Големина на текста:
Тема 1. Развитие на международната логистика – исторически факти, основни модели и
концепции, форми на партьорство в междунар. логистика
1.Същност на логистиката- дефиниции, роля, значение
Понятието “логистика” - навлизането на логистиката в съвременния икономически речник е от
англ. език (logistics), тъй като за първи път принципите на системния подход в логистиката са
приложени в американския бизнес, но нейният произход има други корени. Според едни
автори тя води началото си от гръцката дума “лого” – мисля; “логос” – разум; “логизмус”–
сметка, разсъждение, план, а оттук и “логистика” – практическо изкуство за пресмятане. В
българския език първото значение, с което думата “логистика” навлиза, е като едно от
идеалистичните тълкувания на математиката. С това си значение тя намира популярност и в
други езици (английски, немски, руски). Други автори твърдят, че понятието логистика
произлиза от френската дума “loger” - обитавам, живея, квартирувам, или старонемската
“laubja” – убежище, покрито с навес. С нея са свързани понятия като склад, складиране,
съхранение. В този си смисъл значението на логистиката е най-близо до съвременното си ик.
приложение.
Определение за логистика на Съвета по логистичен мениджмънт (Council of Supply Chain
Management Professionals) - процес на ефективно планиране, внедряване и контрол върху
ефикасни потоци, както и складиране на стоки и услуги при съответна информация за тях, от
точката на произход до пунктовете за консумация с цел задоволяване на потребителските
предпочитания. Това определение e направено по отношение на директната логистика, то се
използва най-често и при него се набляга на ефикасността.
Определение за логистика на Центъра по логистика и логистичен мениджмънт, CLSCM
към Университета в Кранфийлд - процес на стратегическо управление на снабдяването,
придвижване на компоненти и складиране на материали, готови стоки и отделни компоненти
(при съответната информация за тях), като паралелно с това се извършва процес на
организиране на маркетинговите и дистрибуционни канали по такъв начин, че да се постигне
настояща и бъдеща печалба при оптимизирани разходи.
Според Съвета по логистичен мениджмънт могат да се разграничат три фази на логистично
развитие:
Първи етап - фокусът е насочен върху ефективен мениджмънт на готовите стоки при подходящ
транспорт и при благоприятни условия за складиране. Не се допринася за повишаване на
логистичната интеграция. Намиращите се в тази фаза имат много високи разходи и трябва да
се опитат да минат към следващата фаза.
Втори етап - фокусът е върху контрола на логистичните дейности и физическата дистрибуция
на стоките. Засилва се координацията между маркетинг и производство, обръща се по-голямо
внимание върху задоволяването на потребителите.
Трети етап - характеризира се с пълна интеграция на логистичните дейности и
координация/баланс между вътрешната и външна логистика. Организацията има по-добър
капацитет да отговаря на промените във външната среда.
Развитието на логистичната организация гарантира лидерство на фирмата и по-добра
логистична компетенция, която се изразява в: изграждане на логистично управленско
ръководство; възможност за реагиране при необходимост за реорганизация (reengineering);
реализиране на централизиран контрол върху логистиката; разширяване на обсега на
традиционната логистика и фокусиране върху създаването на по-висока допълнителна
стойност.
За да бъде управлявано ефективно производството в една организация следва да се отдели
достатъчно внимание на логистичните й потоци, които биват:
- физически/материални потоци- включват снабдяването, навлизането и придвижването на
суровини, материали, резервни части към дистрибуц. канали под формата на готови продукти;
- информационни потоци- те включват получаването и обработката на поръчки, технически
данни, изготвяне на график за производство, начин на използване на основните готови и
отпадъчни продукти.
Логистични разходи:
През 70-те години на XX век, европейският бизнес обръща основно внимание на
производствените разходи, както и на тези за продажби и маркетинг. До средата на 80-те
години на XX век няма разпространено определение за логистични разходи, на преден план
стоят основно транспортните разходи на фирмите. Едва през 90-те години на XX век се
разширява спектърът на логистичните разходи в Европа. Създава се моделът SCOR (Supply
Chain Operations Reference Model) дефинира логистичните разходи като съвкупност от:
Разходи по управление на лог. верига
Разходи по финанси и планиране
Разходи по поддръжка на инвентара
Разходи за суровини и материали
Разходи по мениджмънт на поръчката
Дистрибуционни разходи
Транспортни разходи
Инсталационни разходи
Счетоводни разходи
Управление на логистична верига (Supply chain management, SCM):
Логистичната верига обхваща планирането и управлението на всички логистични
дейности, но най-важното е, че трябва да има координация и сътрудничество между
партньорите по хода на веригата на доставка, които са включително доставчиците и
клиентите в рамките на една организация или различни такива. SCM обхваща всички
дейности на Logistics management (външен и вътрешен транспортен мениджмънт, управление
на флота, складиране, обработка на материали, изпълнение на поръчки, logistics network
design, supply/demand planning, управление на трети лица - TPLs). Тя представлява ключов
бизнес процес за реализиране на бизнес стратегията на организацията. Разпростира се по
цялостната верига на предлагане - започва от фирмата и нейните доставчици и достига до
крайните потребители. Управлението на логистичната верига обхваща директна логистика,
насочена към клиента (direct logistics) и остава отворена, тъй като с процеса на рециклиране
започва своята реализация т.нар. обратна логистика (reverse logistics). Глобализацията
усложнява управлението на логистичната верига (global supply chain management).
Интегрирана логистика (integrated logistics): някои автори, като например К. Харланд,
определят логистиката като интеграционна система, която се развива на три равнища:
управление на логистични взаимоотношения, управление на съвместни логистични вериги и
управление на съвместни бизнес мрежи. Интегрираната логистика отразява интегрираното
управление на всички дейности по хода на логистичната верига. Факторите, които
основно оказват влияние върху степента на интеграция на логистиката са свързани със
степента на зрялост и конкуренция в индустриалния бранш, близостта до партньорите (с оглед
изграждането на агломерации), възможностите за съвместни инвестиционни програми и
природата на произведените продукти.
Видове логистика:
физическа дистрибуция (physical distribution) – реален мениждмънт
материален логистичен мениджмънт (material logistics management)
материален мениджмънт (material management)
физическа доставка (supply chain)
маркетингова дистрибуция (market distribution)
вътрешна логистика (inbound logistics) – получаването, складирането и разпространението на
входящи стоки и материали
външна логистика (outbound logistics) – складиране, транспортиране и дистрибуция.
тотална дистрибуция (total distribution)
бизнес логистика (business logistics)
интегрирана логистика (integrated logistics)
Еволюция на приложението на логистиката в бизнеса
Прилагането на системния подход на логистиката в бизнеса и натрупаните постижения в тази
област по време на войната се осъществява едва през 60-те години на ХХ век. Дейностите
снабдяване, съхранение, дистрибуция съществуват, но те са разглеждани като отделни
понятия. Появяват се термините “физическо снабдяване” и “физическа дистрибуция” като
системи от интегрирани дейности, но тяхното обвързване в цялостен процес настъпва едва
през 60-те години (1963г.), когато Националният съвет по физическа дистрибуция в САЩ
определя физическата дистрибуцията като: “Термин, използван в производството и
търговията, за да опише широкия обхват от дейности, свързани с ефективното движение на
продукти от края на производствената линия до потребителя, а в някои случаи включва и
движението на суровини от източника на снабдяване до началото на производствената линия.
Такива дейности са транспортиране на товари, складиране, обработка на материали, защитно
опаковане, контрол на запаса, избор на разположение на предприятие или склад, обработка на
поръчките, прогнозиране на пазара и обслужване на клиента”.
Терминът бизнес-логистика (business logistics) – разглежда се като “общ подход за управление
на всички дейности, включени във физическото придобиване, движение и складиране на
суровини, запаси от незавършено производство и запаси от готова продукция от мястото на
произход до мястото на използване или консумация”. Формирането на концепцията за бизнес-
логистиката става едва през 1985г., когато Националният съвет по физическа дистрибуция на
САЩ се преименува на Съвет по логистичен мениджмънт, за да отрази движението на
практиката към приложение на интегрираното логистично управление (Integrated Logistics
Management) на материалните потоци във фирмата.
Етапи на развитие на логистиката:
функционален мениджмънт на физическата дистрибуция (60те-70-те год.) – увеличава се % на
разходите на всичко (транспорт, складиране и др.);
вътрешно интегриране на логистичните функции и развитие на ЛМ (80-те години);
външно интегриране на логистичните дейности между фирмите и налагане на концепцията за
мениджмънт на снабдителската верига – SCM (90-те години).
Предпоставки за развитието на логистиката:
раздържавяването на транспортната индустрия, което стимулира развитието на различните форми на
транспортиране и конкуренцията между транспортните фирми и като резултат повлиява върху цената и
обхвата на предлаганото обслужване;
развитието и приложението на инфо. технологии (ИТ) и комуникациите в бизнеса, създаването на
фирмени информационни мрежи и информационния обмен на данни (EDI) при обслужването на все по-
големите информационни потоци и при вземането на управленски решения;
растящата конкуренция и потребността от бързо реагиране на измененията в търсенето на пазара чрез
обвързване на ефективния размер на запаса от готова продукция с планирането на производствената
програма;
нарасналите енергийни разходи;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по международна логистика

Всички теми (лекции) по международна логистика, които се преподават в 4-ти курс...
Изпратен от:
Untitled profile
на 2016-06-18
Добавен в:
Лекции
по Логистика
Статистика:
128 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Логистични разходи

02 окт 2010
·
101
·
3
·
453
·
177

Логистични разходи - класификация, показатели, състав и др. ...
 

Търговска логистика (пищов)

05 май 2008
·
202
·
10
·
10,363
·
258

Логистичен продукт. Логистично обслужване на клиентите. Елементи на логистичното обслужване на клиентите...
 

Логистични процеси в предприятието

07 май 2008
·
359
·
3
·
514
·
273
·

Макрологистичният процес обхваща в окрупнен план всички участници в логистичната верига: доставчици, транспорт в даденото производствено предприятие. Между участниците в макрологистичния процес протича материални, информативни и финансови потоци...
 

Логистика

13 юли 2008
·
263
·
4
·
1,056
·
217

Системи, който служат за пространствено времева трансформация на стоки и услуги се наричат логистични системи. А протичащите в тях системи се наричат логистичен процес...
 

Казус

20 фев 2010
·
139
·
3
·
1,717
·
360

Казуси по Логистика...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Логистика
Тест по логистика за 2-ри курс
изпитен тест по Логистика за Студенти от 2 курс
Тестът включва 84 въпроса по дисциплината логистика, предназначени за студенти 2-ри курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
84
33
1
21 мин
23.07.2013
Тест по Логистика за студенти от 4-ти курс "Бизнес администрация", редовна сесия
изпитен тест по Логистика за Студенти от 4 курс
Семестриален изпитен тест по специалност "Логистика" за специалност "Бизнес администрация". Предназначен е за студенти от 4-ти курс. Съдържа 40 професионални въпроса по дисциплината, всеки един от които има само един верен отговор.
(Труден)
40
12
1
10 мин
11.11.2016
» виж всички онлайн тестове по логистика

Теми по международна логистика

Материал № 1246730, от 18 юни 2016
Свален: 128 пъти
Прегледан: 216 пъти
Предмет: Логистика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 50
Брой думи: 26,197
Брой символи: 167,930

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по международна логистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала