Големина на текста:
СТАТИСТИКА 5 семестър
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ако даден опит води към реализирането на един от n равновъзможни изхода и ако m от тези
изходи благоприятства събитието А, то вероятността на събитието А е:
Р (А) = m/n
Асиметрията е налице, когато има отклонение на емпиричното разпределение от:
стандартизираното нормално разпределение
Асиметрията може да бъде:
дясна (положителна) или лява (отрицателна ).
Алгебрични средни величини:
- средна аритметична, средна хармонична, средна геометрична и средна квадратична
Алтернативни признаци са:
- категорийните, с точно 2 определения
Безработни:
съвкупн. от лицата на 15 и >навършени год.(до 74нав.год. съгл. методологията на репрезентат.
наблюд.),които нямат работа през наблюд. период ,като едновр. с това търсят активно през период от 4
седмици, включ. наблюдаваната седмица, и са на разполож.да започнат работа в опред. кратък период от
време
В зависимост от натрупването на случаите в реда ексцесът бива:
нормален, положителен и отрицателен
В зависимост от своята странична източеност кривата на разпределението бива:
симетрична и асиметрична
В зависимост от това, дали се изчисляват от всички дадени значения на признака, респективно от
всички членове на динамичния ред по някакъв математически израз, или се определят от
положението, което заемат в статистическите редове, средните величини биват:
Аналитични (алгебрични) и позиционни (неалгебрични) в скобите добавено от мен.
Вероятността P(?
i
) се определя като:
граница на относителната честота на появата на изхода ?
i
в процеса на неограничено увеличение на
броя на случайните експерименти n, тоест
Вероятността е:
Мярка за обективната възможност на сбъдването на дадено случайно събитие
Вероятността на дадено събитие А,
/която се означава с Р (А)/, се намира под израза: Р (А) = брой на благоприятстващите изходи/Броя на
всички възможни изходи
Вероятността, случайната величина да има значения в интервала (a,b) е равна на:
Вероятността P(i?) се определя като:
- граница на относителната честота на появата на изхода i? в процеса на неограничено увеличение на
броя на случайните експерименти n, тоест
Вторият централен момент е равен на:
дисперсията
Генералната съвкупност ( population ) обхваща:
Всички единици (случаи), описващи даденото масово явление.
Геометричната средна се използва за:
Осредняване на редове от относителни числа с положителни стойности
Дадена точкова оценка е най-добра, ако тя е:
неизместена, ефективна, състоятелна и достатъчна
? Да се намери неизместена оценка на дисперсията на Х:1, 2, 3, 4, 5:
=2,5
? Да се изчисли стандартното отклонение на извадката 1,2,3,4,5:
кв.корен от 2
Да се да се изчисли размахът(рангът) на разсейването:
R=Xmax-Xmin=33-0 = 33
Да се изчисли средното аритметично отклонение:
=7,4
Да се изчисли оценката на стандартното отклонение:
=10,12;
Да се изчисли оценката на дисперсията:
=102,44;
Да се изчисли медианата:
8+9/2 = 8,5
Да се изчисли модата:
0 /цифрата, която се среща най-често
Да се изчисли средната аритметична:
0+7+12+5+33+14+8+0+9+22 = 1
Да се изчисли претеглената средна аритметична на реда: 5, 3, 8, 5, 6
Отг: Х=5*2+3*1+8*1+6*1 / 2+1+1+1 = 5,4
Да се намери средната аритметична:
2*4+3*2+7*1/7 = 3
Да се намери медианата:
2,2,2,2,3,3,7 =2/средната цифра,след подреждането им по големина
Динамичните редове са:
подредени в хронолог. последов. статист. величини
Динамичните редове отразяват вярно развитието на:
изследваните явления и водят до правилни изводи при анализа само тогава, когато са правилно
построени и съдържат само съпоставими пом/у си показатели
Динамичните индекси са:
специално конструирани измерители на относителни различия по време
Дискретната случайна величина може да приема:
определени стойности в даден интервал
Дискретните признаци са разновидност на:
вариационните признаци
Дисперсионният анализ (ANOVA), естатистически метод,предназначен за:
оценка на влиянието на различни ф-ри в/у резултата от експеримента, а също така и за следващо
планиране на аналог. експерименти
Дисперсията (variance)
на генералната съвкупност се означава 2X (? сигма хикс на квадрат, или ако се подразбира променливата
величина, само сигма на квадрат) и се изчислява по аналогична формула, като се осредняват квадратите
на дистанциите между наблюденията и средната на генералната съвкупност u.
Една случайна величина е нормално разпределена, когато:
има множество стойности, които са породени от достатъчно много независими помежду си фактори,
причиняващи случайни колебания
Ексцесът /куртозисът/ показва:
Връхната източеност на емпиричното разпределение, като за еталон се използва стандартизираното
нормално разпределение.
За да бъде определена една случайна величина, трябва да се знаят:
стойностите, които тя може да приема и вероятността, с която тя приема тези стойности
? За всеки пореден в нарастващ или намаляващ полядък статистически ред З-тият центил (
percentile) е число:
Такова, че р% от измерванията лежат под р-тият центил и /100-р/%попадат под него
За да бъде определена една случайна величина, трябва да се знаят:
съвкупността от стойностите, които тя може да приеме и вероятността, с която приема тя тези
стойности, т.е. колко често ги приема
За изчисляване величината на ексцеса се използва:
четвърти централен момент.
За центилите може да бъде дадено следното определение:
центилът е число, такова, че р% от измерванията лежат под р-тия центил и (100 – р)% попадат над него
Зависимостта, която се изучава в статистиката е:
стохастична
Заетите лица:
съвкупн. от лицата на 15 и повече навършени год. ,които през наблюдавания период извършват работа за
производ. на стоки и услуги поне 1час, с/у заплащане (в пари или натура) или др. доход;не работят но
имат работа, от която временно отсъстват поради отпуск, болест,бременност,раждане ,
неблагопр.климат.усл.,стачка или др.
Използвайки таблица за нормално разпределение, определете вероятността, че стандартизирана
нормално разпределена величина има значения по-малки от 1,64:
94,950%
Използвайки таблица за нормално разпределение, определете вероятността, че стандартизирана
нормално разпределена величина има значения ПО-ГОЛЕМИ от 1,64:
5,05%
Индексът на потребит. цени(ИПЦ)е:
измерител на общото относит. изменение на цените на стоките и услугите използв.от домак. За
лично (непроизв.)потребление
Квантилът е:
числова характеристика на случайната величина Х и съответното й разпределение на вероятностите
(съответната хистограма
Квартилите са:
Нивата, които разделят хистограмата на четири групи, всяка от които съдържа 25% от измерванията.
Квартилното отклонение са дава от израза:
Q = ( Q
U
– Q
L
) / 2
Корелационната зависимост м/у 2 случ. величини е:
функционалната зависимост м/у 1 от тях и условното матем.очакване на другата
Коефициентът на асиметрията на ЮЛ се изчислява:
Като дясната страна на основната формула се раздели на средното квадратично отклонение:
S
k2
= 3 ( X - M е)/?
Коефициент на асоциация е показател:
който дава силата на връзката между признаци, които са алтернативни
Коеф.на икон. активност се изчисл. като:
съотн. м/у раб.сила и населен. на 15 и > год.
Коефиц.на заетост се изчислява:
Съотн. м/у бр.на заетите лица и насел. на 15 и >год.
Коефиц. на безраб. (равнище на безр.) се изчислява:
съотнош. м/у броя на безраб.лица и работната сила

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпроси и отговори по Статистика

Подбрани въпроси и отговори в помощ на изпита и тетсовете за самоподготовка...
Изпратен от:
Ralitsa Hristova
на 2016-10-16
Добавен в:
Упражнения
по Статистика
Статистика:
17 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Нормално разпределение

03 сеп 2010
·
51
·
5
·
1,380
·
117

Нормалното разпределение е теоретично разпределение, към което се приближават широк клас емпирични разпределения, отнасящи се за редица физични, социални и др. процеси...
 

Статистиката като наука и практика

28 мар 2006
·
2,254
·
79
·
13,854
·
926
·
4
·

Статистиката като наука и практика - 80 страници, засягаща всички точки по темата.
 

Извадков метод.

03 май 2009
·
141
·
8
·
671
·
160

Основни предимства на извадковото (репрезентативното) изучаване Изчерпателните статистически изучавания се правят сравнително рядко (например, преброяванията на населението)....
 

Протокол по приложна статистика

25 апр 2007
·
242
·
4
·
256
·
61

Съдържа теоритична и практическа част.....................
 

Извадки и извадкови изследвания

29 апр 2007
·
656
·
1
·
316
·
336

1. Основни понятия 2. Етапи на проектиране на извадката 3. Видове извадки 4. Детелминилани извадки 5. Вероятностни извадки
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Статистика
Статистика
изпитен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по въведение в статистиката №1. Тестът включва 40 затворени въпроса, изискващи един верен отговор.
(Труден)
40
149
1
18.01.2015
Статистика - Тест 3
изходен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за студенти в УНСС от 2-ри курс. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
24
220
1
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по статистика

Въпроси и отговори по Статистика

Материал № 1254605, от 16 окт 2016
Свален: 17 пъти
Прегледан: 36 пъти
Предмет: Статистика, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 11
Брой думи: 3,465
Брой символи: 21,466

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по Статистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Тонка Тончева
преподава по Статистика
в град Хасково
с опит от  11 години
268 70

Виолета Георгиева
преподава по Статистика
в град Червен бряг
с опит от  23 години
202 39

виж още преподаватели...
Последно видяха материала