Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
I РАЗДЕЛ – ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
1.Кога спрямо кривата на производствените
възможности, функционира най-пълно
ефективната иконокика:
а)Когато хипотетичната икономика се инициира с
точка, чиято локация е под кривата на
производствените възможности
б) Когато хипотетичната икономика се инициира
с точка, върху кривата на производствените
възможности
в) Когато хипотетичната икономика се инициира с
точка, която лежи извън кривата на производствените
възможности
2.Когато търсенето е по-голямо от предлагането се
говори за:
а)Излишък
б)Недостиг
в)Равновесие
3.Ако стойността на общата полезност при
използване на дадено благо премине своя
максимум, пределната полезност е число:
а)число по-голямо от 0
б)число равно на 0
в)число по-малко от 0
4.Ако дефлаторът на БВП заема стойносто по-
малки от 100%, националната икономика е в
състояние на:
А)Инфлация
Б)Дефлация
В)Налице е стабилно ценово равнище
II РАЗДЕЛ – ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
1.При положение, че в икономическата система
действа само туризмът, към домакинствата тече
факторен доход, който се използва за финансиране
на:
А)акукулирания бюджетен дефицит от
домакинството
Б)Плащане на косвени данъци
В)Изходящ международен туризъм
2.Излишък/рента/ на потребителя се нарича:
А)оставащите след потребление на туристически
продукт финансови средства
Б)изгода, която той получава от разликата между
получвната и заплатената стойност
В) изгода, която той получава като сума между
получвната и заплатената стойност
3.Природните ресурси са:
А)Допълващи туристически ресурси, и са предмет на
вторично предлагане
Б)преки туристически ресурси, и са обект на
първично предлагане
В)предмет на първично предлагане и са
допълващи туристически ресурси
4.Налаждаването на природни красоти е:
А)не веществено туристическо благо
Б)косвено туристическо благо
В)веществено туристическо благо
III РАЗДЕЛ – ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА
1.Териториалната съвкупност от туристически
ресурси, материално-техническата база,
туристически потоци и свързаните с тях
стопански и социални дейности се нарича:
А)туристически комплекс
Б)Туристически район
В)туристически център
Г)туристическо ядро
2.Кой от изброените туристически райони в Б-я
има основна продуктова специализация в
областта на конгресния и фестивалния туризъм:
А)Дунавски
Б)Рило-Пирински
В)Родопски
Г)Софийски
3.Към кой от световните туристически райони се
отнася субрегиона – Източно Средиземноморие:
А)Африка
Б)Близък изток
В)Европа
Г)Южна Азия
4.Мексико е между основнитетуристически
дестинации в Американския регион. Към кой суб
регион се отнася страната според райониранетона
СТО
А)Карибски страни
Б)Северна Америка
В)Централна Америка
Г)Южна Америка
IV РАЗДЕЛ – ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАРИ
1.Какво представлява туристическия пазар:
А)Туристическия пазар представлява
производство и потребление на стоки и услуги
свързани със задоволяване на потребността от
туризъм
Б) Туристическия пазар представлява производство
на услуги свързани със задоволяване на потребността
от търговия
В) Туристическия пазар представлява потребление на
стоки свързани със задоволяване на потребността от
туризъм
Г) Туристическия пазар представлява производство и
потребление на услуги свързани със задоволяване на
потребността от търговия
2.Коя е основната функция на туристическия
пазар:
А)Размяна на стойности
Б)основната функция на туристическия пазар е
покупко-продажба на туристически стоки и
услуги
В)складиране на стоки
Г)развитие на мрежа от заведения
3.Съществена особеност на туристическото
търсене е:
А)неговата териториална неподвижност
Б)неговата статичност
В)неговата териториална пръснатост и
подвижност
Г)неговата рационалност
4.Какво е незадволено туристическо търсене?
А)Незадоволеното туристическо търсене е
фактически осъществено потребление на определено
количество и качество на туристически услуги и
стоки при определено равнище на техните цени
Б)Незадоволеното търсене е в следствие на
недостатъчно производство и предлагане на
услуги и стоки, подходящи да задоволят
съществуващата обществена потребност от
туризъм, т.е. производството не е в състояние да
превърне действително съществуващата
потребност в потребление
В)Незадоволеното тирсене е в следствие от
недостатъчно производство и предлагане на услуги и
стоки, подходящи да задоволят съществуващата
обществена потребност от туризъм
V РАЗДЕЛ – АЛТЕРНАТИВНИ ВИДОВЕ
ТУРИЗЪМ
1.Съвкупност от устойчиви туристически форми и
практики, насочени едновременно към
задоволяване на индивидуалните потребности и
интереси на туриста и към съхраняване на
местната природа и култура се нарича:
А)алтернативен туризъм
Б)достъпен туризъм
В)концептуален туризъм
Г)Специализиран туризъм
2.Стъди туризъм е синоним на:
А)образование по туризъм
Б)Образователен туризъм
В)Студентски туризъм
Г)Ученически туризъм
3.”Пътят на Дионисий” е име на:
А)Винарска изба в южна Б-я
Б)европейски транспортен коридор
В)културен маршрут в Северна Гърция
Г)регионален клъстер на Винения туризъм в Б-я
4.Йерусамин, Мека, Рим и Сан Себастиян са
между главните световни центрове на:
А)Деловия туризъм
Б)религиозния туризъм
В)хазартния туризъм
Г)шопинг туризма
VI РАЗДЕЛ – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
1.Кое от изброените твърдения не е вярно:
А)неопределеността включва риска
Б)и риска и неопределеността са етапи от процеса
на вземане на решение
2.Неопределеността е:
А)липса на информация
Б)излишък на информация
В)и липса и излишък на информация
3.Рискът може да бъде:
А)сигурен
Б)множествен
В)допълващ
4.Кое от посочените понятия не е свързано с
риска:
А)вероятността за печалба
Б)потенциални негативни резултати
В)мащаб на управляемост
VII РАЗДЕЛ – ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ
1.Коя от основните класификации на
туристическите ресурси е с най-голямо значение
за туристическата практика
А)според селищна локализация
Б)по генезиз
В)според собствеността
Г)според релефа
2.Кой от посочените антропогенни ресурси се
отнася към изкуствените:
А)ареологически разкопки
Б)дворци
В)манастири
Г)възстановки
3.Изследвания показват, че природните
туристически ресурси се посещават както следва:
Кое твърдение е вярно?
А)Образование и квалификация
Б)Лечебно-рекреативни пътувания
В)познавателно-куриозитетни
Г)развлекателни
VIII РАЗДЕЛ СЕЛСКИ И ЕКОЛОГИЧЕН
ТУРИЗЪМ
1.Появата на явлението „Селски туризъм” е
свързано с :
А)Диверсификация на дейността на крупни
туристически предприятия
Б)”Умора” на туристите от еднотипността,
предлагана от масовия туризъм
В)Решение на правителството на отделната страна.
2.Кой от следните термини се използва като
синоним на „Селски туризъм”
А)Син туризъм
Б)Земеделски туризъм
В)Авангарден туризъм
3.Проучванията в селските райони в Б-я
предлагащи селски туристически продукт
показват, че селският туризъм у нас предимно:
А)използва”...АД” като юридическа форма за
организация на дейността
Б)е семеен бизнес
В) е 99% в сивия сектор
4.Върху формирането на цената на селския
туристически продукт влияят:
А)Нарасналата конкуренция на предлагането
Б)приходите от дейността
В)нормативните разпоредби
IX РАЗДЕЛ – ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ
1.От социално-психологически предспоставки за
анимация най-актуални са:
А)ходенето на риболов
Б)посещението на атракционите
В)Дефицитите на съвременния живот
Г)писането на мемоари
2.Творческо-имитивната анимация е свързана със
създаването на :
А)романи
Б)сценарии за филми
В)сюжети за анимационни игри
Г)предмети от областта на занаятите и изкуствата
3.Спортно-развлекателната анимация има за
продукт:
А)вид музика
Б)вид развлечение
В)вид спорт
Г)Вид дегустации
4.Самостоятелна анимационна програма в
заведенията за хранене е:
А)Замеряне със салфетки
Б)тематично парти
В)надпяване и надиграване
Г)бързо сервиране и отсервиране
X РАЗДЕЛ – ХОТЕЛИЕРСТВО
1.Кое от посочените твърдения се отнася към
основните характеристики на хотелиерството:
А)има слаба еластичност, и трудно реагира на
пазарните промени, поради гомения относителен дял
на ДМА
Б)цикълът на „производствената” дейност е
денонощен, което повишава необходимостта от
персонал и разходите.
В)неделима част от туристическата дейност
свързана с туристите и туристическите
дестинации, удовлетворява, основната човешка
потребност от почивка и сън
Г)хотелиерството е трудоемка дейност, голяма част
от работните операции се изпълняват ръчно.
Д)производството и потреблението на хотелиерската
услуга времево и териториално съвпада, тя не може
да се съхранява и транспортира.
2.Към коя група критерии за категоризация на
местата за настаняване се отнася въведените
изисквания за входове, паркинги, стълби, както и
за отделните хотелски блокове – хотелски,
приемен, конферентен, търговски, спортно-
занимателен и др.
А)Обзавеждане и оборудване
Б)изграждане на обекти
В)обслужване
Г)предлаганите услуги
Д)професионална и езикова квалификация на
персонала
3.Кое от изброените е специфична особеност на
хотелската услуга:
А)неосезаемост – услугата е действие или опит
Б)хетерогенност – стандартизирането е затруднено
порадитова, че много от характеристиките се
определят от потребителя
В)несъхраняемост – услухата не ноже да се
съхранява, запазва и складира
Г)неделимост на предоставената на потребителя
услуга – потребителят участва непосредствено в
процеса на предоставяне на услугата
Д)обект на хотелиерските услуги, на прилагане
труда на персонала е конкретния турист
4.Кое от изброените НЕ Е част от изискванията
към технологията на обслужване в
хотелиерството:
А)гарантиране на качеството на предлаганата услуга
Б)осигуряване на взаимодействие между звената в
мястото за настаняване
В)определяне на етапите на производствения процес
Г)запазване в значителна степен участието на
живия труд, а прилагането на технологии се
ограничава само до някои от услугите
Д)осигуряване на необходимия брой персонал в
звената и неговото правилно натоварване
5.За кой принцип на снабдяването в
хотелиерството се отнасят следните предимства
ии недостатъци: „предимства – по всяко време е
осигурена непрекъснатост на производството,
малки разходи свързани с
доставките”.”Недостатъци замразяване на
значителен капитал, големи складови разходи,
риск от влошаване качеството на запасите”:
А)снабдяване при необходимост
Б)снабдяване при създаване на запаси
В)снабдяване при синхрон с производствената и
пласментна дейност.
Г)комбинирано снабдяване
XI РАЗДЕЛ – РЕСТОРАНТЬОРСТВО
1.Ресторантьорския продукт е основенкомпонент
на:
А)Брутния вътрешен продукт
Б)брутния национален продукт
В)туристическия продукт
Г)хотелиерския продукт
2.Терминът „Ресторант” е въведен от:
А)американеца Рей Крок
Б) англичанина Томас Кук
В)французина Бовил
Г)французина Буланже
3. Съвкупност от сектори и звена, в които се
извършва получаване, съхранение и обработка на
хранителни суровини, материали и продукти,
както и съхранение на напитки се нарича:
А)бюфет
Б)складово-производствен блок
В)студена кухня
Г)топла кухня
4.Длъжността „Заместник Главен готвач” се
отнася към групата на:
А)изпълнителски персонал
Б)обслужващ персонал
В)персонал по поддръжката
Г)управленски персонал
XII РАЗДЕЛ БИЗНЕС АНАЛИЗ НА
ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
1.Анализът на оборота на капитала е посредством
следните три групи показатели:
А)показатели за времетраене на оборота в дни;
показатели на броя на оборотите; показатели за
обръщаемост на капитала
Б) показатели за времетраене на оборота в дни;
показатели на броя на оборотите; показатели за
капиталоемост на приходите
В)показатели за финансова автономност; показатели
на кредитоспособност; показатели за възвръщаемост
на капитала
Г) показатели за капиталоемост на приходите;
показатели за финансова автономност; показатели на
кредитоспособност
2.Анализът на структурата на капитала обхваща:
А)анализът на активите; анализът на пасивите;
финансова структура
Б)анализ на относителния дял; анализ на пасивите;
ниска капиталова структура
В)анализ на финансовата(обща структура);
анализ на технологичната структура; анализ на
икономическата структура
Г)анализ на финансовата структура; анализ на
средната структура; анализ на високата структура
3.Показателят за анализ на финансовата
автономност се определя като:
А)отношение на собствения капитал към
пасивите(привлечения капитал)
Б)отношение на привлечения капитал към собствения
капитал
В)отношение на печалбата към капитала
Г)отношение на печалбата към разходите
4.Показатели за анализ на ликвидност:
А)коефицент на рентабилност на разходите;
коефицент на рентабилност на приходите; коефицент
за рентабилност на активите; коефицент за
рентабилност на пасивите
Б)коефицент на обща ликвидност; коефицент на
бърза ликвидност; коефицент на рентабилност на
капитала; коефицент на рентабилност на разходите
В)коефицент на обща ликвидност; коефицент на
бърза ликвидност; коефицент на абсолютна
ликвидност; коефицент на задлъжнялост
Г) коефицент на обща ликвидност; коефицент на
бърза ликвидност; коефицент на абсолютна
ликвидност; коефицент на незабавна ликвидност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 апр 2021 в 21:41 студент на 26 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически, специалност - Туризъм, випуск 2019
17 апр 2021 в 00:48 потребител
25 мар 2021 в 09:37 студент на 27 години от Велико Търново - ВУАРР ЦДО, випуск 2024
 
Подобни материали
 

Tест по икономика

10 май 2008
·
316
·
9
·
1,071
·
2

Тест по икономика с верни отговори.
 

Развитие на регионалната икономика на България за периода 2001-2006г.

24 апр 2006
·
1,515
·
7
·
1,201

Регионалната икономика възниква и се развива като комплексна икономическа наука в тясно взаимодействие с редица отраслови и тясно специализирани дисциплини и клонове на научното познание.
 

Основни проблеми на икономическата система

16 дек 2006
·
1,104
·
2
·
477
·
343

В резултат на взаимодействието между човека и природата, се създава определена система от блага, свързани с потребностите на човека. В основата на тази система е непосредственото производство като главна сфера на човешката дейност...
 

Българската икономика в огледалото на ООН

17 мар 2006
·
376
·
6
·
493
·
32

Българската икономика в огледалото на ООН - съживяване на икономиката, политика на растеж.
 

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане.

26 мар 2006
·
2,391
·
21
·
2,944
·
4

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане. - същност, определения, формули и таблици за процесите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
77
1
1 мин
31.08.2018
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
14
1
11 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Икономическа теория - въпроси и отговори от тест за упражнение

Материал № 1247425, от 25 юни 2016
Свален: 48 пъти
Прегледан: 85 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 1,470
Брой символи: 10,632

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическа теория - въпроси и отговори от тес ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
104 18

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
231 36

виж още преподаватели...
Последно видяха материала