Големина на текста:
Умора и възстановяване
Високите и стабилни спортни резултати са свързани с възможностите на организма към
устойчива,максимално ефективна работа за продължително време.За съжаление тези
възможности са ограничени нод влиянието на редица фактори от
биологично,психологично,биомеханично и др.Всички тези фактори предизвикват понижаване
на работоспособността и частично или пълно прекратяване на съответната дейност. Това се
нарича умора.
Процесът умора като типична реакция на всяка жива система се наблюдавана всички равнища
на организма.Появата на субективно усещане за умора е изключително важен индикатор за
приближаването до критическото равнище на дояустимите веществени и енергетични разходи
на системата.При преминаването на тази граница се включват съответните защитни механизми,
които стават извънредно сложни с появата на централната нервна система и развитието на
висшата нервна дейност.Това разширява изключително обхвата и характера на връзките с
външната среда,респективно-специфичните форми на умората като функция на избирателните и
целесъобразните преакции на организма.В най-голяма степен това засяга човешката
дейност,която се характеризира с изключително многообразие на връзките с околната среда и
вътрешните механизми,които подсигуряват и регулират тази дейност.
Видове умора.
По характер (естество)-умората може да бъде преимуществено физическа,
умствена,емоционална или сензорна.Термина преимуществено пояснява,че тези форми до
известна степен са взаимно обвързани.Това е типично за спортната гейност,при която най-чест
доминира физическата умора,но при редица спортове тя корелира с емоционалната,сензорната
и умствената.
По обхват-умората бива глобална,регионална или локална.
В първия случай тя обхваща всички системи или ангажира целия биоенергетичен потенциал на
организма.Характерна е за по-голяма част от спортовете,като най-типични са спортните игри и
единоборствата,дългите бягания,в ските,пуването,академичното гребане и др.
В втортия случай умората е предизвикана от активното участие на една част от активната
мускулна маса и,естествено,метаболитният процес обхваща главно тези зони(региони,например
раменния пояс или долните крайници.
В третия случай умората има подчертано локален(местен) характер, предизвикана от акмивното
участие на отделни мускулни групи.В спортната практика тя се среща предимно в
тренировъчния процес,когато натоварването има строго избирателна насоченост.
По величина-умората отразява степента на изчерпване на работния потенциал на организма.
Те са 3 вида компенсирана,некомпенсирана и дълбока умора.
При компенсираната(скрита) умора ефективността на работата се запазва за известно време на
съответното равнище в резултат на допълнително претазпределение на усилията. При този
режим на работа силните звена вив веригата за обслужването компенсират дейността на по-
слабите.
При некомпенсираната умора резервите,които поддържат динамичното равновесие в
организма,са изчерпани и ефективността на работата значително намалява поради
нарастващото количество на неотстранените продукти на обмяната.
Дълбока умора се характеризира с критично изчерпвасне на текущия био-енергетичен
потенциял на обслужващите системи,което води до рязко спадане на паботоспособността или
до прекратяване на съответната двигателна дейност.
Запознаването с различните видове умора е важна предпоставка за оценката на да важни
резултата от тренировъчната дейност:
-каква е цената на адаптационните промени в обслужващите звена и в организма като цяло (т.е.
как е понесено съответното натоварване)
-готов ли е огранизмът (и в каква степен) за следващите тренировачни или състезателни
натоварвания (усвояване на по-голяма по обем и интензивност работа).
За решаването на двете задачи обаче е необходимо да се разкрият причините,предизвикващи
снижаването на работоспособността,и механизмите, които контролират изчерпването на
потенциалните възможности и включват различните защитни системи.
Фактори на умората
Нарушаване на механизмите за управление, което теоретически може да възникне по
цялата верига.
Нарушаване на доставката на енергия, която е необходима за ресинтеза на АТФ и която
може да бъде застрашена от неадекватното снабдяване с кислород, натрупване на
въгледвуокс и лактат, които блокират ензимите, участващи в разграждането на
гликогена, и поради липса на хранителни вещества в самите мускулни влакна.
Нарушаване на хомеостазата, която включва кръвообращението, бъбречната дейност,
жлезите с вътрешна секреция и понякога екстремалните колебания на телесната
температура.Проблемите могат да имат глобален или прегионален характер-от
намаления кръвен обем в централното кръвообращение до локални нарушения на
хомеостазата при многократни изотонични или изометрични усилия.
Психическа умора, която може да има остър или хроничен характер и е свързана по-
скоро сис ситуационни и емоционални фактори, отколкото с физиологичните
процеси.Изразява се в множество изяви на зепокойство,нежелание за тренировка и лиша
мотивация за преодоляване на трудностите.
В чисто приложен аспек може да се каже,че величината на натоварването, предимно неговата
продължителност и интензитет, са главният(основен) фактор за настъпването на умората.
Двигателни прояви на умората
Тя се проявява в 3 садий:
Първи стадий(компенсирана,скрута умора)-изразява се в нарушаване на фината координация и
скъсява крачката.Скоростта обаче се запазва поради увеличаване честота на крачките.
Втори стадий(некомпенсирана умора)-изразява се в спадане на скоростта поради погресивно
намаляване на силата на оттласкването(изразено в скъсяване на крачките), което не може повече
да се компенсира с по-голяма честота на крачките.
Трети стадий(дълбока умора)-процес при който рязко се влошават и трите параметъра.
Обща схема, по която протича процесът на умората, се характеризира със съответна
последователност:
За поддържане на равновесното състояние на организма с външната среда при
възникващи колебания в нейните параметри се включват в гействие съответните
функционални системи.Тяхната активност променя и вътрешната среда.
От своя страна специални рецепторни образувания в мускулите, съдовете и различните
органи, които притежават висока чувствителност, контролират
постоянството(равновесието) на вътрешната среда.
С приближаването на съответните отклонения към техните критически стойности ЦНС
включва необходимите защитни механизми, които в процеса наеволюцията са
достигнали голямо съвършенство.
Координиращият фактор е ЦНС, тъй като именно в нея се извършва цялостна оценка на
работоспособността не автономно-на която и да е система, а на организма като
цяло.Затова в много случай е възможно защитните механизми да се включат по-рано от
възникването на критическите промени във вътрешната среда.
Възтановяването като функция на умората.
Основен фактор, който включва възстановителните механизми и процеси, са величаната и
характерът на умората, коитосе развиват в резултат на извършената работа.
Интензивността на възстановителния процес е в пряка зависимост от скоростта, с която
настъпват съответните отклонения(колебания) от нормалното състояние на вътрешната среда в
резултат на извършената работа.Това е своеобразен индикатор за наличието на механизми,
обуславящи връзката между процесите на умората и възстановяването.
Възстановителните процеси протичат вълнообразно, тъй като контролът за
степента(равнището) на възстановяването, основан върху принципа на обратната аференция, се
характеризира с известна инертност, която зависи от чуствителността на рецепторите и
тряхната съгласувана дейност.Когато в тренировката се извършва многократно повторение на
работни и почивни интервали, достатъчни за да се осъществят възстановителните процеси,
ефектът се сумира и функционалният потенциал достига по високи стойности от
предишните(преди натоварването).Това ново съспояние на повишена
работоспособност(суперкомпенсация) се запазва за краткото време и ако не се подкрепи от
допълнително стимулиране то се връща на стандартното си равнище под формата на затихващи
колебания.
Възстановяването на умерения орган до нормалното му състояние се характеризира с два етапа:
Първият е свързан с процесите на възстановяването в тесния смисъл на това понятие
Вторият осигурява онези кумулативни преустройства, който повшават устойчивостта на
функционалния потенциял.
И в двата случая ефектът ще бъде положителен, ако процесът на възстановяването е адекватен
на величината и характера на умората.
Функцоиналният потенциал на всеки орган или система може да се понижи не само в резултат
на хронично недовъзстановяване, но и от продължителното снижаване на натовареното или от
прекумерното увеличаване на почивните фази.Това е характерно особено за системите с високи
функционални възможности, т.е. при висококвалифицираните спортисти.Ето защо основна
задача на тренировъчната методика е да намира оптимални интервали между повтарящите се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 дек 2019 в 20:29 в момента не учи на 42 години
03 дек 2019 в 00:53 в момента не учи на 40 години
02 дек 2019 в 12:32 учител на 36 години от Златоград - ОУ "Васил Левски", Ерма река, випуск 2018
01 дек 2019 в 14:36 потребител
01 дек 2019 в 09:12 студент на 27 години от София - ВСУ "Любен Каравелов", факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Архитектура, випуск 2018
02 ное 2019 в 22:12 в момента не учи на 28 години
10 окт 2019 в 09:29 студент на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Специална педагогика, випуск 2016
05 юни 2019 в 19:55 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Обществено здраве и спорт, специалност - Социални дейности, випуск 2017
04 юни 2019 в 13:40 ученик на 19 години от София - 166 СУ "Васил Левски", випуск 2019
 
Подобни материали
 

Стрес, претренираност, умора и възстановяване от психологическа гледна точка и в частност в спортното плуване

03 сеп 2007
·
501
·
30
·
4,922
·
389
·
5

В последните години феноменът “стрес” се явява един от актуалните проблеми на съвременната наука, в т.ч. и на спортната теория и практика.
 

Теория методика на спортната подготовка

25 окт 2006
·
2,549
·
31
·
5,387
·
1,495
·
2
·
12

Същност и функции на съвременния спорт. Спорта като философия на живота, която възвисява и обединява в хармония способностите на тялото, волята и ума.
 

Теория на физическото възпитание

26 юни 2007
·
1,505
·
36
·
12,406
·
1
·
5

Изучава закономерностите, свързани с използуване на двигателната дейност за възпитаване на физическо съвършенство, като един от задължителните компоненти на хармонично развитата личност...
 

Тренировка

10 апр 2008
·
330
·
5
·
838
·
240
·
3

Същност на тренировката, Физическо натоварване, суперкомпенсация, принципи на тренировката, интензивна интервална тренировка.
 

Същност и функции на съвременния спорт

05 юни 2009
·
252
·
4
·
678
·
340

Спорт - игра, забава. Достъпен е за вс и предлага възможности за изява на вс. Цели да развие умствени, физ, психически и социални качества...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
63
1
1 мин
23.11.2016
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
101
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Умора и възстановяване

Материал № 1245700, от 12 юни 2016
Свален: 85 пъти
Прегледан: 74 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Урок
Брой страници: 5
Брой думи: 1,433
Брой символи: 9,947

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Умора и възстановяване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
51

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
210

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения