Големина на текста:
Запознаване на децата с природата
Йохан Базедов
Първият сред филантропистите е Йохан Бернхард Базедов.
По-късно Базедов служи в дома на един лекар, който открива многостранните
способности на младия си служител и го приема в дома си като член на семейството. Там
младият мъж за пръв път открива какво означава думата човеколюбие.
По желание на своя дълбоко религиозен баща, Базедов е трябвало да следва теология.
Интересува се как се възпитават децата. Става частен учител в един дом и използва
нагледността като метод на обучение. Например той използва обектите, които заобикалят детето
- прозорци, врати, маси, около 100 обекта, взети от природата, изкуството, дома и градината,
двора и обора - за да го запознае с геометричните фигури. Чрез подобни, всекидневно
повтарящи се упражнения, възпитаникът с лекота привиква с употребата на понятията.
Играейки, той затвърдява знанията. При упражненията по четене Базедов също използува
нагледността. Географията и историята той преподава, като първоначално прави общ преглед на
една област и после се ориентира към разглеждане на части от нея. При запознаването с
географските обекти, Базедов изхожда от особеностите на родното място. Той използува
картини, къси разкази, разходки. Езиковото обучение се ограничава в рамките на латинския
език. Базедов съчетава запознаването с латинските букви с упражненията по предметно учение
(запознаване с обектите от природната и обществената среда), така че новите думи се усвояват
лесно като се свързват с обяснение на обектите. Като помощно средство в обучението служи
книгата на Я. А. КоменскиСетивният свят в картини”.
Базедов счита, че възпитанието е най-важното нещо в живота на човека. Базедов отдава
голямо значение на нравственото възпитание.
Като пропуск на тогавашното време Базедов посочва липсата на подходящи упражнения
за откриване на добродетелите. Затова той отправя апел към мъдрите хора, към човеколюбците
сред писателите да създадат една книга, която да предложи на родители и училища един план с
упражнения за усъвършенстване на добродетелите. За Базедов това би била една от най-
важните книги, създавани за доброто на човечеството. Затова в своетоЕлементарно
съчинениефилантропистът включва една глава, посветена на морала. В този дял той отделя
внимание на добродетелите, а именно добрина, чест, благодарност, приятелство и др.
Специално място е отделено и на пороците.
Децата след 4-5-годишна възраст, според филантрописта, трябва неусетно, без принуда,
да се привикнат към работа, която укрепва здравето им. След като се събуди детето има поне 16
часа на разположение. Половината от това време е посветено на развлечения. От останалите 8
часа, 6 часа трябва да се използват за укрепване на тялото и 2 часа за учебно време. Момичетата
ще се отдадат на типично женски занимания, а момчетата могат да работят в градината, да
използват някои сечива. По този начин децата си представят, че със своите занимания носят
полза на останалите. Уморителната работа може да се разнообрази с дейности, при които се
стимулира вниманието и се формира чувство за ред.
Дневният режим на детето от 10- до 16-годишна възраст ще бъде по-различен. От 16-те
часа 6 са за учение с книги, 4 - за хранене и поучителни разходки, два часа - за учене на танци,
музика и рисуване. Остават 4 часа заистинския мъжки живот”. Момчетата трябва да познават
и да се научат да използват онези инструменти на дърводелеца, столаря, ковача, зидаря,
градинаря, които са нужни за някои дребни работи в домакинството.
Усърдието в обучението трябва да се стимулира неусетно, с помощта на дидактични
игри. Ако някое момче проявява по-малко старание, трябва да му се възложат задачи за ръчна
работа, без те да се възприемат като наказание. Според педагога, ако се установи, че детето
предпочита да се занимава с ръчна работа, вместо с книгите, не бива да му се налага
нежеланата дейност.
Базедов се застъпва за обособено обучение и възпитание на момчетата и момичетата.
Той смята, че мъжкият пол е по-сръчен и умее да работи повече, да извлича опит, да изучава
занаяти, изкуства, търговия или науки. Жената е грижовна, приятна. Тя е в състояние със своята
мъдрост да предотврати много беди и неприятности на мъжа,върши много работа за
семейството. Жената е естественият съветник на мъжа. Тя трябва да разбира всяка домашна
работа по-добре от мъжа. В разработения план Базедов предвижда да се проявява
индивидуалин подход в обучението и на момичетата. Той смята, че девойките, които
притежават особен талант или влечение, не бива да бъдат ограничавани според посочените
рамки. Те трябва да бъдат стимулирани да задълбочат знанията си в областта на изкуствата и
науките.
Базедов разделя детството на два периода - по-ранно и по-късно детство. Той отбелязва
следното по отношение на знанията в по-ранното детство: “Що се отнася до знанията, децата
знаят малко за по-важните свойства на въздуха и за силата на магнита или електричеството. За
гражданското управление те не знаят много. От географията те получават само първи представи
за земя и море, планини и морски заливи, градове, села и др. От историята - само това, че преди
много години хора, семейства и народи са живели, както и сега. В този размер са ограничени и
знанията им за морала. За тях правилно и неправилно е това, което им обясняват техните
родители и приятели... От изкуството и занаятите не им се дават никакви нагледни понятия
освен чрез игра на работници и чрез медни гравюри” (8, с. 291).
От цитираното личи, че Базедов смята, че в по-ранното детство детето трябва да
получи първоначални представи за заобикалящата го среда, без да се претоварва с обемиста
информация.
За по-късното детство Базедов изисква от децата всекидневна ръчна работа,
която води или до печелене или до пестене на пари. (Едва след 10-годишна възраст в пари се
изчисляват и разходите, които се правят за закуска, хляб, цветя и др.) Освен граматика, алгебра,
геометрия и знания за природата, филантропистът предлага на децата, които се намират в
периода на по-късното детство, всякакви знания, които са им необходимиза тяхното моментно
признание”. В края на този период, според педагога, учениците познават много понятия от
морала, имат много знания по смятане и геометрия, по естествознание, география и история и
от всичко, което засяга религията.
Според Базедов е необходимо да се променят и учебните книги. Желаната училищна
библиотека трябва да съдържа едноЕлементарно съчинениеза използване от младежите до
15-годишна възраст и учебни книги по науките за тези, които ще продължат своето обучение.
Елементарното съчинениеще съдържа: 1) “Книга за методите”, която е предназначена за
учителите и родителите; 2) “Елементарна книгаза децата; 3) сбирка от медни табла; 4)
помощни книги.
Така Базедов съставя една нова учебна програма, която се намира в хармония с
просветителските тенденции. Като изискване към елементарната книга филантропистът сочи
необходимостта тя да представлява съчетание от полезна и разнообразна информация, която да
постави началото на запознаване с предметите. Т. е. тя трябва да има енциклопедичен характер
и да съдържа нагледна информация.
Една от помощните книги може да бъде нареченаПриродознаниеилиУчение за
величинитеи трябва да съдържа най-важната информация от аритметиката и геометрията,
данни от естествената история. Тази част също се нуждае от сбирка от медни табла.
Необходима е и една помощна книга за историята, онагледена с медни гравюри. Тук ще
се използват всички вече придобити отЕлементарната книгазнания. Целта е книгата да се
разпростре върхувсичко историческо”, което е общополезно - върху историята на народите,
описание на Земята, генеалогия, митология и старини.
Във Филантропина на Базедов се полагат специални грижи за здравето на учениците.
Осигурява се време за престой на чист въздух, организират се подвижни игри и излети в
близките гори. За това допринасят и часовете по фехтовка, езда и гимнастика. Съчетаването на
тези упражнения с теоретичното просвещаване предпазва учениците от свръхнапрежение.
6. Използване на принципа за нагледност и на игровия метод в обучението
Базедов е привърженик на нагледното обучение. Той използва нагледна опора при
поднасянето на знания по всички учебни предмети. За да създаде у учениците визуални
представи за изучаваното, той им показва самите обекти.
С помощта на наблюдението децата се запознават с обекти от природната среда,
произведения на изкуството, предмети от най-близкото детско обкръжение. Чрез многократно
повтарящото се упражнение детето привиква към използването на понятията и играейки
затвърдява знанията си.
При запознаването с геометричните фигури Базедов показва на малките възпитаници
прозорци, врати, маси и др.При първоначалното ограмотяване и в обучението по четене
филантропистът също използва нагледността. За изучаването на буквите той предлага да се
замесват от тесто и изпичат букви за закуска. Така педагогат съчетава полезното с приятното.
При обучението по латински език във Филантропина се описват картините от Елементарно
съчинения”. Учителят чертае, описва на латински различни фигури, инструменти, машини,
природни обекти.
При поднасянето на историческите и географските знания филантропистът използва
наблюдението като метод на обучение. При географското наблюдение Базедов тръгва от
родината на възпитаника. Правят се разходки сред природата, наблюдават се картини.
Наблюдението е придружено от кратки разкази.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 фев 2021 в 14:40 студент на 26 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Специална педагогика, випуск 2022
24 яну 2021 в 00:19 студент на 34 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - педагогическо и психологическо консултиране, випуск 2012
12 яну 2021 в 08:18 студентка на 32 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2014
22 мар 2020 в 02:09 учител на 42 години от Мадан - СОУ "Отец Паисий", випуск 2023
18 дек 2019 в 23:26 ученик на 21 години от Петрич - ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2019
27 окт 2019 в 17:20 ученик на 22 години от София - НПМГ "Акад. Л. Чакалов", випуск 2016
14 юни 2019 в 12:15 студентка на 34 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - ИНО, випуск 2019
07 май 2019 в 20:47 студентка на 33 години от София - УНСС, факулетет - Приложна информатика и статистика, специалност - Статистика и иконометрия, випуск 2009
12 апр 2019 в 16:31 в момента не учи на 22 години от София, випуск 2018
05 ное 2018 в 14:06 студент на 28 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Славянска филология, випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Запознаване на децата с природата - Йохан Базедов

Материал № 1261870, от 29 ное 2016
Свален: 15 пъти
Прегледан: 39 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Автор: Христо Смирненски
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,985
Брой символи: 12,094

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Запознаване на децата с природата - Йохан Базедов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала