Големина на текста:
Характеристика на франчайзинга
Думата „франчайз” е от френски произход и означава както „привилегия”, така и
„свобода”. В този смисъл, франчайзингът предлага уникална възможност да се
притежава, управлява и насочва собствен бизнес. Франчайзодателят (франчизорът)
притежава правата върху името и търговската марка на бизнеса. Франчайзполучателят
(франчизантът) купува правото да използва запазената марка на бизнеса за определен
период от време.
1
След като веднъж е получил правата за ползване на франчайзинг,
франчизантът може да започне да развива свой успешен бизнес. Той е независим от
франчизора от гледна точка на собствеността върху развиваната дейност. Рисковете
свързани със започване на самостоятелен бизнес са минимизирани, тъй като се работи с
изпробвана в практиката и доказала рентабилността си бизнес концепция.
2
Франчайзингът е вертикално-кооперативна организационна система на
юридически самостоятелни фирми, осъществяващи продажби на стоки и услуги на
базата на договор. Тази система се проявява като единна структура и се отличава с
разпределение на функции между партньорите (франчайзодател или фирма-майка и
фирмата-филиал или франчайзополучател) при точно определени договорни условия.
Франчайзополучателят е самостоятелна фирма, работеща за своя сметка, ползваща
името на известна марка.Той има правото и задължението да прилага франчайзинговия
пакет, да инвестира собствен капитал и успешно да управлява на системата.
Франчайзодателят разработва цялостна търговска концепция като започне от продукта,
обхване рекламата, оформянето на магазини и стигне до обучението. А
франчайзополучателите внедряват тази търговска концепция на своето работно място.
Производствената програма на франчайзодателя представлява т.нар. франчайзингов
пакет. Той се състои от ноу-хау, права и обучение на франчайзополучателя и
задължение на франчайзодателя активно да подкрепя партньорите си и непрекъснато да
развива системата. Този пакетът включва наръчници, договори, бизнес-планове,
образци за реклама, показатели и други стандарти за успех. Известни франчайз-вериги
са McDonalds, KFC, Pizza Hut, Coca Cola, Holiday Inn, Hilton, Оffice1Superstore и други
прочути търговски марки. Той обхваща над 60 бранша в търговията и услугите. В
България такива са сладкарници „Неделя“, аптеки „Санита“, хотели „Шератон“.
Франчайзинговата система е комбинация на предимствата на малкия бизнес и големите
концерни.
3
Обект на франчайз-договора е престижната марка. Този тип договори са най-
добре разпространени в сферата на търговията на дребно и услугите и всички
параметри подлежат на предварително договаряне. Франчайз-договорите могат да
съдържат и клауза за изключителност, при която франчайзополучателят се задължава
да предлага единствено стоки и услуги на франчайзодателя.
4
За правото на ползване на
франчайзинг, франчизантът заплаща на франчизора първоначална, невъзвръщаема
вноска, която се нарича входна такса за включване във франчайзингът или лиценз.
След започване на дейността, франчизантът обикновено периодично заплаща
комисионна, която най-често е процент от направеният оборот – между 3 и 5% от
оборота годишно (месечни или годишни вноски за възмездяване на допълнителните
разходи за оперативно управление и обучение, направени от фирмата-майка).
5
1
http://bg.shvoong.com/social-sciences/business-management/international-business/
2
http://www.firmibg.com/franchising/
3
http://www.vba.bg/bul/1stopshop/franch.htm
4
http://bg.wikipedia.org/wiki/
5
http://www.firmibg.com/franchising/
Франчайзингът позволява започването на стопанска дейност със значително по-
малко капитал, отколкото при класическия случай на самостоятелно предприемачество.
Това е възможно благодарение на дяла на фирмата-майка във финансирането на
бизнеса под формата на предварителни проучвания и изграждане системата на работа.
По-ниският риск в дейността на франчайз-фирмите обяснява и готовността на
финансовите институции да подкрепят предприемачеството чрез франчайзинг.
6
Франчайзингът може да бъде:
производствен (Product Franchising), при който франчизанта има право сам да
произвежда стоките, ползвайки предоставения му производствен опит, ноу-хау,
търговски марки и други.
пласментен (Distribution Franchising), при който франчизанта има право само да
разпространява стоките/услугите, произвeждани/извършвани от франчизъора.
франчайзинг на услуги (Service Franchising), при който франчизанта има право
да извършва услугите на франчизьора.
При международния франчайзинг е от особено значение да се определи нивото на
стандартизация на продуктите / услугите, тъй като успехът на франчайзодателя на
външния пазар зависи до известна степен и от готовността му да приспособи
продуктите си към изискванията на пазара, променяйки по този начин
характеристиките на продукта, благодарение на които търговската му марка се е
наложила. Колкото повече се налага продуктите на франчайзодателя да се адаптират
към местните условия, толкова повече намаляват предимствата на този тип договор и
основанията за сключването му.
7
Съществуват някои, характерни за франчайзинга позитиви и негативи.
Част от основните преимущества на франчайзинга :
А) от гледна точка на франчайзодателя : разрастване на продажбите на стоките
и/или услугите на компанията; увеличена база за приток на средства; благосклонен
прием в международен мащаб; прехвърляне на скъпоструващи операции (прим.
производство, дистрибуция, продажби) на франчайзодателя (рисковият капитал е
предоставен от франчизанта); освобождаване от някои задължения, като подбор на
персонал и директно управление; намален инвестиционен риск (централно
администриране)
8
; партньорите франчайзии са по-мотивирани да развиват бизнеса;
ефикасно разработване на пазара.
9
Б) от гледна точка на франчайзполучателя : стабилност и сигурност; съдействие и
подкрепа от по-голяма и утвърдена в бранша компания; предимствата от ползването на
добре известна търговска марка, разработен пазар и изпитан метод на работа; ниски
рекламни разходи; запазване на юридическата независимост
10
; получавате достъп до
добре разработена бизнес концепция; част от обществена група от хора със един и същ
тип бизнес; поетият риск е по-малък.
11
Сред недостатъците на франчайзинга:
А) за франчайзодателя това са: облагаеми средства; репатриране на средства да
франчайзополучателя в съответната страна; икономически различия, които се отразяват
на валутните отношения; преобразуване на франчайз системата с цел
приспособяването й към страната; интрепретация на концепцията; различия в
законодателните системи на страните на контрагентите.
6
.http://www.vba.bg/bul/1stopshop/franch.htm
7
http://bg.wikipedia.org/wiki/
8
http://bg.shvoong.com/social-sciences/business-management/international-business/
9
http://www.firmibg.com/franchising/
10
http://bg.shvoong.com/social-sciences/business-management/international-business/
11
http://www.firmibg.com/franchising/
Б) за франчайзполучателя това са: ограничена реализация на собствени идеи, тъй
като се оперира с чужда концепция; ограничения ,наложени от франчайз
споразумението/договора; първоначалните инвестиции често са доста високи; риск от
пренасяне на негативния имидж или бизнес проблемите на франчайзодателя върху
франчайзполучателя; конкуренция, т.е. отстъпеното право може и да не е изключително
за съотв. територия.
От гореизложеното следва, че франчайзингът притежава комплексна природа, която
изисква значителни инвестиции на време и ресурси. Освен това изключително важно
условие за успешното развитие на дейността е добрият франчайз договор.
Специализирани закони, уреждащи въпросите на този тип договори има в САЩ, Русия
и някои Европейски страни. У нас се прилагат общите условия на Търговския закон.
12
Счита се, че най-безопасния начин за стартиране на нов бизнес е чрез франчайз-
договор. Сега в България работят 18 големи вериги, докато в Германия те са над 700, в
Унгария - над 200, а в света наброяват 30 000. Чуждите компании обикновено търсят
фирми с опит в бранша, за да развият пазара на национално ниво. След това
франчайзполучателят може да продаде правата на регионални партньори.
Партньорството с известна марка е бонус пред финансовите институции. Западната
практика е банките да кредитират работещи на франчайз само срещу името на
партньора им като гаранция. Според статистиката след петата година 85% от фирмите,
работещи на франчайз, остават в бизнеса, докато едва 15% от другите начинаещи
предприемачи успяват да се закрепят.
13
Проведеното през 2006 година от страна на „Franchise Business Review” мащабно
изследване показва, че болшинството франчайзополучатели са доволни от решението
си да вложат пари в проверена бизнес система: 86% от всички са оценили положително
възможностите на франчайзинга, а 71% - биха повторили. По данни на
„Международната Франчайзинг Организация” (IFA), скоро франчайзингът ще стане
преобладаващия метод за водене на бизнес в търговията на дребно и вече заема силна
позиция в сферата на услугите. Приходите на франчайзинг предприятията в САЩ и
Западна Европа се оценяват на десетки милиарди долари годишно. Ако се съберат тези
показатели, обърнати в брутен вътрешен продукт, то по разчетите на “Financial Times”
това би създало 7-та по големина икономика в света. В САЩ франчайзинг компаниите
(повече от 1500 крупни мрежи) създават около 13% от брутния национален продукт.
Обемът на Европейския франчайзинг пазар (от който около 40% принадлежи на
Франция) се оценява на 35 млрд. долара. Германската асоциация за франчайзинг
прогнозира годишен франчайзинг ръст за страната от 10-15% годишно. По данни на
Американската администрация на малкия бизнес от 100 малки фирми, след първите три
години остават да работят едва 15, а останалите банкрутират. От друга страна за
компании работещи на основата на франчайзинга, статистиката е съвсем различна: от
100 малки предприятия започващи бизнес, 86 продължават да работят и след три
години. В Германия показателите са дори по-добри – за петте последни години
фалиралите франчайз предприятия са едва 8%.
14
12
http://bg.shvoong.com/social-sciences/business-management/international-business/
13
http://www.novinar.net/?act=news&act1=mnenia&mater=NDA3OzM4
14
http://www.century21.bg/?act=franchising

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Характеристика на франчайзинга

Думата „франчайз” е от френски произход и означава както „привилегия”, така и „свобода”. В този смисъл, франчайзингът предлага уникална възможност да се притежава, управлява и насочва собствен бизнес. Франчайзодателят (франчизорът) притежава правата...
Изпратен от:
dmutrova1111
на 2008-04-09
Добавен в:
Реферати
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
238 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Интелектуален продукт реализиран в чужд за производителя пазар

26 юни 2008
·
152
·
13
·
1,790

От логическото мислене произтичат интелектуални продукти като патенти, лицензи, изобретения, ноу-хау, шоу-хау, търговски марки, промишлени образци и много други.
 

Съвършена конкуренция. Малък и среден бизнес в България. Малък и среден бизнес в ЕС


Съвършената конкуренция се определя като пазарна структура,при която нито един индивидуален производител (продавач) не е в състояние да оказва влияние върху цената.
 

Международен бизнес


Глобалното падане на държавите в световна криза, икономическото ”обезкръвяване” на повечето от страните и многократно намалената покупателна способност на населението налага все по-честото и прибягване към лизинговия пазар от...
 

Казус по международен бизнес


Субконтракторство с Турция, АВС - анализ и Проучване за износа на царевица в ЕС...
 

Международна икономика

09 дек 2008
·
313
·
29
·
5,547
·
126
·
1

МИО водят началото си от времето, когато се създават първите държ. формации...
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 2 курс
Тест-проверка преди явяването на изпит по Международен икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
24
164
1
1 мин
14.11.2012
Тест по теория на международните отношения
състезателен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студенти по право или международни отношения.
(Труден)
15
246
1
09.02.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Характеристика на франчайзинга

Материал № 125879, от 09 апр 2008
Свален: 238 пъти
Прегледан: 181 пъти
Качен от:
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 3
Брой думи: 927
Брой символи: 8,485

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристика на франчайзинга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения