Големина на текста:
Задача 1
Съгласно сключения на 10.05.200х г. учредителен договор основният капитал на
предприятиеЕпсилонООД е 10 000 лв. При неговото учредяване са участвали трима
съдружници, които са записали следните дялове:
1.ЕТАтанас Атанасов” – 2 000 лв.,
2.“Албатрос” – ООД - 3 000 лв.,
3.“Бета” – ООД – 5 000 лв.
На 20.05. 200х г. съдружниците внасят дължимите дялови вноски както следва:
1. ЕТАтанас АтанасовиБета” – ООД под формата на парични средства по откритата
набирателна сметка на дружеството в Коопбанк.
2.“Албатрос’ – ООД внася компютърно оборудване с отчетна стойност 4 000 лв. и
набрана до момента амортизация 2 600 лв. Справедливата стойност на компютърното оборудване
е 3 800 лв., а оценката на вещите лица, назначени от съда, пред който се извършва регистрацията е
3 200 лв. Участието наАлбатросООД в капитала наЕпсилон” –ООД е 30%.
Забележка Съдружниците са се споразумели разликата между дължимата дялова вноска и
действително внесената сума да се третира като други резерви.
Иска се: да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции в
Епсилон” – ООД иАлбатрос” – ООД.
Задача 2.
През месец юни 200х г. в предприятиеСелект” – ООД са извършени следните стопански
операции:
1. Съгласно данъчна фактура е закупен производствен струг с покупна стойност 10 800 лв.
(без ДДС). Издадена е данъчна фактура, в която върху стойността на доставката е начислен ДДС в
размер на 20%. Сумата по фактурата се дължи на доставчика.
2. За транспортирането и монтаж на струга са изплатени съгласно данъчна фактура 1 400
лв. (без ДДС). Сумата по фактурата е изплатена от касата, съгласно РКО.
3.. Стругът е монтиран и въведен в експлоатация, съгласно Акт за приемане-предаване на
ДА
4. Извършен е основен ремонт на производствена сграда. Ремонтьт се извьршва от
специализирано предприятие – “ХАД, сьгласно договор. Вьв врьзка с ремонта е предоставен
аванс в размер на 1 200 лв., съгл. б.б. Получена е даньчна фактура за аванса. Ремонтьт е завьршен
и предаден с Акт за приемане на изпьлнени работи. Приложена е сметка за отчитане на
ремонтните работи в размер на 5 000 лв./ без ДДС /. Получено е даньчно дебитно известие, в
което е отразена стойността на доставката, приспаднат е предоставеният аванс и е начислен ДДС.
Преведена е на изпьлнителя на ремонтните работи дьлжимата сума, сьгл. б.б. сьс средства от
разплащателната сметка.
5.Продадена е производствена машина с продажна цена 8 000 лв. Машината е продадена в
края на третата година от въвеждането й в експлоатация. Отчетната стойност на машината е 7
000 лв., а начислената до момента амортизация е 1400 лв. Издадена е данъчна фактура. Машината
е отписана от състава на ДМА на предприятието. Сумата по фактурата не е постъпила от клиента.
Установен е финансовият резултат от продажбата.
Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции.
Задача 3
На 01.01.2006 г. салдото по с/ка 611 Разходи за основна дейност е
12 000 лв. През месеца са били извършени разходи на обща сума 120 000 лв. Произведени
са: 500 бр. изделияА”; 300 бр. изделияБи 810 бр. изделияВ”. Извършени са и следните
стопански операции:
1. Съгласно издадени данъчни фактури са продадени: 350 бр. изделияАс единична
продажна цена 50 лв.; 280 бр. изделияБс едиенична продажна цена 80 лв. и 750 бр. изделияВ
с единична продажна цена 100 лв. Върху продажната стойност е начислен полагащият се ДДС.
2. При извършената инвентаризация в края на месеца е установено:
-незавършено производство, оценено за 15 600 лв.
-неупотребени материали за 5 000 лв.
-допълнителрна продукция, оценена за 7 400 лв.
3. Калкулирана е себестойността на произведените изделия.
4. Заприходени са произведените изделия и са изписани продадените.
5. За продадените изделия са разпределени 2 100 лв. административни разходи 1 400 лв.
разходи за продажби.
6. Установен е финансовият резултат от продажбите.
ИСКА СЕ: Да се съставят необходимите счетоводни статии по условия 1, 2, 4 , 5 и 6, и
да се калкулира себестойността на произведената продукция като се използва пропорционален
метод на база продажна стойност на изделията.
Задача 4
1.Начислени са заплати на персонала в основната дейност - 100 000 лв. Вьрху заплатите са
начислени 30,5 % /20,175 % за работодател : 10,325% за работник/ за социално осигуряване, 6 % /
3,9 % за работодател : 2,1 % за работник/ за здравно осигуряване. Удьржан е от заплатите данък
по ЗОДФЛ 14 000 лв. Заплатите са изплатени, съгл. РКО.
Задача 5
Получена е фактура от чуждестранен контрагент за доставени стоки в размер на 10000щ.д.
Курсът на БНБ за датата на издаване на фактурата е 1.60лв./ щ.д.
При преминаване на стоката през митническата граница са изплатени от разплащателна
сметка 718 лв. мита, 168 лв. митнически такси и 3377 лв. ДДС с право на данъчен кредит.
Съгласно данъчна фактура за транспортиране на стоката са изплатени в брой по разходен
касов ордер 600 лв.
Стоката е заприходена по цена на придобиване съгласно складова разписка.
За уреждане на задължението към чуждестранния доставчик са закупени 10500 щ.д. по
курспродавана обслужващата банка 1.63лв. / щ.д. и курс на БНБ 1.55 лв.
Съгласно банково бордеро и платежно нареждане са преведени дължимите средства. За
извършената услуга от валутната разплащателна сметка са удържани 100 щ.д. комисионна в полза
на банката.
Задача 6
1. Направете отчет за приходите и разходите на предприятието към 31.12 като имате
предвид следната информация:
- Дебитния оборот на сметка Разходи за материали - 65 000.00 лв;
- Дебитния оборот на сметка Разходи за амортизации – 20 000.00 лв;
- Дебитния оборот на сметка Разходи за заплати – 30 000.00 лв;
- Дебитния оборот на сметка Разходи за осигуровки – 10 000.00 лв;
- Увеличение на незавършеното производство – 5 000.00 лв;
- Отчетна стойност на продадени стоки 110 000.00 лв;
- Кредитния оборот на сметка Приходи от продажба на стоки – 350 000.00 лв.
Определете дължимият данък върху печалбата като имате в предвид, че данъчната ставка е
15 % и предприятието има :
- данъчно признати разходи за амортизации 16 000.00 лв;
- превишението на дневните пари за командировки е 4 000.00 лв;
- начислени през годината провизии в размер на 10 000.00 лв.
Определете данъчният ефект върху временните разлики и съставете счетоводните
статии за начисляване на дължимият данък върху печалбата и за данъчния ефект върху
временните разлики, като имате в предвид, че данъчната ставка за данък върху печалбата за
следващата година е непроменена. Посочете дължимият данък върху печалбата и
данъчният ефект върху временните разлики на необходимите места в отчета за приходите
и разходите.
Задача 7
В ТБАЛИАНЦ БЪЛГАРИЯАДклон Варна са извършени следните операции:
1. “ЗенитАД подава молба и изискващите се документи за отпускане на заем за
придобиване на дълготрайни активи в размер на 80 000 ЕВРО със срок на погасяване три години.
От разплащателната сметка на дружеството банката е удържала 120 лв. /с вкл. ДДС/ такса за
разглеждане на документите по искания кредит. Молбата на кредитоискателя е удовлетворена.
Сключен е договор за кредит при горепосочените условия и годишен размер на лихвата 12 %.
Прието е обезпечениеипотека на сгради с цена на придобиване 200 000 лв., оценени по пазарна
стойност за 120 000 ЕВРО. Средствата по кредита са предоставени по валутната разплащателна
сметка на дружеството. От същата са удържани 1% от стойността на обезпечението такса за
направената оценка на обезпечението от оценители. Курсът на ЕВРОТО е както следва: на БНБ
1.95лв., курскупува” 1.93 лв. ипродава” 1.98 лв.
2. Прието е нареждане за кредитен превод отСигмаООД за превеждане на 12 000 лв. в
полза наКентавърАД в ЦКБклон Варна. Преводът е извършен от разплащателната и от ДДС-
сметката на наредителя. От разплащателната сметка е удържана такса за превода от 12 лв.
3. “МелисаАДклиент на банката изплаща безналично работните заплати на персонала
по предваретелно открити спестовни влогове в размер на 76 400 лв. На база направените от
дружеството удръжки от работните заплати въз основа на кредитен превод от разплащателната му
сметка са преведени 8 300 лв. по детски влогове и 3 200 лв. по семейни влогове, които се водят в
ОББклон Варна.
Задача 8
ЗаИконтЕООД разполагаме със следната информация към 31.12.200Х г:
(хил.лв.)
Показатели
текуща
година
предходна година по-предходна
година
Приходи от продажби 47
000
49 000 48 500
Финансови приходи5001700750
Извънредни приходи10010
Разходи по икономически елементи38
000
45 000 48 000
Суми с корективен характер400(900)(1 100)
Финансови разходи2
000
1 000560
Извънредни разходи 300 100 50
Разходи за данъци 1
200
2 600 4 500
Иска се:
1. Да се установи размерът на счетоводната печалба (загуба) и балансовата
печалба (загуба) за трите години.
2. Да се установи величината на рентабилността на приходите от продажби на
основата на счетоводния финансов резултат за трите години.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Задачи за държавен изпит

Съгласно сключения на 10.05.200х г. учредителен договор основният капитал на предприятие "Епсилон" ООД е 10 000 лв. При неговото учредяване са участвали трима съдружници, които са записали следните дялове...
Изпратен от:
aleksandrinaks93
на 2016-10-22
Добавен в:
Упражнения
по Счетоводство
Статистика:
65 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Отчитане на финансовите разходи

21 май 2008
·
219
·
7
·
1,480

Финансовите разходи са свързани с ползваните заеми, паричните средства в чуждестранна валута, финансовите активи, финансовите инструменти и др. финансовите разходи често се наричат и отрицателни разлики от използвани финансови активи...
 

Счетоводен баланс. Активи. Собствен капитал. Приходи и разходи. Пасиви.

29 апр 2007
·
3,202
·
3
·
702
·
957
·
2
·
3
·

Понятието баланс е с латински произход. То означава равенство, като понятие е средство за счетоводно отразяване. Счетоводният баланс е техническо средство за отчитане...
 

Текущо счетоводство на бюджетните предприятия

25 май 2008
·
2,303
·
97
·
23,062
·
1,640
·
2
·
4

Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за Общинските бюджети и другите нормативни...
 

Счетоводно отчитане на разходите

10 яну 2009
·
605
·
23
·
4,065
·
431

При осъществяването на своята дейност всяко предприятие извършва определени разходи от различен характер. Класифицирането на разходите е от съществено значение за организацията на отчитането им и за правилно представяне на счетоводната информация.
 

Разходи на предприятието

07 дек 2008
·
207
·
5
·
1,104
·
70
·
1

При своята дейност предприятията изпозлват различни ресурси (материални,финансови и трудови), което е свързано с редица разходи. Те са различни по своята икономическа същност – за жив и обществен труд, за външни услуги и други, но общото им свойство е...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
30
1
1 мин
23.08.2018
Униграфическо счетоводство
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тест по дисциплината "Теории, системи и школи в счетоводството" и е подходящ е за студенти от икономически специалности, предимно от УНСС. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
2
1
8 мин
23.12.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Задачи за държавен изпит

Материал № 1255563, от 22 окт 2016
Свален: 65 пъти
Прегледан: 69 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 11
Брой думи: 2,991
Брой символи: 16,542

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Задачи за държавен изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
57 14

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
303 14

виж още преподаватели...
Последно видяха материала