Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КатедраМаркетинг и стратегическо планиране
ДисциплинаПрогнозиране и планиране
Доклад на тема: Анализ на плана за развитие на
Северозападен регион за за планиране 2007-2013г.
Изготвил:Моника Тодорова Иванова
Факултетен :
12112346
Група:
1165
Поток:
194
София, 2013 г.
1
Целта на този доклад е изследване на Регионален план за развитие на
Северозападен район за планиране 2007 – 2013. В следващите няколко страници ще
направим оценка на състоянието на региона, характеристика на стратегическата част и
анализ на направеното изследване.
Характеристика на стопански сектор:
В териториалния обхват на Северозападния район за планиране попадат 3
области и 32 общини, които имат различен икономически и социален потенциал.
Основна цел на регионалната политика на Европейския съюз е икономическо и социално
сближаване на тези единици.
Резкият спад на промишленото производство все още оказва влияние върху темпа
на икономическо и социално развитие на СЗРП. След 2000г. е постигнат ръст на
макроикономическите показателиБВП, БДС и нетни приходи от продажби на
продукциятакоето е сигнал за известно оживление на икономиката в района. Но все
още по икономическо развитие изостава в сравнение с останалите райони.
Северозападния район отчита най-ниските стойности на показателите БВП и БДС на
човек от населението в сравнение с останалите райони за планиране в страната.
Принос във формирането на основните макроикономически показатели на района
имат предимно предприятията от промишлеността в областните градове Враца, Монтана
и Видин и по-големите общински центрове. След 2001г. се регистрира тенденция на спад
на показателя БДС в сектор индустрия и селско стопанство. Единствено в сектора на
услугите се отчита тенденция на стабилно нарастване и за трите области.
Основните икономически показатели нарастват, но остават под средните за
страната. Това е знак за съживяването на стопанската дейност в СЗРП, макар и с по-
бавни темпове в основните сектори (индустрия, услуги и селско стопанство).
Неблагоприятна тенденция е района е редукцията на дела на селскостопанското
производство в създадената БДС. По произведена продукция в промишлеността районът
е на последно място в страната, но в рамките на района промишлеността все пак
изпълнява водещи функции в сравнение с останалите отрасли. Все още преобладава
делът на произведената продукция в обществения сектор. В структурата на икономиката
преобладават малки и микро предприятия, които не отбелязват финансови резултати.
СЗРП е все още непривлекателен за чужди инвестиции. Нивото на чуждестранни
инвестиции е едно от най-ниските в страната, под средната стойност.
Стопанските субекти в СЗРП са неравномерно разпределени в областите и в
целия район. Индустриалният сектор се отличава с висока степен на концентрация в
областните градове Монтана, Видин и Враца и с по-малка степен в общинските центрове
Берковица, Бяла Слатина, Мездра, Мизия, Лом и Вършец.
Концентрирането на промишлеността и на бизнеса в областните градове засилва
вътрешнорегионалните дисбаланси в заетостта, доходите и качеството на живот..
Причина за икономически и социален дисбаланс е разликата в инвестиционната
активност и ресурси (капиталови и човешки) за развитие на бизнеса и на земеделието.
Индустриалните предприятия са разположени изключително около областните центрове.
В този смисъл те не оказват влияние върху възстановяването и съживяването на по-
изостаналите райони, които са далеч от централните градове.
Заетостта е концентрира в малко на брой фирми от основните за района
индустриални сектори. Поддържането на сравнително висока заетост в обществения
сектор крие опасности от повишаване на структурната безработица и от влошаване на
икономическите темпове на растеж на района.
2
Сектори с водещо значение за района сапреработващата промишленост, добив
на строителни материали, енергетика, производство на храни и напитки, производство
на текстил и облекло, металолеене и производство на метални изделия, производство на
продукти от други неметални минерални суровини, шивашка промишленост,
производство на пластмаси и каучук, производство на храни и напитки и селско
стопанство. От сектор услуги добре е развит сектора Търговия, ремонт и техническо
обслужване.
Развитието на бизнеса в района е изправено пред огромни предизвикателства като
привличане на инвестиции, технологично обновяване и иновации, справяне с
международната и вътрешната конкуренция и постигане на конкурентноспособност.
В малките и средни предприятия бавно навлизат нови и високопродуктивни
технологии. Продължителният процес на преструктуриране на икономиката има
задържаща роля по отношение на модернизацията и внедряването на нови технологии,
тъй като предприятията работят продължително време в условия на оцеляване, без да
разполагат с достатъчно свободни ресурси. Някои новосъздадени предприятия са
оборудвани с техника втора употреба. Доколкото са съществували, връзките между
предприятията и изследователските институти са прекъснати. Като цяло са характерни
недостатъчна иновационна активност и ниска иновативна култура на предприемачите.
Туристическо-географското положение на района може да се оцени като
относително благоприятно. Материалната база на туризма е остаряла и амортизирана.
Увеличаването на размера на ДМА свидетелства за модернизация на съществуващите
туристически обекти или изграждане на нови, но туризма все още има малък принос в
общите приходи на района.
Проблем пред развитието на селското стопанство е наличието на пустеещи земи,
недостиг на финансови средства у земеделските производители за използване на
съвременни технологии и техника.
В района преобладават малки обособени ферми и трудът в тях не е механизиран.
Проблем на земеделието е липсата на организираност на земеделските производители
при реализация на продукцията, което води до трудности при предлагането на даден
продукт на пазара, ненавременно изкупуване, влошаване на качеството и получаване на
цена, по-ниска от себестойността на продукцията.
В Северозападния район за планиране има предпоставки за развитие на
екологично земеделие. В земеделието все повече започва да се отделя внимание на био-
продуктите от растителен и животински произход.
Добре развитата инфраструктура е важен фактор за конкурентноспособността,
тъй като тя намалява разходите за извършване на дейността и насърчава частните
инвестиции. Засега в района няма разработена ясна иновационна стратегия. Фирмите са
малки и не разполагат с необходимия финансов и човешки ресурс, за да инвестират в
нови технологии, което да повиши конкурентноспособността им. Частният сектор в
индустрията е доста слаб и все още не инвестира в обучение и прилагане на иновационни
технологии за производство и управление.
Демографско положение:
За района е характерно постоянно намаляване на общия брой на населението и
влошаване на възрастовата структура, поради ниската раждаемост, високата смъртност
и миграцията.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на плана за развитие на Северозападен регион за планиране 2007-2013г.

Целта на този доклад е изследване на регионален план за развитие на северозападен район за планиране 2007 – 2013. В следващите няколко страници ще направим оценка на състоянието на региона...
Изпратен от:
Monika Yanakieva
на 2016-12-30
Добавен в:
Доклади
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
42 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Доклади по Планиране и прогнозиране от София за Студенти в УНСС от факултет Финансово-счетоводен специалност Финанси бакалавър несваляни с 7 - 10 страници Други
 
Подобни материали
 

Същност и значение на фирменото планиране

20 фев 2006
·
2,437
·
2
·
662
·
266
·
1
·
1

Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на полиетиленови тръби


В съвременните условия на все по-бързо развиващи се технологии, се предоставят големи възможности на производителите за разработка и производство на технологично по-добри и усъвършенствани продукти.
 

Планиране и анализиране на търговската дейност


Планиране и анализиране на търговската дейност. Стратегическо и оперативно планиране на търговската фирма. Методология на планирането и анализ на търговската дейност. Класификация на показателите.
 

Планиране и прогнозиране - лекции


Лекции по планиране и прогнозиране, четени от доцент Кадинова + пищови...
 

Индустриално развитие и конкурентоспособност на Югозападния район за планиране


Основният стратегически документ е Регионален план за развитие на Югозападния район за планиране. В него се описва икономическото състояние на района.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 2
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
29
1
23.05.2015
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
5
1
23 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Анализ на плана за развитие на Северозападен регион за планиране 2007-2013г.

Материал № 1266756, от 30 дек 2016
Свален: 42 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 9
Брой думи: 2,325
Брой символи: 16,313

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на плана за развитие на Северозападен ре ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения