Големина на текста:
Счетоводството като наука
Счетоводството като наука представлява систематично регистриране и
периодично представяне във финансови анализи и отчети на сделките в едно
предприятие в паричен измерител. То се базира на определени правила, които се
наричат общоприети счетоводни принципи (Generally Accepted Accounting
Principles). Така се нарича печалбата на периода. Предмет на счетоводството е
плановото организиране на стопанските потребности и тяхното правилно
отчитане. В този смисъл обектите, които се разглеждат от счетоводството са
една обективна реалност в стопанския живот.
Счетоводството позволява на дадена компания да следи и анализира своите
финансови резултати въз основа на различни показателни принципи. Като такъв
пример може да се посочи нетната печалба. Днес то бива описано най-точно
катоезикът на бизнеса”. То Се явява като представител на отчетна финансова
информация за пасивите, активите, капитала, разходите, приходите, паричните
потоци на едно предприятие. Тази информация може да се използва от различни
хора с цел да се взимат най-добрите икономични решения. В пазарната
икономика е ясно дефинирани два клона на счетоводството. Това са финансово
счетоводство и управленско счетоводство. Управленското счетоводство или
„management accounting” се използва за вътрешно-фирмена информация. Тя
помага за ръководене на предприятието при взимането на важни решения, както
и за планиране, оценка и контрол на постигнатите резултати до сега.
Счетоводството, което се използва за външни потребители се нарича финансово
счетоводство(financial accounting). Като външни потребители могат да се считат
клиенти, държавни органи, кредитори, потенциални инвеститори, одитори,
икономисти, собственият персонал, финансови анализатори. Тези потребители
от своя страна имат различни потребности и за тях е необходима и различна
счетоводна информация. Тя трябва да бъде структурирана по точно определен
начин. Това всъщност представлява разликата между финансовото и
1
управленското счетоводство, защото при финансовото то е нормативно
регулирано. В България се срещат повече счетоводните системи от типа на
финансовото счетоводство, тъй като и информацията която се използва е
предимно за външни потребители. Най-големите това са за данъчни и други
държавни органи, както и за банки кредитори. В големите компании, които са
най вече чуждестранни се използва и управленското счетоводство. В България
законът също регулира финансовото счетоводство. Това е Законът за
счетоводство и приложими счетоводствени стандарти”. Принципите на
счетоводството са много важни това са на първо място счетоводните
принципи. Те са основополагащи и на тяхната база се води цялото счетоводство.
Основните принципи според закона са текущо изчисляванетова са разходите и
приходите произтичащи от събития и сделки се изчисляват към момента на
тяхното възникване независимо дали става въпрос за получаването на парични
средства или заплащането на такива. Вторият принцип това е съпоставимост
между разходите и приходите. Според него разходите които са извършени за
някоя сделка или дейност трябва да се отразят във финансовият отчет за
периода, през който предприятието има изгода от тях. По тази логика приходите
трябва да се отразяват в периода, в който са отчетени разходите за бъдещото
тяхно получаване. Третият принциптова е предпазливост. Той представлява
отчитане и оценяване на бъдещи предполагаеми рискове или предвиждане на
нови загуби при счетоводното третиране. Това се прави с цел стопанските
операции да получат действителен финансов резултат. Следващият принцип
това е съдържанието трябва да е преди формата, т.е. събитието и сделките
трябва да се отразяват с икономическо съдържание и тяхната реална финансова
стойност, а не според тяхната правна форма. Запазване на счетоводната
политика от предходен период. Това се прави с цел да се постигне съвместимост
на счетоводните показатели и данни от различни периоди от време. В същото
време трябва да се постигне и независимост и на отделните периоди на отчет,
както и стойностната връзка на начален и краен баланс. Всеки един отчетен
2
период трябва да се третира сам за себе си. Независимо от реалната му връзка с
предишният, както и с бъдещата му връзка със следващия, като данните които
са изчислени в началото на периода трябва да съвпадат с тези в неговия край.
Счетоводна сметка. Счетоводната сметка представлява извършен
информационен запис, който показва наличността на финансите през началото и
края на периода. Найважното за нея е че тя също обхваща и измененията, било
то намаления или увеличения във времето на този отчетен обект. В нея биват
включени задължения, взимания, дълготраен актив, материални запаси и други.
В нея също така се записват и паричният израз на всички изменения, които са
извършени в един стопански обект. В счетоводната практика съществуват две
форми на счетоводни сметки. Те са кредит и дебит. Освен тях има и трета
наречена остатък или салдо. Тя се изчислява както в началото, така и в края на
периода. Счетоводните сметки се разделят на две категориитова са пасивни и
активни. Активните се водят за всеки вид актив, но спазват следните правила -
тяхното откриване е с началото салдо от баланса и се записва вдебитната
страна”. През отчетния период те винаги се дебитират и се отчита тяхната
активна балансова страна, която се увеличава. През отчетния период се случва
противоположното. В края на отчетния период салдото трябват а е винаги
дебитнот.е. кредитният сбор трябва да е по-малък от дебитният или да бъде
без салдо което означава че двата сбора са равни. Вторият вид счетоводни
сметкитова са пасивните. Те се водят обратно на активните. Откриването им
при тях в началното салдо на баланса се открива винагив кредитната страна”.
През отчитаният период те винаги се кредитират , също така и се дебитират. В
края на отчетния период тяхното салдо винаги трябват да бъде кредитно, т.е.
дебитният сбор трябва да бъде по-малък от кредитният или да има нулево салдо
т.е. техните два сбора трябват а са равни. Сметкопланът представлява
систематизиран списък на счетоводните сметки. В него те имат определена
структура, която е разделена по следния начинраздел, група, счетоводна
сметка. От своя страна всеки отделен раздел съдържа в себе си еднородни по
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Счетоводството като наука

Счетоводството като наука представлява систематично регистриране и периодично представяне във финансови анализи и отчети на сделките в едно предприятие в паричен измерител...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2016-07-06
Добавен в:
Домашните работи
по Счетоводство
Статистика:
1 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Класификация на счетоводните сметки

27 май 2009
·
246
·
3
·
714
·
488

В зависимост от обектите на отчитане, в счетоводството се използват разнообразни по своето съдържание и предназначение счетоводни сметки. С цел, изучаване на тяхната същност, счетоводните сметки се класифицират в еднородни групи...
 

Каква информация осигуряват счетоводните сметки и каква счетоводният баланс

12 окт 2007
·
742
·
3
·
381
·
120

Счетоводният баланс е способ на частния метод на счетоводната отчетност за обобщено изразяване и икономическа групировка на имуществото на дадено предприятие към точно определен момент и посредством паричния измерител...
 

Двойно отразяване на стопанските операции по счетоводни сметки

26 фев 2010
·
131
·
3
·
396
·
2

Всички стопански операции се отразяват най- малко в две счетоводни сметки. Отразяването става в дебита на една сметка и кредита на друга сметка. Записването в дебита на една сметка и в кредита на друга се извършва с 1 и съща сума...
 

Тест по икономика на предприятието

24 юни 2009
·
170
·
7
·
499

1. Собственият капитал включва: а) капитал; б) резерви; в) печалба; г) финансирания; д) краткосрочни заеми. 2. От какво според Вас зависи размерът на краткотрайните активи в групата..
 

Собствен капитал. Счетоводни сметки

07 дек 2007
·
273
·
9
·
3,457
·
114

Основният източник за образуване на стойността на имуществото на всяко предприятие е капиталът. В практиката това понятие се определя като “паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи”.
1 2 3 4 5 » 11
 

Счетоводството като наука

Материал № 1248200, от 06 юли 2016
Свален: 1 пъти
Прегледан: 7 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Домашна работа
Брой страници: 12
Брой думи: 3,479
Брой символи: 19,126
Цена: 8.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
18

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
16 4

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения