Големина на текста:
СОЦИАЛНА РАБОТА ПО ПРОЕКТ
1.Подходи към същността и функции на работата по проект. Типология на
проектите.
Според С. Бъртън и Н. Майкъл проектът е работа, която има начало и край, тя се
планира и контролира и има за цел да провокира промяна и може да бъде доведена до
успешен финал. Работата по проект води началото си от сферата на управлението на
производството и бизнеса. Традиционното управление на проекти се ражда в
строителната индустрия и постепенно навлиза и в други значими сфери на стопанския
живот като бизнес, човешки ресурси, туризъм. И така с времето работата по проект
става основа за организационното и икономическо развитие.
Работата по проект е свързана и с друг по-дълбок смисъл, който се изразява с все по-
разгръщащото се преразпределение на професионалните дейности. В началото на
отминаващия век цялото знание и власт са били съсредоточени в ръцете на тези на
върха на организацията, то с напредването на времето и в навлизането
информационната ера знанието е разпределено сред всички специалисти, които
извършват разнообразна работа. Това преразпределение на отговорностите изисква от
специалистите от всички нива на организацията да специализирани умения за:
Идентифициране на потребност от промяна
Успешно събиране на информация
Сформиране и управляване на успешен екип
Създаване на самоконтрол в екипа
Обективно и надеждно оценяване на резултатите;
Някои специалисти разглеждат проекта като тип договор между няколко
заинтересовани страни, а работата по проект като пазар на идеи.
Постепенно работата на проектен принцип започва да навлиза и в сферата на
нестопанските дейности като здравеопазване, образование и тяхното управление на
различни равнища. Заради богатото многообразие на проектите се извеждат различни
функции на проектите. Глобални социални функции:
Работата по проект служи на социалния прогрес – рационализира труда
Съдейства за устойчиво организационно развитие
Създава възможности за пълноценно кариерно развитие на специалистите от
всички сфери
Целевите функции на проекта биват:
Информационна – събиране и систематизиране на информация в дадена сфера
или проблем
Изследователска – нови идеи и тяхното апробиране
Обновителна – частично модернизиране на дадена сфера или дейност
Ограничителна – възпрепятстването на нежелано развитие
Съзидателна – творяща новости
Посредническа – улесняване на взаимодействието между лицата и институциите
Културна, просветна – съхраняване на духовността и традициите
Типология на проектите:
По насоченост – за удовлетворяване на нужди; за решаване на проблеми;
По функции и цели – управленски; информационно-посреднически; изобретателски;
културно-просветни; обновителни;
По сфери на приложение – обществено-административни; стопански; социални;
По равнище на управление – международни, национални, регионални, местни,
институционални.
По обхват на целите – единични, проблемни, системни
По продължителност – краткосрочни(няколко месеца), средносрочни (1-3 години) и
дългосрочни (над 3 години).
Може да се каже, че работата по проект се превръща в мода сред управляващи и
експерти на различни равнища. Да се работи ефективно по проект означава да се работи
целево, системно и в дългосрочен план.
Специфика и традиции на социалната работа по проект.
2.Специфика и традиции на социалната работа по проект.
3. Фази на проектния цикъл. Логическа рамка на проекта.
Логическата рамка е инструмент за анализиране на връзките цели – дейности –
индикатори – резултати – необходими ресурси . Тя служи за цялостното структурирано
представяне на даден проект, включително на причинно-следствените връзки между
неговите основни елементи.
След като сте формулирали целите, може да продължите по-нататък към следващите
нива на разработване на проектната идея.
Дейности - Дейностите са стъпките, които трябва да бъдат извършени в определена
времева последователност, за да се постигнат конкретните резултати. Последните от
своя страна ще доведат до изпълнение на конкретните цели на проекта. Дейностите
трябва да са взаимно свързани, логически последователни и тясно обвързани с
очакваните резултати и вложените ресурси. Те трябва да намерят пълно отражение в
бюджет.
Очаквани резултати - Изпълнението на даден проект е факт, когато се постигат
определени резултати. Някои от резултатите са устойчиви във времето, имат важно
значение след приключването на проекта и водят до положителни промени.
Индикатори- Индикаторите показват как ще се измерва изпълнението на дейностите и
резултатите от тях. Те трябва да са измерими, изпълними и реалистични.Използват се за
мониторинга на проекта, както от бенефициента (вътрешен мониторинг), така и от УО
по съответната програма (външен мониторинг).Индикаторите трябва да отговарят
точно на въпросите:
– Количество: Колко?
– Качество: Какво? Колко добре?
Целева група: За кого?
Време: Кога? Кога започва и колко продължава?
Място: Къде?
Подходът на логическата рамка (ПЛР) се състои от фаза на анализ и фаза на
планиране.
Във фазата на анализ се извършва анализ на състоянието, за да се разработи визия за
бъдещото желано състояние и да се избере пътя за неговото постигане. Основни
техники са анализът на заинтересованите, разработването и анализа на дърво на
проблемите и дърво на целите, анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите, анализ и избор на стратегия.
Във фазата на планиране идеята на проекта се превръща постепенно в готов за
изпълнение работен план. В тази фаза се съставя матрица на логическата рамка,
определят се дейностите и ресурсите, изготвя се графика за изпълнение и бюджета.
4. Фаза идентификация.
Планирането на един проект не обхваща само неговата реализация, но и подготовката
му и на етапа на идентификация трябва да се работи целево, системно и резултатно.
Това става чреаз планирането на проекта на три нива:
Обща идея и цел-мисия
Стратегическа насока
Конкретни приоритетни цели – работен план
На етапа на идентификация се анализират цялостно първите две равнища. Теоретико-
приложната обосновка на значимостта на проекта означава да се направи:
1.Проблемен анализ – да се изучат корените на проблема, да се определят рамки и
приоритетни аспекти, да се събере достатъчно информация за проблема, да се проучат
предишни проекти в дадената сфера, изготвяне на проблемно дърво, обмисляне на
алтернативни решения. Този анализ цели да се установи какви са причините за
проблема и да създаде възможности не неговото преодоляване. За тази цел се използва
проблемното дърво. При анализа трябва да се прави точно разграничение между
следните три нива: проблем, причини за проблема, следствията от него.
Последствия ? ПРОБЛЕМ ?Причини
2.Анализ и определяне на общите цели - Най-лесният начин за идентифициране на
целите е „превръщането“ на дървото на проблемите в дърво на целите, като се
перифразира всеки проблем в положителен смисъл. Всяко проектно предложение е
насочено към следните два вида цели:
Обща (дългосрочна, основна) цел – Отговорът на въпроса „Защо искате този
проект да бъде реализиран?“ обикновено подсказва неговата обща цел. Тя
допринася за решаването на основен проблем, който ви засяга.
Специфични (конкретни) цели – Специфичните цели на дадена проектна идея
могат да бъдат постигнати чрез реализиране на дейностите по проекта – т.е.
конкретният принос на този проект за решаване на основния проблем. Тъй като
проектното предложение става част от договора за финансиране, в края на
изпълнението на проекта конкретните цели трябва да са напълно реализирани.
Затова е желателно те да не бъдат повече от две или три и да са реално
постижими.
Специфични / конкретни цели за преодоляване на последствията ? ОБЩА ЦЕЛ ?
Специфични / конкретни цели за преодоляване на причините и нежелани последствия
3.Анализ и определяне на проектна стратегия – насочена към постигане на
определени цели. Стратегията на проекта не е константа характеристика . в хода на
реализация на проекта понякога се налагат промени в приоритетните аспекти и от там
в преформулиране на проектната стратегия.
4.Определяне на конкретни цели, дейности и работен план на проекта
формулиране на конкретни цели, които да гарантират постигането на желаната
промяна. Те са свързващо звено между формулираните приоритети и планираните
дейности.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по Социална работа по проект

Разработени лекции по дисциплината "Социална работа по проект"...
Изпратен от:
monika ivanova
на 2017-02-05
Добавен в:
Лекции
по Социална политика
Статистика:
21 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Методология на социалната работа

03 дек 2007
·
737
·
18
·
5,674
·
433
·
2

Методологията на социалната работа се развива успоредно с теорията и особено на практиките за решаване на социалните проблеми в обществото.
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
780
·
1
·
289
·
259

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Социалната работа като професия

13 ное 2006
·
1,996
·
10
·
1,236
·
433

Могат да бъдат разграничени няколко направления в социалната работа: - социално-психологическо; - социално-медицинско; - социално-икономическо...
 

Исторически сведения за възникването и развитието на социалната работа

14 яну 2009
·
116
·
3
·
472
·
57

Възникването трябва да се разглежда в 2 аспекта - като практика на различни общности и дейност в областта на СР, така и на едно по-ниско равнище в древността и по-късно под формата на създаване, изграждане на законодателство в тази област...
 

Социалната работа в България-исторически преглед

04 ное 2008
·
314
·
7
·
1,376
·
306

България е държава, в която късно започва да се развива социалната работа. Но за сметка на това необходимостта от социален работник вече е неоспорим факт и държавата все по-често обръща внимание на потребността от тази професия.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
59
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
114
1
4 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Лекции по Социална работа по проект

Материал № 1272898, от 05 фев 2017
Свален: 21 пъти
Прегледан: 22 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 4,702
Брой символи: 30,310

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по Социална работа по проект"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения