Големина на текста:
2 3 . Елементи на КИС - същност, съдържание и особености (структурна
схема). Организационнипринципи за изграждане на КИС.
КИС е сложна човеко-машинна система, състояща се от КИ ресурс и ОКУ на
КИС под чиеторъководствосистемата се изграждас определена структура,
спомагаща за изпълнение целите поставени в мисията. Като всяка друга система
и КИС се състои от основниелементи, коитоизграждатнейната структура.
Елементи на КИС: комуникационни и информационнивъзли (КИВ) на
ПУ;комуникационни и информационни мрежи (КИМ);комуникационен и
информационен резерв (КИ резерв);органи за техническо осигуряване;органи за
управление, защита на информацията и безопасност на КИС.Комуникационно-
информационниявъзел (КИВ) е елемент на КИС включващличниясъстав,
техниката на свързочните части и подразделения и средствата за
информационно осигуряване, предназначени постоянно или временно за
осигуряване на работата на съответния ПКУ. Той се развръща на такова
отдалечение от длъжностните лица, работещи на съответния ПКУ, че да
осигуряваефективноизползване на наличните технически средства на ПКУ.КИВ
на ПКУ саосновенелемент на КИС, а всекипоотделно е и основенелемент на
съответния ПКУ. КИВ на даден ПКУ се развръща в близост до него и е
предназначен за събиране, обработка и обмен на информация с други КИВ на
ПКУ, както и за осигуряване на вътрешнатасвръзка на ПКУ. КИВ на ПКУ
саосновенелемент на ПКУ, като без КИВ съществуването на ПКУ е
невъзможно.Комуникационните и информационни мрежи (КИМ)
садругияосновенелемент на КИС. Те се делят на електрически, неелектрически
и информационни.Електрическите КИМ се делят на първична и вторична по
характера на образуването и отделянето на комуникационните канали (КК) и
използваните средства за комуникация.Първичната КИМ е основнасъставна
част на КИС, включващакомуникационните линии (КЛ), каналообразуващите и
комутационните средства на КИВ, образуващи мрежа от типови канали за
предаване на груповитрактове. Къмпървичната КИМ спадатмрежата на радио
комуникациите (МРК), мрежата на проводнитекомуникации (МПК), мрежата на
радио-релейнитекомуникации (МРРК), мрежата на тропосфернитекомуникации
(МТРК) и мрежата за сателитникомуникации.Вторичната КИМ е съставна част
на КИС, състояща се от крайни средства, абонатски линии, комутационни и
специални устройства, както и от канали и трактове на първичната КИМ,
осигуряващи един от видоветекомуникации. Вторичната КИМ се образува на
основата на първичната. В нея се включватмрежата на
телефоннитекомуникации (МТФК) и мрежата на телеграфнитекомуникации
(МТГК), коитомогат да бъдатоткрити или криптирани. В тактическите
подразделения обикновено се изграждатедно или две автоматизирани работни
места (АРМ), от коитоработят командира и началникщаба на съответното
подразделение. Къмнеелектрическите КИМ в тактическите формирования се
отнасямрежата за военно-пощенскикомуникации (МВПК). Тяможе да се
разглеждакатосъставена от станции за военно пощенскикомуникации (СВПК),
възли за военно пощенскикомуникации (ВВПК) и подвижнисвързочни средства,
чрез които се доставят документисъдържащикласифицирана информация,
личнатакореспонденция, както и ежедневнитеседмичнииздания.Организирането
на КИС в тактическите формирования засягапредивсичкоорганизацията на
първичнитеКИМ.Комуникационния и информационен резерв представлява КИ
ресурсизаделяни от общиясъстав на свързочнитевойски на дадената КИС, които
не саангажирани с ъс събирането, обработката и обмена на информацията. Те са
под непосредственоторъководство на НКИС и изпълняват задачи по попълване
на загубите от КИ сили и средства или заменянето на непригоднитакива.Органи
за техническо осигуряване –съвкупността от работещи ремонтно-
възстановителни подразделения и части и складове за КИ имущество,
изпълняващи задачи по възстановяването и отстраняването на повредите по КИ
техника, снабдяването с КИ средства, както и по тяхнотосъхранение и
поддръжка.Органи за управление, защита на информацията и безопасност на
КИС – това е съвкупността от всичкиоргани и длъжностни лица изпълняващи
задачи по организацията, управлението, защитата на информацията и
безопасността на изгражданите КИС на различнитейерархични нива.
Основенуправленчески орган на КИС се явява НКИС с неговата/вото секция,
коитосаразположени на ПКУ на войските.Принципи за изграждане на
КИС.Системата за командване и управление (С2) се организира и изгражда на
базата на следнитеорганизационнипринципи:Отгоре - надолу (от старшето
звено къмподчиненото);Отляво -
надясно;Отусилващикъмусилваниподразделения;Комуникациипрезинстанция;А
втономност на системите за командване и управление;Изхождайки от тях КИС
се изгражда на базата на следнитеоперативнипринципи: Организиране на КИС
отгоре - надолу; Осигуряване на комуникации за взаимодействие; Изграждане
на преки и непрекикомуникационни линии; Осигуряване на комуникационни
линии (КЛ) презинстанция;Осигуряване на комуникации за лично и
общоползване;Непосредствен обмен на информацията от дл. лица.Принцип за
организиране на комуникациите “отгоре надолу”.Комуникациите за
управление на подчинените формирования се организират в съответствие с
утвърдената концепция за операциятат.е от решението на командира, анекс Q по
комуникациите от висшестоящиящаб, указанията на НЩ, наличните КИ сили и
средства, поставените задачи на длъжностните лица при провеждане на
свързочната рекогносцировка, времето и възможнотовъздействие на
противника.Всъответствие с принципа за организиране на комуникациите
“отгоре - надолуотговорността за комуникации с подчинените се възлага на
висшестоящиящаб. При прекъсване на комуникациите, кактостаршия, така и
подчиненитещабовесадлъжни да вземат мерки за незабавното им
възстановяване.Принцип за осигуряване на комуникациипрезинстанция.Този
принцип предполага обмен на информация между отделните звена в системата
С2 с прескачане на непосредствената инстанция кактонадолу, така и нагоре в
йерархията. Комуникациитепрез инстанция надолу се осигурява чрез
организиране на мрежи за централизирано управление и чрез превключване в
радио мрежите на подчинените, а нагоре – чрез дежурни радио мрежи. Освен
чрез МРК, осигуряването на комуникациипрез инстанция може да се осъществи
по проводни и РРЛ от СОКМ чрез КИВ на съответнитеПКУ.Реализацията на
този принцип значителноповишаваустойчивостта на КИС при унищожаване на
даден ПКУ и оперативността на обмена на информацията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Елементи на КИС

Същност, съдържание и особености (структурна схема). Организационни принципи за изграждане на КИС...
Изпратен от:
Ан Симеонова
на 2016-06-20
Добавен в:
Лекции
по Програмиране
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Мрежова безопасност. Основни понятия и определения

27 май 2006
·
496
·
5
·
1,432

В последните години изискванията към информационната безопасност съществено се промениха. Преди да започне масовото използване на автоматизирани информационни системи, безопасността се постигаше главно с физически и административни мерки.
 

Характеристика на опасностите (допълнение)

27 май 2006
·
173
·
5
·
1,096

Опасностите пред компютърните системи и мрежи са ежедневни и имат широк диапазон. Те засягат сигурността на данните и програмите, съхранявани в компютърните системи, и надеждната работа на хардуера...
 

Стратегии на управление на памет и събиране на боклук в .net платформа

09 апр 2006
·
99
·
3
·
316
·
19

Стратегии на управление на памет и събиране на боклук в .net платформа - алгоритми, унищожение - интегриране на Finalize() и Dispose().
 

Задачи върху операции и работа с едномерни масиви в С

11 апр 2006
·
592
·
8
·
664
·
1

Целта на настоящото упражнение е да запознае студентите със създаването на програми на С, обработващи едномерни масиви. Ще бъдат разгл. някои от основните алгоритми, познати от ПИК II и САА, вече написани на С. В края са показани задачи за самост. работа
 

Език за програмиране С++

21 апр 2007
·
454
·
12
·
1,126
·
77

История, типове данни, вход и изход, цикли..............
1 2 »
 
Онлайн тестове по Програмиране
Централен процесор и памет
междинен тест по Програмиране за Неучащи от 1 клас
Тестът включва въпроси относно програмирането и използването на компютрите. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
(Труден)
20
7
1
2 мин
12.11.2014
Програмиране и използване на компютрите
междинен тест по Програмиране за Неучащи от 1 клас
Тестът се състои от 21 въпроса върху кратка история на компютрите. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
11
1
4 мин
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове по програмиране

Елементи на КИС

Материал № 1246838, от 20 юни 2016
Свален: 16 пъти
Прегледан: 22 пъти
Предмет: Програмиране, Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 731
Брой символи: 5,380

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Елементи на КИС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виторио Белоречки
преподава по Програмиране
в град София
с опит от  4 години
367 40

Николай Ненков
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  2 години
516 94

виж още преподаватели...
Последно видяха материала