Големина на текста:
ПРОИЗВОДНИ СКАЛИ – ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИЯ
проф. Сава Джонев
Един траен стремеж за психологията е да измерва най-интимни, трудно достъпни характеристики на
психиката, до които се достига опосредствано – едно, защото изследваният не желае да се разкрива и
дава така наречените “социално-желателни отговори”, и друго, защото някои психични феномени са
недостъпни за самонаблюдение (дълбинни психични процеси, подсъзнателни влечения, част от
мотивацията и пр.).
Възможно средство за достигане до тази деликатна психична материя са производните скали. Като
разчленяват изследвания феномен на по-елементарни компоненти и съответно по-неутрални за външно
манифестиране от изследваните лица, производните скали достигат до недостъпното чрез достъпното, до
невидимото чрез видимото.
Такива проблемни психични категории, нуждаещи се от сондаж на части, например са нагласите и
мотивацията. В редица случаи за предвиждане поведението на индивида е необходимо тези две
характеристики да се познават задълбочено. Как това може да стане с минимален риск за получаване на
социално-желателни отговори?
В рамките на информационно-преработващия подход(1) при оценка на атитюдите към кандидати
за президенти М. Фишбейн и И. Айзен (1975 г.) предлагат поотделно да се измерва:
- вярването (b), вероятността, с която изследваното лице предполага наличието на определен атрибут
в обекта на атитюда – например безкористност, или агресивност, или друга личностна черта на кандидат
за президент;
- и съответната оценка (e) – негативна или позитивна, – която индивидът приписва на съответния
атрибут.
Произведението на вярването за наличието на качеството по оценката на това качество
представлява мярка за нагласата към кандидата – генерализираната предразположеност към
поведение в позитивно или негативно направление по отношение на дадения социален обект. В случая
това предразположение определя вота на избирателя (изследваното лице) “за” или “против” кандидата.
Ако вие силно вярвате, че даден кандидат е настъпателен човек и цените високо това качество, то и
нагласата ви към него ще бъде високо положителна. Изразено в числа това означава високи стойности
на вярването, на оценката и съответно на тяхното произведение. Ако цените високо качеството, но не
вярвате, че индивидът го притежава, или пък го има, но вие не го цените и накрая, ако нито го цените,
нито той го притежава, нагласата ви към подкрепа ще бъде слаба. В числа това означава произведения
на голямо по малко число, или на две малки, което води до ниски стойности на резултата, т. е. на
нагласата.
Тъй като атрибутите на личността могат да бъдат повече от един – деловитост, компромисност,
отзивчивост, морал, принципност, дипломатичност, креативност и т. н., – то горната мярка може да бъде
получена поотделно за всички тези характеристики, а цялостната величина на атитюда да бъде
представена като сума от множество произведения от типа на гореописаното.
Например за n личностни качества искаме изследваните лица да оценят колко важни (ценни) са те за
длъжността на президента, а след това да преценят степента, в която вярват, че даден кандидат
притежава всяко от тях. Сумата от произведенията на важността (ценността) на всяко качество по
неговата вероятност да е налице у кандидата определя нагласата към него като цяло(2):
Където:
- A – нагласа към обекта;
- e
i
– ценностна оценка на i-тото качество на обекта;
- b
i
– вяра, че атрибутът е налице в обект;
- i – пореден номер в списъка на атрибутите;
- n – брой атрибути.
а. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА
Горната техника за измерване на трудно достъпни характеристики на психиката може да бъде
илюстрирана с един въпросник за оценка мотивацията за участие на студенти в магистърска програма в
България, спонсорирана от Германски институции.
За целта разделяме проблематиката на две части:
- Ценностно отношение към възможните атрибути (характеристики) на програмата и;
- Ресурси на програмата (наличие на въпросните атрибути в магистратурата).
Мотивацията ще бъде равна на сумата от произведенията на ценностното отношение към отделните
атрибути на програмата с ресурсната им обезпеченост в магистратурата.
Тук имаме същите възможности както по-горе изложените:
- Ако ценностното отношение е високо и ресурсната обезпеченост е висока, произведението, т. е.
мотивиращата сила на съответния атрибут ще е също голяма величина;
- Ако ценностното отношение е високо, но ресурсната обезпеченост е ниска, то произведението на
голямо число с малко ще доведе до общо намаление на мотивиращата сила на този атрибут;
- Ако ценностното отношение е ниско, но ресурсната обезпеченост е висока, то произведението на малко
число с голямо също ще предизвика общо намаление на мотивиращата сила на съответния атрибут;
- И накрая, ако и двете величини са малки, то произведението ще бъде също малка величина и този
атрибут няма да допринася съществено към мотивиращата сила на магистратурата.
В случая са възприети 13 характеристики, които са счетени като важни за мотивацията на студентите и
представляват интерес за изследователя с цел диагностика качествата на магистърската програма,
извличане на проблемите и взимане на последващи управленски решения. Тези характеристики могат да
бъдат посочени от експерти, или извлечени чрез контент-анализ и обобщение от мнения на студенти и
пр.
В Ъ ПР О С Н И К – М А Г И С Т Р А Т У Р А
1. По-долу е дадена таблица със 13 въпроса за магистратурата, която следвате.
Прочетете най-напред въпроса в заглавния ред и го отнесете към всяко едно от 13-те съждения в
първата колона.
Дайте отговора си като заградите едно число от 0 до 10 на съответната скала в срещуположната колона.
Така направете за всичките 13 точки.
• 0 - означава “в никаква степен”;
• 10 - означава “в най-голяма степен”;
• междинните числа означават междинни стойности.
Бъдете максимално откровени. Въпросникът е анонимен.
2. Прочетете въпроса в заглавния ред на долната таблица и го отнесете към всяко едно от 12-те
съждения в първата колона.
Дайте отговора си като заградите едно число от -10 до +10 на съответната скала срещу него в
насрещната колона. Така направете за всичките 12 точки.
• -10 - означава, че магистратурата Ви осигурява “най-отрицателен резултат”;
• 0 - означава, че магистратурата “нито Ви взима, нито Ви дава” ;
• +10 - означава, че магистратурата Ви осигурява “най-висок положителен резултат”
• междинните числа означават междинни стойности.
Бъдете максимално откровени. Въпросникът е анонимен.
Благодарим Ви!
б. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ И ПРЕСМЯТАНЕ НА БАЛ
След попълването на въпросника от респондентите данните се въвеждат в прозореца Data Editor на
програмата SPSS - бутона Data View. От бутона Variable View до него се отваря прозорецът за
дефиниране на променливите – общо 26 на брой (V1, V2… V13, W1, W2… W13) и в последната колона
Measure се задава Scale (метрично скалирани величини) за всички променливи. Накрая запазваме
данните във файл(3) (Таблица 39).
Таблица 39: Данните от въпросник “Магистратура”
Продължение на Таблица 39:
Първата обработка, характеризираща ценностната система на групата, изисква изчисляване на
средните по първите 13 айтъма. Това става по вече позната отпреди процедура(4). Ценностите на
групата се характеризират както по абсолютна сила [0?10], така и една към друга по степен на
централност (Таблица 3, колона 2). Така например първите три по сила ценности са: 1) “Практически

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 май 2019 в 17:09 в момента не учи на 24 години
28 апр 2019 в 23:36 студент на 21 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - факултет "Икономически и социални науки", специалност - Маркетинг, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
448
·
29
·
11,138
·
693
·
4

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Девиантно поведение

12 сеп 2009
·
175
·
5
·
766

Тук се отнасят убийствата и всички други действия които нарушават законите, но като девиантно поведение може да се разглежда неморалното поведение...
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
126
·
9
·
1,842
·
160
·
2

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Мотивация на поведението

12 юни 2009
·
238
·
11
·
3,408
·
193
·
1

Теоретическа същност на мотивационното поведение. Основни характеристики. Кибернетичният модел за обяснение на мотивационното поведение...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
512
1
13.08.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
157
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Производни скали - изследване на мотивация

Материал № 12445, от 14 дек 2006
Свален: 450 пъти
Прегледан: 109 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,123
Брой символи: 9,802

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Производни скали - изследване на мотивация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения