Големина на текста:
Разрешаване на конфликти
Кои са основните източници на конфликт?
Подходи за анализ на конфликти в организацията.
Разновидности и типология
Модел на конфликтната ситуация.
Стратегии и тактики на поведение в конфликтна ситуация.
Практикум: избор на тактика и конкретен прийом за разрешаване
на конфликтни ситуации.
Основни тези, типология и източници на конфликта.
Конфликтът се определя като сблъсък на противоположни интереси, на
несъвместими ценности и възгледи, но и като важен елемент на
взаимодействие, който спомага за двете противоположности, а именно те са
разрушаването или укрепването на социалните контакти. Дори в
организациите с ефективно управление някои конфликти не само са възможни,
но могат да бъдат и необходими. На първо място, конфликтът играе важна
роля, който помага да се прояви разнообразие от възгледи и позиции, дава
допълнителна информация, издига по-голям брой алтернативи. По този начин
той може да бъде функционален, при който има търсене на варианти за
неговото преодоляване, формират се условия за взаиморазбирателство и
сътрудничество, а това води до повишаване ефективността на организацията
и дисфункционален, при който конфликтът се засилва, комуникативното
взаимодействие е нарушено, а сътрудничеството намалява и води до
неудовлетвореност. На друго място, конфликтът може да се обясни и с
характера на преживяните от личността или групата недоразумения. Затова
в психологията на конфликта се обръща особено внимание на способността им
за свързване или изместване, както и със задоволяването на тези валентности.
Докато положителната симпатия предизвиква склонност към сближаване или
очакване за успех, то отрицателната се посреща с антипатия или очакване за
неуспех. На трето място, конфликтите имат своя специфика в зависимост от
това: дали засягат личността, дали протичат в отношения мениджър-
сътрудник, дали имат различия в потребностите, оценките и представите им
се развиват в по-големи социални групи на основата на неточното
разпределение на функциите, формиране на групи с различен статус и
привилегии.
Съществуват четири основни типа конфликти:
?вътрешноличностен конфликт – от не разбиране на ролята когато към
някой подчинен се изискват противоречиви качества от различни отдели по
повод на това, какви трябва да бъдат резултатите от неговата работа.
Производствените изисквания и намеренията на мениджъра не се съгласуват
или се разминават с личните предпочитания, потребности и ценности на
сътрудника. Реакция от липса на удовлетвореност в правото.
?междуличностен конфликт – когато всеки един мениджър или
сътрудник иска да се приеме неговата гледна точка; като резултат от
сблъсъка на личности с различни възгледи; от невъзможността да се
сработят в екип, да се възприемат в съвместно действие.
?Конфликт между личността и групата – очакванията на групата се
намират в противоречие с очакванията на отделната личност или личността
заема позиция, отличаваща се от позицията на групата.
?Междугрупов конфликт – от съперничеството между отделните
звена в организацията, противоречията между отделните групи.
?От друга страна източниците на конфликт могат да произтичат от
външни фактори, свързани с организацията, условията на дейността,
системата за мотивация и управленския стил преобладаващ от вътрешни
причини, отразяващи различията в социалния опит, конкретното психическо
състояние на личността, психическата зрелост на групата или
организираната общност.
Модел на конфликтната ситуация
Всичко онова, което захранва конфликтната ситуация, е именно: какво
точно иска всяка от конфликтните страни, което не се представя не само на
официално ниво, но понякога не се признава, както по отношение на вероятния
източник на напрежението, така и във връзка с поемането на част от вината;
какво определя тази съпротива – неосъзнатият страх да се търсят
алтернативни решения, за да се промени силното желание за контрол,
доминиране, стремеж да се съхранят репутацията и личният престиж на
индивида.
Съществуват няколко основни етапи за разрешаването на конфликтите.
1.Адекватността в отражението на конфликта. Тук промените в най-
голяма степен идват от неправилно възприетата гледна точка на другия;
заслепението, че само той защитава справедлива позиция или теза, която може
да е манипулирана от слухове и интриги; преувеличаване на недостатъците на
другия и скриване на собствената вина, като реакцията е насочена изцяло към
грешките на другия. Всяка страна оценява своите действия като допустими и
законни, а тези на другата, като незадоволителни.
2.Откритостта в позициите и ефективността в общуването при
изясняването на конфликта. Тук се разкрива обхвата на конфликтната
ситуация в момента. Необходимо е да се има предвид, че с изостреното
недоверие по време на конфликта може само да доведе окончателно до
прекратяване на отношенията. Освен това, стремежът към ефективност в
общуването може да се окаже само напразно, ако информацията е
недостатъчна или се проваля поради ниска комуникативност.
3.Създаването на климат на сътрудничество. Свързва се с постепенното
осъзнаване на необходимостта от промяна и по-голямо взаимно доверие, като
се потискат негативните качества на другата страна, което по принцип
задълбочава конфликта. Именно по този начин опонентът по-лесно може да се
откаже от свое погрешно предположение, отколкото ако непрекъснато се
налагат многобройни доказателства за това.
4.Определяне същността на конфликта. Получаването на все по-обективна
информация за конфликтната ситуация дава възможност и на двете страни да
доближат гледните си точки до източника на конфликта.
5.Изясняване причините за конфликта и неговите източници, тоест какво
точно е неприемливо в поведението и действията на другия. Или
неизпълнението на една задача може да предизвика конфликт, защото
мениджърът не поддържа обратна връзка с подчинените си, не се интересува
от това, дали са разбрали правилно неговите инструкции по нея, но определена
вина могат да имат и те, тъй като не са дали ясни сигнали за това, че има
непълноти в неговото послание.
6.Търсене на варианти за разрешаване на конфликти. Този последен
заключителен етап на конфликтната ситуация дава изхода който има три
варианта: а) формализация на отношенията, когато се използва външен
фактор, който успокоява конфликта, но не го разрешава, привидно се дават
признаци на примирение, но противоречията продължават да се натрупват.
б) психологически разногласия, границите на конфликтната ситуация стават
все по-неопределени, като все по-често се използват непозволени действия.
в) вариантът, който разрешава проблема на основата на активно търсене на
подходяща стратегия и тактика, но с възможности за удовлетворение на всяка
от конфликтните страни.
Стратегии и тактики на поведение в конфликтна ситуация
Изборът на една или друга стратегия и тактика е в зависимост от
разновидността на конфликтната ситуация, от типа и динамиката и на
развитие. Организациите в бизнеса най-често се изправят пред конфликтни
ситуации в условията на реорганизации и промени, когато се сблъскват с
различни варианти на съпротивление, породени от състоянието на
неопределеност, усещането за заплаха и лична загуба, неубедеността, че
измененията са необходими и желателни и че могат само да увеличат
проблемите. Съобразно това влизат тактики, които имат една цел – да
предотвратят вероятния конфликт от възникналото съпротивление.
Тактики, които се използват за разрешаване на конфликти в по-широк
управленски и психологически смисъл са следните:
Противоборство – конфликтът се разрешава, чрез волево решение и от
позицията на властта. Допълнителни аргументи за подобно решение могат да
бъдат – увереността, че взетото решение е правилно, необходимо е бързо да се
разреши конфликта; мениджърът има авторитет и затова може да се приеме
леко дори и нестандартно негово разрешение.
Сътрудничество при разрешаване на проблемите – когато има нагласа към
приемане на различията в следствие на по – дълбок анализ и затова е изгоден и
за двете страни; още повече ако, ако съществуват прикрити причини, от
които идват източниците на неудовлетвореност, свързано с неблагополучия в
работата, недостатъчно уважение, ниско заплащане и т.н. Именно

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разрешаване на конфликти

•Кои са основните източници на конфликт? •Подходи за анализ на конфликти в организацията. •Разновидности и типология •Модел на конфликтната ситуация. •Стратегии и тактики на поведение в конфликтна ситуация. •Практикум: избор на тактика...
Изпратен от:
plamen_pl
на 2008-04-11
Добавен в:
Реферати
по Психология
Статистика:
1,058 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
443
·
29
·
11,138
·
685
·
3

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Особеностите на социалната работа при лица с девиантно поведение

13 дек 2007
·
2,160
·
54
·
5,521
·
1,354
·
2

1.Що е девиантно поведение 2.Фактори,оказващи влияние за появата на девиантно поведение 3.Видове девиантно поведение 4.Възрастови особености при девиантно поведение 5.Общи изисквания към подготовката на работата на социалният работни
 

Oбща психология

06 фев 2009
·
194
·
6
·
1,530
·
129

Това е всичко необходимо, за да се вземе изпита по психология при д-р Стоянова в педагогическия факултет в Русе.
 

Девиантно поведение

12 сеп 2009
·
175
·
5
·
766
·
200

Тук се отнасят убийствата и всички други действия които нарушават законите, но като девиантно поведение може да се разглежда неморалното поведение...
 

Лидерство и лидерски модели

11 дек 2011
·
210
·
7
·
1,838
·
368

Какво разбираме под лидерство – способността да се ръководи групата към постигането на целите. Формални и неформални лидери...
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Разрешаване на конфликти

Материал № 127175, от 11 апр 2008
Свален: 1,058 пъти
Прегледан: 563 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,207
Брой символи: 11,090

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разрешаване на конфликти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения