Големина на текста:
1.Стратегическо управление и планиранесъдържание и етапи на процеса. Модели
за дефиниране на мисията. Стратегически цели. Фирмени стратегии. Система от
планове на организацията.
Стратегическото управление може да се разглежда като непрекъснат процес на
адаптиране към значимите промени в обкръжаващата среда. Подготвя публичните и частните
организации за бъдещето, като чрез подходящи стратегии направлява тяхното дългосрочно
развитие. Те им позволяват, от една страна, да се възползват от възникналите шансове, а от друга
страна - да намалят евентуалните рискове. В резултат на това ролята и значението на
стратегическото управление за цялостната дейност на фирмите непрекъснато нараства през
последните години.
Стратегическия мениджмънт в широк аспект включва стратегически решения (те имат
дългосрочен характер) и стратегически действия, които се прилагат за формулиране и
въвеждане на стратегии, които осигуряват съгласуваност между организацията и заобикалящата
среда и позволяващи да се постигнат перспективни организационни цели.
Стратегическия мениджмънт е процес на управление необходим на организацията да
премине от състоянието, в което се намира в желано състояние, т.е. да се осъществи движение
към бъдещето.
Стратегическия мениджмънт е свързан със всички области на управление, но той идва
на помощ тогава, когато организацията е изправена през сериозен проблем за оцеляване и
развитието си.
Стратегическия мениджмънт се различава от традиционното управление, което се
занимава с казуси свързани със запазване статуквото на организацията (целостта). При този
подход мениджъра взима решения, но те не са стратегически, а предимно тактически и са
свързани с рутинни дейности.
Решенията при стратегическия мениджмънт са стратегически, защото включват
движение към бъдещото и анализ и промяна на организацията и сложността е главната
характеристика на тази задача и затова задачата е стратегическа.
Стратегическото управление има специфичното място в цялостното управление на
организациите, което е свързано с подчертаните му предимства, изразяващи се в следното:
- идентифициране на организацията с нейните специфични особености и място в
заобикалящата я среда;
- определяне перспективите за развитие на организацията в дългосрочен план;
- използване на широк кръг от възможен автономен и самостоятелен избор;
- очертаване на приоритети, успешно решаване на сложни въпроси в критични ситуации,
публичност, високи изисквания и постигане на консенсус, както вътре в организацията, така и
вън от нея;
- непрекъснато открояване на силните и слаби страни (търсят се отвън навътре).
Значението на стратегическото управление се допълва от това, че е свързано с
формулиране на чувство за посока и цел, заедно с което са необходими конкретни способности
за планиране, позициониране, постигане на стратегическо съответствие (пасване), организиране
на всички дейности, контролиране, оценяване (за да се отговори на въпроса ефективност).
Търсенето на основно направление, в което да се развие организацията и намиране на
стратегическо съответствие са творческата, креативна част на мениджмънта, който е
иновационен и за това стратегическите мениджъри са иновационно мислещи. Иновационното
мислене формира ново поведение и култура и влияе върху всеки аспект на мениджмънта.
1
Стратегическото управление съдържа елементите на анализ на външната среда на
организацията, избор на алтернатива и въвеждане на промяната.
Стратегическият анализ се занимава със самата организация, нейната среда, ресурси,
възможности, очаквания и цели. Стратегическия избор е въпрос на възможностите (най-малко 2),
оценяването и подбора. Стратегическото въвеждане (прилагане) е как практически
организационната структура, управлението на ресурсите и контрола спомагат за промяната.
Не всички мениджъри се занимават пряко със стратегическото управление.
Организирането, наблюдението и контрола са много важни за конкретните дейности, но те са
главно в отговорностите на младшите мениджъри. Когато се мине на ниво средни мениджъри
планирането и иновациите стават основни функции и стратегическите решения заемат по-
голямата част от дейността на средните мениджъри.
Над 90% от дейността свързана с позиционирането е свързана със стратегически избор и
посока на движение на организацията е приоритет на висшите мениджъри. За това техните
задължения са свързани с разкриване на стратегически приоритети подреждането им и
прилагането на подходящи стратегии.
Организацията или отделни нейни звена, обсъждат и приемат стратегията, а след това
средните и най-вече младшите мениджъри са отговорни за нейното прилагане.
В основата на стратегическото управление стои стратегическо мислене, което
позволява да се очертаят бъдещите перспективи пред всяка организация. Отличава се с
оригиналност на идеите, креативност на замислите, далновидност на намеренията,
иновационност на възгледите, обоснованост на преценките, целесъобразност на действията и др.
Стратегическото мислене включва анализиране, диагностициране и предвиждане на различни
процеси, явления, ситуации, събития, обстоятелства, тенденции и други условия, които ще
оказват силно влияние върху организацията през бъдещите периоди. Свързано е с вземането на
стратегически решения и формулирането на корпоративна стратегия, които имат съдбоносно
значение за перспективното развитие.
Стратегическото управление е ориентирано към осигуряване на дългосрочно успешно
развитие на организацията в условията на комплексност и несигурност на средата. То е поетапно
и изисква активна позиция от страна на ръководните звена, готовност за поемане на риск,
оптимизиране на дългосрочните потенциали за успех на фирмата и следване на система от
показатели. Стратегическият анализ се извършва на базата на систематизирането на нужната
информация.
Корпоративната стратегия определя средствата за използването на ресурсите в сферата
на производството, финансите, проучването и развитието, персонала и маркетинга, за да се
достигнат организационните цели.
Целта на стратегическото планиране е създаването на план. Една фирма трябва да има
план за всяка своя дейност. Той служи за много цели: предлага начините за изпълнение на
стратегията на фирмата и за постигане на нейните цели; подпомага управленския контрол и
наблюдава изпълнението на стратегията; определя как се разпределят ресурсите; информира
новите участници в плана за тяхната роля и функции; определя отговорностите, задачите и
периода за тяхното изпълнение.
Стратегическото планиране засяга разработването на планове за всяка област на
организацията. Една от основните задачи на мениджъра се изразява в постигането на
координация и взаимна обвързаност между отделните програми. В този процес мениджърите се
включват по два начина: чрез предложение и специална информация за сферите на дейност, за
които те отговорят и чрез вникване в същността и запознаване с цялостния процес на
2
стратегическото планиране, за да обвържат и адаптират целите и дейностите на ръководените от
тях структури. Стратегическото планиране се разработва от едни, а се изпълнява от други хора.
Процесите на стратегическо планиране могат да се представят в следната
последователност:
1. Формулиране на стратегиятавключва: визията, мисията, целите, стратегии
(алтернативи) и избора на стратегия.
2. Осъществяване на стратегиятавключва: програмите, бюджети и процедури.
3. Мониторинг на стратегиятавключва: наблюдения; контролобщ контрол на
стратегията и специален контрол на стратегията; оценяване на ситуацията, на резултатите, на
действията, на синергията (дали съвпадат в момента позитивно фактори); събиране и обработка
на стратегическа информация.
ВИЗИЯТА НА СТРАТЕГИЯТАсъдържанието на стратегията е свързано с три основни
задачи: формулиране на стратегическа визия и мисия, определяне на основните цели и задачи и
развиване на конкретната стратегия. Тя се декомпозира на множество конкурентно способни
действия и подходи за дейността, от която зависи успешното управление на фирмата.
Мениджърите разработват стратегии даващи възможност да се определи посоката за развитие на
организацията и приемат обосновани решения при избора и начина на действие. Без конкретна
стратегия мениджърът не би могъл да има адекватни програми за постигане на желаните
резултати. В стратегията се определят мястото и ролята на всички дейности и изпълнители и тя
представлява единство от действия и подходи. Нови действия и подходи при необходимост
могат да посочат възможности за корекции и усъвършенстване на възприетата стратегия.
Стратегическия общ план включва следното: точно записване на мисията в
стратегическите цели; корпоративната стратегия и функционалните стратегии.
Тактическите планове включват: план за производство; маркетингов план; план за
персонала; план за материалите; план за оборудването и финансов план.
Оперативните планове включват: краткосрочни планове и графици за ежедневната
дейност и инициативи за подобряване работата на организацията.
Информацията, която ще бъде анализирана тук ще позволи да се определи същността на
мисията. Опитът показва, че различните фирми, включват различен брой компоненти в мисията
си. От тук могат да се откроят няколко организации по отношение на мисията: 1. Организации
дефиниращи глобална мисия, включваща широк кръг от външни и вътрешни компоненти. 2.
Организации ориентирани към пазарна мисия, очертаваща външните компоненти от
заобикалящата среда. 3. Организации определящи организационна мисия, съдържаща вътрешни
компоненти от фирмената среда.
Посланието, което фирмата отправя към обществото, очертава стандарта на нейното
поведение, което може да се изрази като делово кредо.
Може да се очертаят четири компонента за дефиниране на мисията: намерение,
стратегия, норми на поведение и ценности на организацията.
Намерението обуславя отговора на въпросазащо съществува организацията”. Този
въпрос е фундаментален и може да предизвика задълбочено обсъждане и дефиниране смисъла на
организацията. От тук могат да се очертаят три типа организации:
- организации, които смятат, че съществуват в полза на своите собственици или
акционеринепрекъснато повишаване благосъстоянието на собствениците и акционери;
- организации, които се интересуват и от останалите странипотребности; работници и
служители, партньори и общественостсмисълът е да удовлетворяват потребностите на
заинтересованите от дейността им;
- организации, които не свързват своите намерения само с потребностите на
заинтересованите страни, а разглеждат в по-широк контекст своята дейност и включват
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 окт 2021 в 10:40 студент на 36 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Публична администрация, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Стратегия, стратегическо планиране и управление – основни понятия

07 дек 2009
·
1,026
·
42
·
9,532
·
1,443
·
1

стратегическо планиране Разбирането на въпросите на стопанските системи и взаимодействия на микро-равнище изисква яснота и недвусмисленост по отношение на основните понятия и термини на макро-средата....
 

Стратегическо управление


За развитието, успеха и просперитета на една фирма най-важно е нейното управление, управление базирано на ефективно разработена стратегия и виждане, включващи анализиране на ресурсите и възможностите, оценка на алтернативните пътища ...
 

Стратегическо планиране в публичната сфера


Стратегическото планиране представлява поредица от свързани стъпки, с които органите на управление и ръководните служители на публичната организация определят какво трябва да се направи и как ще се направи
 

Стратегическо управление


Стратегическо управление на хотел „Орбита Палас” в град Плевен...
 

Стратегическо планиране

17 окт 2011
·
61
·
1
·
713
·
127

Дефиниране, цели, анализ, изискавания и модели на стратегическото планиране...
 
Онлайн тестове по Стратегическо управление
Тест по международни стратегии
изпитен тест по Стратегическо управление за Студенти от 5 курс
Тест по международни стратегии за студенти. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
31
27
1
7 мин
15.08.2012
Тест по Стратегическо управление за студенти от 4-ти курс
изходен тест по Стратегическо управление за Студенти от 4 курс
Тест за семестриална оценка по Стратегическо управление, 4-ти курс, ВСУ. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
55
1
3 мин
01.11.2016
» виж всички онлайн тестове по стратегическо управление

Стратегическо управление и планиране – съдържание и етапи на процеса. Модели за дефиниране на мисията. Стратегически цели. Фирмени стратегии. Система от планове на организацията

Материал № 1256444, от 28 окт 2016
Свален: 182 пъти
Прегледан: 234 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Общ материал
Брой страници: 82
Брой думи: 34,269
Брой символи: 226,548

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегическо управление и планиране – съдържан ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала