Големина на текста:
2. ПРОИЗВОДСТВО, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ НА ФИРМАТА
Основните положения в условията на производството:
Производството е сфера на чов. дейност, в чиито граници хората взаимодействат и
въздействат в/у природата с определени средства, присвояват я създавайки продукти за
възпроизводства на собствения си живот. Хората се отнасят към природата като
естествено условие на живота им и я разглеждат като свое удължено неорганично тяло.
Прекъсването на връзката с природата е прекъсване на производството, което лишава
човека от предпоставките на неговия живот, производството следователно е
фундаментът на изграждането на условията на живот на самите хора за тяхното същ-не,
за тяхното възпроизводство, за техния просперитет. Като произвеждат (а това означава,
производство, разпределение, размяна и потребление) хората всъщност присвояват
собственост и в същото време в резултат на непрекъснатото възпроизводство тази
собственост нараства, ето защо колкото по-развито, по-съвършено е производството,
толкова в по-развита и по-съвършена форма се проявява и самата собственост. От друга
страна колкото по-развита е собствеността, толкова по-съвършени са формите на
присвояване, по-големи са мащабите на създаването на потребностите и на
възпроизвеждане на богатството. На практика излиза., че по-развитото и съвършено
производство осигурява по-големи мащаби на собствеността и богатството, а колкото
по-богато е едно об-во, толкова по-богати са и членовете му, по-голямо е и богатството
на човешката природа, по-развита е и човешката същност, това е така, защото
производството като съзидателен процес в същото време е процес на възпроизводство и
развитие на богатството на човешката природа, от тук е по-голяма и свободата на
човека, а колкото по-свободен е един човек, толкова по-големи са му възможностите за
творчество, за инициатива, за предприемачество.
Съвременната неокласическа теория разглежда производството като създаване на
полезности т.е. на всичко необходимо за задоволяване на потребностите на об-то и на
отд. негови членове.
Фактори на производството:
В най общ план производството е процес на съзнателно целенасочено преобразуване,
трансформация на определена система от ресурси в блага, задоволяващи потребностите
на хората . В по-широк план целта на производството е не само механично
произвеждане на продукти, важното е те да имат по-висока полезност от изходните
предпоставки за създаването им, да имат по-висока приспособимост към потребностите
на човека. Това придава на производството характер на целесъобразна дейност и се
изразява в смисъл на производствена ефективност в най-широки граници. Когато
производството се разглежда като използване на ресурси, се има предвид тяхното
съчетаване и привеждането им в определено взаимодействие. Процесът на
съединяването на тези ресурси, на съвместното им функциониране ги превръща в
действителни, реални фактори на производство. Ето защо факторите на производството
1
могат да бъдат дефинирани като с-ма от ресурси, обединени и функциониращи в
производството. Има 5 фактора на производство, като първоначално са били 3, а именно
земя, труд и капитал, по-късно към тези фактори са прибавени-
предприемачеството и информацията. Факторите принадлежат на отделни хора,
всеки от тях се стреми да ги предостави на пазара за използване с/у съответното
възнаграждение, характерът на това възнаграждение е доход.
1.ЗЕМЯ – естествен ресурс, който образува изходната субстанция на
всички първични резултати от производството, но като фактор на производството
не трябва да се свързва само с преработваемата земя, включват се и всички
естествени предпоставки на производствения процес (климата, водите, горите,
въздуха, флората и фауната, полезните изкопаеми) т.е. всичко онова, което
формира естествените условия на производство, за това в по-широк план
факторът земя- това е природата в нейното единство, когато, тя е във
взаимодействие с другите фактори протича процес на нейното присвояване и
нейното възстановяване и възпроизводство.
2.ТРУД – земята и трудът са първични фактори на производство по своя естествен
произход, те са предпоставки на производствения процес. Трудът е съвкупност
от интелектуални и физически качества на човека, той е св-то на човешката раб.
сила и неговите х-ки зависят от общото културно рав-ще на човека, от неговата
професионална квалификация, сръчност, умения и др. От тази гл. точка трудът
има количествена и качествена определеност, които се отразяват в създадения
от него продукт.
Количествената х-ка се свежда до изразходването на труд изобщо, а кол-то на труда се
измерва с неговата продължителност и интензивност, под интензивност на труда се
разбира: сгъстяване на трудовите ф-ии и увеличаване на тяхната скорост, определя се от
кол-то труд за 1-ца време. От такава гл. точка кол-те възможности на труда са
ограничени, което се определя от самите физиологични особености на неговия носител,
защото човек може да изпълнява трудовата ф-я само в опр. част от денонощието, а и
прилагането и след опр. време изтощава човешкия организъм. Наред с това,
сгъстяването на труда се свързва и с броя на операциите, като се извършват за
определено време, това зависи от уменията и същността на човека и има определени
физиологични граници. Ето защо получаването на по-високи резултати от труда ч/з
неговата интензификация или удължаване на времето има определен предел.
Качествената х-ка се изгражда в/у съвсем различна онова, тя отразява конкретните
особености на труда и е свързана с неговата продуктивност/производителност. Най-
съществена роля при формирането на кач-то на труда имат разделението на труда и
неговото разпределение по сфери на дей-ст. От една страна разделението на труда е
обособяване на труда в зависимост от спецификата на трудовата функция, а това е
процес на специализация на труда. В същото време обособяването и специализ. на
труда развиват единичните видове труд, които сами по себе си не могат да създадат
краен продукт, това налага тяхното обединяване или групиране, т.е. обособяването на
2
труда, наричано още специализация изисква неговото обединяване или кооперация, а
обединения труд е многократно по-продуктивен от единичния. Разпределението на
труда по сфери на дей-ст се отнася до кол-те пропорции м/у използвания труд и др-те
фактори на производството, а от това зависи и как ще бъдат обхванати от труда и в
каква степен ще бъдат използвани и др-те фактори на производството. От това как се
разпределя трудът зависи дали ще се използват производствените възможности в една
икономика.
3.КАПИТАЛ – обхваща всички елементи на производ. процес, които се използват
при създаване на продуктите при производството. За разлика от замята и труда,
капиталът е производен от тях (вторичен фактор). Първоначално се появява на
изхода на производствената с-ма като продукт на земята и труда, а в последствие,
застава и на входа като ресурс. Капиталът е фактор, който облекчава и
усъвършенства възможностите на фактора труд и позволява на човека да усвоява
природата по-ефективно. В зависимост от формата на движение на капитала
има: основен и оборотен . Потреблението или използването на оборотния
капитал се извършва в границите на един производствено- технологичен цикъл,
той е в основата на субстанцията на готовия продукт. Използването му води до
промяна на външната му форма, но е предпоставка за образуване на формата на
произвеждания продукт, към оборотния капитал се отнасят суровините,
материалите, горивото, възлите и полуфабрикатите и др. Потреблението на
основния капитал се извършва в редица от производствено-технологични цикли,
т.е. той се използва многократно. В процеса на производството той запазва
първонач. си форма, но се изхабява физически и морално. Физ. изхабяване е
свързано с износването, а моралното с техническите и технологичните открития.
Към осн. капитал отнасяме машините, съоръженията, сградите за
производствено предназначение и производствената инфраструктура.
4.ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ – олицетворява се от собственика, който поема
инициативата за използването им както и за привличане на др. ресурси при
организацията на производството. Това е съединяване не функцията на
собствеността със функцията на стратегията, инициативата и риска за
производствено използване на ресурсите. С развитието на свободното
предприемачество, тези ф-ии се обвързват и с ф-те за управление на бизнеса, в
последствие ф-та на управление се предоставя на висшия мениджърски екип в
корпорацията. Когато преминем към корпоративно упр-ие, тогава х-ра на труда
на висшите мениджъри се превръща във формата на наемен труд, защото те се
наемат от собствениците на капитала, ето защо тук имаме разделяне на
собствеността от управлението. Собствеността се реализира от ............... , а
мениджърите се наемат да управляват тази соб-ст, на тази основа се формира
единство, но и сериозни противоречия м/у акционерите (носителите на
собствеността) и мениджърите (носители на ф-те на управлението). М/у входа и
изхода на системата производство същ-ва връзка която наричаме производствена
ф-я, за нея са х-ни следните 4 зависимости:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Производство, разходи и приходи на фирмата

Основните положения в условията на производството: Производството е сфера на човешката дейност, в чиито граници хората взаимодействат и въздействат върху природата с определени средства, присвояват я създавайки продукти...
Изпратен от:
anka_bananka13
на 2016-12-07
Добавен в:
Лекции
по Макроикономика
Статистика:
8 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Макроикономика от София за Студенти несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Пазар на производствените фактори - обща характеристика

11 яну 2007
·
1,221
·
2
·
301
·
1

Производствените фактори са блага, взети наготово от природата или произведени предварително, за да служат при създаването на даден краен продукт.
 

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие

26 мар 2006
·
2,110
·
2
·
373
·
786
·
1

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие - същност, начин на функциониране, предимства и недостатъци и др.
 

Фактори на производство

23 дек 2009
·
65
·
6
·
499
·
1

Труда като елемент (фактор) на производството. Капитала като елемент (фактор) на производството. Природните ресурси (земята) като елемент (фактор) на производството. Предприемачеството като елемент (фактор) на производството...
 

Пазар на земя, пазар на капитал

20 сеп 2008
·
151
·
3
·
470

В системата на производство наред с фактора труд, който е основен пьрвичен фактор на производството се използват и други фактори като земята, капитала и предприемачеството. Всички фактори на производство образуват определена система и в този смисьл те...
 

Производство и разходи

15 юни 2008
·
87
·
3
·
1,609
·
31
·
1

Сърцевината на всяка икономическа система, независимо от нейната организация, е производството. Най-общо тя може да бъде дефинирана като, процес на преобразуване на дадени ресурси в определен полезен резултат...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
196
1
1 мин
07.10.2016
Макроикономика, II-ра част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 86 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(За отличници)
86
1
1
1 мин
09.07.2019
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Производство, разходи и приходи на фирмата

Материал № 1263477, от 07 дек 2016
Свален: 8 пъти
Прегледан: 10 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 6,875
Брой символи: 44,072

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Производство, разходи и приходи на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала