъществява в естествениводоеми,
иригационни съоръжения,басейни,мрежени клетки и рециркулациони системи.Според
интензивноста на използваната технология рибовъдните стопанства могат да бъдат-
естензивни,полуинтензивни, интензивни,суперинтензивни.Независимо от прилаганата
технология аквапроизводството се характеризира с висока биологична стойност като
хранителен продукт и също има приемлива цена за консуматора.Продукти от
аквакултури се произвеждат навсякъде по света.По отчети на ФАО са регистрирани 142
страни,активно занимаващи се с аквакултура,като обект на отглеждане са 152 вида
водни организми.Във всички страни развитието на аквакултураата се влияее от
икономически,социални, традиционни и др фактори.
2.Водата като жизнена среда на хидробионтите.Лимносфера и
халосфера
Науката ,която изучава живота на водните организми се нарича хидробиология.Според
вида на водните басейни се разделя на :
1. Лимнобиология-изучаваща живота във сладководните басейни ;
2. Океанобиология-изучава живота в океаните и моретата
Земното кълбо има три обвивки-литосфера(скали,почви);хидросфера(водна) и
атмосфера (въздушна)
Водата е жизнена среда на хидробионтите и в това си качество определя целия им
жизнен цикъл на развитие . Хидросферата -е съвкупността от всички води на Земята -
океани, морета, реки, езера, язовири, блата, ледници, подземни води, водата в
атмосферата. Тя покрива 2/3от площта на Земята. От обема на хидросферата около 99,5
% са океани и морета, около 0,5%- повърхностни води на сушата (реки, езера, блата,
язовири). От своя страна се дели на:Халосфера - всички солени води на Земята (океани,
морета, солени езера) и Лимносфера .
Подходящата плътност на водата,наличието на достатъчно количество разтворени
соли,благоприятен термичен и газов режим и голямата подвижност на водната маса в
цялата хидросфера създава условия за създаване на различни организми от повърхността
до максимална дълбочина.Организмите живеещи на сушата и във водата се различават
значително посвоята морфология,физиология и биология.,което се обуславя от
въздействието на средата върху тях.В тази връзка е необходимо и изучаването на
качествата на водата,тъй като тя оказва въздействие в/у организмите живеещи в
нея.Необходимо е да се изучават не само физичните и химичните свойства ,но влиянието
на много замърсители(нефтопродукти,пестициди,тежки метали и др.),които влияят
неблагоприятно върху живота във водоемите.
Основни свойства на водата като среда на живот:
vплътност
vспецифична топлина
vводата се разширява при запръзване
vтоплопроводимост
vдобър разтворител
vс голямо повърхностно налягане
3. Абиотични фактори и влиянието им върху водните
организми.Адаптация на хидробионтите към абиотичните
фактори на водната среда.
Водните организми се нуждаят от широк комплекс физико-химични условия и имат
определени изисквания към тях.В най-общ план от абиотичните фактори влияние върху
тях оказват температурата,светлината,цвета и прозрачността на водата, газовия
режим ,соленоста на водата,активната реакция на водата.Основни изисквания при
култивиране на водни организми е водата да отговаря на определени качествени и
количествени показатели.От качествените показатели по важни са температура,
количество на разтворения кислород,рН,твърдост,биогенни елементи.Тези фактори
зависят от географското положение, надморската височина и вид на водоизточника,
характера на почвата на на дъното на водоема и прина длежащите му у яастъци от
сушата и др.
1.Влияние на темпратурата-влияе върху разпределението на организмите във водоема
и върху интензивността на храненето,скороста на обмяната на веществата и
размножаването. Има важно значение върху интензивноста на храненне и пълноценото
оползотворяване на приетата храна,изразяващо се с интензивен прираст.При повечето
водни организми съществува пряка връзка между темпратурата и скороста на
развитието им.В аквакултурата произведението м/у стойностата на температурата на
водата и броя на дните,за които тя се отчита се нарича градусони.
2.Влияние на светлинаата и прозрачността на водата-Основен източник са
слънчевите лъчи,незначителна е ролта на отразената лунна светлина,възможно е и
изкуственно осветление .Влиянието и е пряко свързано с прозрачноста на
водоемите,особенно погълнатите лъчи които са необходими за извършване на
фотосинтезата и изхранването на автотрофните растения ,което влиее косвено върху
рибите.Прозрачноста зависи основно от размитите частици и количеството и вида на
плнктона.Смята се че бистрите и прозрачни води са с ниска естесвенна хранителна база
и са по малко продуктивни.Много от жизнените процеси при рибите са свързани със
светлината,напр. узряването на половите продукти и протичане на половия
цикъл,обмяната на в-вата,синтеза на някои витамини, ориентирането им в околната
среда,за намирането на храна и мн . др.
3.влияние на звука,електрически и електромагнитни колебания,ренгенови лъчи,
радиоактивни излъчвания,водни течения
4.Газов режим-постъпват във водата чрез атмосферата и чрез биологичните процеси
вътре във водата(фотосинтеза,дишане,гниене и др).Количеството на газовете зависи от
разтворимостата им.Степеннте на разтворимост зависи също от температурата и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въведение в аквакултурата. Състояние и потенциални възможности на аквакултурата

Основна цел на аквакултурата е отглеждане на животински и растителни водни организми, които се използват за храна на хората, като тук се включва и производството на месо от жаби, влечуги, различни представители...
Изпратен от:
Велин Чолаков
на 2017-03-06
Добавен в:
Общи материали
по Екология
Статистика:
37 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Водата, без която не можем

04 яну 2007
·
1,820
·
3
·
352
·
96
·
17
·

Като изследвали Африка, англичани открили, че някои племена използвали за пиене речна вода, която пречиствали със стрити на прах плодове от растящо там дърво. След прибавяне на праха към водата, тя бързо се избистряла и придобивала чудесен вкус.
 

Биоценози - същност, състав, видове, структура и взаимодействие между популациите в биоценозата

28 фев 2006
·
2,412
·
4
·
1,461
·
4

Екологията е биологична наука,която изучава взаимоотношенията между живите орга-низми както помежду им, така и с обкръжаващата ги нежива природа. Обект на изуча-ване са системи от живи организми - популации и биоценози и системи от жива и не-жива природа
 

Реферат на тема "Жизнена среда"

14 мар 2006
·
1,286
·
9
·
1,563
·
115
·
1

Реферат на тема "Жизнена среда" - засегнати са проблеми, свързани с наблюдението, контрола и подобряване състоянието на околната среда или отделни нейни компоненти.
 

Влиянието на човека върху биосферата

23 мар 2006
·
4,409
·
2
·
424
·
315
·
16

Човекът е могъщ фактор, който влияе отрицателно върху стабилността на биосферата и екосистемите.
 

Замърсяване на водата в района на град Пловдив и др. населени места

07 юни 2006
·
1,398
·
14
·
3,645
·
277
·
1

Що е замърсена вода? Най-простото определение е: “Вода, която не може да се използва за каквито и да е полезни цели..."
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
152
1
1 мин
28.02.2013
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Въведение в аквакултурата. Състояние и потенциални възможности на аквакултурата

Материал № 1276499, от 06 мар 2017
Свален: 37 пъти
Прегледан: 32 пъти
Предмет: Екология
Тип: Общ материал
Брой страници: 41
Брой думи: 12,717
Брой символи: 82,646

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в аквакултурата. Състояние и потенциа ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала