Големина на текста:
Форми на обучение по биология. Урокът по биология: същност и
характеристика на урока; класификация на уроците – типове и видове уроци;
методическа характеристика на основни типове уроци по биология.
Въведение. Думата форма има латински произход - formal, което означава начин на
съществуване и начин на изразяване на съдържание, на материя, на вътрешна организация на
цялото (на структура) и пр. За телата, за живите системи, за дейността, формата е пространствено
организираната структура. Формите на обучение представят организационната структура на
обучението, т. е. изразяват външната структура на съгласуваната дейност на учителя и учениците,
осъществявана при определени условия
1. Класни урочни форми на обучение
1.1. Урокът - основна форма на обучение по биология
Същност. Урокът се определя като основна форма на обучение още от времето на Я. А.
Коменски, което е запазено и до днес. Въпросът за неговата същност и насоки за усъвършенстване
са предмет на изследване на известни световни учени педагози, психолози, методици. Независимо
различието в гл. т. при интерпретирането и дефинирането на урока всички стигат до определянето
му като основна форма на организация на процеса на обучение. Срещат се и становища, при които
урокът и процесът на обучение се отъждествяват, което е неприемливо от съвременните
дидактици. Между процесът на обучение и урокът, съществува единство, което е проява на
философското разбиране за единство между форма и съдържание. Урокът е формата на
организираното педагогическо взаимодействие между учителят и учениците от съответния клас
- паралелка, чрез специфичните им действия насочени към една цел - усвояване от учениците на
знания по определена тема от учебната програма за един учебен час. Урочната форма
систематизира формите на действия на учителя /преподаване/ и формите на действия на
учениците /учене/, които съответстват на същността на процеса на обучение /преподаване и
учене/ за определен предметно-логически отрязък от цялостния учебно-познавателен процес. В
многофункционалната дейност на учителя са включени и действия, които нямат пряка връзка с
реалния процес на обучение, но са предпоставка и причина за успешното му осъществяване. Тези
действия участват в подготовката на учебно-възпитателния процес.
Организационни етапи на урока. Урокът е основна методична единица, която се подготвя
единствено от учителят и реализира съвместно с учениците. Следователно, водещият и основен
фактор за успешното реализиране на процеса на обучение в урока е субективният — учителят. В
тази постановка се очертават основните организационни етапи — подготовка на урока
/методическа разработка/ и реализация на урока.
А. Подготовка на урока
Методологическа подготовка на учителя за урока. Подготовката на урока е функция на
методологическото познание на учителя, което включва: необходимото и достатъчно научно-
биологично знание за обекта на учебното познание, снет в учебното съдържание по темата;
познание за същността и закономерностите на процеса на обучение; познание за урока като
основна форма на организация на процеса на обучение, за структурните елементи на урока -
формите за организация на учебната дейност и организация на работното място.
Методологическата подготовката на учителя за урока предхожда и съпътства методическата
подготовка на урока.
А. 1. Планиране на урока;
Методическата подготовка на урока е подчинена на предварителната теоретична подготовка
на учителя. Тя помага на учителя при решаването на комплекс от методически задачи, които
изискват методически анализ и оценка на факторите на процеса на обучение, избор и разработка
на урока (методичната единица): тема от учебната програма; типа учебно съдържание по
предметната област; готовност на учениците от класа за учебния процес; средствата на обучение и
условията учебната среда.
Основни задачи:
Задача 1: Уточняване темата на урока и мястото й в учебната програма. Планиране темата на
урока,
Задача 2: Уточняване на основната дидактическа цел по учебната програма. Планиране типа
урок,
Задача 3: Методически анализ на учебния материал по темата, подбор на основните
познавателни елементи и подреждането им в предметно-логическа структура. Планиране на
тематичното съдържание на урока;
Задача 4: Съпоставяне на основната дидактическа цел (зад. 2) с основните познавателни
елементи от плана на тематичното съдържание на урока (зад. 3) и планиране целите на обучение
(образователни, възпитателни и развиващи),
Задача 5: Методически анализ на актуалното ниво на знанията и уменията на учениците на
входа на новото учебно съдържание по темата на урока (зад. 1). Прогнозиране степента на
познавателна активност и самостоятелност на учениците в процеса на обучение за урока;
Задача 6: Отчитане на наличните дидактически средства, условията на работната среда и
възможността за допълнително осигуряване на средства на обучение.
Задача 7: Избор на основен подход, съобразно познавателното ниво на учениците (зад. 5),
дидактическите средства (зад. 6) и планиране на типа дидактична система,
Задача 8: Преценка на планираните елементи на системата обучение и планиране на вида
урок.
С изпълнението на основните задачи в подготвителния етап се планират основните
компоненти, характерни за обучението като система: целеви компонент (основната дидактическа
цел и целите на обучение - зад. 2, зад. 4); съдържателен, (понятийни системи и предметно-
логически план - зад. 3); субектен (готовност на учителя и учениците за учебния процес - зад. 5).
На тази основа се определят стратегическия модел на учебно-познавателната и психологическата
структура на процеса на обучение (двигателят на системата обучение) и адекватната методическа
технология за организация на учебния процес.
В етапа на планирането на урока учителят постига приемственост и развитие на водещите
идеи в учебното съдържание, проектира вътрепредметните и междупредметните връзки,
осигурява логическа и познавателна връзка между отделните методични единици.
В подготвителния етап учителят планира урока и избира стратегията за организиране на
процеса на обучение, която материализира в конструирането на структурата на процеса на
обучение за формалния ход на урока.
А. 2. Конструиране на методическия проект на урока. Обхваща стратегическия и
технологическия ход на процеса на обучение.
2.1. Конструиране стратегията на урока. Стратегическата конструкция интегрира
познавателно-логическата и психологическата макроструктура, адресирана до учебната дейност
на ученика в процеса на обучение. Познавателната макроструктура следва планираният
индуктивен или дедуктивен подход и съответстващият на него емпиричен или теоретичен тип
обобщение за учебното познание. Етапите на учебното познание в урока съответстват на плана на
тематичното съдържание. Планът на тематичното съдържание на урока е своеобразен алгоритъм
за биологичното учебно познание, модел на очаквания резултат - знанията, уменията и
своеобразна система от показатели за оценка на резултата. В етапите на биологичното учебно
познание в урока познавателните функции са атрибут на учебната дейност на учениците, която се
проявява с различна степен на самостоятелност и познавателна активност в зависимост от
избрания подход. В закономерна връзка с познавателната и логическа макроструктура е
психологическата структура на учебно-познавателната дейност като дейност на ума на отделния
субект. Тя се изгражда на основата на психологическа теория на ученето и усвояването в процеса
на обучение.
Планираният за урока подход на обучение осигурява оптимална познавателна активност и
самостоятелност на учениците в процеса на обучение, което е основание да се разглежда като
аналог на стратегия на урока.
2.2. Конструиране технологията на урока. Стратегията на урока е основното съображение на
учителя при конструирането на технологията на урока. Стратегията е фокусирана в избрания
подход на обучение, който ръководи избора на методите и средствата за постигане целите на
обучение. Елементи в технологичната конструкция на урока са методите на обучение,
методическите похвати и средствата на обучение. Следователно, при конструирането на
организационната структура на урока, учителят се стреми да намери връзката между стратегията и
технологията на процеса на обучението в урока.
Интегрираната методическа структура на урока придобива пълнота и цялостност в синтеза на
структурата на процеса на обучение с организационната (дидактическата) структура, т.е.
единството между на форма и съдържание. В методиката на обучение по биология дидактическата
структура се налага с понятието „дидактическа система" (ДС). В хода на урока дидактическата
система се декомпозира до нивото на способ, начин на действие (методически похват) със
средството на обучение. Организационни елементи в технологичната конструкция са начините на
действия на учителя ориентирани към начините на действия на ученика за решаването на отделна
учебна задача. Този реален действен фрагмент от цялостната организационна структура на
процеса на обучение е методическата ситуация, елементарната структурна и функционална
единица в урока. Последователността от методически ситуации изграждат микроструктурата на
урока, която се отнася до съответния вид урок.
Урокът като форма на обучение е времево ограничен в учебния час и от условията на
учебната среда, където се извършва организирането на класа за изпълнение на основната дейност.
В тези параметри на урока, като формална организационна система за обучение, се съдържа
действената (субектната система) - процесът на обучение, който заема основната част от
трикомпонентната структура на урока - въвеждаща част, основна част и заключителна част.
Формалната дидактическа структура на урока (дидактическата макроструктура на урока) е
изградена от три основни части.
Въвеждаща част на урока: организиране на класа за предстоящата учебна работа в часа;
ориентиране в предстоящата основна дейност за учебния час и организиране на работното място;
Основна част на урока: проследяване хода на дейността на учителя и учениците в процеса
на обучение по планирания и конструирания проект на типа и вида урок;
Заключителна част на урока: организирано приключване на дейността за целия клас в
рамките на учебния час и работната среда.
Конструирането на цялостния проект на урока е следствие от научно-теоретичната
(биологична и педагогическа) и професионално-методическа подготовка на учителя. Идейният
проект на урока е ключът към успешната реализация на учебно-възпитателния процес в хода на
неговата реализация.
Конструирането на стратегическата и технологична част от общата организационна структура на
урока се представя във формата на план-програма, популярна с термина план-конспект. Проектът
на урока е огледално отражение на професионалните качества на учителя, на специалната му
научна и педагогическа подготовка, на професионалния опит и творчески потенциал.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Форми на обучението по биология

Посочени са видовете форми на обучение по биология и типове уроци по биология...
Изпратен от:
mimito.mehmed6458
на 2016-06-22
Добавен в:
Лекции
по Методика на обучението
Статистика:
53 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Методика на обучението за Неучащи несваляни с 11 - 20 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
3
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
2
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Форми на обучението по биология

Материал № 1247154, от 22 юни 2016
Свален: 53 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 5,544
Брой символи: 37,810

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Форми на обучението по биология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  38 години
162 30

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
62 30

виж още преподаватели...
Последно видяха материала