Големина на текста:
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Адаптацията при стреса протича в три фази:
тревога, резистентност, изтощение
Бизнес планът:
Е допустимо да има различен обем и съдържание в зависимост от целите
Броят на етапите на процеса на създаване на нов бизнес са:
5
В абсолютното изражение рискът може да се определи като:
възможни загуби в материалновеществена или стойностна порма
В процеса на своето развитие предприемачът осъзнава, че всяка негова постъпка се оценява от
позицията на:
нравствеността
В основата на мотивация на предприемача стои:
стремежа към постигане на успех
В рамките на подготвителния стадии на проекта видовете риск са;
отдалеченост от транспортни центрове и инженерни мрежи
В абсолютно изражение рискът може да се определи като:
възможни загуби в материалновеществена или стойностна форма
В рамките на стадия функциониране на проекта видовете риск са:
Неустойчивост на търсенето и появата на алтернативен продукт
В рамките на стадия построяване на проекта видовете риска са:
забавяне на доставките и недобросъвестност на изпълнителя
Взаимодействието на малките и средните предприятия с големите може да се определи като:
и двата отговора
Венчърното финансиране на иновационни дейности в малкото предприятие се реализира:
вътрешно и външно
Високата степен на мотивация в екипа се осъществява посредством:
И двата отговора
Вътрешната среда на малкото предприятие обхваща две основни групи елементи:
Ситуационни фактори и елементи на вътрешнатасреда
Вътрешната среда на предприятието се формира:
като съвкупност от параметри и характеристики, които позволяват преобразуването на входящите елементи
в крайни резултати
Действащият в България Закон за малките и средните предприятия е приет за първи път през:
1999
Движещите фактори на бизнес средата са свързани с:
липса на пространство
Европейският инвестиционен фонд е създаден през;
1992 г
Европейската инвестиционна банка е учредена през:
1958 г
Единно определение за малко и средно предприятие на ниво Европейски съюз е въведено през:
1996
Една от основните роли на малките и средните предприятия е:
поддържане на заетостта и създаване на нови работни места
Жан Батист Сей разглежда предприемачеството като:
дейност при която се прехвърлят ресурси
За да имат конкурентно преимущество предприемачите се стремят да внедряват нови технологии:
ДА
За да се премине от етап III към етап IV на процес създаване на нов бизнес решаваща роля има:
Финансирането
За минимизиране рисковете в практиката се използват следните прийоми:
Диверсификация и застраховане
За основни рискови фактори в предприемачеството се считат:
И двата отговора
За основни последствия от поемането на риск се считат:
несвоевременно получване на печалба и загуба на целия капитал
За постигане на предприемачески успех влияние оказват:
и двата отговора
За първи път психологически портрет на предприемача е създаден от:
Вернер Зомбарт
За предприемачеството като оформено, устойчиво явление започва да се говори:
В края на ХVII век
Задържащите фактори на бизнес средата са свързани с:
човешкия фактор
Изброите кои са предприемаческите стратегии, формулирани от Питър Дракър:
основните негови стратегии са 4,т.е. създаване на полезност на клиента, стратегия на ценообразуването,
стратегия насочена към социалната и икономическата реалност на клиента,доставяне на истинска
ценност на клиента
Изборът на подходящо местоположение е определен от взаимодействието между:
Бизнес средата, вътрешнофирмените характеристики, основните тенденции в развитието на
локализационните фактори
Изтеглящите фактори на бизнес средата са свързани с:
Липсата на пространство
Иновационно ориентираната предприемаческа стратегия се базира на:
Интелектуалната собственост на предприемача
Иновационно ориентираната предприемаческа стратегия се базира на:
материалните способности на лидера
Интрапреньорството се определя като;
предприемаческа дейност,извършвана вътре в голяма организация
Йозеф Шумпетер разглежда предприемачеството като:
дейност свързана с поемане на рискове при внедряването на нововъведения
Какви са основните форми на предприемачески обединения?
предприемаческите мрежи и субконтракторството
Какво представляват субконтракторните вериги?
Те са връзки на вертикалната интеграция между фирмите.Субконтракторството означава изпълнение на
определени производствени или
други стопански задачи.Чрез тях се създава децентрализация на икономиката
Какво представляват предприемаческите мрежи?
Мрежата се създава на база договорно съгласуване.Чрез участие в мрежата се създават кооперативни
връзки с други предприятия от страната и чужбина,чрез които се осъществява взаимно
сътрудничество. Те действат в сферата на индустриалните пазари.Между участниците в мрежата се
осъществяват организационно управленски взаимодействия.
Кои са основните източници за нововъведения, посочени от Питър Дракър:
Питър Дракър определя 7 източника на благоприятни възможности за нововъведенията.В рамките на
съответното предприятие а: еочакваното, есъответствието;нововъведението,което се основава на
процесна нужда; измененията производствената или пазарна сттрррр;източници извън предприятието са
демографските изменения
Какви са основните форми на предприемачески обединения?
предприемаческите мрежи и субконтракторството
Коя от посочените стратегии, формулирани от М.Портър е подходяща за малкия бизнес:
Фокусиране
Количествените подходи за разграничаване на предприятията използват следните критерии:
брой заети, обем продажби, балансова стойност на активите
Кой от отговорите не е присъща характеристика на предприемачеството?
дейност насочена към грубо елиминиране на конкурентите
Количествените подходи за разграничаване на предприятията използват следните критерии:
брой заети, обем продажби, балансова стойност на активите
Комуникативно ориентираната предприемаческа стратегия се базира на:
знанията на предприемача относно външната среда
Мотивите за предприемаческа кариера са:
стремеж към получаване на високи доходи;
стремеж към Независимост; -стремеж към реализация на индивидуалните способности; -удовлетворяване
на желанието за успех; -стремеж към създаване на престиж в обществото
Малките и средните предприятия въздействат върху структурата на пазара най-вече чрез:
изменението на количеството на пазарните субекти
Някои от етапите в развитието на родното предприемачество се характеризират с:
пълното му унищожаване
Психологическите нагласи, които са които са несъвместими с предприемаческите действия са
формулирани от:
Максуел Молц
Основни елементи в структурата на външната среда са:
Административноюридически условия и пазар на продукцията
Основна задача на Европейската инвестиционна банка е:
Да предоставя заеми чрез финансови посредници на държавно, регионално и местно равнище
Основна задача на Европейският инвестиционен фонд е:
Да работи на търговска основа на базата на държавночастно партньорство като допълнение към
банковия сектор
Основна задача на европейскатаИнициатива малки и средни предприятияе:
Подпомагане на промишлеността и услугите в по-слабо развитите региони, за да се адаптират към
единния пазар и да повишат конкурентноспособността си
Основен обект на предприемачеството е:
най-ефективната комбинация между факторите на производство с цел печалба
Основна роля в развитието на родното предприемачество има:
Държавата
Основни качества на предприемача са:
Възприемането на новото и откритост за критики и похвали
Основните качества на предприемача се обединяват в следните блокове:
интелектуален, комуникативен, мотивационен
Основни модели на предприемаческо поведение са:
инвестиционен, организационен, посреднически
Основни модели на предприемаческо поведение са:
търговски, консултативен, игрови
Основни мотиви на предприемача са:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпроси и отговори по Предприемачество

Упражнение, предназначено за помощ при решаване на тестове за самоподготовка и за изпитен тест. Предприемачество, 5 семестър, ВУАРР...
Изпратен от:
Ralitsa Hristova
на 2016-11-19
Добавен в:
Упражнения
по Предприемачество
Статистика:
167 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Обща характеристика на малките и средните предприятия

16 дек 2011
·
289
·
12
·
3,854
·
506

В определенията за малки и средни предприятия, базирани на количествен подход, често се използват такива лесно достъпни за анализа критерии като: брой заети, обем продажби или оборот, балансова стойност на активите...
 

Бизнес план за фризьорски салон

03 дек 2010
·
2,467
·
17
·
1,825
·
4,818
·
2
·
1

Бизнес план за фризьорски салон и козметични услуги. РЕЗЮМЕ: Получихме в наследство 10 000лв.Имаме лек автомобил на стойност 7000лв. И регулиран парцел 2 дка на стойност 100 000лв. в София в кв.Овча Купел....
 

Източници на финансиране на малък и среден бизнес

07 апр 2011
·
409
·
13
·
693
·
717

Източници на финансиране за малкия и среден бизнес в България. Банки, европейски фондове и т.н....
 

Бизнес проект - издателство на списания

02 май 2011
·
434
·
18
·
3,559
·
747
·

„Джана” ООД е издателска фирма, която се опитва да покрие всички потребности на потенциалния потребител. Тя издава месечни и двумесечни списания, който са насочени към майките...
 

Бизнес план за интернет магазин

06 яну 2012
·
1,459
·
16
·
3,333
·
2,449
·
3
·
2

Бизнес план за създаване на интернет магазин в град София...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Студенти от 2 курс
Тест по предприемачество.Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
17
148
1
15.07.2013
Предприемачество
изходен тест по Предприемачество за Ученици от 11 клас
Изходно ниво по предприемачество за ЗИП в 11. клас по старата учебна програма. Може да се ползва и по новата програма. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
11
4
1
1 мин
20.08.2020
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Въпроси и отговори по Предприемачество

Материал № 1260031, от 19 ное 2016
Свален: 167 пъти
Прегледан: 338 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 14
Брой думи: 2,565
Брой символи: 17,372

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по Предприемачество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 406

виж още преподаватели...
Последно видяха материала