Големина на текста:
ВЪЗПИТАНИЕТО КАТО ПРОЦЕС
1.Понятие за същността, структурата и съдържанието на възпитателния процес.
Възпитателният процес като социален и педагогически феномен се реализира чрез
възпитателната дейност, възпитателното взаимодействие, възпитателните отношения и
възпитателната система. Възпитателната дейност е вид педагогическа дейност, съвкупност от
възпитателни действия и състояния. Тя означава още действия на педагогическите субекти за
постигане на определени възпитателни цели. Възпитателното взаимодействие е проява на
динамични взаимоотношения между личности. Възпитателната дейност и взаимодействие са
органически свързани и намират ярък израз в педагогическото общуване. Възпитанието се
разглежда като процес, взаимодействие между хората, субектите, възпитателите и
възпитаниците. То е един от основните фактори, чрез които се формира личността през
различните й възрастови периоди, най-вече през детската и юношеската възраст.
Понятието „процес” е последователност от етапи, състояния, които се намират в
логическа връзка помежду си. Преди всичко възпитанието е целенасочен педагогически
процес, който преминава през определени взаимосвързани етапи, чрез които се осъществява
научно управление в развитието на личността, като се отчитат качествените изменения в
отделните стадии на нейното развитие. Възпитанието в широк смисъл означава овладяването
на цялата съвкупност на обществен опит: знание, умения, навици, начини на творческа
дейност на социални и духовни отношения. При възпитателния процес си взаимодействат
всички обективни и субективни фактори, съдействащи за формирането на личността.
Има педагози, които разглеждат процеса на възпитанието в широк смисъл и влагат в него
различно съдържание. Проблемът е, че не се прави разлика между процесите на
социализация и на възпитание на личността, отделни автори разглеждат тези процеси като
тъждествени.
Педагогическият модел на възпитателния процес включва целенасоченото,
систематическо и специално организирано взаимодействие между субектите на
възпитанието, обществото и личността, между индивида и социалните общности.
Възпитателният процес е ефективна организация на педагогическата дейност и
взаимоотношения; проява на духовна и физическа активност, усвояване на социален опит. В
процеса на възпитание се цели формирането у подрастващите на високо съзнание и
самосъзнание, на светогледни възгледи, ценностна система и социална позиция.
При изясняването на социалните аспекти на възпитателния процес се акцентира върху
възпитателното влияние на социалните фактори върху формирането на личността, върху
значението на социалното общуване за развитието на подрастващите. Най-характерно за
психологическия аспект на възпитателния процес е мотивирането, емоционалното
възприемане и осмисляне на целите и изискванията. Кибернетичният аспект на
възпитателния процес разглежда личността като управляваща и самоуправляваща се
система, като регулиране и саморегулиране на поведението, като способност на личността
на възприема и осмисля социалната информация и взема най-правилни решения в различни
ситуации.
При осъществяване на възпитателния процес през детската и юношеската възраст,
ръководната роля принадлежи най-вече на учителите като субекти на педагогическата
дейност. Те направляват процеса на реализирането на възпитателните цели. Педагогическият
процес е единство между възпитание и самовъзпитание, между обучението и
самообразованието. Възпитателният процес протича и като единство на възпитание и
превъзпитание. Превъзпитанието означава полагане на продължителни усилия за
отстраняване на неправилни възглед, убеждения, отрицателни черти и качества, на
антиобществено поведение.
Уточняването на понятийния и категориалния апарат на възпитателния процес
изисква съпоставка между процесите на възпитанието и обучението.
В процеса на обучението и възпитанието се осъществяват в единство три основни функции –
образователна, възпитателна и развиваща. Между възпитанието и обучението има
съществени различия и особености. В съдържанието на обучението преобладава формирането
на научни представи, понятия, теории, закони и овладяване на умения и навици. Във
възпитанието се формират убеждения, норми, идеали, мотиви, правила на поведение от
различен характер. Процесът на обучението протича в строго оформена учебна група в
съответствие с учебния план. Процесът на възпитание в училище не е регламентиран.
Взаимоотношения на понятията и процесите „социализация” и „възпитание”.
Социализацията е усвояване на социален опит, култура, духовни ценности. Тя е адаптация към
обществената среда, усвояване и изпълнение на социални роли. Възпитанието е преднамерен
и целенасочен процес, докато социализацията е непреднамерена и нецеленасочена. Тя
обхваща влиянието на всички социални фактори върху личността и преследва цялостното й
формиране. Възпитанието може успешно да изпълни ролята на защитен механизъм, който
неутрализира отрицателните стихийни въздействия на социалната среда върху личността.
Възпитанието и обучението са фактори, които засилват процеса на социализацията.
Етапи на възпитателния процес. Един от сложните въпроси, свързани с изясняването на
същността, логиката и структурата на възпитателния процес, е този за неговите етапи. Според
Илина (най-разгърнато): 1) запознаване на учениците с общите норми и изисквания на
поведението; 2) формиране у учениците на отношение към нормите и правилата на
поведение; 3) формиране на възгледи и убеждения, убедеността и готовността на
личността да заема определена позиция; 4) формиране на обща насоченост на личността,
устойчивост в поведението й; 5) самовъзпитанието и самоусъвършенстването, способност
за самооценка и самоконтрол. Според Белова- 3 етапа: обективно-информационен,
субективно-емоционално оценъчен, действено-поведенчески. Според Денев (в зависимост от
възрастовата характеристика на подрастващите): подражание, послушание, ситуативно
поведение, относителната самостоятелност на поведението, надрастване на съществуващите
обществени отношения. В съдържанието на възпитанието се включват пет основни
компонента: умствено и светогледно възпитание, нравствено, трудово, естетическо и
физическо. Освен тях се разработват и: икономическо възпитание, правно, екологично и
здравно ( включващо и полово) възпитание. Смята се, че религиозното възпитание трябва
да бъде самостоятелно комплексно направление.
Структура на възпитателния процес. Компоненти: цел, съдържание, форми и методи за
тяхното реализиране, очаквани резултати, условия, влияещи върху ефективността.
Структурните компоненти на възпитателния процес се намират в диалектическо единство и
взаимодействие като взаимно се обуславят и предполагат, въпреки че всеки от тях има
относителна самостоятелност.
2. Възпитателен процес и социална среда. Социалната среда има определяща роля за
възпитателния процес. Възпитателят също трябва да се възпитава. Отношенията и личността
са истинският обект на възпитателната работа. Възпитателят трябва да направлява развитието
на личността и да го ръководи. Функционирането на възпитателния процес се основава върху
единството на макро и микро средата. Обществото (макросредата) има определени изисквания
към младите, а реализирането на тези изисквания зависи от микросредата (училищните
класове и групи, семейството, приятелите).
3. Противоречия и конфликти в процеса на възпитанието и развитието на личността.
Противоречията стоят в основата на конфликтите. Анализът на социалната и педагогическата
действителност, взаимодействието на педагогическите субекти с обществената среда и
социалните общности ни дава основание да обособим три групи противоречия:
Първата група противоречия са свързани с взаимодействието на възпитанието и
личността със социалната среда. Изграждането на ново демократично и хуманно общество
е в противоречие с духовната криза и нравствената деградация.
Втората група – противоречия между възпитателните фактори, личността и
социалните общности, между училището и семейството, между учителите и
учениците като субекти на възпитателния процес. Причини могат да бъдат взаимното
неразбирателство и психологическата несъвместимост, необективна оценка, противоположни
характери и пр. Често се наблюдава противоречие между възпитанието в училище и в
семейството. Значителна роля за развитието на личността играе противоречието между
оценката и самооценката.
Третата група са вътрешните противоречия, тези в съзнанието и поведението на
личността. Тази група е свързана предимно с дуализма на човешката природа. У някои
хора се наблюдава противоречие между тяхното образование и възпитание. Типично за
училищната възраст е противоречието между амбициите на личността и възможността за
удовлетворяването им. Съществува противоречие и между разума и чувствата, или такива,
когато в съзнанието на личността се наруши съотношението между правата и задълженията.
4. Закони и закономерности на възпитателния процес Законът отразява най-съществените
връзки и взаимозависимости между природните и обществени явления. Чрез
закономерностите се разкрива богатството на закона, неговото разнообразие и проявление.
Възпитанието е не само педагогическо, но и психологическо и социално явление. То може да
бъде изяснявано от физиологически, правни, етически, естетически и икономически аспекти.
Основният специфичен закон на възпитанието е, че то има комплексен характер, т.е.
личността не се възпитава по части, човек се създава от цялата сума влияния, на които е
изложен. Умственото, нравственото, естетическото и физическото възпитание са в единство.
Изключително важно значение за формирането на личността имат психологическата и
педагогическата закономерност за опосредствания характер на възпитателните въздействия и
избирателното отношение на личността към тях. (как се възприема различната инфо. и как се
интерпретира от всеки вътрешно, опосредствано). Към закономерностите на възпитанието
се отнася единството и взаимната зависимост между възпитанието и развитието и
формирането на личността. Друга закономерност е неравномерността в развитието на детето

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възпитанието като процес

Понятие за същността, структурата и съдържанието на възпитателния процес. Възпитателният процес като социален и педагогически феномен се реализира чрез възпитателната дейност, възпитателното взаимодействие, възпитателните...
Изпратен от:
Gabriella Mihaylova
на 2016-10-12
Добавен в:
Лекции
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
44 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Детето и възпитанието


Възпитанието, което е специфичен човешки феномен, е неотделимо от социума. Една от функциите на възпитанието се отнася до съхраняването, развитието и прогреса на човечеството. Втората основна функция е свързана с развитието на детето, с правото му на...
 

Теорията на възпитанието в системата на педагогическите науки


Педагогиката възниква като наука за възпитанието на младото поколение. Обществото винаги е проявявало интерес към този проблем. Редица автори от античността разглеждат въпроси на възпитанието....
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Възпитанието като процес

Материал № 1254108, от 12 окт 2016
Свален: 44 пъти
Прегледан: 75 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,828
Брой символи: 13,674

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възпитанието като процес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала