Големина на текста:
I – История на образованието
1. ` Предмет, развитие, методи, цели и задачи на история на оброзованието
- Педагогическата теория и практика преминава през няколко периодите на развитие от древността
до наши дни:
1. Предисторически период е периода, в който няма писменост
2. Древност – 5000г.пр.Хр. до 5-6в. пр.н.е.
3. Античност – от 5 в. пр.н.е. до 3-4в. след н.е.
4. Среднновековието – от 5в. след н.е. до 16в.
5. Ново време – 17в.
6. Просвещението – 18в.
7. Капитализма 19-20в.
От 16 до 20 в. е модерен период на образованието, а 21в, - постмодерен.
- Педагогическата теория и практика се развива по следните основни принципи и положения:
1. Принцип на развитието – Налага нормата да се виждат и открояват смяната на възпитателните
и възпитателните парадигми (норми)
2. Принцип на представителност – да не се впуска в дребни теми
3. Принцип на обяснението – да не се търсят само факти, а същност, причини и следствия
4. Принцип на връзка на история на образованието с историята на другите науки, които са
свързани с нея: история на философията, психологията, етиката, изкуствата, социологията
- Методи (начини) на образованието:
1. Патографски – образование на база на наблюдението
2. Архиварски – образоваш се като се ровиш в архивите
3. Хроникьорски
4. Норативски – разказвателен
5. Културно-исторически
6. Сравнителен
7. Херменевтичен – интерпретиране на текстове и тълкуване
8. Теоретична и практическа реконструкция – например музей
- Източници:
1. Устни
2. Писмени текстове
3. Педагофическа учебна книжнина
4. Артефакти – картини, учебници
5. Запазени материали за образование
- Функции:
1. Познавателна
2. Информационна
3. Оценъчно – критична
4. На ценностана ориентация
5. Професионално – педагогическа
6. Творческа
- Цели на история на образованието:
1. Да даде вярна оценка н аотминали събтия
2. Да покаже докъде, колко и как да се осигури приемственост между минало и настоящето
3. Да посочи някои тенденции в развитието на образованието
Историография на история на образованието – пораждане и развитие на самата наука
1. 17в. – първи сведения – Германия
2. 18в. – Франция и Германия
3. 19в. – вече и в Русия напълно се разгръща
История на образовнието в България
1. 1878г. – отчасти
1
2. 1883г. Христо Негенцов, който е първия педагог в СУ превежда от швейцарски учебник, после от
гръцки
3. 1906г, - За първи път се появява учебник от български автор в Сливен и Кюстендил
2. Образованието през Древността
Когато разглеждаме образованието в Древността имаме предвид Двуречието, Китай, Индия и Египет.
Двуречието се намира между Тигър и Ефрат. Там възникват първите държавни обединения. Тогава
възникват и училищата в тези държави – градове.
Първите училища са регистрирани около 3500г.пр.н.е. Те са били при храмовете на техните богове.
Наричат се „Училища за писане“. Приемат се ученици от всички прослойки без робите. Имало е две степени
на образование:
1-ва степен: от 5 до 12 години за елементарна подготовка упражняват се в запомняне на писмени
знаци и четене. Материалните условия са били глинени маси, вани с вода, плочка за писане с метално
острие или на тръстика. Ползват се ланцет (лопатка за заглаждане). Пишело се отляво надясно, отдясно
наляво, отгоре надолу. За смятане са използвали 60 – десетичната система, като не са ползвали 0. След
нахлуването на арабите и превземането на Испания разпространяват азбуката.
2-ра степен – децата на богатите изучават по-висша математика, граматика на езика, литература,
религиозни текстове, право, медицина, музика, астрономия, гадаене по звезди и животински вътрешности.
След завършване стават съдии, жреци, управители на области, учители.
Учителят е бил баща на учениците. Учителите са ползвали помощници, които са наричали „братя
на учениците“, а самите ученици – „синове на училището“.
1 . В Египет писмеността е йероглифна, произлиза от рисунки, които се обединяват в композиции от
дясно на ляво и по вертикала. Използвани материали – пишат върху костни плочки, стени, саркофази,
папируси и тръстика с четчица, която се потапя сажди, клей или охра боя. Образова нието в Египет се дели
на Древно и Ново.
В Древен Египет децата от 5 до 12 год. изучават четене, писане, краснопис, калиграфия, стилистика,
елементарна математика. След 12 години започват 2-ра степен на обучение и изучават математика,
архитектура, геометрия, астрономия, хирургия. Броя на използваните знаци е 3500. След 7-ми век с
навлизането на демотическата писменост знаците се намаляват до 750.
Има 2 вида ученици: Езотерици (вътрешни) – от кастата на жреците и Екзотерици (външни)
Писани ткстове: „Наставления за Пта“ – 2000г.пр.н.е.- подробно са описани физическите наказания
Първи говорят за безсмъртие, като сфинкса е символ на загадките на духа.
След завладяването от Александър Македонски образованието се погърчва.
2. В Китай 3000 г. пр.н.е. първите йероглифи, написани върху корубата на костенурка. Китай се
обединява 200г. пр.н.е. Първата религия е Дауизъм (VI –V век пр.н.е.) Създаден от Дао Дзи. Това е религия
на пълно въздържане от какъвто и да е труд. В Китай възниква науката за 5 основни елемента и учението за
Ян и Ин. В първите китайски учебници VI –V век пр.н.е се е учило четене, писане, елементарна математика,
стрелба с лък, управление на колесница.
След V - VI век идва Конфуциазма – изучават се книги на Конфуции. Той изгражда теорията за
качествата на идеалния човек. Има строга система, която се отменя през 1949г.
1-ви изпит – 7 стихотворения, 7 теми – защитава титлата „цветущ талант – не дава привилегии, само
известно извисяване над обикновения китаец
2-ри изпит – магистър – учител, администратор
3-ти изпит – доктор – съдия, лекар
4-ти изпит –член на императорската свита и заема висши държавни длъжности
След 7-8 век навлиза Будизма
3.В Индия – разпокъсаност на провинциите – 1000г. пр.н.е. нахлуват арииските племена които ги
завладяват. Писмеността е близка до азбучната. В момента там се говорят 700 наречия.
От 5 век. навлиза Индуизма. Брахманите минават четири стадия в живота си за да получат високото си
ведическо образование и възпитание:
_ брахмачари – стадий на ученичество под ръководството на гуру, безпрекословно почитание и
подчинение на учителя в продължение на 12 г.;
_ грихастха – стадий на създаване на дом и семейство и обучение на по – млади;
_ ванастха аскет - стадий на оттегляне в отшелничество след 25 г. семеен живот и при
възможност големият син да поеме прехраната на семейството, като понякога се търсят срещи с друг
мъдрец, но се изпада по – често в медитиране и се води напълно аскетичен живот;
2
_ саняса стадий на пълно самоотричане от всички земни блага, включително и съсловна
принадлежност, като се оставя само съд за милостиня и се започва нищенствуване, за да се стигне до
разбиране на илюзията, тъждество с Атман и сливане с Брахман.
Разделени са на касти –
1-ва каста – брамините (жреци) – произлезнали са от главата на Буда, 2-ра каста – клистрии (военните) – от
ръцете на Буда
3-та каста – занаятчиите – от краката на Буда, 4-та каста – шудри – от стъпалата на Буда
Философията на Йога: Дъхарма – онова, което е справедливо
Карма – действие – везна за твоя живот и заслуги, която определя в какво ще се преродиш. Така който
завижда се превръща в червей, а който открадне – в много голям червей. Отново 2 степени на обучение.
Будизъм - VI –V век пр.н.е минава всички етапи на индуизма и създава ново учение „Път за
освобождение, открит за всиякиЧрез Нирвана се постига пълно спокойствие на духа. Будизмът се разделя
на много направления японски, китайски и т.н. Обучението се извършва в храмове. Има сериозни
правила. Учениците са като слуги на монасите обличат ги, поднасят им храната, когато говорят си слагат
ръка пред устата, за да не пречи с дъха си.
И трите религии са миролюбиви, не убиват животни.
3. Образованието през Античността
1. Атина
Древна Гърция се населява от гръцки племена. След 1000 г.пр.н.е. обхваща крайбрежието на Мала
Азия, Черноморието, крайбрежието на Италия и Франция.
Омиров модел – кентавър Херон – пеене, музика, пророчество, право, стрелба, лък, мятане с прашка,
уличен бой, медицински науки Основен идеал IX – VIII пр.н.е.възпитаникът трябва да умее да се справя
най-добре. Омировия модел се срива V пр.н.е. и се налага модел на музично образование – това е идея за
търсене на хармония между тялото и духа. Музите са дъщери от 5-тия брак на Зевс:
Калиопа (сладкозвучна) - муза на епическата поезия, изобразявана е с писмена табличка. Тя е и майката на Орфей.
Клио (даряваща слава) - муза на историята. Изобразява се със свитък в ръка.
Урания (небесната) - муза на астрономията. Изобразява се с глобус.
Ерато - муза на любовната поезия. Изобразява се с китара.
Евтерпа (любимата) - муза на лирическата поезия. Изобразява се с флейта.
Мелпомена (пеещата) - муза на трагедията. Изобразява се с трагическа маска.
Талия - муза на комедията. Изобразява се с комическа маска.
Терпсихора - муза на танците. Изобразява се с лира.
Полихимния- муза на химните и пантомимата. Изобразява се с покривало на главата.
Калокагатия - Първите свидетелства за този идеал са на известния древногръцки философ
Платон. Буквално значи - красив и добродетелен, хармонично съчетание на телесна и нравствена красота,
особено в боя. Пайдеята определя процеса на обучение на мъжете, образoвание включващо моделирането и
възпитанието им, чрез което учениците се издигат до тяхната „истинска“ форма, тази на истинския,
автентичен човек.
Елементарно училище – Дидаскалейон – частно и платено - от 7 до 12 г. всички деца са изучават четене и
писане на гръцки език, елементарна математика, музика и рисуване, наизустяват откъси от Омир и Езоп.
Граматическо училище обучават се само момчетата между 13 и 15 години учат граматика, реторика, по-
сложна математика, философия, и пентатлон – петобой (бягане, класическа борба, хвърляне на копие и
хвърляне на диск). Мястото на обучението се нарича палестра - в буквален превод означава
гимнастическа школа в древна Гърция.
Гимназион –.това са мъжки частни училища, но е имало и обществени. Обучават се момчета от 16 до 18г.
Изучават р е торика , математика, етика, философия, астрономия, география, начало на медицината и
пентатлон
Ефебия – момчетата получават военно обучение
Учители и възпитатели в Атина са били мъже не по – млади от 40 г. Това са:
? дидаскали (1): в най – старото значение са ръководители на хоровия състав за подготовка на
хвалебствени песнопения в чест на бог Дионис През 4 в. пр. Хр. интересът към хора спада и се насочва
към индивидуалните изпълнения на актьорите, певците и музикантите. Хорът отстъпва на заден план и
започва да се ръководи от хормайстор;
? дидаскали (2): от 5/4 в. пр. Хр. е название на началните (елементарните) учители. Наричани са още
граматисти или литератори. Били са обикновено освободени роби, войници или бедни граждани.
Заплащането е било ниско, като на обикновени наемни слуги. Лукиан в своите произведения е обръщал
царете и сатрапите в начални учители за наказание;
? ритори, философи, литератори, граматисти, математици, астрономи, педотриби (по пенталон),
музиканти – название на хората, които водят съответната дисциплина в граматическото училище или
гимназиона. Всички изброени са били подчинени на гиманзиарха в гимназиона. Назначавали се за
определен срок;
? гимназиарх – управител на гимназиона;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История на педагогиката

Предмет, развитие, методи, цели и задачи на история на оброзованието. Педагогическата теория и практика преминава през няколко периодите на развитие от древността до наши дни...
Изпратен от:
Rosi Zlateva
на 2016-10-17
Добавен в:
Лекции
по История на педагогиката
Статистика:
87 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Сравнителен анализ на 1 и 2 група в направление "Математика"

29 май 2007
·
797
·
9
·
1,570
·
826
·
1

Сравнителен анализ на 1 и 2 група в направление "Математика", Програма „Ръка за ръка” и Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст.
 

Сравнение на управлението на образователните системи на България, Гърция,Турция, САЩ, Германия, Испания, Унгария, Великобритания и Щвейцария

21 яну 2007
·
1,055
·
6
·
914
·
347
·
1

Есе по Педагогика на тема " Сравнение на управлението на образователните системи на България, Гърция,Турция, САЩ, Германия, Испания, Унгария, Великобритания и Щвейцария "
 

Анализ на учебник по математика

03 апр 2007
·
643
·
10
·
1,194
·
512

На какво трябва да се обучават децата по математика ? До колко трябва да ги затрудним , за да отговорим и да бъдем в съответствие с нуждите на всички ?
 

Развитие на образователните системи на държавите членки на ЕС

01 мар 2006
·
838
·
4
·
1,230
·
99
·
2

В сравнение с програмите от предни години, в основата на които е било заложено на сигурността на децата на индустриалната проослойка, днешните услуги за малки деца предлагат интересна комбинациая от гледане на деца, до социализиране и образоване.
 

Вечното състезание между учител и ученик

18 апр 2007
·
427
·
4
·
606

Дали това, което става в училищата и университетите, а и дори и в детските градини е състезание - незнам , но със сигурност е вечно!
1 2 3 4 5 » 11
 

История на педагогиката

Материал № 1254917, от 17 окт 2016
Свален: 87 пъти
Прегледан: 169 пъти
Предмет: История на педагогиката, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 32
Брой думи: 18,708
Брой символи: 113,796

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на педагогиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения