Големина на текста:
Валутен пазар
Природа на валутния пазар
Представлява фундамент в световната валутна система. Той е най-значимата част от световния финансов
пазар. Това е мястото където се формира стойността на валутата. Валутния пазар влияе по-най активен начин
върху съставките на платежния баланс в страните.
Особености:
Валутата не е концентрирана в едно място
Не е ограничен във времето и пространството
Не поставя формални изисквания към своите участници, той е открит за всички валути.
Техниките и начините на осъществяване на валутни сделки са унифицирани.
На ВП преобладават чисто финансови операции
На този пазар се търгува валута. Това е особен вид стока, законно платежно средство в страната която я пуска
в обръщение. От това следват две специфики:
Търсенето и предлагането на този пазар са производни от търсенето и предлагането на стоки, услуги и
финансови активи.
Цената на валутата влияе на относителните цени на местните и чуждестранни стоки.
Участници на ВП:
Клиенти на дребно. За тази категория търговия с валута е производна от определена международна
сделка. Покупка или продажба на валута може да се извършва с цел хеджиране на валутен риск или
реализация на спекулативна печалба.
Търговски банки. Те опосредстват операциите по покупко-продажба на валута между лицата търсещи и
предлагащи такава. Те са като клирингова институция. Тук се срещат участниците от първа група.
Банките могат да купуват и продават валута и за своя сметка. Така те променят структурата на активите
си и пасивите
Валутни брокери. Това са специализирани финансови институции които участват като посредници в
валутната търговия между ТБ. Те разполагат с котировки на курсове на повечето валути.
Национални централни банки. ЦБ винаги следят динамиката на валутния курс на националната валута
и при необходимост интервенират в вътрешния пазар за да я регулират чрез търсене и предлагане на
валута.
Роля на ВП:
Трансферна. Осъществява се прехвърляне на покупателна сила от една държава в друга.
Клирингова. ВП осигурява клирингов механизъм при осъществяване на международни плащания,
който представлява изравняване на валутните плащания произтичащи от покупко-продажба на
депозити в чужда валута, които икономическите агенти съхраняват при своите кореспонденти във
финансови центрове.
Застрахователна. На ВП се извършват операции по хеджиране с което се цели да се покрие или
ограничи валутния риск.
Спекулативна. Е форма на предприемачество с цел извличане на рискова печалба от очаквани промени
на валутните курсове.
1
Регулативна. Проявява се в две посоки: чрез пазарен арбитраж и чрез валутните интервенции на
официалните монетарни власти.
Интеграционна. ВП е в центъра на взаимодействие между различни части съставляващи глобална
структура на глобалния финансов пазар.
Модел на валутния пазар.
Опростен модел. Този модел включва две криви на търсене и предлагане на валута. Кривата на търсенето
състои от поредица от заявени количества за покупка на тази валута. Кривата на търсене може да се мести в
резултат на промяна в доходите на домакинствата и компаниите, равнището на цените и др. Предлагане –
поредица от заявени количества валута за нейната продажба. Кривата на предлагане се мести в резултат на
конюнктурни промени. Опростения модел включва само външнотърговските валутни операции, а повечето са
капиталови, затова се използва интегриран модел.
Интегриран модел. Той обяснява търсенето и предлагането на чужда валута едновременно по
външнотърговските и капиталовите операции. Той се изобразява чрез три криви: крива на търсене по
външнотърговски операции, сумарна крива на търсене и крива на предлагане.
Механизъм на валутния пазар.
Механизма на ВП е съвкупност на елементи които определят начина на функционирането му.
Инструменти на ВП:
Кредитни и платежни средства. Типично кредитно средство е менителница, а платежно – чек.
Платежните инструменти могат да се прехвърлят. Възможността за прехвърляне зависи от следните
фактори:
начин, по който е обозначен кредиторът в съответния документ;
период на съществуване (жизнен цикъл) на документа;
Надеждност на обозначения в документа платец
Финансови инструменти – фючърси, опции, валутни и лихвени суапове и др.
Формиране на цената на валутата като стока.
Валутен курс – цената на една валута, определена във валутите на другите страни. Курсовете на валутите се
обявяват ежедневно от банките под формата на котировки. Котировките се базират на цената на валутата при
телеграфен превод. При това става дума за цена, определена към момента на сключване на сделката с
2
незабавна доставка, т.е. на спот пазара. Валутата чийто курс се котира е котирана, спрямо която се котира е
базисна. За всяка валута съществуват два курса – курс купува и курс продава. Курс купува е цената по която
една банка купува валута, съответно курс продава е цената по която банката продава валута. Разликата между
курс купува и курс продава се нарича спред или марж. В международната практика е прието котировката на
валутните курсове да се извършва с точност до четвъртия знак след десетичната запетая. Цифрите които рядко
се променят, образуват така наречена «голяма фигура» на котировката. Затова често банките при обявяване на
котировките съобщават само последните две цифри, т.е. прибягват до така наречената точкова котировка прим.
USD/BGN = 32/81. Последните две цифри от котировката се обозначават като пунктове. Котировката може да
бъде пряка или косвена. При пряката котировка цената на единица валута се представя в определена сума
местни пари, а при косвената – за единица мярка се приема националната валута, чиято цена се представя в
определено количество чуждестранни парични единици. Съществува още така наречен крос курс. Той
представлява съотношение между две валути, което се извежда от техните курсове по отношение на трета
валута.
Освен на спот пазара банките обявяват котировките на курсовите на основните валути и на форуърдния пазар.
Форуърдният курс е цената, по която дадена валута се продава или купува на този пазар. Той отразява
стойността на валутата, която тя ще има след определен период. Неговото равнище най-често изразява
разликата между лихвените проценти в страните, чиито валута са обект на форуърдната сделка. Разликата
между форуърдния курс и спот курс се определя като форуърден марж. Когато форуърдния курс е по-висок от
спот курса, форуърдния курс е със премия. Когато форуърдния курс е по-нисък от спот курса, форуърдния
курс е с дисконт.
Видове валутни сделки.
Спот сделки – сделки с незабавна дата на доставка. Доставката на валута се осъществява на следващият
работен дени по курс, определен в момента на сключването й.
Форуърдни сделки – валутен форуърд е покупко-продажба на валута по договорен в момента на сключване на
сделката курс, която се доставя на фиксирана бъдеща дата.
Суапови сделки – се извършва първоначален обмен между две валути по текущия им курс на спот пазара с
комбинация на последващ обратен обмен на форуърдния пазар.
Фючърсни сделки – валутни фючърс представлява стандартизиран контракт за размяна на строго определено
количество валута на точно фиксирана дата по договорна цена. Тези контракти могат да се продават.
Опционни сделки – валутна опция е двустранно споразумение, по силата на което една страна срещу
заплащане на премия предоставя на друга правото да закупи или продаде дадено количество валута по
предварително определен договорен курс в рамките на определен срок или на фиксирана дата.
Валутна позиция.
Агентите и участниците постоянно формират валутна позиция. Това е съотношението между извършени
покупки и продажби в една и съща валута за един ден. Когато активите са равни на пасивите, валутната
позиция е закрита. Когато активите не са равни на пасивите, валутната позиция е отворена. Отворената
валутна позиция бива къса – когато пасивите са повече от активите, и дълга – когато активите са повече от
пасивите. Нетната открита валутна позиция се формира като краен резултат от всички дълги и къси позиции
по отношение на валутите с които оперира даден пазарен субект.
Арбитраж.
Арбитраж е едновременна покупка и продажба на валута с цел извличане на гарантирана безрискова печалба
от различията в котировките на нейния валутен курс на отделните валутни пазари. В резултат валутния курс на
всички пазари се изравнява. Арбитража косвено регулира валутния пазар. В зависимост от това кой фактор се
използва за реализиране на печалба – различията между котировките на валутните курсове във времето или
пространството, той се дели на времеви и пространствен. Времевия валутен арбитраж се основава на
валутнокурсовите колебания в течение на определен период, през който сроковете на покупка и продажба не
съвпадат. Пространственият валутен арбитраж представлява покупка и продажба на валута с цел да се
реализира печалба от моментната разлика между котировките на валутните курсове на различни пазари.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по международни финанси

Лекции от проф. Милчо Стоименов. Представляват съкратен вариант на учебника...
Изпратен от:
Пётр Петков
на 2016-08-14
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
50 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Финанси от София за Студенти в УНСС от бакалавър несваляни с над 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане.

26 мар 2006
·
2,364
·
21
·
2,944
·
646
·
4

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане. - същност, определения, формули и таблици за процесите.
 

Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие

05 фев 2007
·
1,352
·
13
·
1,997
·
414
·
5

Пазар и видове пазари. Търсене: крива, детерминанти, закон. Предлагане: крива; детерминанти; закон. Нарушаване и възстановяване на равновесието в различни времеви периоди. Еластичност на търсенето и предлагането.Пазарен механизъм.
 

Еластичност на търсенето и предлагането

23 яну 2008
·
796
·
4
·
366
·
278

Еластичност на търсенето-степента на реакция на потребителите, изразена чрез изменение на търсените количества стоки под влияние на изменението на ценови и неценови детерминанти.
 

Валутен пазар

24 яну 2008
·
560
·
3
·
804
·
121

Валутен пазар е глобално понятие или определение за несъмнено най-големия по размер и ликвидност пазар. Това е финансовия пазар на международните валути...
 

Валутни операции и сделки с валута на търговските банки

07 дек 2008
·
223
·
5
·
1,262
·
90

За да може една национална валута да изпълнява функциите на международно сметно,платежно и резервно средство,трябва да са на лице няколко много съществени икономическите условия като...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
50
14.08.2019
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.
(Труден)
15
5
1
5 мин
01.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Лекции по международни финанси

Материал № 1249929, от 14 авг 2016
Свален: 50 пъти
Прегледан: 58 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 48
Брой думи: 16,557
Брой символи: 106,682

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по международни финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения