Големина на текста:
1.Подготовка на болен за
изследване на дихателната
система- Изследвания-
Функционално изследване на
бял дроб,Рентгенови
изследвания,Сцинтиграфия,И
зследване на кръв и
храчки,Плеврална
пункция,Биопсия на бял
дроб. Функционални
изследвания
Спирометрия,Спирография.
Чрез спирографията могат да
се определят следните
показатели: Статични
белодробни обеми- Витален
капацитет /най-големият
обем въздух, който може да
бъде издишан след
максимална инспирация /,
Дихателен обем/
количеството въздух, което се
вентилира при спокойно
дишане за един дихателен
цикъл/, Инспираторен
резервен обем /
количиството въздух, което
след нормално вдишване
може допълнително да се
вдиша/,Експираторен
резервен обем/ количеството
въздух, което може
допълнително да се издиша
след нормално издишване/,
остотъчен
обем/kоличеството въздух,
което остава в белите
дробове дори и след
максимално издишване/,
Общ витален капацитет
-Сборът от виталният и
резидуалният обем. Минутен
дихателен обем
количеството въздух, което се
вентилира от белите дробове
при спокойно дишане за 1
минута. Сцинтеграфия-
Получава се информация за
общото и локално
артериално кръвоснабдяване
на белите дробове.
Рентгеноскопия -Дава
възможност за изучаване на
дихателния акт, движенията
на диафрагмата, сърдечните
и съдовите пулсации.
Томография - Метод, с който
чрез специална техника се
получават снимки на
различна дълбочина от белия
дроб. Подготовка на
болния- Психическа
подготовка да успокои
болния, да го увери, че
изследването е безопасно,
Заплануване за ден и час и
придружаване,Вечерта за
спокоен нощен сън и по
време на изследването ,Лека
вечеря,Сутринта не закусва.
Бронхография - Метод за
контрастно изследване на
бронхиалното дърво чрез
направа на рентгенова
снимка.Задалжения ня мс -
Психична подготовка на
болния,Заплануване,Да се
направи проба за
чувствителност към
контрастната
материя,Изследването се
извършва на гладно, 1/2 час
преди изследването
подкожно се поставя
Луминал , Атропин.
Биопсията на бял дроб е
изследване, с помощта, на
което се отстранява малко
парче тъкан, след което се
наблюдава под микроскоп.
Изсл на храчка-
задалжения на мс - да вземе
ИС от пациента;да обясни
напациента правилно
нвобходимостта от
провежданото изследване; да
направи тоалет на устаната
кухина на пациента, ако той
сам не може, храчката се
отделя след дълбоко поемане
на въздух и закашляне;
Плеврална пункция-
Проникването в
междуплевралното
пространство през гръдната
стена с помощта на
специална игла или троакар
с диагностична или лечебна
цел.
2. Подг. На Б. За Изсл.на
отделител.с-ма- бъбреците
са основния регулатор и най-
важния екскреторен орган в
човешкия организъм.
Урината е течността, чрез
която се отстраняват от
кръвта вредните и ненужни
за организма вещества.
Изследванията на
отделителната система-
лабораторни- Изследване на
урина и на кръв.Клинично
изс на урината-
Белтък,Глюкоза,Кетони
(кетотела),Уробилиноген,Бил
ирубин ,Седимент.
Биохимични изследвания-
Глюкоза (кръвна
захар),Албумин,Креатинин,У
рея,Фосфор ,Пикочна
киселина
кръвта),Електролити
натрий, калий, хлорид,
бикарбонат,общ белтък.
ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗС.-
Проба за разреждане по
Фолхард/ ограничава се
приема на храна и течности
(1500мл.).Поставя се на
първи режим (само първите
4ч.), за да не губи течности,
Приготвя се 1500мл. вода в
съд, написан с името му и
който се намира в близост до
леглото. Пробата започва на
гладно, на жадно и с празен
пикочен мехур.Не трябва да
приема медикаменти. За 20-
30мин. трябва да изпие
1500мл. вода. Пробата
продължава 4 часа. През
половин час подканваме
болния да уринира общо 8
пъти. 1ва порция – 8:00-
8:30ч.2ра порция 8:30-
9:00ч.3та порция 9:00-
9:30ч.4та порция 9:30-
10:00ч.5та порция – 10:00-
10:30ч. 6та порция – 10:30-
11:00ч.7-ма порция – 11:00-
11:30ч.
8ма порция – 11:30-12:00ч.
Всичките 8 порции урина,
общо трябва да е
1300мл.Недостатъкът на тази
проба е, че е много
натоварваща. Проба за
концентриране по
Фолхард- Пробата започвана
гладно, на жадно, на празен
пикочен мехур и болният се
поставя на първи
режим.Приготвя се по-суха
храна, солта е ограничена,
количеството вода за 24ч. е
400мл (приема се независимо
от времето). Информираме
много добре болния за
предстоящата проба. През 2
часа се взема урина, като
първата порция се взима в
8:00ч.Общо има 12 порции за
24ч. Нощните порции може
да се вземат и на 4 или 8
часа. Пробата се прекъсва
тогава, когато изследваното
отн. тегло стигне стойности
1028. Тогава се разбира, че
бъбрекът концентрира. Ако
не стигне 1028, пробата
продължава. Количеството в
първите порции е по-висок, а
след това намалява с ниско
отн. тегло. Трябва да мине 2-
3 дена, за да се направи
първата проба. Болният се
предава по рапорт.
Задължение на мед.сестра
при подготовката за
изследването-
Психологическа подготовка
на лекувана личност за
предстоящото изследване
разговор с пациента, в който
се изяснява същността на
изследването, неговата
значимост и хронология на
провеждането,получаване на
информирано съгласие от
пациента,Предаване по
рапортна документация –
датата на провежданото
изледване,Попълване на
требвателен лист за суха
безсолна диета,включваща за
24 часа прием на варено или
печено месо, 2 яйца, хляб и
400 мл.вода,Подготовка на
необходимите пососбия
Проба на Зимницки- При
тази проба няма
натоварвания и затова може
да се прилага по-често. Няма
ограничения на двигателния
и питеен режим. Пробата
започва рано, в 6:00ч., на
празен пикочен мехур. Не е
от значение дали пациентът е
приел храна и течности.През
3 часа се приемат порции
урина- 1ва порция –
9:00ч.2ра порция – 12:00ч.3та
порция – 15:00ч.4та порция –
18:00ч.5та порция –
21:00ч.6та порция –
00:00ч.7ма порция –
03:00ч.8ма порция – 06:00ч.
не трябва да се прекъсне
пробата в никакъв случай.
Ако пробата започне в 6:00ч.,
то тогава трябва да продължи
до 6:00ч. на следващия ден.
Ако бъбрекът функционира
нормално, ще има
разнообразие на всичките
порции. Венозна урография
-Дава сведения за
морфологичното и
функционалното състояние
на цялата пикочоотделителна
система, посредством
вкарване на контрастно
вещество венозно.
Инфузионна урография-
Метод за контрастно
изследване на
пикочоотделителната система
при повишени стойности на
уреята в кръвта, чрез венозно
въвеждане на контрастното
вещество. Ехография или
ултразвукова диагностика-
дава възможност на екран да
се видят измененията в
бъбреците и пикочните
пътища. Ретроградна
урография- Този метод дава
възможност да се проучи в
подробности рентгеновият
образ на легенчето и уретера.
Цитоскопия- Метод за
директно оглеждане
вътрешността на пикочния
мехур със специален уред,
наречен цистоскоп.
3.Грижи за болен с
бъбречна колика и
бъбречна недостатъчност
ОБН е клинио-лабораторен
синдром, който възниква при
внезапно проникване или
намаление под 5% на бъб.ф-
я.Протича обикновенно в 5
стадия:начален,олигоануриче
н,ранен полиуричен,късен
полиуричен и
възстановителен.Болните с
ОБН подлежат на лечение в
диализен център или
интензивно отдвлвние.Най-
добрият метод за
предотвратяване на
ануричния стадий е
хемодиализата.Виталните
показатели(дишане сърдечна
дейност,кр.наляг.централно
венозно налягане) се отчитат
през 2 ч. Или по назн на лек.
През по дълг. Интер.Също се
ледят електролитите в
кръвта,хемоглобина,
хематокрита.Отчитат се
влетите и приетите през
уатата течности,както и
излъчване чрез диуреза и
повръщанеРедовни промивки
при катетеризирани б.
4.Подготовка на болен за
изследване на
храносмилателната
система- сондови методи
Въвеждане на стомашна
сонда в стомаха през устата
или носа. Подготовка на Б -
Психична подготовка,2-3 дни
преди изследването да не се
дава на болния лекарства,
които влияят на стомашната
секреция и др.Вечерта преди
изследването лека вечеря,
недразнеща (преди 20
ч.)Сутринта не закусва.
Фракционирано вземане на
стомашен сок- се извършва с
тънка дуоденална сонда. Тя
представлява гумена тръба,
дълга 150 см и дебела 3,5 мм.
Рентгенови изсл.- При
обикновено рентгеново
изследване стомахът не се
вижда, тъй като сянката му се
слива с тази на околните
тъкани. Той става видим при
изпълването му с контрастна
материя- бариева суспенсия.
Рентгеново изследване на
червата (пасаж)-
Проследяване на
контрастното вещество за
определено време . При
нормални условия: след 1- 3
часа от поглъщане на
контрастната материя се
намира в т.ч. след 4-6 часа в
областта на сляпото червалед
8-12 часа в началната и
напречната част на д.ч. след
24 часа в изходящата част на
правото черво. Рентгеново
изследване на дебелото
черво – иригоскопия-
Изпълване на дебелото черво
с контрастна материя чрез
клизма:І-та – предния ден
след обяд,І – та – вечерта
преди изследването,ІІІ – та –
сутринта 2 часа преди
изследването.
Езофагоскопия- Метод, чрез
който се извършва оглед на
хранопровода с помощта на
оптически уред, наречен
езофагоскоп. Подготовка на
болния- На гладно,Под
местна анестезия , 1/2 час
преди изследването се
инжектира атропин за
отпускане на гладката
мускулатура, за намаляване
на саливацията, за потискане
рефлексите за гадене и
повръщане. Гастроскопия-
Представлява директен
способ за изследване
лигавицата на стомаха.
Изследва се със специален
уред- гастроскоп.
Гастроскопията позволява да
се огледа лигавицата на
стомаха, да се установи
наличието на язви, тумори,
възпаления. Дуоденоскопия-
Оглед на
дванадесетопръстника с
помощта на оптичен уред,
нар. Дуоденоскоп.
Колоноскопия- Метод за
изследване на дебелото черво
за установяване на полипи,
дивертикули, тумори и
възпалителни процеси в тях.
5. Грижи за болен с
гастроентероколит и
кръвоизлив от стомашно-
чревния тракт.
Гастроентероколит:
дължи се на прехранв.; груби
дразн. хр.; алерг. р-ции, инф.
причин.; медикам.; токс. в-ва.
Клин.: коликообр. болки ок.
пъпа, куркане на черва,
диария (водн.-кашеви
изпражн., к. съд. несмляна
храна и много слуз), разл.
увредено общо съст.- до
фебрилно (интоксикационен
синдр.). Дг: 3кратно изсл. на
изпр. (копрокултура за
изолир. на прич.). Леч.:
диета- 1те дни пълен глад;
дава му се само чай с малко
захар. В нач. е добре да се
направи стом. пром., дава се
очистит. (чай от майчин лист,
рициново масло); горещи
клизми с чай от лайка, и то
след всяко 2-3 изхожд. За
облекч. на кор. б., се прави
сутр., обед и веч. преди ядене
по 1 парен компрес на кор.,
пост. на стом. и краката
шишета с топла вода.
Антибакт. леч.
(хлорквиналдон, дезинтерол,
ципрофлоксацин);
спазмолит.; антидиарични
(смекта, имодиум, бисмут
аналбин, адсорган);
рехидратация.
Кръвоизливът от ст-чр. Тракт
може да се прояви като:
1.Хематемеза-повръщане на
кръв.Източникът на кървене
е най-вероятно в
хранопровода или стомаха.
2.Мелена-катраненочерни
изпражнения.Източ. на
кървенв може да бъде по
цялото протежение на
храносмилателния
тракт.3.Ректорагия-
изхождане на изпражнения от
ясна течна кръв до тъмна
съсирена кръв.Източникът на
кърв.е от правото или
деб.черво.4.Наличие на
прясна кръв върху нормално
оформени
изпражнение.Източникът е
най-вероятно от аналната
област(хемороиди, фисури).
С-Ч кръвоизливи най-често
са във връзка с:язвена
болест,неоплазми,варици на
храноппровода,хемор.фисури
,кръвоизливи при шокови
състояния,общи вътрепни
заб.
Кл.картина-определя се от
големината на кръвоизлива-
от безсимптомно протичане
до тежък хеморагичен
шок.Болният се оплаква от
лека умора,краткотрайна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сестрински грижи при соматични заболявания

Подготовка на болен за изследване на дихателната система. Изследвания. Функционално изследване на бял дроб, рентгенови изследвания, сцинтиграфия, изследване на кръв и храчки, плеврална пункция, биопсия на бял дроб...
Изпратен от:
Aynur Ilyaz
на 2017-02-17
Добавен в:
Пищови
по Сестрински грижи
Статистика:
166 сваляния
виж още
 
 

Сестрински грижи при соматични заболявания

Материал № 1274639, от 17 фев 2017
Свален: 166 пъти
Прегледан: 148 пъти
Предмет: Сестрински грижи
Тип: Пищов
Брой страници: 11
Брой думи: 4,931
Брой символи: 31,183

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сестрински грижи при соматични заболявания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала