Големина на текста:
1.Същност и функции на съвременния спорт: - Спорт- общтествено явление или основен
соц.феномен, в основата на който лежи двигателната дейност на човека или движението. Съвременния
спорт има 2 основни функции: 1/Биоадаптационна ; 2/ Основна. Самия спорт в началото се разглежда
като елемент на културата, после като средство за физ.възпитание, следва игра идр. Има 2 подхода за
спорта като соц. явление:1/ системно интегративенв сферата на човешката дейност. Характерното
тук е укрепване на здравето, подобряване на физ. годност; 2/системно функционален - определя се от
игровата и състезателната дейност. Тук се подобряват физическата и психическата активност. Тези 2
подхода се делят на : Спорт за всички - основна цел- рекреативна, възстановителна. Масовия спорт
включва мн.игри, сп. за инвалиди и др.; Спорт в училищата - характеризира се с организационната
дейност подчинена на държавните изисквания по физ.възпитание.; ДЮС- лежи в основата на спортния
подбор; Спорт във ВУЗ ; Елитен спорт с висока интензивна тренировъчна и състезателна дейност за
постигане на макс.резултат.; Аматьорскиполупрофесионален. Функции на спорта: -1ф/
макс.развиване и разкриване на възможностите в сферата на двигателната дейност; -2ф/ източник на
информация за спорта; -3ф/ масовооздравителна; -4ф/ мн.състезания; -5ф/ икономическо значение; -6ф/
възпитателна; -7ф/ престижна. Класификация на спортовете: -в зависимос от средствата, формите
способите в спортно-състезателните правила са: -1гр: спортове с интензивна двигателната дейност и
макс. концентрация на физическите и психическите усилия; -2 гр: свързани с управлението на
техническо средство; -3 гр: свързани с моделно конструиране; -4 гр: свързани с поразяване на цел; -5
гр:логическо мислене. Според динамичната и кинематичната си структура са: моноструктурни
циклични (лека ат.) – ациклични (тежести).; полиструктрни: -детерминирани с точно определена
структура (гимнастика); комплексни -(едно и разнообразни); според енергииния източник- аеробни и
анаеробни.
2.Закономерности и тенденции в развитието на спортните постижения: Спортните резултати са
еталон за чов. възможности в определен вид двигателната дейност, за даден период от време. В
основата на спортните постижения лежат обективни закономерности които отразяват редица процеси в
развитието и промените ,които настъпват в оценъчната с-ма на неговите соц.функции. Спортните
постижения отразяват сумарното влияние на биологичните (надареност), социалните и икономически
фактори. Етапи на развитие: -1/ на възходящо развитие на спортния резултатзараждане на даден спорт
и развитието му, а също от тук тръгва и тактиката, техниката, правилата; -2/ достигане на инфлексна
точка (развитието на резултата става линейно): -3/ достигане на тавана на насищане - процеса става
обърнат. Фактори балансиращи процеса на насищане: -научнотехническия прогрес ; -създаване на нови
тренировъчни методи; -особености на биомеханичната структура в опеделени спортове; -промени в
правилата. В зависимост от възможностите за развитие на спортиста се дели на: 1гр/от 9-18% влизат
всички моноструктурни циклични спортове имащи прости движения (ходене, бягане). Тук
възможностите за подобряване са свързани с усъвършенстване на скоростната издръжливост. 2гр/ 18-
25%- моноструктурни ациклични -скокови дисциплиниподобряване на скоростно-силовите
способности и техниката; -3гр/ 25-40% плувни спортове подобрява кислородния транспорт; -4гр/над
50% са със силови и технически изисквания.
3.Теория на спорта като с-ма от научни знания. Развитието на научните познания преминава през три
етапа: -1/описателен: набират се научни факти за изследвани процеси и явления; -2/обяснителен-
фактите получават научно обяснение; -3/прогностиченсъздават се научни хипотези и се прогнозира
бъдещето развитие. Теория на спорта: -1/ емпириченнаучните знания отразяват натрупания опит на
треньори и спортисти; -2/ навлизане на други науки и оформяне на самостоятелни; -3/навлизане на
количествените методи в спорта. Теорията на спорта изучава основните явления и процеси в спортната
дейност, както и закономерностите и принципите за формиране и развитие на сп.постижения.
Предметна област на ТС е процеса на сп. усъвършенстване. Методи на ТС: -1/ общотеоритични
анализ / синтез/; -2/ собствени . Основен е педагогическия експеримент. Основни направления в общата
теория и методика: - съзнателна дейност изучава видовете състезания, организация, сп. календар и др.; -
направление :теория и методика на възпитанието и обучението (развитието на двигателните качества,
умората, тренираност и сп. форма); - направление в сп.подбор. Новите направления са мениджмънт;
маркетинг и сп. право. С-ма за сп.подготовка е система от спец. знания, средства и пособия
осигуряващи комплексни условия за пълноценна подготовка и макс.изява на спортистта. Системната
подготовка включва 4 основни фактора: 1- генотипенмоторни , вегетативни и лични особености; 2-
фенотипни придобити- тренировка, състезания; 3- материално-техническисъоръжения, комплекси,
финансиране; 4 – управленческинормативна база и държавни закони.
4.Съвременни системи за спортна подготовка.Като многофакторен процес спортната подготовка
представлява специализирана система знания,средства,методи организационни форми,осигуряващи
комплексни условия за пълноценна подготовка и максимална изява на потенциалните възможности на
спортиста.От гледна точка на системния подход посочените фактори се разглеждат в два аспекта:1.по-
широк и обхваща основните дейности и условия на подготовката;2.дефиренциран и отразява деятелната
страна,т.е. процеса на спортно усъвършенстване.Генотипни фактори-това са детерминирани
компоненти на индивида,които определят капацитета на неговите индивидуални възможности към
определен вид двигателна дейност.Теорията на спорта ги определя като спортни заложби-дарба или
талант.Основна задача на тази подсистема се явява селектирането на спортни таланти.Практическите
проблеми на подбора са свързани с решаването на няколко задачи:1.формиране на идеала,съставяне на
типов модел на високо квалифицирания състезател в съответния спорт;2.прогнозиране на спортните
способности;3.технология на подбора,който включва различните проблеми на изследваните
обекти;4.организация на подбора-обхват,етапи,материално-техническо осигуряване и т.н.Генотипните
фактори биват:1.чрез изучаване стабилността на показателите;2.чрез определяне влиянието на
наследствените фактори.Разглеждайки значението на генотипните фактори в системата спортна
тренировка повечето от изследователите са на мнение,че спортния талант е сложна многокомпонентна
система от известен брой точно детерминирани елементи и структурно подчинени на тях
компоненти.Фенотипни фактори(индивидуално придобити)-включват влиянието на средата и по
конкретно организирания процес на изграждането на качества,умения и навици чрез различни
средства,методи и форми на въздействие.
5.Сп.тренировка като сложен адаптац.процес: Фенотипни фактори: - Сп. състезание :
-Подготвителни - важни в подготвителния етап (тренировъчния процес) така най-много се доближават
до главните; -Контролните проверяват нивото на подготовка и корегират; Селективните са за подбор на
спортисти; – Допълнителни: двигателен режим извън тренировките, възстановяване и соц. среда; –
Сп.тренировка - това е единнен педагогически процес на обучение, възпитание и усъвършенстване на
функц. възможности за постигане на високи резултати. Сп.тренировка в най-висша степен е свързана с
биологичните процеси в организма и е подчинена на основните закономерности на адаптационните
процеси. Видове адаптация:- генотипна или наследствена и фенотипна- индивидуално придобита.
Сп.тренировка е особен вид фенотипна адаптация, съдържаща срочни и трайни изменения Тя се
разглежда като процес на адаптация, отразяваща причинно-следствените функционални изменения.
Фази и стадии на адапрацията: -1/: срочна адаптация: - отразява повишената функц. активност на
различните органи и с-ми свързани с извършване на ДД. 1 фаза: на интензивно вработване на фона на
компенсирана умора. Критериите са учестен пулс; изпотяване и др. 2 фаза: разгръщане на тоталния
капацитет на организма - на прогресираща умора и динамично равновесие. Адаптацията означава
възстановяване. 3 фаза: нарушен баланс м/у ДД и възможностите на организма да се справи с тях. Тук
се прекратява временно дейността. 2/: комулативна адаптация : 1 фаза: на начална адаптация.
Съвпада с първата половина на подготвит.период; продължителността е 3-4 месеца; поставят се
основите на сп. форма по-продължителни натоварвания с по-малка интензивност. 2 фаза: на
специфична адаптация; съвпада с 2-та половина на подг.период, изграждат се водещи и специфични
качества и навици в спорта. Продължителността е 1/5месец, натоварването е по-скоростно, но с по-
малък обем. 3 фаза: пълна адаптация - съвпада със състезат.период (спортна форма).
Продължителността зависи от спортния календар. 4 фаза: реадаптация - съвпада с преходния период;
тук има временно загубване на сп.форма. 3/: изчерпване на адаптацията (на J –ята). Изразява се в
претренираност и преумора въз основа на стресови фактори и неадекватни на спорта тренировъчни
въздействия.
6.Същност на тренировъчното натоварване: Тренировъчното натовар бива: -външно -това е
извършената физ.работа или доза и вътрешно- настъпват функционални изменения. Има 2
адаптационни теории на натоварването: 1/ Еднофакторнатова е сбор от единични фактори: умора,
възстановяване, супер компенсация. Ефекта е във фазата на суперкомпенс. настъпваща след 24-36
часа.; 2/ Двуфакторнана работоспосбност и умора. Редуването им води до насоченост и добри
постижения. При прилагане на тренировъчно натоварване работоспособността намалява, а умората се
увеличава. При спиране на натоварването умората намалява, а работоспособността се увеличава.
Ролята не тази теория е, че позволява точно описание на ефектите които са: -1/ бърз е и се наблюдава
по време на изпълнение на упр.(стресова реакция на организма); -2/ частичен: при изпълнение на точно
определено упр.; -3/ срочен след серия от упр.; -4/ проявява се след опр.период от време; -5/ остатъчен
- изразява се в трайни адапт. изменения; -6/ комулативен.
Структура на натоварването: целта е компонентите на натовар. да се сведат до познати; да се намали
количествения им израз и оптимума м/у тях.; величината на натовар. отразява степента на въздеиствие;
обема е количеството извършена работа за 1-ца време; характера на натоварването отразява степента на
сходство на изпълняваното упр. Със спецификата на ДД в опеделен спорт; насочеността на
натоварването - отразява целта на въздействието. На базта на функционалния ефект има 5 основни вида
натоварвания: -1/ с анаеробеналактатен характер - използва се за развитие на бързина и сила(8-20’
с макс. интензивност); -2/ анаеробно-лактатноразвитие на гликолитичния механизъм с
продължителност 20”-2-5’ с макс. интензивност. лактат над 10 м/мола; -3/ със смесено въздействие:
анаеробни-аеробни и аеробни-анаеробни с по-малко лактат. Смесените се използват за развитие на
дихателни възможности. Имат продължителност от 30’-1 час.; -4/ с чисто анаеробен х-р - имат
възстановително поддържащ х-р и честота 120-140 удара/мин; -5/ с анаболично въздействие: -има за цел
усилване на анаболния синтез на червените муск.влакна в рамките на кръгови тренировки за сила.
Видове тренировъчни натоварвания и същност на оптималното: - оптималното предизвиква
положителни морфоструктурни изменения в спортиста; -положителнотокогато дозата въздейства
на спортиста и предизвиква нови приспособителни изменения; -неутралнодозата не носи изменения;
-негативнодозата е прекалено силна и води до претренираност или загуба. В зависимост от
поносимостта на натоварването: биватмах.(градивен ефект) ;средни (стабилизиращ); малки
(възстановителен поддържащ). Най-трудно се дозират и измерват първите. Те са на границата на
моментните възможности в определени условия.
7.Умора и възстановяване: Умора - отразява функционалното състояние на работещите с-ми под
въздействие на фактори от различно естество и провокиращи работоспособността към пълно или
частично прекратяване на ДД. Видове умора: -1/ по характер бива - сензорна; емоционална; умствена и
др. В тренировъчния процес умората основно е физическа; -2/ глобална умора - обхваща всички органи
и с-ми ; регионална уморалокална обхваща точно опр. муск. група; -3/ компенсирана умора:
работоспособността се запазва на същото ниво в резултат на преразпределение на усилията.;
некомпенсирана - тук работоспособността намалява в резултат на изчерпване на енергийните резерви;
дълбокакритично изчерпване биоенергетичния потенциал. Фактори на умората: -1/ хумурално-
локалистична - основна причина за умората е натрупването на отровни в-ва и отпадни продукти; -2/
централнапричина е задръжката в кората. Частични фактори: основен е изчерпването на
биоенергетичния потенциал; нарушаване на ензимната обмяна; нарушаване в координацията на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по Теория и методика на спортната тренировка (ТМСТ)

Същност и функции на съвременния спорт. Спорт - общтествено явление или основен социален феномен, в основата на който лежи двигателната дейност на човека или движението. Съвременния спорт има 2 основни функции...
Изпратен от:
Mladen Vasilev
на 2016-06-26
Добавен в:
Пищови
по Физкултура и Спорт
Статистика:
317 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Теория методика на спортната подготовка

25 окт 2006
·
2,725
·
31
·
5,387
·
1,916
·
12

Същност и функции на съвременния спорт. Спорта като философия на живота, която възвисява и обединява в хармония способностите на тялото, волята и ума.
 

Тренировка

10 апр 2008
·
353
·
5
·
838
·
307

Същност на тренировката, Физическо натоварване, суперкомпенсация, принципи на тренировката, интензивна интервална тренировка.
 

Информация на тема футбол

04 дек 2006
·
666
·
3
·
443
·
393
·
5

Футболът е най-известният и гледан спорт в целия свят. В САЩ, Австралия и другаде наричат с краткия термин 'футбол' вид спорт, който е подобен на ръгбито. Затова на английски в тези страни се използва името 'сокър'.
 

Фактори на съвременната спортна подготовка и тренировка

04 яну 2009
·
372
·
12
·
1,582
·
373

Първият фактор е генотипният (наследственият). Това са заложените данни у човека, които определяткапацитета на негожите възможности за определен вид дейност.
 

Водни екстремни спортове

02 дек 2007
·
207
·
12
·
2,784
·
107

Водните екстремни спортове включват дисциплините: рафтинг, каякинг, scuba diving, уиндсърфинг, кайтсърфинг, водни ски и уейкбординг.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Спортен тест
любознателен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 6 клас
Занимателен тест, който обхваща няколко вида спорт. В него има включени и успехи на български спортисти. Състои се от 19 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
19
1
22.10.2021
Волейбол
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 6 клас
Изпитен тест с въпроси от правилознанието по волейбол. Предназначен за прогимназиална степен. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Лесен)
10
2
1
2 мин
24.07.2020
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Пищови по Теория и методика на спортната тренировка (ТМСТ)

Материал № 1247504, от 26 юни 2016
Свален: 317 пъти
Прегледан: 786 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 3,738
Брой символи: 25,629

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по Теория и методика на спортната тренир ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангел Гатдеров
преподава по Физкултура и Спорт
в град Якоруда
с опит от  3 години
31

Владислав Борисов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  1 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала