Големина на текста:
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
Стратегическото управление може да се прилага в различни организации, като позволява на
всяка от тях своевременно да определя своята стратегическа ориентация. Отличава се със своята
фундаменталност, мащабност, перспективност, целенасоченост, сложност, комплекстност,
иновационност и продължителност, които имат решаващо значение за цялостното развитие на
българските фирми.
Стратегическото управление може да се разглежда като непрекъснат процес на адаптиране
към значимите промени в обкръжаващата среда. Подготвя публичните и частните организации за
бъдещето, като чрез подходящи стратегии направлява тяхното дългосрочно развитие. Те им
позволяват, от една страна, да се възползват от възникналите шансове, а от друга страна - да
намалят евентуалните рискове. Стратегическото управление в публичния сектор има по-комплексен
характер и се осъществява от държавната и местната администрация.
Стратегическото управление притежава специфични особености на приложение на
национално и регионално равнище. Държавната администрация трябва да провежда национална
политика, която да е съобразена с обществените интереси и да е насочена към постигането на
устойчиво развитие на страната. В настоящите условия е необходима правителствена програма за
съживяване на българската икономика. Местната администрация е нужно да използва подходящи
стратегии за осигуряване на благоприятни условия на живот и работа на населението в съответствие
със специфичните географски, демографски, природни, икономически, социални и други дадености
в съответния регион. Стратегическото управление в частния сектор е свързано с формулирането на
стратегически цели и предприемането на стратегически действия, които имат жизненоважен
характер за бъдещото развитие на бизнеса. Съществуват определени особености на неговото
прилагане в зависимост от вида на фирмата. Стратегическото управление в публичните компании е
насочено към постигането на специфични цели (таблица 1).
Таблица 1.
Стратегически цели на бизнес адми-
нистрацията
Стратегически цели на развитието на фирмата
Корпоративно нивоДа се осигуряват значими изгоди за акционерите
Бизнесниво
Да се изграждат отличителни предимства пред
конкурентите
Функционално ниво Да се създават забележими ползи за клиентите
Операционно ниво Да се добавят повече стойности за фирмата
Стратегическото управление е ориентирано към създаването на повече ценности във вид на
различни предимства, ползи, изгоди, облаги и др. Позволява да се идентифицират възможностите в
обкръжаващата среда, да се разкрият направленията на бъдещото развитие, да се създадат
конкурентни преимущества, да се определят иновационните потребности, да се концентрират
усилията на персонала, да се стимулира стратегическата дейност, да се съгласуват действията и др.
Стратегическото управление се осъществява на корпоративно, бизнес, функционално и операционно
ниво. Прилаганите стратегии на всяко от посочените нива се отличават с определена специфика.
Корпоративната стратегия трябва да се основава върху изградените конкурентни предимства и
съществуващите характерни компетенции. Необходимо е да интегрира действията на мениджърите
от всички йерархични нива във фирмата. Стратегическото управление позволява адекватно да се
1
реагира на промените в обкръжаващата среда, които предоставят, от една страна, благоприятни
възможности за преуспяване, но, от друга страна, пораждат потенциални заплахи от проваляне.
Свързано е с вземането на стратегически решения, които касаят бъдещето на всяка фирма.
Стратегическото управление позволява да се отговори на важни въпроси от вида "какво да се
направи?" и "как да се извърши?" при разрешаването на кардиналните проблеми, които касаят
нейното развитие (таблица 2).
Таблица 2.
Проблеми Решения
Какви са общите представи за бъдещето на
фирмата?
Изграждане на цялостната визия за развитието
на фирмата
Какви са главните ангажименти на фирмата? Деклариране на генералната мисия на фирмата
Какви са основните приоритети на фирмата?
Определяне на стратегическите цели на
фирмата
Какви са отличителните действия на фирмата?
Конкретизиране на специфичните стратегии на
фирмата
Какви са значимите постижения на фирмата?
Оценяване на постигнатите резултати от
фирмата
Стратегическото управление на всяка фирма включва определяне на бъдещата ориентация,
анализиране на възможностите и заплахите, оценяване на силните и слабите страни, набелязване на
основните приоритети, разпределяне на разполагаемите ресурси, предприемане на практически
действия и други. Осигурява необходимата адаптация към условията в обкръжаващата среда.
Неговото прилагане дава редица предимства, свързани с перспективното развитие на фирмата.
Осезаемите ползи най-често се изразяват в постигането на по-добри финансово-икономически
резултати, докато неосезаемите предимства се очертават в своевременното извършване на
необходимите изменения в стратегическата ориентация.
Стратегическото управление акцентира върху прилагането на подходящи стратегии за
постигане на набелязаните цели, като установява разумен баланс между необходимостта от
стабилност и от промени във всяка фирма.
Стратегическото управление на всяка фирма включва определяне на бъдещата ориентация,
анализиране на възможностите и заплахите, оценяване на силните и слабите страни, набелязване на
основните приоритети, разпределяне на разполагаемите ресурси, предприемане на практически
действия и др. Осигурява необходимата адаптация към условията в обкръжаващата среда. Неговото
прилагане дава редица предимства, свързани с перспективното развитие на фирмата. Осезаемите
ползи най-често се изразяват в постигането на по-добри финансово-икономически резултати, докато
неосезаемите предимства се очертават в своевременното извършване на необходимите изменения в
стратегическата ориентация.
Стратегическото управление акцентира върху прилагането на подходящи стратегии за
постигане на набелязаните цели, като установява разумен баланс между необходимостта от
стабилност и от промени във всяка фирма.
Стратегическото управление представлява сериозно мениджърско предизвикателство, тъй
като изисква адекватна и своевременна реакция на промените в обкръжаващата среда. Гради се
върху задълбочени познания, изградени умения и натрупан опит. При него се използват различни
знания от областта на икономиката, мениджмънта, маркетинга, финансите, администрацията и
други. Стратегическото управление изисква стратегическо мислене от страна на мениджърите на
българските фирми. Необходима е висока ерудиция и голяма настойчивост при решаването на
такива задачи, като изграждането на визията, декларирането на мисията, съгласуването на
2
интересите, постигането на консенсус, изработването на политиката, набелязването на целите,
провеждането на стратегията, създаването на условия, осигуряването на капитали, формирането на
структури, разработването на системи, създаването на култура, установяването на правила,
приемането на стандарти, координирането на действията, активизирането на хората и други. На
мениджърите са необходими също така редица общи умения, като концептуални способности за
изработване на стратегията на фирмата, професионални способности за нейното ресурсно
обезпечаване и административни способности за успешното й реализиране. Наред с това трябва да
се притежават разнообразни аналитични, диагностични, оценъчни, прогностични и други
специфични умения. За постигането на комерсиален успех в дългосрочна перспектива е нужно
разработването и реализирането на стратегически план за бъдещо развитие на фирмата. Важно
значение за ефективната работа на всяка една фирма има правилното и целенасочено стратегическо
поведение и избраната фирмена продуктова, производствена, маркетингова стратегии.
1.Същност и подходи на стратегиите
1.Същност и съдържание на понятиетостратегия”:
Концепция на Х. Минтцбърг за петте-р на стратегията
1.стратегията като план ( plan )
2.стратегията като дяволияедна маневра да надхитриш съперника ( ploy )
3.стратегията като перспектива ( perspective )
4.стратегията като модел на действие ( pattern )
5.стратегията като позиция в средата ( position )
Стратегията е курсът, който организацията избира, преследвайки целите си и съобразявайки
се с възможностите и заплахите на външната среда, както и да са поставени цели със собствените си
ресурси
Условията за разработване на стратегия:
да е изследвана външната среда
да е диагностицирана вътрешната среда
Съвременните производствено-икономически процеси са все по-сложни и динамични.
Това се определя от научно-техническия прогрес, проблемите свързани с енергийно-суровинните
ресурси, продоволствието и екологията. Пазарите се интернационализиран стават все по-
взискателни.,конкуренцията се увеличава, търсят се висококачествени продукти и услуги (и по-
евтини), За постигане на стабилен стопански успех всяка фирма трябва да притежава и реализира
цялостна дългосрочна (и гъвкава) линия на поведение, функциониране и развитие. Това е особено
важно в условията на икономическа криза и силни инфлационни процеси.
Колективните органи на големите фирми носят правата и отговорностите за вземане на
стратегически решения.
Общото събрание (събранието на пълномощниците, акционерите) - обсъжда плана на
дружеството и приема насоките за социалното развитие на персонала.
Управителният съвет (бордът на директорите):
-определя стратегията и приема планове за развитие и правилата за организацията и
управлението на стопанската дейност; - приема уставният правилник на фирмата;
-взема решения за образуване, реорганизация и прекратяване на дъщерни фирми;
-взема решение за издаване на облигации и трудови акции,
Дружествата и фирмите могат да образуват икономически групировки за провеждане на
стратегията в определена област; за изработване на основни инвестиционни решения, за маркетинг,
за управление на иновационните процеси, за привличане на капитали и т.н.
Думата "стратегия" е с древногръцки произход (водене на войските) и първоначално се
използва само във военната сфера. С течение на времето понятието "стратегия", като запазва в
основни линии своя смисъл, се разпространява и в политиката, икономиката, социологията,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 сеп 2016 в 02:40 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Същност и характерни черти на фирмата. Видове фирми

11 дек 2007
·
545
·
5
·
630
·
269

При съвременните условия производствения процес се осъществява главно в отделни производствени единици, които наричаме предприятия или фирми. В пазарната икономика фирмите представляват основен икономически субект на производството и предлагат стоки и...
 

Ефективност на фирма ЕТ "Тодорови - 90"

04 сеп 2008
·
227
·
18
·
2,262
·
185

Пълно изследване по различни показатели на ефективността на фирма ЕТ "Тодорови - 90".
 

Фирма Nestle

05 апр 2009
·
519
·
4
·
1,424
·
560

Описание на фирма Нестле за производството на шоколадови изделия и захарни изделия...
 

Регистрация на ЕТ

11 дек 2007
·
217
·
5
·
259
·
136

Фаила вклучва:Заглавна страница,Въведение,Уведомително писмо,заявление,декларация и образец от подписа.
 

Системи по качеството: проектиране, внедряване, преглед и оценка

28 май 2006
·
1,331
·
3
·
358

За да се поставят под контрол и във взаимодействие всички фактори – човешки и организационни – така че да се постигнат целите, заложени в политиката по К., е необходимо проектирането и внедряването на системи по К.
1 2 3 4 5 » 11
 

Стратегическо управление

Материал № 1250133, от 17 авг 2016
Свален: 0 пъти
Прегледан: 150 пъти
Предмет: Стратегическо управление
Тип: Лекция
Брой страници: 54
Брой думи: 22,056
Брой символи: 134,197
Цена: 30.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала
Сродни търсения