Големина на текста:
КАЗУС
По макроикономика
УНСС – гр. Хасково
Специалност- Магистър „Счетоводство и
контрол“
Изготвил:
Фак. №
1. Анализирайте динамиката на нетния износ на България за последния десетгодишен период,
като използвате годишни данни с източник Националния статистически институт. За целта
пресметнете размера на нетния износ в милиони левове и като процент от БВП за всяка от тези
години, и коментирайте наблюдаваните тенденции. Направете структурна характеристика на
нетния износ, като откроите особеностите и относителната значимост на нетния износ на стоки
и нетния износ на услуги. Характеризирайте наблюдаваните промени в тези структурни
характеристики във времето.
2. Нека предположим, че две страни се сблъскват със съвсем различни икономически проблеми.
В първата страна е налице комбинация между спад на реалния БВП и дефлация, докато във
втората се наблюдава съчетание между сравнително високи темпове на икономически растеж и
инфлация. Като имате предвид тази най-обща информация за двете страни:
а) Обяснете наблюдаваните ситуации във всяка от тях от гл. т. на модела на макроикономическо
равновесие “съвкупно търсене - съвкупно предлагане”. Илюстрирайте всеки от двата случая
графично. Посочете кои фактори най-вероятно са довели до едновременния спад на цените и
съвкупното производство в първата страна и до тяхната противоположна динамика във втората;
б) Препоръчайте конкретни мерки, които трябва да предприеме правителството в първата
страна с цел да стимулира производството. Илюстрирайте техния ефект графично, като
използвате същия модел на макроикономическо равновесие. Коментирайте какви ще бъдат
последиците от тези мерки за държавния бюджет.
в) Обяснете какви действия следва да предприеме централната банка във втората страна с цел
да ограничи инфлацията. Представете графично въздействието на тези мерки върху паричния
пазар и оттам – върху равновесието на съвкупно търсене и съвкупно предлагане.
1.Брутният вътрешен продукт (БВП) (Gross domestic product – GDP) е макроикономически
показател. Той ни показва състоянието и тенденциите в развитието на икономиката в
краткосрочен аспект и е индикатор за определяне на икономическата политика на
макроравнище. БВП представлява сумата от пазарните цени на крайните стоки и услуги,
произведени и продадени за определен период от време (прието е за една година) от всички
производители на стоки и услуги територията на дадената страна
БВП се измерва посредством три подхода-производствен (свързан с определянето на
добавената стойност), разходен (изразява потока на разходите) и доходен (изразява
потока на доходите). В конкретната курсова работа аз ще използвам разходният подход
за пресмятането му като използвам данни от НСИ. Според този подход БВП се получава
като сума от направените разходи в макроикономиката. Към разходния поток се отнасят:
Потребителски разходи - обхваща крайните потребителски разходи на домакинствата
и на нетърговските организации, обслужващи домакинствата. Брутните инвестиции -
разходите на фирмите за натрупване на нови материални и нематериални дълготрайни
активи и за възстановяване на амортизираните дълготрайни активи, Към брутните
инвестиции се отнася и изменението на запасите на фирмите, към които се отнасят
суровините, материалите, незавършеното производство и непродадената крайна
продукция. Правителствените покупки - включват разходите за стоки и услуги, които
се правят на всички нива на държавно управление. Нетния износ, който представлява
разликата между износа и вноса.
По данни от НСИ, БВП за последните 10 години е:
Общо
Индиви-
дуално
потребл
е-ние
На
домакин-
ствата
На НТО,
обслуж
ващи
домаки
н-
ствата
Индиви-
дуално
потреб
ление
на
правит
ел-
ството
Колек-
тивно
Общо
Бруто
образув
ане на
основен
капитал
Измене
ние на
запасит
е
ОбщоСтокиУслугиОбщоСтоки
Услуг
и
1
2=3+9+12-15+18
3=4+84=5+6+75 6 7 8 9=10+11 10 11
12=13+14
13 14
15=16+17
161718
2005 46 94240 80036 05631 787175 4 0944 74413 03212 06796519 99610 3599 63826 88721 4575 429.
2006 53 49145 45740 13535 289162 4 6845 32117 19714 7092 48825 18414 24110 94334 34727 9016 445.
2007 63 97054 57948 46443 275214 4 9766 11521 34217 9623 38033 24323 18010 06245 19438 0857 109.
2008 73 09560 56954 08947 529231 6 3286 48126 90124 0252 87638 22826 86211 36652 60444 5098 095.
2009 72 84458 03451 82745 721232 5 8746 20720 85020 33152030 89620 32710 56936 93729 4687 469.
2010 73 78058 91753 03246 924287 5 8215 88516 87216 60626639 64830 4859 16341 65735 9655 692.
2011 80 10061 99555 99549 582284 6 1296 00017 33916 89644349 91439 63410 28149 14943 3815 767.
2012 81 54465 82259 61053 022321 6 2676 21218 00117 44355851 71038 36813 34253 99046 2897 701.
2013 81 97164 90257 94350 906351 6 6866 96017 53417 36516954 90741 47913 42855 37247 2368 136.
2014 83 61266 41359 68052 207428 7 0456 73317 92817 65327554 44141 10513 33655 17046 5638 607.
2015* 86 37366 68859 79752 193434 7 1706 89018 43418 29613857 40843 37914 02856 15647 1519 006.
Година
Крайно потребление
Стати
с-
тичес
ка
разли
ка
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги
Брутен
вътреше
н
продукт
На база на тези данни пресмятаме нетния износ в следващата таблица, като разлика м/у
вноса и износа, както и го пресмятаме като процент от БВП.
ГодинаБВПВнос(Im)Износ(Ex) Нетен износ(X)
(X) % от
БВП
2005 46 942 26 887 19 996
-6 890 -14,68
2006 53 491 34 347 25 184
-9162,596 -17,12
2007 63 970 45 194 33 243
-11951,243 -18,68
2008 73 095 52 604 38 228
-14375,221 -19,67
2009 72 844 36 937 30 896
-6041,09 -8,3
2010 73 780 41 657 39 648
-2008,758-2,72
201180 100 49 149 49 914
765,5660,96
2012 81 544 53 990 51 710
-2279,913 -2,8
2013 81 971 55 372 54 907
-465,539-0,57
2014 83 612 55 170 54 441
-728,747-0,87
2015 86 373 56 156 57 408
1251,2581,45
От изчисленията се вижда, че през всички години освен през 2011г. и 2015г., нетният
износ е отрицателна величина и той намаля БВП. Следователно в България вносът е
бил по-голям от износа или се наблюдава дефицит на стоки и услуги.
От 2005г до 2008г. има постоянен спад на нетния износ. След това се наблюдава
прираст, като през 2011г., той дори е положителна величина, а ръстът на 2011г. спрямо
2005г. е около 15%, което говори за значителен ръст както на БВП, така и на износът.
След това отново се отчита лек спад на нетния износ, но стойността му отново става
положителна през 2015г. и надвишава всички години в анализирания период.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Казуси по макроикономика

Решени два казуса по макроикономика относно БВП, инфлация и дефлация....
Изпратен от:
диана
на 2016-12-01
Добавен в:
Казуси
по Макроикономика
Статистика:
50 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие

26 мар 2006
·
2,117
·
2
·
373
·
799
·
1

Съвкупно търсене, съвкупно предлагане , макроикономическо равновесие - същност, начин на функциониране, предимства и недостатъци и др.
 

Макроикономическо равновесие, съвкупно търсене и съвкупно предлагане

11 яну 2007
·
2,047
·
2
·
323
·
339
·
1

Макроикономическото равновесие представлява равенство между съвкупното търсене и съвкупното предлагане, при което не се очертава тенденция към отклонение.
 

Съвкупно търсене и съвкупно предлагане

20 май 2007
·
1,213
·
39
·
5,735
·
521

Съвкупно търсене и съвкупно предлагане. Модел на взаимодействие на съвкупното търсене и съвкупно предлагане AD – AS.
 

Функция на потреблението и функция на спестяването

02 мар 2008
·
465
·
3
·
569
·
299

Функция на потреблението - Непрекъснатата функция, описваща взаимовръзката между личните потребителски разходи и личния разполагаем доход...
 

Лични потребителски разходи в България (1999-2006)

20 окт 2008
·
124
·
14
·
1,245
·
95

В зависимост от прилаганите методи за избор на домакинствата изучаването на бюджетите на домакинствата в по-ново време се разделя на два периода. Първият обхваща годините от 1953 до 1961, а вторият - от 1962 г. до настоящия момент.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от икономическите специалности на ПУ "Паисий Хилендарски"
(Труден)
20
279
1
28.10.2014
Тест по Макроикономика за 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Въведение, терминология, икономическа теория. Неинтензивно изучаване на Макроикономиката. 10 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
10
92
1
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Казуси по макроикономика

Материал № 1262396, от 01 дек 2016
Свален: 50 пъти
Прегледан: 85 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Казус
Брой страници: 8
Брой думи: 1,793
Брой символи: 11,140

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Казуси по макроикономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала