Големина на текста:
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПООБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
Дисциплина: Обществено здраве и здравен мениджмънт
Икономика на здравеопазването
/бакалавър/
КУРСОВА РАБОТА
Тема: Заплащане на труда в здравеопазването
Изготвил: Георгия Георгиева Сакакушева
I-ви курс фак.N 413
гр. Пловдив
1
15.05.2015г.
Един от най-важните мотиви за извършване на по-голям обем и с по-високо качество
медицинска помощ е икономическия интерес на работещите в тази сфера.
Системите на заплащане на индивидуалния труд са от съществено значение в
икономиката на здравеопазването. Те са важен елемент /системите на заплащане/ на
системата за финансиране на здравните заведения.
Заплащането на труда е формулирано съгласно Конвенцията на международната
организация на труда от 1949г. с терминатрудово възнаграждение”. Трудовото
възнаграждение е част от нормативно установеното съдържание на трудовите
правоотношения. СъгласноКодекса на труда”, трудовото възнаграждение е част от
установените задължения на работодателя. Работодателят е длъжен да плаща в установените
срокове на работника уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.
Трудовото възнаграждение има парична форма на измерение или наречено още работна
заплата. Паричното трудово възнаграждение може да бъде:
- Номинално когато се изразява в количество пари
- Реално когато е съобразено с покупателната способност на същото количество пари.
Ако номиналното трудово възнаграждение не е съобразено с целия коефициент на
инфлацията в страната, реалното трудово възнаграждение изостава от номиналното.
Последното е признак за обедняване на заетите в съответния вид дейност. Това се случва с
работните заплати в бюджетната сфера, които се индексират с по-нисък процент от
коефициента на инфлация в сравнение със заетите в отраслите на самоиздръжка.
В статистическата отчетност се проследяват и двата измерителя на работната заплата
и доходите на населението /номинално и реално/.
Съгласно същата конвенция от 1949г, трудовото възнаграждение може да се изплаща и
в натура, когато това е целесъобразно и наложително. Българското трудово законодателство
допуска такава възможност за компенсация на специфични и тежки условия на труд.
Следователно друга форма на трудово възнаграждение е натуралната форма.
По-ново за практиката понятие разпространено в развитите страни екомпенсация на
наетите лица”. Компенсацията представлява общото възнаграждение в парична или
натурална форма, издължено от предприятието на работника в резултат на извършената от
него работа за отчетния период. Компенсацията включва и осигурителните вноски от
работодателя за пенсионно, здравно и друг вид социално осигуряване.
Същественото в това понятие е, че включва и осигурителните вноски. Следователно
понятиетокомпенсация на наетитее по-широко понятие оттрудово възнаграждение”. То
характеризира цялата финансова тежест на разходите и стойността на производството.
Заетите лица с трудова дейност получават доходи от извършения труд. Те могат да
бъдат две категории:
- Наети лица, които работят за даден работодател по силата на сключен договор, като
за своя труд получават компенсация, в това число трудово възнаграждение. Трудовото
възнаграждение може да бъде по трудово правоотношение, включените в щатното разписание
и получаващите заплата, или по извънтрудово правоотношение, например по граждански
договори, за определена дейност;
- Самонаети лица, които работят за себе си, например частни лекари, еднолични
търговци, занаятчии и други. В този случай не се прилага понятиетотрудово
възнаграждение”, а понятиетодоход от дейност”.
2
Трудовото възнаграждение изпълнява три основни функции:
1. Възмездяваща функция /възпроизводствена функция/ - определя смисъла на
трудовото възнаграждение като средство за живот и издръжка на домакинството. Трудовото
възнаграждение трябва да възмезди изцяло вложения труд, така че работника да възстанови
работоспособността си за следващия период. Да осигури физическото и интелектуалното
развитие в съответствие с производствените нужди. Трудовото възнаграждение следва да
гарантира продължението на труда, създаването и обучението на нова работна сила;
2. Мотивираща функция - трудовото възнаграждение като средство за живеене.
Свързано е с естествения стремеж на човека към по-добър начин на живот. Това мотивира за
по-интензивен и с по-добро качество труд;
3. Стабилизационна функциясвързана е с мястото на разходите за труд в паричното
обращение. Например колкото по-висок е делът на компенсациите на заетите в общата
парична маса, толкова по-голямо е и значението на трудовото възнаграждение като фактор
на стабилизация.
Елементите на трудовото възнаграждение са:
1. Парично трудово възнаграждение - то е най-съществената част на трудовото
възнаграждение и в много случаи го изчерпва изцяло. Паричното трудово възнаграждение,
независимо от приетата система на заплащане, съдържа три елемента:
- Индивидуално основно трудово възнгараждение, което зависи от действително
отработеното време или от обема на извършената работа, или от друг основен фактор за
определянето му;
- Допълнително трудово възнаграждение, което зависи от фактори неотчетени при
определяне на основното трудово възнаграждение. Например за нощни дежурства, за работа
през официални празници и почивни дни, за ползване в работата на по-висока
квалификация /специалност, научна степен/, за спецефични условия на труд и др;
- Поощрения или санкции за постигнати/пропуснати резултати от труда. Те се
определят по предварително регламентирани правила.
2. Натурално възнаграждениеизплаща се под формата на хранителни продукти и
др. за компенсиране на неблагоприятните и специфични условия на труд.
3. Допълнителни изгодиособено допълнение към трудовото възнаграждение.
Независимо от формата, в която се предоставя на работещите, има голямо значение за
техния жизнен стандарт. Те представляват много важен дял от всички трудови разходи в
развитите страни. Например допълнителни изгоди са допълнителен платен годишен отпуск,
допълнителни социални осигуровки от работодателя, допълнителни семейни надбавки,
предоставяне на безплатна храна или хранене по намалени цени, безплатно облекло,
създаване и поддържане на почивни станции и профилакториуми, професионални абонаменти
и др. Допълнителните изгоди се регламентират в колективните трудови договори. В
българското законодателство се използва терминътсоциални разходи”.
Факторите, които оказват влияние за определяне на трудовото възнаграждение
могат да бъдат разгледани като:
- Основен фактор при определяне равнището на заплащане на труда в съвременните
условия е издръжката на живота. Това е средното потребление за дадена страна в конкретен
период. Издръжката на живота зависи от природно-климатичните условия, традиционния
начин на живот, икономическото развитие, цените на стоките и услугите, диференцияцията в
жизнения стандарт на отделните социални групи, данъците за населението и т. н.;
- Друг важен фактор за определяне размера на трудовото възнаграждение е
извършената трудова дейност;
- Трети фактор е състоянието на пазара на труда. Равнището на заплащането се
определя като цена на работната сила според търсенето и предлагането на работната сила.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 окт 2019 в 11:06 студент на 42 години от София - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицина, випуск 2015
14 фев 2019 в 15:01 потребител
 
Подобни материали
 

Роля на ROS в развитието и терапията на злокачествените неоплазми

28 мар 2009
·
68
·
13
·
2,583
·
70

Роля на ROS в развитието и терапията на злокачествените неоплазми...
 

Предмет на социалната медицина

17 мар 2008
·
606
·
2
·
456
·
230
·
1

Социалната медицина е интегрална научна медицинска дисциплина, което предполага изясняване на нейната същност, предмет, структура и задачи като специфична сфера на научното познание...
 

Медицинска помощ при екстремни ситуации

22 яну 2008
·
551
·
5
·
639
·
191

Медицинското осигуряване на населението е неотменна съставна част от здравеопазването със своето ръководство, органи за управление, сили и средства, принципи и методи на работа, осигуряващи своевременно оказване намедицинска помощ на населението...
 

Здравната реформа в България - електронен отчет

17 дек 2007
·
417
·
17
·
5,473
·
231
·
1

Едно от основните направления в провежданата здравна реформа в Република България е цялостното информационно осигуряване в сферата на здравеопазването. Примери за това са въведените от НЗОК задължителни формати за електронен отчет на...
 

Организация на труда в болничното отделение и в кабинета по кинезитерапия

18 яну 2009
·
157
·
5
·
457
·
120

Специфични особености на медицинския труд. Активен елемент в процеса на труда е трудът на здравния работник. Процесът на труда в здравеопазването представлява съвкупност от въздействия върху предмета (обекта)...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Тест по социална медицина
изходен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти
Тест по социална медицина използва се за подготовка на студенти от съответните специалности, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
50
284
1
01.02.2013
Тест по Социална медицина за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от 3-ти курс по Социална медицина с 16 въпроса за изпит по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
17
1
3 мин
30.09.2016
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

Заплащане на труда в здравеопазването

Материал № 1262280, от 01 дек 2016
Свален: 12 пъти
Прегледан: 13 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 2,056
Брой символи: 14,105

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заплащане на труда в здравеопазването"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения