Големина на текста:
1. Географско положение
Област Хасково е разположена в централната източна част на Южния
централен район за планиране и нейната територия се простира на 5543 кв.км.
или 5% от територията на Република България. Областта включва 261 населени
места, организирани в 11 общини – Хасково, Димитровград, Свиленград,
Любимец, Харманли, Маджарово, Симеоновград, Ивайловград, Тополовград,
Минерални бани и Стамболово.
Хасковска област е разположена в централната част на Южна България.
Географското и местоположение е изключително благоприятно и ключово. На
територията на Хасковска област се кръстосват два от изключително важните
за България и Европа трансконтинентални пътища. Първият е от Западна и
Централна Европа през София - Пловдив - Свиленград за Истамбул, Близкия
Изток, Азия и Северна Африка. Вторият е от Северна Европа през Русе - Горна
Оряховица - Хасково за Средиземноморието. Това е коридор номер 9.
Освен изгодното транспортно-географско положение Хасковска област се
отличава и с изключително благоприятното си природно-географско и икономо-
географско положение, което е оказало влияние върху икономическото
развитие на територията. В геополитически план област Хасково се намира на
прехода между Европейския съюз и южната ни съседка Турция, на прехода
между две култури, които от векове живеят заедно и намират общи пътища за
развитието си. Геополитическото положение е оказало влияние и върху целия
социално-икономически живот в областта. Преплитането на европейската и
близкоизточната икономика е дало силно отражение върху пазарните
механизми и процеси в областта. В бъдеще, след присъединяването на
България към Европейския съюз, тези процеси ще придобият и европейски
характер. Уникалната симбиоза между европейския и близкоизточния тип
икономика, съдържа в себе си огромен икономически потенциал, който ако бъде
използван оптимално и балансирано, ще преобрази коренно икономическия
облик на областта в близките 20 години. Геополитическото положение оказва
благоприятно влияние върху развитието на транспортната и съобщителна
инфраструктура и в бъдеще ще оказва огромно влияние върху темповете на
изграждане на трансконтиненталните коридори. Тази тенденция ще
продължава да се засилва от процесите на европеизация и глобализация на
икономиката в световен мащаб. Като важен елемент на тези процеси и
тенденции е трансграничното сътрудничество, което в нашия регион е свързано
със засилване на икономическия и културен обмен с южните ни съседки –
Гърция и Турция.
2. Релефът в областта е твърде разнообразен. Северната и
централната част е заета от Горнотракийската низина (Старозагорското поле),
характерни с обширните приречни ниски земи и високи подпочвени води, които
благоприятстват интензивното използване на селскостопанските площи.
Равнинният характер на релефа и плодородните почви влияят положително за
развитието на всички отрасли и подотрасли на селското стопанство,
изграждането на напоителни системи и транспортни артерии.
На юг обширна територия от областта е заета от ниските разклонения на
Източните Родопи и западните склонове на Сакар планина. Големи
пространства от тези планински области са покрити с бедни скелетни почви и
са обезлесени. Изградени от неустойчиви седиментни и вулканични скали, те се
характеризират с интензивно протичащи ерозионни процеси. Орографските
условия, съчетани с характерните за тях почви, предопределят твърде бедния
видов състав на селскостопанските култури – главно тютюн и много малко
други растителни видове.
Специфичният характер на релефа в отделните части на района и
неговото съчетание с другите компоненти на природната среда (климат, води,
почви) оказват силно влияние върху мащабите на развитието и насоките за
формирането на отрасловата и териториална структура на стопанството,
неговата производствена специализация и комплексното му развитие. В
низинните части на областта са концентрирани 83%, а в планинските 17% от
икономическия му потенциал.
3.Климатичните условия с многоцелевото си предназначение са
много важна предпоставка за осъществяване на многообразна икономика в
региона. Със специфичната териториална проява на своите основни елементи
температури и валежи, климатът оказва най-съществено въздействие при
отглеждането и териториалното разпределение на селскостопанските култури и
животните.
В сравнение със съседните области тук по-силно се проявява
средиземноморското климатично влияние. То се изразява предимно с по-
високите средни годишни температури и по-чувствителното преместване на
главните валежни минимуми и максимуми. Абсолютната стойност на
максималните температури се оценяват като една от най-благоприятните за
страната. Средната годишна температура на въздуха на равнинните и низини
участъци варира от 12,2 до 12,8 градуса целзий, а за Източните Родопи и Сакар
планина от 12,6 до 13,5 градуса.
Топлинният потенциал на района с неговата териториална
диференциация дава отражение върху видовата структура на отглежданите
култури, между които има и силно топлолюбиви – памук, тютюн, грозде и др.
Главният валежен максимум е различен за отделните части: по
поречието на река Марица той е октомврийско-ноемврийски. Тогава падат 11-
12% от валежите, а в Източните Родопи е декемврийски – 11-13% от валежите.
Главният валежен минимум е през летните месеци - от юни до август,
което е показателен факт, че през вегитационния период се наблюдават
значителни, продължителни засушавания. Сезонното и териториално
разпределение на валежите, съпоставено с изискванията на отделните
селскостопански култури индикира необходимостта от повсеместно изкуствено
напояване в равнинните и низини части на областта.
Климатичният потенциал като цяло благоприятства за развитието на
различните стопански отрасли – строителство, транспорт и др. В съчетание с
другите природни условия и ресурси – релеф, почви, води, флора и фауна,
климатът оказва съществено влияние върху селскостопанската специализация
и
профилираност на отделните части на Хасковска област. Горно-тракийската
низина е специализирана в отглеждането главно на зеленчуци (домати, пипер),
плодове (ябълки, круши, грозде), технически култури (памук, слънчоглед,
захарно цвекло, тютюн), а Източните Родопи и Сакар планина в отглеждането
предимно на тютюн. Съществуват и изключително благоприятни почвено-
климатични условия за създаването на лозови масиви, като потенциал за
развитие на лозарството и винопроизводството в региона в бъдеще
4. Водните ресурси на Хасковска област се формират главно за
сметка на оттока на река Марица и нейните притоци – Харманлийска, Върбица
и
Бяла река. Този воден оток представлява 5,8% от речния отток на страната без
река Дунав (за средносуха година). Сезонната неравномерност в речния отток
налага необходимостта от изграждане на съответната водно-стопанска
инфраструктура за регулирането му и рационалното му използване за
напояване и промишлено водоснабдяване. За съжаление изградената
напоителна система, строена за нуждите на едрото кооперативно
селскостопанско производство днес се оказва неефективна, нерентабилна и не
може да се използва поради високата себестойност на подаваната за
напояване
вода. В тази насока е необходимо да бъде изградена модерна напоителна
система в районите на зеленчукопроизводство, която да съответства на
изискванията и да е адекватна с нуждите на дребното частно селскостопанско
производство. Това би довело и до намаляване себестойността на водата,
предназначена за изкуствено напояване.
Друг източник за формиране на водно-ресурсния потенциал са
подземните грунтови води, които представляват 7,3% от общия им количествен
обем за страната. Те са акумулирани главно в речните тераси на Марица и
притоците и. Използват се за питейно и битово водоснабдяване. За
формирането на приходната част на баланса на водните ресурси, определено
значение имат и възвратните води – 6,8% от всички водни ресурси на областта.
Наличието на значителни запаси от водни ресурси е допринесло за
отглеждането на богата гама от водолюбиви селскостопански култури
(зеленчуци, царевица и др.). Те са изиграли активна роля в процеса на
формиране на отрасловата и териториална структура на района и специфичния
производствен облик на съставните му части.
На територията на областта съществуват няколко минерални извора –
при с. Минерални бани, с. Долно Ботево общ. Стамболово, гр. Меричлери, с.
Троян общ. Симеоновград и др. Водите на тези находища са с изключителни
качества и състав. В Минерални бани има изградена санаториално-курортна
база, която през последните години се използва в ниска степен. Минералната
вода в този извор е близка по състав и лечебни свойства до водата в известния
чешки балнеолечебен курорт – Карлови Вари. За съжаление повечето от тези
находища не са достатъчно разработени и не се експлоатират.
5.Селско стопанство
Селското стопанство е един от водещите отрасли за област Хасково и
създава заетост на голяма част от населението в региона. Няколко са общините
в областта, за които селското стопанство е доминиращ отрасъл – Стамболово,
Любимец, Симеоновград и Тополовград.
В долната таблица са показани някои основни данни в сферата
на селското стопанство за област Хасково:
Наличен селскостопански фонд - 3 422 263 дка.
Горски фонд - 1 914 340 дка.
Земеделска земя - 2 650 848 дка.
Обработваема земя - 1 796 978 дка.
Обработвани ниви - 906 000 дка.
5.1.Животновъдство

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Регионален анализ на Хасково

Анализ на община Хасково - възможности, перспективи за развитие. Област Хасково е разположена в Централната източна част на Южния централен район за планиране и нейната територия се простира на 5543 кв.км...
Изпратен от:
Stanimir Vasilev
на 2016-09-20
Добавен в:
Анализи
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
9 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на полиетиленови тръби


В съвременните условия на все по-бързо развиващи се технологии, се предоставят големи възможности на производителите за разработка и производство на технологично по-добри и усъвършенствани продукти.
 

Прогнозиране

29 апр 2008
·
376
·
8
·
2,162
·
158
·
1

Прогнозиране. Същност и видове прогнози. Реферат по дисциплината " Управление на материалното производство".
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
21 мин
25.10.2016
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
1 мин
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Регионален анализ на Хасково

Материал № 1251841, от 20 сеп 2016
Свален: 9 пъти
Прегледан: 12 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,889
Брой символи: 12,537

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Регионален анализ на Хасково"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала