Големина на текста:
ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ-АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Тема: ИНОВАЦИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Реформите в нашето общество засягат образователната система през последните десетилетия в ПО
настъпват съществени промени. На сегашният етап в ДГ се осъществяват най-много иновации в
сравнение с останалите образователни системи. Една част от тях са нови, а друга доказали своята
ефективност преди години.
Важен източник на иновации в ПО е иновативната програма и информацията. От 1948 до 1991 г в
България функционират само държавни и общински ДГ. През 1991 г е приет нов закон за Народната
просвета и правилник. С него се разрешава откриването на частни ДГ. Още преди да е приет закона
в България има открити частни ДГ. Частните ДГ възникват като алтернативна форма на държавните
и общинските ДГ. Отначало се откриват малко на брой частни ДГ, но през последните години техния
брой много нараства. Увеличаването на частните предучилищни заведения е индикатор, който
показва тяхното място в системата на ПО. Причините за тази тенденция могат да се търсят в три
насоки:
-от една страна общинските ДГ в големите градове не са в състояние да обхванат всички деца от
предучилищна възраст
-от друга страна родителите предпочитат да изпращат децата си в частни ДГ, заради по-малкия брой
деца в група (до 16 деца в група) и допълнителните услуги, които те предлагат-транспорт до
детското заведение, усилено изучаване на западен език, езда, йога и др. В държавните и
общинските ДГ броят на децата достига до 35 бр в една група в големите градове, което затруднява
организацията на педагогическия процес. Недостигът на места в предучилищните заведения доведе
до появата на нова иновативна форма – родителски кооператив. Тази форма е заимствана от
скандинавските страни, Великобритания, Франция, Русия и др. Същността на родителският
кооператив се състои в отглеждането на малка група деца от ранна и предучилищна възраст с
родителско участие, което се реализира в няколко варианта:
1-ви вариант- изцяло родителите се грижат за децата без да разчитат на друга помощ
2-ри вариант-родителите съвместно с други лица отглеждат децата
3-ти вариант-родителите възлагат на други лица задачите да се грижат за децата им, а те участват
само в управлението на родителския кооператив. Родителите сами осигуряват помещения, средата,
определят програмата и таксите.
Ново явление са ДГ, които се откриват по проекти (в Благоевград и Търговище). С промените в
закона за Народната просвета осъществени през 2004 г се въведе задължителната подготовка на
децата за училище 1 година преди постъпването им в първи клас. Тя се осъществява в
подготвителни групи към ДГ и подготвителни класове в училищата. През 2010 г се въведе и
задължителната подготовка на 5-годишните деца за училище.
В началото на 90-те години на ХХ век се въведоха 2 алтернативни програми в ДГ:
-програма за възпитание на детето от 2 до 7 години
-активността на детето в ДГ
По-късно се създават държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и
подготовка и се написват редица програмни системи. Педагогическите кадри сами определят
програмната система, по която ще работят. Те имат възможност да изберат програмна система,
която да съответства на възможностите на децата от тяхната група. Качеството на ПО зависи и от
педагогическите технологии. Те усъвършенстват възпитанието и обучението в ДГ. Затова в условията
на образователните реформи особено значение придобива иновационната дейност насочена към
въвеждането на педагогически технологии:
-хуманно-личностна технология
-игрови технологии
-съвременни информационни технологии
-педагогически технологии основани на здравословния начин на живот на децата
-методът на проектите
Пример за иновативна дейност в ДГ е диагностиката на развитието на децата. От няколко години се
въвежда диагностично изследване на децата в началото и края на учебната година. По тази начин се
проследява динамиката в тяхното развитие. Важен аспект в иновационната дейност в ДГ е
обновяването на формите на взаимодействието със семейството.
Иновация в предучилищното възпитателно заведение е организирането на допълнителни
педагогически услуги - чуждоезиково обучение, изобразително и байно изкуство, танци, аеробика и
др
За тази цел се привличат на работа други специалисти – учители по чужд език, хореографи. Те са
специалисти в своето научно направление, но нямат необходимата квалификация за работа с деца
от ДГ. Повечето от тях са хонорувани учители, за много от тях родителите заплащат такси.
През последните години настъпват промени в управлението на ПО както и в кадровата политика.
Важна иновационна дейност, която се организира в предучилищните възпитателни заведения е
въвеждането на делегирани бюджети. По този начин се създават възможности педагогическите
колективи сами да управляват своите финанси и да се въведе диференцирано възнаграждение на
членовете на колектива. За да се осъществи това успешно е необходимо директорите да отговарят
на изискванията на мениджмънта на съвременния ръководител. Директорите полагат усилия за
привличане на извънбюджетни средства, работата по проекти, осигуряват финансиране на различни
инициативи в държавните, общинските и частните ДГ.
От 50-те год на ХХ век във всяка ДГ се назначават директори. Това положение се променя през
последните десетилетия. Финансовото състояние е причина да се обединяват няколко
предучилищни възпитателни заведения в едно. В тях се осигурява единно ръководство. Настъпват и
промени в педагогическия колектив – логопеди, педагог. съветници и психолози, които подпомагат
дейността на детските учители.
От 2003 г децата със специални образователни потребности (СОП) се интегрират към ДГ. За тях
освен педагози се грижат и ресурсни учители.
През последните години направленията в иновационната дейност, която се реализира в ДГ са
следните:
-създаване на алтернативни форми на ПО
-усъвършенстване на неговото съдържание, организация, управление и др.
Тема: СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В началото на ХХI век в република България съществуват държавни, общински и частни
предучилищни възпитателни заведения (ПУВЗ). Първите се финансират от държавния бюджет и в
тях се приемат деца със СОП и/или хронични заболявания. Административно-стопанското
ръководство и финансирането на общинските ДГ се реализира от общините, родителите-заплащат
такса, която покрива по-малка част от разходите. В България има най-много общински ДГ. Частните
ДГ се откриват от физически или юридически лица. Те не са на бюджетна издръжка, родителите
заплащат за 10 месеца такса.
Системата на ПО обхваща и целодневни, полудневни и седмични ДГ. Видът им се определя в
зависимост от организацията на педагог.процес.
В ЦДГ – престоят на децата е до 12 часа
ПДГ – до 6 часа
СДГ – 24 часа
Основен тип в ПУВЗ се явява ЦДГ, в която се възпитават деца от 3 до 7 години. ЦДГ функционира
през цялата година, а ПДГ от 15.09 до 31.05. ПДГ могат да се откриват не само към училищата, но и
към ЦДГ.
ЦДГ, в която има яслени групи се нарича обединено детско заведение. В нея се осъществява единно
възпитание на деца от ранна и предучилищна възраст. Яслените групи в този вид ПУВЗ могат да
бъдат една или две, но не повече. В СДГ също могат да имат яслени групи. За децата със СОП се
създават специални ДГ, но в зависимост от спецификата на заболяването си те могат да бъдат
приети и в масови ПУВЗ. За целта се създават специални групи или към всяка група се интегрират 1
или 2 деца със СОП.
Тема: НОВИ ФОРМИ НА ПО
До началото на 90-те год в България има само държавни и общински ДГ. Появата на частните ДГ от
1991 г и родителските кооперативи.
Някои от частните ДГ обявяват обща годишна такса, която е за 10 месеца (от септември до юни).
Частното ПО се реализира в самостоятелни ДГ и в подготвителни класове/групи към началните и
основните училища. В градовете, където има дефицит на места в ДГ се откриват повече частни ДГ.
По този начин се създават възможности за обхват от ДГ на повече деца от предучилищна възраст. В
страната съществуват и др.разновидности на организацията в областта на услугите за отглеждане
на деца от предуч.възраст, които са дело също на частни инициативи – детски занимални,
екоцентрове, детски кътове. Те не са регистрирани като ДГ, т.к. изискванията за получаване на
лиценз са доста усложнени.
Недостигът на места в ПУВЗ доведе до създаването на родителски кооперативи. Техният брой не
само в столицата, но и в др.градове е значително по-голям, т.к. поради липса на законово основание
те не са регистрирани и лицензирани. Дейността на родителските кооперативи не се контролира и
нейното качество на обучение и възпитание не е на необх.ниво. Децата не усвояват образователното
съдържание, което се изучава в ПУВЗ. Въпреки че някои родителски кооперативи са закупили
учебните помагала по различните програмни системи. Някои от възпитателите в тях нямат
необх.подготовка и компетентност да организират родителския кооператив(РК). Развитието на РК се
затруднява от липсата на нормативна основа и финансово участие на държавата и общините; от
високите такси, които се доближават често пъти до частните ДГ и др.
Често пъти в тях има деца от различни възрасти, което още повече затруднява работещите в РК,
въпреки това те се оказват алтернативна форма на детските ясли и градини.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 фев 2020 в 12:02 студентка на 37 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2009
02 фев 2020 в 22:45 студент на 29 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Стопанско управление, випуск 2011
02 фев 2020 в 06:51 студент на 40 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, специалност - Български и История, випуск 2015
27 яну 2020 в 15:59 студент на 46 години от Добрич - Шуменски унивеститет "Епископ Константин Преславски " Колеж-Добрич, випуск 2014
14 яну 2020 в 13:40 студент на 34 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогика, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
11 яну 2020 в 19:39 потребител
06 яну 2020 в 20:42 студентка на 42 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2018
23 дек 2019 в 14:20 родител
02 дек 2019 в 15:28 студентка на 38 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Технически факултет, специалност - Автоматика, информационна и управляваща техника, випуск 2019
02 дек 2019 в 11:09 потребител на 21 години от София
 
Подобни материали
 

Образованието

08 дек 2007
·
451
·
4
·
709
·
409
·
1

Нивото на образованието в Балгария и другите страни
 

Дестската агресивност и причините за нейната поява

23 сеп 2006
·
6,007
·
2
·
404
·
1,151
·
4
·
5

Детската агресивност и причините за нейната поява
 

Педагогическо образование на родителите

10 апр 2008
·
207
·
6
·
998
·
106
·
3

Цел на педагогическото образование на родителите. Основната цел на педагогическото образование на родителите е насочена към: - Изграждане у родителите на чувство за собствено достойнство, комфорт и увереност в себе си, което да им позволи да бъдат...
 

Играта на децата от предучилищна възраст

11 юни 2010
·
1,150
·
24
·
5,977
·
1,518
·
4

Играта трябва да се използва широко при организацията на всички дейности, присъщи на детето в предучилищна възраст - речева, изобразителна, музикално-изпълнителска, словесно-изпълнителска, театрална, двигателна...
 

Сравнение на управлението на образователните системи на България, Гърция,Турция, САЩ, Германия, Испания, Унгария, Великобритания и Щвейцария

21 яну 2007
·
1,049
·
6
·
914
·
341
·
1

Есе по Педагогика на тема " Сравнение на управлението на образователните системи на България, Гърция,Турция, САЩ, Германия, Испания, Унгария, Великобритания и Щвейцария "
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Управление на иновациите
Тест по иновационна политика - Част 1
изпитен тест по Управление на иновациите за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 16 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
16
19
1
4 мин
23.05.2015
Управление на иновационния процес
изпитен тест по Управление на иновациите за Студенти от 4 курс
Тест по Управление на иновационния процес в НБУ от 7-ми семестър 2014/2015г. Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
43
1
2 мин
10.01.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на иновациите

Иновации в предучилищното образование

Материал № 1245611, от 11 юни 2016
Свален: 431 пъти
Прегледан: 386 пъти
Предмет: Управление на иновациите
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 3,816
Брой символи: 24,639

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иновации в предучилищното образование"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения