Големина на текста:
1.Посочете най-подходящия закон за защита на правата на интелектуална собственост за
всеки от следните примери:
1) Една компания иска да гарантира, че никой друг не може да използва нейното лого.
2) Една певица иска да прехвърли правата за възпроизвеждане на видеоматериал от нейния
концерт.
3) Един нов метод за обработка на мляко, който премахва всички мазнини в приготвено от
него сирене.
4) Една компания е решила да инвестира в опаковка, която е отличителна и иска да си
гарантира, че само тя ще може да я използва в производството си.
5) Една компания решава да използва лого, което има същата форма като това на конкурент, но
е с различен цвят.
6) Композитор решава да разпространява музикалната си творба с цел получаване на
икономическа изгода от комерсиализацията.
............................................................................................
1) Закон за марките и географските означения
2) Закон за авторското право и сродните му права
3) Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
4) Закон за промишления дизайн
5) Закон за защита на конкуренцията
6) Закон за авторското право и сродните му права
2. Кой е основният нормативен акт, регулиращ проблематиката на търговските марки в
България и какъв начин за тяхната закрила предвижда той?
Основният нормативен акт, регулиращ проблематиката на търговските марки в България е
Законът за марките и географските означения. Той предвижда регистрация на марката като
основа на нейната закрила.
3. Предвижда ли българското законодателство други възможности за закрила на търговските
марки, освен тяхната регистрация и в кой/кои нормативни актове?
Да, предвидена е възможност за закрила на основата на постигнат статут на общоизвестност на
марката - отново в Закона за марките и географските означения, както и възможност за закрила
на марката на основата на регулациите за закрила срещу нелоялна конкуренция (главно срещу
объркване) – в Закона за защита на конкуренцията.
4. Какви възможности са налице пред българските предприемачи за закрила на техните
търговски марки зад граница?
закрила по национален ред - най-често чрез регистрация на марката във всяка от страните,
представляващи стопански интерес за нейния собственик и на основата на съответното
законодателство; закрила по международен ред – чрез използването на т.нар. международни и
регионални системи за закрила. Страната е член на Мадридската система като основната
международна система за регистрация на търговски марки и на Системата за регистрация на
марка на Общността като основна регионална система за закрила на марките, свързана със
страните от Европейския съюз.
5. На кои международни договори, регулиращи проблеми от областта на закрилата на
търговските марки, е член България?
България е член на Мадридската спогодба за регистрация на марките и Протокола относно
Мадридската спогодба за регистрация на марките, на Виенската спогодба, учредяваща
международната класификация на образните елементи на марките, на Ницската спогодба
относно международната класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на
марките, на Сингапурския договор за правото на търговските марки, на Парижката конвенция за
закрила на индустриалната собственост, на Договора за свързаните с търговията аспекти на
правата на интелектуална собственост и други.
6. Кой е основният способ за закрила на географските означения в България и кой нормативен
акт урежда тази закрила?
Основният способ за закрила на географските означения в България е регистрацията,
предвидена в Закона за марките и географските означения.
7. Кои видове географски означения подлежат на регистрация в България съобразно
действащото вътрешно законодателство на страната?
Наименования за произход и географски указания.
8. Съществуват ли други възможности за закрила на географските означения в България, освен
регистрацията?
Да, географските означения могат да бъдат защитени и на основата на нормите, насочени към
закрилата срещу нелоялна конкуренция и по-конкретно срещу заблуждение. Нормативният акт,
съответно регулиращ тази проблематика, е Законът за защита на конкуренцията.
9. На кои международни договори в областта на закрилата на географските означения е член
България?
България е член на следните международни договори в областта на закрилата на географските
означения: Мадридската спогодба за преследване на фалшивите или заблуждаващи указания за
произход на стоките и Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и
тяхната международна регистрация. Наред с това, страната е член и на международни договори
от по-общ характер в областта на интелектуалната собственост, които съдържат регулации и по
отношение на географските означения. Такива са Парижката конвенция за закрила на
индустриалната собственост и Договорът за свързаните с търговията аспекти на правата на
интелектуална собственост. Нещо повече, като член на Европейския съюз страната прилага и
европейските регулации, отнасящи се до закрилата на географските означения за земеделски и
хранителни продукти, вина и спиртни напитки.
10. Производител на мебели има намерение да излезе на българския пазар с нов дизайн на
формата, текстурата и цветове. Каква форма на закрила бихте препоръчали? Обосновка.
Подходяща форма за закрила на нов дизайн на мебели е чрез обекта “промишлен дизайн”, ако
отговаря на изискванията за регистрация: “новост” и “оригиналност”. Заявителят може да
закриля дизайн на мебели в различни варианти: като с една заявка за промишлен дизайн се
регистрират до 100 вариантни решения. Това води до административни и финансови икономии
за притежателя на дизайна.
11. Графичен дизайнер създава фирмени лога. За да получи закрила за своя интелектуален
продукт той би могъл да използва различни обекти на интелектуална собственост. Кои са те, коя
от тях се предпочита в определени случаи и как се комбинират различните форми. Обосновка.
Фирмените лога могат да получат закрила като:
обект на авторско право – графично решение;
промишлен дизайн, кл. 32 “лога”;
марка – знак, регистриран за определени класове от Ницка класификация
Графичният дизайнер може да избира една от трите възможности, може и да осъществи
“натрупване на закрилата” и по трите закона: Закон за авторското право и сродните му права
/ЗАПСП/, Закон за промишления дизайн /ЗПД/, Закон за марките и географските означения
/ЗМГО/. Критерии за избор са: икономически цели на закрилата, разходи и времеви обхват на
закрилата, други. Закрилата за фирмените лога може да се осъществи по т.н. “система за
натрупване” – комбинация от посочените възможности.
12. Какви права получава притежателят на закрилян промишлен дизайн?
Правата върху регистриран промишлен дизайн са следните:
право на притежателя да използва дизайна;
право на притежателя да забрани на трети лица да го използват;
право на притежателя да се разпорежда с регистрирания дизайн.
13. Кои действия не са в обхвата на изключителното право върху закрилян промишлен дизайн?
Това е т.нар. “свободно използване” на ПД. То се отнася до следните действия:
използване на дизайна за лични или експериментални цели;
използване на дизайна за академични цели /цитиране, обучение, други/;
използване на дизайн в чужди наземни, морски или въздушни превозни средства, когато те
временно или случайно навлизат в територията на страната ни.
14. Какъв е основният стимул за придобиване на патент?
Основният стимул за придобиване на патент е да се осигури закрила за иновациите –
продуктови и технологични. Патентът е стимул за изобретателите да създават нови решения и
да усъвършенстват съществуващите. Патентът е стимул за бизнеса да внедрява иновации с цел
постигане на конкурентоспособност.
15. Как се определя наличието на “изобретателска стъпка”?
Когато изобретение има творчески елемент, не произтича по очевиден начин от актуалното
състояние на техниката /ниво на техниката/ за лице със средни познания и умения в съответната
област на техниката, то притежава необходимата изобретателска стъпка и може да бъде
закриляно с патент.
16. Как се определя наличието на “промишлена приложимост”?
Изобретението се счита за промишлено приложимо, ако може да бъде произвеждано или
многократно използвано, в който и да е отрасъл на промишлеността или селското стопанство.
17. Кой има възможност да изключи другите от производство, използване, предлагане за
продажба и продажба на изобретението?
Единствено патентопритежателят има правото да осъществява икономически активности по
отношение на изобретението, в т.ч.: производство, използване, предлагане за продажба и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 май 2020 в 21:45 студент на 20 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2023
18 май 2020 в 18:12 потребител на 20 години
11 апр 2020 в 10:39 ученичка на 22 години от Петрич - ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2018
21 мар 2020 в 17:18 родител
19 мар 2020 в 12:02 студент на 21 години от София - УНСС, факулетет - Фнансово-счетоводен, специалност - Счетоводство, випуск 2023
17 мар 2020 в 22:40 учител на 45 години от София - ...., випуск 2015
16 мар 2020 в 21:36 ученик на 25 години от Видин - ПМГ "Екзарх Антим I", випуск 2014
16 мар 2020 в 15:11 ученик на 21 години от Бургас - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2017
16 мар 2020 в 14:47 потребител
16 мар 2020 в 13:59 ученик на 25 години от Видин - ПМГ "Екзарх Антим I", випуск 2018
 
Подобни материали
 

Промишлен дизайн

25 окт 2011
·
64
·
2
·
1,005
·
88

Същност на промишления дизайн, защита в България и по света...
 

Нелоялна конкуренция


Видовете нелоялна конкуренция и начина,по който да се справим с нея....
 

Същност на интелектуалната собственост

06 яну 2011
·
364
·
33
·
10,222
·
1

Интелектуалната собственост, като понятие, се отнася до продуктите на човешкия творчески труд. Развитието на системата за закрила на интелектуалните продукти започва още през 15в....
 

Интелектуална собственост - въпроси и отговори

Материал № 1264644, от 13 дек 2016
Свален: 66 пъти
Прегледан: 97 пъти
Предмет: Интелектуална собственост
Тип: Упражнение
Брой страници: 6
Брой думи: 1,978
Брой символи: 12,216

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интелектуална собственост - въпроси и отговори"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения