Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Ф И С Н
АНАЛИЗ ПО МАРКЕТИНГ
НА ФИРМА “ЕЛ ВИ ПИ” ООД
Пловдив
2005 г.
У В О Д
“Единственото нещо, което повече
от любовта провокира мъже и жени,
е въпросът за парите”.
Бенджамин Дизраеле
1
Преходът от централно управлявана планова към пазарна икономика коренно изменя
същността и ролята на плана. Не е случайно, че в специализирани курсове по икономикс и в
по-общи публикации, например на Икономическата Комисия за Европа, се прави
разграничение между “планова икономика” и “пазарна икономика”, като две специфични
форми на ориентация на общественото стопанство. Плановата икономика е основана на
държавната собственост икономика, при която разпределението на ресурсите, производството
и задоволяването на потребностите се осъществява чрез централно изготвен директивен план.
Пазарната икономика е основана преимуществено върху частната собственост икономика,
при която разпределението на ресурсите, производството и задоволяването на потребностите
се осъществява чрез посредничеството и под диктата на пазара. Тези принципно правилни
постановки могат да създадат погрешна представа, че планът и планирането са присъщи на
централно управляваната и са непознати за пазарната икономика. Опитът показва, че дори и
най-развитите пазарни икономики използват програмирането и планирането на макро- и
микроравнище, но там то преследва други цели и се осъществява с други средства. Нещо
повече, където се разработват програми и планове, там икономическите резултати са по-
добри. Това се отнася както за икономиките като цяло, така и за отделните корпорации и
фирми.
Преходът към пазарна икономика у нас обуславя превръщането на селското
стопанство в приоритетен отрасъл на българската икономика. С приемането на закона за
собствеността и ползването на земеделските земи през м.февруари 1991 година и неговото
изменение през м.март 1992 година се извършва фактически необходимата реприватизация и
реституция на земята. България има много добри предпоставки от естествен характер за
разцвет на този основен клон на икономиката – великолепни природо-климатични и почвени
условия и традиционни високи познания на работещите в този отрасъл. Известен е фактът, че
България е учила Европа на градинарство не само по течението на средния Дунав, но и на
много други места в континента. Съвсем естествено в годините до края на века ще нараства
абсолютно и относително броят на заетите в аграрния сектор в нашата страна, който по данни
на ФАО през 1990 година е бил 12.2% от икономически активното население и ще се
доближи до този в други сравними европейски страни като Португалия – 16.3% и Гърция –
24.2% или Румъния – 20.2% и Полша – 20.8%.
Основен проблем за тези, които се връщат и ще се връщат към естествените корени на
човечеството – към селското стопанство, са липсата на познания не само относно това как се
произвежда от гледна точка на биологическите процеси в растениевъдството, но и от гледна
точка на това какво въобще представлява пазарното стопанство, как се ръководи и организира
производството и растениевъдната ферма – т.е. мениджмънта, как се извършва снабдяването
на това малко предприятие (наричано с право семейна ферма) с всички необходими суровини
и материали, и което е особено важно за пазарната икономика, как се извършва продажбата на
аграрните стоки и свързаните с това ценова, пласментна и рекламна политика на тази малка
фирма, т.е. маркетинга.
Непознаването на законите на пазарната икономика и на собственостите на пазарната
стихия, ще се окажат пагубни и трагични за тези от нашите граждани, които навреме не
наваксат тези пропуски. Тя ще помете тези аграрни производители, които не изготвят
първоначален бизнес план с последващ го бизнес план, не прилагат агромениджмънт и
агромаркетинг. Някои от тях ще се окажат пред олтара на Темида, където юридическите
норми са безкомпромисни примерно за този, който е взел заем, произвел е някакви аграрни
стоки, но те са останали непродадени и заемът – неизплатен. Критерият за ефективност на
2
пазарното стопанство е негов непосредствен критерий. Затова то не познава дефицит, липса
на стоки на пазара или опашки пред магазините. Конкуренцията е велико оръжие на
пазарното стопанство. Наличието на т.нар. “атомистична” конкуренция на аграрните пазари и
особено на тези хранителни стоки – огромно множество от производители, които предлагат
своите стоки и от потребители, които търсят тези стоки, води до многообразие от
висококачествени, подходящо и красиво опаковани и оптимално поднесени стоки.
Сега ни е трудно да свикнем да ни сравняват с развиващите се страни или да ни считат
за част от тях. Но това ще се преодолее. Не напразно някои учени и на Запад считат Източна
Европа за регион, в който ще се установи бърз икономически растеж. По всяка вероятност
обаче кризата у нас ще отзвучи едва през следващия век. В периода, в който се намира в
момента България, тя се нуждае най-много от производители, инвеститори не само от
търговци.
В практиката на съвременния бизнес все повече се утвърждава необходимостта от
разработването на специално ориентирани разчети за бъдещото развитие на конкретна
стопанска дейност, обединени под общото наименование бизнес план. Настоящият
инвестиционен бизнес план се разработва, за да докаже, че един замисъл за развитието на
индивидуална ферма не е само едно хрумване, а системно разработен, пазарно, ресурсно и
технологически обезпечен бизнес проект.
О П И С А Т Е Л Н А Ч А С Т
ПРОЦЕСЪТ НА БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИЯ БИЗНЕС ПЛАН
Генериране на идея. Процес на бизнес планиране
Идеята, която се превръща в проспериращ бизнес, не винаги е уникална по своята
същност. Предприемачът може да достигне сам до нея, може да я копира от нечия друга идея,
може да я купи, открадне и доразвие. След натрупване на идеи акцент се поставя върху
съответствие на идеята на законодателството и изискванията на обществото; пазарен
потенциал на идеята, финансов потенциал; необходими знания и умения за новия бизнес;
благоприятен момент за осъществяване на идеята; ресурсно осигуряване.
Бизнес планът може да се използва като ефективен вътрешнофирмен лост за
планиране, разпределение и контрол на ресурсите и постигане на дългосрочни резултати.
Доказана е зависимостта между успеха (неуспеха) на дадено предприятие и степентта, в която
се прилага планирането като инструмент на управлението. Тази зависимост е особено силно
изразена при стартиращи предприятия, където адекватната оценка на възможностите и добре
обмисления план за бъдещото развитие са най-критичните предпоставки за успеха. Бизнес
планът описва целите на предприятието и произтичащите от тях резултати като тясна единна
зависимост.
Бизнес планът е крайния продукт на планирането, за да се стигне до него трябва да се
премине през определени последователни етапи:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 май 2020 в 23:00 студентка на 31 години от Свищов - стопанска академия, факулетет - MM, випуск 2014
15 ное 2019 в 13:34 потребител на 32 години
09 яну 2019 в 12:20 ученик на 24 години от София - ПГТЕ "Хенри Форд", випуск 2015
14 дек 2018 в 16:54 студент на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2018
25 окт 2018 в 08:57 студент на 38 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Бизнес и мениджмънт, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2020
01 май 2018 в 18:28 студент на 40 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
16 апр 2018 в 11:21 студент на 47 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Технически колеж към Югозападен университет "Неофит Рилски", специалност - Електроника, випуск 2013
03 мар 2018 в 18:50 студентка на 27 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Задочно обучение, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2016
06 ное 2017 в 11:34 в момента не учи на 49 години от Плевен
23 май 2017 в 17:10 в момента не учи на 37 години
 
Подобни материали
 

Маркетинг на туризма

20 мар 2009
·
660
·
4
·
4,768
·
345
·
2

Същност на маркетинга, Основни маркетингови концепции, Маркетинг-микс. Синергия, МИС. Източници и методи за набиране на маркетингова информация.
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
341
·
4
·
788
·
470
·
1

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Жизнен цикъл на продукта

19 ное 2009
·
540
·
11
·
2,065
·
593

Един от най-важните принципи на маркетинга, като пазарно ориентирана концепция за управление е свързан с необходимостта фирмите да проучат и анализират обстойно характера на потребителското търсене...
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,902
·
8
·
2,755
·
1,323
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Маркетингова политика на фирмата

13 яну 2011
·
246
·
3
·
333
·
498
·
2

Същност на маркетингова политика, съдържание и теми, включени в нея...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 2-ри курс. Процеси за разработване на пазара
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 10 въпроса от темата "Процеси за разработване на пазара". Всички въпроси имат само един верен отговор. Предназначени са за студенти по Маркетинг от 2-ри курс.
(Труден)
10
151
1
06.10.2016
Тест по Маркетингови изследвания за 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
(Труден)
20
26
2
2 мин
17.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Анализ на “ЕЛ ВИ ПИ” ООД

Материал № 126596, от 10 апр 2008
Свален: 1,264 пъти
Прегледан: 567 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 18
Брой думи: 4,624
Брой символи: 40,530

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на “ЕЛ ВИ ПИ” ООД"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
15

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 369

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения