Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
Големина на текста:
Ислям
Ислямът ,най-младата от световните религии
,възниква през 6-век Названието произхожда от арабски и означава
„покоряване” на Аллах .Религията е дадена направо на пророка Мохамед от
Аллах ,според разбиранията на мюсюлманите.
Пророкът Мохамед е роден около 570 –та година , произхожда от племето на
курайш , живеещо в Мека.Курайшите се грижат за същевремения вече храм
Кааба(Кябе) в който по онова време арабите се покланят на множество племенни
божества.Останал рано сирак Мохамед става пастир и живее при свои
родственици.Хадиджа е негова по стара роднина и по-късно жена,която го приема при
себе си и го подкрепя по целият път по който е тръгнал Мохамед с неговата пророческа
мисия.За първи път той чува глас на архангел Джибрил в пещерата Хир в планината
Нур.Tой проповядва срещу идолопоклонничеството ,призовава всички да се обърнат
към единия единствен Аллах .Недоверието го тласка да напусне Мека и да замине за
Медина ,това събиети е известно като „хиджра”(„бягство”).От годината на хиджра
-622- води началото летоброенето в исляма.В Медина ,Мохамед основава религиозна
община –„умма” ,състояща се от 72 братски двойки и установява богослужение със
задълъжителна петкратна денонощна молитва.
Две години след хиджра в битка при Бадр малобройните и зле въоръжени
мюсюлмани побеждават меканците.Това бива възприето като знак за подкрепата на
Аллах и Неговите ангели и за силата на новата религия.Чрез тази битка Мохамед е
приет в Мека и там официално проповядва и много бързо гражданите приемат
окончателно новата религия през 630-та година.Храмът в Кябе става център на
поклонение на Аллах – „Домът на Аллах”. Общността на приелите исляма започва да се
разраства много бързо.
Въпрос: Според вас какво представлява Корана ?
Коранът
Коранът е Свещеното писание на мюсюлманите ,Книгата съдържаща
даденото от Аллах Откровение.За разлика от Библията,словото на Корана е получено
само от пророка Мохамед Първите записи са направени върху палмови листа и
каменни плочи.След смъртта на Мохамед,халиф Абу-Бакр текстовете са обединени и
първоначалния вид на Корана не се ралзичава много от сегашния.Коранът е уникална и
свещена книга,тя съдържа 114 сури („редица , ред”).най-дългата втора сура „ал-
Бакара”(„кравата”) съдържа 286 айята („знак” , „знамение”) , всеки стих е такова
знамение „свръх човешка изява на Божията воля и мъдрост в потвърждение на
Неговото могъщество”.
В Свещения Коран „неръкотворна” и боговдъхновена Книга , се сдържат всички
вероучителни принципи ,всички изисквания към религиозната практика и норми на
религиозен живот .Написана е на арабски език ,в случая езикът се приема за
свещен..Божествен е произходът и на Книгата ,и на езика.Названието „Коран” идва от
арабската дума „кара’а” тоест „чета на глас , декламирам”.
По своите функции Коранът е аналогичен на смисъла на личността на Иисус
Христос в християнството ,за мюсюлманите Коранът е спасителното начало.словото ,
което в християнството се разкрива като Личност,в исляма е изразено в Книгата и е
опора на спасението.
Петте принципа на вярата
Петте принципа на вярата могат да се открият в казаното в сура 4 („жените”) :
О,вярващи ,вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник ,и в Книгата ,която е низпослал
на Своя Пратеник ,и в Писанието ,което е низпослал преди! А който отрича вярата в
Аллах и в Неговите ангели ,и в Неговите писания ,е в Неговите пратеници ,и в Сетния
ден ,той дълбоко се е заблудил” и така принципите на вярата са :
1.Вяра в Аллах. Вярата в единствеността на Аллах изразена най-лаконично в:
„Аллах е единственият Бог”.В тези думи се заключава същината на
мюсюлманската вяра и единството на вярващото човечество. Сурите на Корана
започват „В името на Аллах ,Всемилостивия ,Милосърдния!” Сред мюсюлманите
съществува разбирането за 99 имена на Аллах ,изразяващи съвършените негови
качества ,и онзи който ги знае ,е открил пътят към Рая.
Аллах е създал и устроил целият свят заради човека.И на Аллах принадлежат началото
и краят на всички неща . Един от най-тежките грехове, е признаването на други богове
освен Аллах , идолопоклонство. Аллах е този ,който ви прибира душите през нощта и
разбира какво сте вършили през денят,после ви възкресява през него,и така докато се
приключи определен срок.После при него ще се завърнете и Той ще ви извести какво
сте извършили.
2.Вяра в ангелите.Според Корана, преди да създаде Аллах човека от пръст ,Той
създава от огън ангелите,своите крилати вестители.Те са всепроникващи и се покоряват
на повелите на Аллах
Говори се за четири архангела: Гавриил ,които предвестил даването на
Откровението в Корана ; Михаил ,пазител на сътвореното ; Серафил ,който с тръба
възвестява възкресението на Съдния ден , и Асраил ,ангела на смъртта.Всеки човек има
два ангели пазители ,който записват делата му за пред Страшния съд .Ангелите били
покорни слуги,покланя ли се дори и на Адам ,само един от тях отказвал,Шейтан
(сатана) на име Иблис.
Знанието на ангелите е по-ограничено от това на човека.Той е поставен по-високо
от ангелите като ,като „наместник на Земята”.И когато Аллах рекъл на ангелите : „Ще
създам на земята наместник.”-рекоха ангелите „Нима ще създадеш там някой ,който ще
сее по нея развала и ще лее кърви ,докато ние Те славим с възхвала и възнасяме Твоята
святост?” Рече : „Знам ,каквото вие не знаете”. И Аллах ,сътворил Адам и .
3.Вяра в Книгите(Писанията).
Почтително е отношението на мюсюлманина към всички народи ,получили
Откровение и имащи книги.Превъзходството на словото ,дадено чрез Корана ,се състои
, в това ,че тук истината е в първоначалната си чистота и простота .Всички пророци са
получавали чиста вяра, но сетне тя се е изопачавала по вина на хората.Изобщо книгата
е носител на словото,истината и вярата.
4.Вяра в пророците.Според Корана пророците са изпратени от Аллах ,за да
възвестят за Неговото милосърдие и да предупредят за Съдния ден.Мохамед е изпратен
на арабите, той не е основател на „нова” религия ,защото според Корана ,ислямът е
религията на истински вярващите мюсюлмани преди корана ,или „хора на Писанието”.
Особено почтително е отношението на мюсюлманите към Авраам ,поради вярата с
която Авраам е готов да принесе в жертва сина си ,се приема за образец на истинна
,чиста вяра.
5.Вяра в Съдния ден.Този „ден” –на последния Съд ,е ден „неизбежен и
непогрешим”.В него Аллах изпълнява обещаното на всички според установения завет.
В деня на Съдния ден ,на всекиго от стоящите пред Аллах хора се връчва книга
със записаните в нея дела.От тях зависи участта му в отвъдния свят ,дали ще попадне в
Рай или в Ад.Коранът е книга на предопределението ,че всеки човек и всеки народ „си
има свой предел” .Когато дойде този предел .никой не може да избегне участта
си.Според Корана ще бъдат спасени всички истински мюсюлмани и всички онези който
възстановят изначалната вяра.
Петте стълба на религиозната практика
Коранът предписва за всеки мюсюлманин пет ритуални задължения и те са опора
на религиозното служение .Това са :
1.Шахада (свидетелство). Това е веруюто ,което се произнася задължително при
встъпването в религиозната община ,след очистване от нечистотата на
идолопоклоничеството.
2.Молитва . Молитвата е главно култово действие .Извършва се пет пъти
дневно:призори ,по пладне ,след обяд ,при залез слънце и вечер.Молитвата се извършва
предимно в джамията.Има общи и индивидуални молитви.
3.Пост по време на Рамадан(Рамазан) . През свещения за мюсюлманите месец
Рамазан,месецът ,който предшества получаването на първите сури на Откровението на
Мохамед ,се изисква постене според определи норми.Месецът се изчислява по лунен
календар и се пада по различно време на годината.
5. Хадж (свещенопоклоничество). Извършва се ежегодно и центърът му е храмът Кааба
в Мека. Маршрутът на поклонението е точно определен , а по време на поклонението се
извършват определени символни дейтвия.
Свещената война

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 апр 2020 в 11:24 студент на 26 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Социология, випуск 2016
02 окт 2019 в 15:43 студент на 21 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Политология.Дипломация и национална сигурност, випуск 2019
22 сеп 2019 в 11:29 студент на 35 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Маркетинг, випуск 2019
01 мар 2019 в 13:46 студент на 41 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - filosofski факултет, специалност - psihologiq, випуск 2019
10 май 2018 в 20:27 ученичка на 25 години от Варна - НГХНИ " Константин Преславски ", випуск 2014
27 апр 2018 в 14:33 студент на 32 години от София - Университет по библиотекарство и информационни технологии, факулетет - Сигурност, специалност - Национална сигурност и културно-историческо наследство, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Обща характеристика на история на религиите

10 яну 2009
·
67
·
5
·
838
·
99

Откакто Ф. Макс Мюлер публикува първите се големи трудове – се говори за история на религиите или за сравнителна история на религиите като за една от многото научни дисциплини...
 

Исляма

18 мар 2006
·
2,548
·
2
·
782
·
334
·
1
·
18

Доклад относно историята и идеологията на исляма.
 

Бог е обич

29 фев 2008
·
126
·
1
·
179
·
90
·
2

Бог е онова неизмеримото, необятното, което витае из въздуха, което съществува и ще съществува преди и след нас.
 

Християнството - възникване и идеи

09 мар 2008
·
395
·
4
·
998
·
413
·

Новото християнско учение, толкова различно от всички езически религии дотогава с призива си за любов към ближния и с култа си към доброто, красивото и светлината, даряващи Божията благодат, бързо набира сили, влияние и многочислени предани ...
 

Християнството

28 фев 2006
·
3,038
·
1
·
337
·
264
·
1
·
8

Доклад, в който накратко са представени същността и по-важните дати от създаването на религията до сега.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Религия
Тест по религия за 9-ти клас
междинен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Тест върху изучените библейски текстове в училище, предвидени в ЗП. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
23
59
1
2 мин
08.08.2012
Библията
тематичен тест по Религия за Ученици от 9 клас
Обобщаващ тест по темата "Библията - религиозен и културен феномен". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
17
7
1
6 мин
19.09.2019
» виж всички онлайн тестове по религия

Ислямът, най-младата от световните религии

Материал № 124522, от 07 апр 2008
Свален: 159 пъти
Прегледан: 78 пъти
Качен от:
Предмет: Религия
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 999
Брой символи: 8,062

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ислямът, най-младата от световните религии"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Религия
в град София
с опит от  21 години
1 292

Ангел Петков
преподава по Религия
в град Ямбол
с опит от  1 години
1 382 51

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения