Големина на текста:
Казус №2
Нека предположим, че страна Х се характеризира с продължителен спад на
съвкупното производство и увеличаване на безработицата. Като имате предвид тази
ситуация обяснете каква политика трябва да провежда правителството в тази страна
с цел да стимулира производството. Кои са основните инструменти на тази
политика. Илюстрирайте тяхното въздействие графично като използвате
модела на разходното равновесие. Обяснете как резултатите от тази политика
зависят от промените на паричния пазар.
А) Правителството може да окаже влияние върху икономиката чрез фискалната
политика. Реализирането й е свързано с държавния бюджет. Фискалната политика е
израз на избора на правителството относно равнището на правителствените разходи
и на данъците. Тя предполага съвкупност от цели, инструменти и механизми за
въздействие върху макроикономическите процеси, главно равнището на заетост и
цените. Съвременната фискална политика има своите теоретични основи в
кейнсианството, което третира фискалната политика като най-ефективния
инструмент за въздействие върху икономическия растеж, ценовото равнище и
заетостта.
Кейнсианският модел на макроравновесието отрежда стабилизиращи функции на
фискалната политика, с оглед способността и да въздейства върху равновесния
обем на производството чрез изменение на съвкупното търсене (разходи).
Промените в елементите на съвкупните разходи означават съответни промени в
равновесното равнище на дохода и заетостта. Политиката на разходите оказва пряко
въздействие; чрез ограничаване или разширяване на разходите държавата, влияе
върху нивото на заетост и БВП. Другият инструмент на фискалната политика е
равнището на данъчно облагане. Манипулирането на разполагаемия доход от
страна на правителството чрез промени в данъците позволява въздействие върху
потреблението и инвестициите в частния сектор. Ефективността на инструментите,
свързани с приходната страна на бюджета зависи от реакцията на частния сектор.
Дискреционната фискална политика се осъществява чрез целенасочени промени в
данъците и правителствените разходи (държавни покупки на стоки и услуги и
трансферни разходи) с цел изменение на националното производство и заетостта,
контрол над инфлацията и стимулиране на растежа. В хода на деловия цикъл по
време на рецесия се провежда стимулираща (експанзионистична) фискална
политика, проявяваща се в увеличение на правителствените разходи или намаление
на данъците.
Преодоляването на рецесионния разрив чрез експанзионистична фискална
политика се основава на увеличаване на правителствените разходи и/или намаление
на данъците.
Държавните разходи са инструмент на фискалната политика, които се използват за
въздействие върху равнището на съвкупните разходи а от тук и върху равновесното
равнище на дохода, заетостта и инфлацията. Източник за финансиране на
държавните разходи са държавните заеми и данъчните приходи в държавният
бюджет.
Разходите за потребление, инвестициите и държавните разходи формират
функцията на съвкупните разходи. Всяко изменение на държавните разходи
следователно ще изменя и равновесният обем на производството. Ако държавните
разходи се увеличат графиката на функцията на съвкупните разходи се измества
нагоре и в резултат се формира нов равновесен обем на производството. Неговият
размер ще зависи и от пределната склонност към потребление. Това означава че под
влияние на държавните разходи обемът на производството ще се увеличи
мултиплицирано.
Ако няма промяна в чистите данъци, то промяната на реалния БВП, която е
резултат от промяна в правителствените покупки ще е равна на: ?Y = M . ?G
Графично представено, изменението в размера на БВП под въздействието на
изменение на правителствените разходи (G) ще придобие следния вид (Графика 3)
Графика 3
От графиката се вижда, че при постоянни разходи за потребление (С) и инвестиции
(I), при повишаване с ?G на размера на правителствените разходи (G) от G на G
I
,
БВП нараства от Y на Y
I
Твърде често обаче промяната в правителствените покупки не е достатъчна да
компенсира промените в другите независими разходи за запазване на разходното
равновесие. Тогава правителството използва другия лост на фискалната политика –
промяна на чистите данъци, при което се променя пределната склонност към
данъчно облагане.
Графика 4
От графиката се вижда, че промяната в разходите за потребление (С) чрез
добавянето на разликата ?T между новия по-нисък нетен данък T
II
и предходния
размер на нетния данък T
I
, БВП нараства с ?Y
ІІ
от Y
I
на Y
II
.
Един от основните въпроси, свързани с експанзионистичната фискална политика
е този за нейната ефективност. Защо фискалната политика е ефективна когато
търсенето на реални пари е силно чувствително от лихвения процент, а
инвестициите са слабо зависими от него, дава дълбокия спор между
кейнсианците и монетаристите и ефекта на избутването, който лежи в основите
му. Пряко свързано с ефективността на фискалната политика е проявлението на
ефекта на избутването (crowding-out effect).
Нарастването на правителствените покупки и намаляването на данъците води до
нарастване на независимите, а оттам и на равновесните съвкупни разходи. Това
се мултиплицира в нарастване на реалния БВП, което увеличава търсенето на
реални пари. Нарастването на реалния доход, породено от увеличените
правителствени покупки, премества кривата на търсене на реални пари надясно
и нагоре, при което равновесният лихвен процент на паричния пазар нараства.
Увеличението на лихвения процент намалява инвестициите. По-високият лихвен
процент намалява и независимите съвкупни разходи, тъй като инвестициите са
част от тях. Следователно проявлението на избутващият ефект се изразява в
породено от повишаване на лихвите, намаляване на инвестициите, при
нарастване на правителствените покупки, въпреки увеличаването на
независимите разходи.
Избутващият ефект може да бъде пълен или частичен. Той е пълен ако
увеличението на правителствените покупки води до свиване на инвестициите в
същия размер. Нормалното му проявление, обаче, е като частичен – нарастването на
правителствените покупки се съпътства от сравнително по-слабо намаляване на
инвестициите.
Изложеното по-горе налага схващането, че за да бъде фискалната политика
ефективна следва да е налице непълен ефект на избутването.
Б) Икономиката се намира на границата на производствените си възможности и
кривата на краткосрочното съвкупно предлагане е вертикална.
Ако независимите съвкупни разходи се увеличат базисната крива на съвкупните
разходи се измества нагоре, а кривата на съвкупното търсене се измества надясно и
нагоре. Равнището на цените се покачва, докато равновесното равнище на търсене
и предлагане остава непроменено. По-високото равнище на цените намалява
планираните съвкупни разходи и връща кривата АЕ” към нейното базисно
положение АЕ’. Промяната от нарастването на независимите съвкупни разходи се
компенсира от покачването на равнището на цените, което намалява равнището на
планираните съвкупни разходи.
По време на инфлация се провежда ограничителна парична политика /политика на
тесни пари/. За целта се използват следните инструменти - ЦБ продава ценни книжа
или повишава нормата на задължителните резерви и повишава дисконтовия лихвен
процент. Всички тези мерки водят до намаляване на свръх резервите. От там и
свива паричното предлагане. Така депозитния мултипликатор действа в обратна
посока. В следствие на това намалява съвкупното търсене и спада общото равнище
на цените.
Паричният пазар реагира моментално с покачване на равновесния лихвен % от r*
до r', което предизвиква намаляване на инвестициите.
Така планираните разходи и разходното равновесие спадат на по-ниско равнище.
Реалният БВП спада, което намалява търсенето на пари. То пък влияе пряко на
лихвения процент на паричния пазар, т.е. имаме мултипликативно намаляване на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 яну 2021 в 22:58 учител на 37 години
21 дек 2020 в 18:18 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Човешки ресурси, випуск 2020
01 дек 2020 в 22:58 студентка на 29 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Маркетинг, випуск 2022
24 яну 2020 в 14:15 в момента не учи на 40 години
09 яну 2020 в 22:58 в момента не учи на 42 години
08 яну 2020 в 16:08 потребител
08 яну 2020 в 12:20 студентка на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2022
05 яну 2020 в 16:50 потребител
 
Домашни по темата на материала
Казуси по макроикономика
добавена от mtsankov 06.01.2020
2
19
Подобни материали
 

Съвкупни разходи

12 яну 2011
·
94
·
5
·
238
·
221

Съвкупните разходи (АЕ) са тясно свързани със съвкупното търсене и включват следните елементи...
 

Съвкупни разходи

24 фев 2010
·
90
·
2
·
290
·
157

Съвкупните разходи се състоят от различни елементи и формират обема на съвкупното търсене на стоки. Елементите на съвкупните разходи на потребления, инвестиции, държавни разходи и чист износ...
 

Макроикономическо равновесие

15 апр 2008
·
636
·
8
·
862
·
421
·
2

Макроикономическо равновесие на националното стопанство предполага равнество на тъесено и предлагано количество реален брутен вътрешен продукт на националният пазар при дадено развтитие на цените, лихвен процент и заетост...
 

Сравнителен анализ на регулативната ефективност от прилагането на монетарна и фискална политика в условията на подем и криза

23 яну 2008
·
311
·
2
·
361
·
70

Сравнителен анализ на регулативната ефективност от прилагането на монетарна и фискална политика в условията на подем и криза.
 

Теми по макроикономика

22 дек 2007
·
1,495
·
32
·
6,877
·
614
·
2

Макроикономическо равновесие на съвкупно търсене и съвкупно предлагане, Съвкупни разходи, Разходи, доходи и производсво, Инфлация, Заетост и безработица, Пари, банки и паричен пазар.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за 2-ри курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Макроикономика със 79 въпроса, предназначен за студенти 2 курс от Техническия университет. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
79
28
1
6 мин
06.09.2018
Макроикономически величини
тематичен тест по Макроикономика за Неучащи от 10 клас
Тестът включва 13 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
13
38
1
2 мин
15.05.2015
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Решени казуси по Макроикономика за студенти от 2-ри курс

Материал № 1269802, от 18 яну 2017
Свален: 116 пъти
Прегледан: 98 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 6
Брой думи: 1,566
Брой символи: 10,059

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Решени казуси по Макроикономика за студенти от  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала