Големина на текста:
1
1. Комплектуване на машинно-тракторни агрегати (МТА)
Комплектуването на МТА е целенасочен научно обоснован процес за избор на
състава на агрегата и технологичните параметри, които най-пълно да съответстват на
условията за работа и поставените за изпълнение задачи. Целта на комплектуването на
един агрегат е да се подберат най-подходящите за работа технически единици, като
трактор и технологична (и) машина, и да бъдат установени оптималните стойности на
работната ширина и технологичната скорост на агрегата, при които операцията ще бъде
изпълнена с най-високо качество и рентабилност.
2.1. Основни изисквания при комплектуване на МТА
Основни изисквания при комплектуване на агрегатите са:
1.Спазване на агротехническите изисквания.
2.Осигуряване на здравословни, безопасни и ергономични условия на труд.
3.Оптимално използване на теглителната мощност на трактора.
4.Осигуряване на икономическа ефективност.
Необходимо условие за спазване на тези изисквания е да се познават добре ус-
ловията за работа, техническите и технологичните параметри на тракторите и машини-
те, като: теглителна сила и мощност, агротехнически просвет, напречна база, устойчи-
вост и ма-невреност, технологични възможности, работна скорост и др.
Агротехническите изисквания при изпълнение на операциите са първостепенни
изисквания при определяне на вида и състава на агрегата. В тях са предписани основ-
ните указания за работа, които да гарантират необходимото качество на технологични-
те операции. Те съдържат начините за работа, показателите на продукта и възможните
отклонения, допустимите загуби и повреди, сроковете за работа и т.н. Тези изисквания
имат задължителен характер, поради което са определящи в процеса на комплектуване
на МТА.
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е задължително
изискване, с което се цели ограничаване на трудовия травматизъм и запазване на здра-
вето на работниците. Установяването на ергономична работна среда подобрява ком-
форта и качеството на работа. Изборът на съвременни технически средства с по-високи
ергономични и експлоатационни показатели е важен критерий при съставяне на МТА,
който води до по-добряване качеството на работа и производителността на труда.
Необходимо условие за съставяне на един МТА е тракторът да притежава необ-
ходимата теглителна сила и мощност за задвижване на машините. Друго важно условие
е те да се използват по-оптимално. Това е предпоставка за повишаване на производи-
телността на агрегата и намаляване на раз-хода на гориво, както и до подобряване на
някои от експлоатационните по-казатели на машинно-тракторния парк. С това изисква-
не се цели по-пълно натоварване на трактора и подобряване на неговата рентабилност.
Комплектуването на МТА се извършва по определени правила, които включват
конкретни изисквания и критерии. Процесът на научно обосновано комплектуване на
един агрегат се извършва в следната последователност
1.2.1.Избор на типа на агрегата.
В зависимост от агротехническите изисквания за изпълнение на технологичната опера-
ция и условията на работа се избират типът на земеделската машина, тракторът, допус-
тимите работни скорости на движение на агрегата .Преценява се снабдеността на агре-
гата с маркери, следоуказател, а така също със специално оборудване за охрана на тру-
да и опазване на околната среда.
1.2.1. Избор на типа на земеделската машина.
Типа на земеделската машина се избира по вида на технологичната операция, големи-
ната на обработваната площ, типа на почвата, и от наличните в земеделското стопанст-
2
во, като за целта могат да се използват данни от техническите характеристики на ма-
шините или от данни за машините използвани у нас(прил 8.15).
1.2.2. Избор на енергетична машина (трактор)
Изборът на трактор се извършва основно по възможността избраната машина да се аг-
регатира с него и от изпълнението на технологическата операция в определените агро-
технически срокове(прил 8.15).
1.2.3.Определяне на големината на нормалната теглителна сила на трактора
Р
т
н,II,III,IV…
.Като се знае типът на трактора, работната скорост на движение и условията
на работа, избира се Р
т
н,II,III,IV…
по теглителните характеристики (табл.6.2 и 8.14) или
чрез пресмятане за всяка отделна предавка за скорост удовлетворяваща агротехничес-
ките изисквания за технологичните допустими работни скорости при извършване на
дадена операция.
Р
т
н
=?
?
?
-(
+ P
н
), ако P
сц
>?
?
?
,
Където, ?
?
?
е тангенциалната сила на задвижващото колело
?
?
?
=
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
,
Където, ?
?
е ъгловата скорост на коляновия вал;
?
?
- механичния кпд на трансмисията;
?
?
- ефективната мощност на трактора;;
?
?
- предавателното число на трансмисията;
?
?
- радиуса на задвижващото колело.
P
сп
силата на самопридвижване на трактора;
P
сп
= 9,81 M
т
cos ?;
M
т
- масата на трактора;
f- коефициент на самопридвижване;
?- ????????????????
P
н
силата за движение срещу наклона,
P
н
= 9,81 M
т
sin ?
1.2.4.Определяне на максималната работна ширина на агрегата, B
max
, m.
а)- агрегат за оран;
, ?
???
=
?
?
?,??,???
?.???
??
????
???????
?
?????????????????????????
?
??????????????????????????????????? ???????????????????????????kN/m
2
.
?
??
- ?????????????????????????????????????????????????????? N/m?
?
??
=9,81
?
?
?
??
,
????????
?
- ????????????????
?
??
- ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
???
=
?
?
?,??,???
?.?? ?
??
?
?
?
??
??
??
?
.????
,
????????
??
- ?????????????????????????????????????????????????????? N/m?
?
??
??????????????????????????????????????????????????????????
N/m?
?
??
=9,81
?
??
?
??
,
????????
??
- ????????????????
?
??
- ???????????????????
3
??- ????????????????????
?
???
=
?
?
?,??,???
??
??
?
?
??
?
?
?
????
,
?
??
- ????????????????????????????????????????????????????N?
R
??
= f
??
. G
??
.
?
?
- ???????????????????????????????????????????????????????????????????
N/m?
?
?
- ????????????????????????????
?
?
- ?????????????????????????????????????????????????? N/m
?
?
=9,81
?
?
?
?
,
????????
?
- ????????????????
?
?
- ???????????????????
??- ?????????????????????????????????????????????????
?
???
=
?
?
?,??,???
? ?
??
?
??
+ ?
??
+
?
?
??
+ ?
??
?
????
1.2.5.Определяне на броя на машините или плужните тела в агрегата, n
м
.
?
?
=
?
???
?
?
,
????????
?
??????????????????????????????????????????????????
1.2.6. Определяне на действителната работна широчина на агрегата(В
а
).
В
а
= ?
?
. ?
?
1.2.7. Определяне на работната широчина на сцепката В
сц
.
В
сц
= (n
м
-1). В
м
1.2.8.Определяне на работното теглително съпротивление на агрегата R
a
.
В най общ вид R
a
= K
o
В
а
+ R
??
- ????????????????????
?
?
=
?
?.? + ?
??
????
?
?
?
- при агрегати за оран и брануване
?
?
=
[
?.? + ?01+ ???? + ??? ?.????
]
?
?
?
?
=
?
?
?
+ ?
?
?
?
????
?
?
?
+ ?
??
-при комплексни агрегати
?
?
=
[
?
??
+ ?
??
+
?
?
??
+ ?
??
?
????
]
?
?
+ ?
??
1.2.9. Определяне на коефициента за използване на теглителната сила на тракто-
ра
Степента на използване на теглителната сила на трактора се изразява с коефи-
циента на използване на теглителната му сила,?
т
.
Коефици-ентът за използване на теглителната сила на трактора се определя със за-
висимостта:
?
?
=
?
?
?
?
?
В зависимост от вида на машините и изпълняваните технологични операции, оп-
тималната стойност на коефициента за използване на теглителната сила на трактора се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 ное 2020 в 08:19 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2021
24 ное 2020 в 11:37 учител на 27 години от Ямбол - ПГЗ "Христо Ботев", випуск 2020
23 ное 2020 в 18:16 студентка на 34 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", факулетет - педагогически, специалност - Информатика и информационни технологии в обучението, випуск 2017
17 ное 2020 в 12:12 в момента не учи на 28 години от Исперих
16 ное 2020 в 09:32 потребител
 
 

Машинно-тракторни агрегати (МТА)

Материал № 1257426, от 03 ное 2016
Свален: 34 пъти
Прегледан: 52 пъти
Предмет: Технологии, машини и системи, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,224
Брой символи: 7,360

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Машинно-тракторни агрегати (МТА)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислав Маринов
преподава по Технологии, машини и системи
в град Две могили
с опит от  25 години
50

виж още преподаватели...
Последно видяха материала