Големина на текста:
Тема 1
Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие
В началото на 19в. развитието на нови форми на транспорт и телекомуникации ,които
свиват времето и пространствотот,позволяват да се постигнат все по-бързи темпове на
ръст в световния обмен.
Ускорените темпове на стопанско развитие на света след втората половина на ХХ
век поставя пред икономиката и управлението необходимостта от преоценка и решаване
с нов подход, с нови средства и проблемите породени от глобалното развитие на света
по отношение на териториалната организация на глобалното, националното и
регионалното стопанство. Постепенно обусловено от урбанизацията, миграцията,
усъвършенстването на транспортните-комуникационни средства и международното
разделение на труда изведоха на преден план изучаването на нов начин на
икономическото развитие, през призмата равновесното развитие на икономиката и
политиката. В тази посока се наложи обособяването на нов клон, ново направление в
икономическата и политическата науки и на тази основа се формирагеоикономиката
като ново научно направление. Появата и развитието на геоикономиката и регионалното
развитие се обуславя от две обстоятелства:
1.Необходимостта от разрешаването на актуалните перспективни проблеми на
глобалното, националното и регионалното развитие на стопанството. Нарастването на
икономическия потенциал на страната пряко влияе на изменението на икономическата и
социалната структура на отделните териториални единици и обуславя въвличането във
възпроизводствения процес на нови части на националното стопанство с техните
налични и потенциални ресурси.
2.Осъществяването на научни изследвания и анализи в областта на икономиката и
управлението на отделните региони и райони, както в регионален, така и в национален и
глобален план изискват необходимия между дисциплинарен подход. Това се обуславя от
факта, че отрасловите икономически дисциплини изучават само в определена степен
регионалните икономически аспекти на съответното производство, а геоикономиката
борави с по-голям инструментариум съчетаващ природни, управленски и обществени
научни подходи.
Управлението на националното стопанство, както и регионалното развитие на
отделните райони предполага оценка на ресурсите в съответната териториална единица,
чрез разкриването на пътищата и средствата за тяхното най-ефективно обслужване,
както и за съответния подход за устойчиво екологично развитие на територията и
конкурентно способност на произведената продукция на международните пазари.
Националната икономика и държавата, в техните характеристики, са основен
субект на геоикономическия интерес. Налага се схващането, че в новите условия за
националното развитие ключови се оказват спецификата на териториалните очертания,
броя на населението и жизнения стандарт на населението. Този подход води със себе си
и насочването на вниманието и фокуса на геоикономическите знания и върху
природните дадености, климатологичните особености, едно демографските, културните
и исторически менталности на обитаващото население дадена територия. Така
разширеният периметър на изучаването им поражда необходимостта от
интердиспилинарен подход, който предполага използването на научните резултати на
редица природни и хуманитарни науки. От друга страна международните, регионалните
и локалните интереси на всяка държава неизменно повишават значението на нейната
собствена територия. Нараства също така и значението на територията като фактор за
политическия престиж на съответната държава и едновременно се усилва нейната роля в
политико-пространствената организация на обществото
1
.
Геоикономиката и регионалното развитие имат твърде важно значение за
разбиране на глобалните и регионалните социално-икономически процеси, които до
голяма степен са обусловени от териториалните изменения и съпътстващите ги
въздействия на природни, икономически и социокултурни особености. Фактически в
твърде широкия предмет и обхват на геоикономиката имат значение два съдържателни
компонента-природният комплекс и националното стопанство с неговата териториално
фокусираност, които до голяма степен запълват нейното тематично съдържание.
2
Обществено известно е, че в различните науки за продължителен период
доминира процесът на диференциация. Подобен е процеса и за геоикономиката. Макар,
че тя произлиза от географските науки, първоначално възприемана като стопанско
география, а по-рано и като икономически география, геоикономиката се развива като
ново научно направление главно в САЩ в края на 70-те и 80-те години на ХХ век. Тя
фактически надгражда регионалната икономика на Айзард. Фактически по същото
време съветските икономогеографи Н. Агафонов, С. Лавров и Б. Хорев отбелязват, че е
възможно формирането на между дисциплинарно обединение на науките. Тези автори
възприемат геоикономиката като надграждащата регионалната икономика или да
акцентира върху макроикономическия анализ, влияние на управленските решения върху
развитието на големите пространства и др. Фактически геоикономиката се налага като
научно направление със започването на процеса на интеграцията между отделните
научни направления, която е насочена към създаване на по-надеждни и цялостни
възможности за анализиране и оценка на протичащите процеси в националната
икономика, а по-късно и в глобалното пространство. Важно е да се посочи, че
фактически геоикономиката няма за цел унищожаването на отделните научни
направления, създадени в процеса на научна диференциация. Целта е да обединява
техните общи теоретични позиции. Иначе геоикономиката може да загуби своето
значение за интердиспилинарна фундаментална наука и ще се превърне в едва ли не
механичен сбор от приложни науки. По принцип диференциацията и интеграцията са
обективни тенденции в развитието на всички науки, но тези процеси не се приемат
еднозначно от водещите геоикономисти. Тъй като геоикономиката възниква като наука
на границата между управленските, природните и хуманитарните науки. Независимо от
това можем да приемем, че геоикономиката се налага като научно направление което
може да оценява и анализира извършващото се в съвременния свят сливане на политика
и икономика в едно цяло и разглеждането им от гледна точка на влиянието им върху
природния комплекс и националното стопанство.Чрез въвеждането на понятието
геоиконимика се търси удовлетворяването или запълването на лексикалния дефицит на
протичащите пространствени процеси под влияние на икономиката и политиката. В
съвременния свят икономиката, в значителна степен, изпълнява управленски и властови
функции, а политическата власт, участва в решаването на чисто икономически
задачи
3
.при това и едното и другото все по-често се осъществяват извън пределите на
националната територия. Казано с други думи, изграждащата се днес геоикономическа
структура е транснационална и глобална по своята същност, макар и да е обвързана с
определени географски ареали. В резултат на това в света се оформя своеобразна
метаикономика ( или интеграционна икономика), която е сложно структурирана и
1
2
3
йерархизирана система от геоикономически пространства, съединени по между си от
нишките на ресурсните потоци и геоикономически ренти. Друга последица от
геоикономическото развитие на света е разделянето на икономическата дейност както в
структурен, така и в териториален план.
В същото време формирането и развитието на стопанството и световете-
икономики и цивилизациите на човечеството се извършват в определени темпорални
граници, дефинирани от изследователите. Пространството е една от основните
категории в теорията за историческото развитие на стопанството и стопанските
отношения. То определя териториалните параметри във формирането и развитието на
различните стопански системи още от най-ранните епохи от развитието на човека и
първите човешки общности. С определянето на границите на една стопанска система се
създават условия за нейното изследване и анализ на особеностите в развитието й. В този
анализ могат да се изяснят характера и особеностите в стопанското развитие в
различните части на системата; да се установи развитието на инфраструктурата, на
организацията и управлението на икономиката; да се изяснят стопанските отношения и
промените в тях в различните етапи от съществуването и развитието на системата;
характерът на собствеността; особеностите в производството; движението на работната
ръка в и извън пространството на системата; вътрешните и външните търговски връзки;
оттам да се установят и социалните, културните, политическите промени в развитието
на тази система. Същевременно човешкото развитие е свързано и постепенно
разширяване на пространствения ареал и постепенното обхващане на основните части на
планетата, с обособяването на отделните пространства на цивилизациите, държавите,
световете-икономики. Така, от една страна икономическото развитие има своите
пространствени измерения, от друга страна, своите темпорални параметри, определяни
от изследователите: историци, икономисти, политолози и други за по-точното им
изучаване. В тази последователност геоикономиката решава някои важни задачи на
икономическия живот. На първо място разкриването на закономерностите, принципите и
факторите за развитието на отраслите на стопанството и териториалното разположение
на производителните сили и достъпа на хората до съответните точки и пространствени
решения свързани с урбанизацията и локализацията. На второ място установява
степента на влияние на природните, демографските, научно-техническите, социално
икономическите, екологични и други фактори върху развитието на световното
стопанство и в частност националното стопанство в посока на разположение на
териториалните производствени комплекси и жилищните райони. На трето място
геоикономиката изучава измененията и тенденциите в пространственото развитие на
стопанството породено от изграждането на международните организации и съюзи като
ЕС, НАФТА, ОПЕК, МЕРКОСУР, АСЕАН и др.
За предмета на геоикономиката и регионалното развитие са се изказвали редица
автори. Водещи изследователи са Едуард Лютвак, Паскал Ларот, Пол Кругман,
Александър Неклеса и други сред които и българските автори М. Генешки, Л. Георгиев
и Хр. Каракашев. В ретроспективен план е необходимо да споменем автори като У.
Айзард, Х. Ричардсън, Питър Тейлър, П. Хагет, Алаев, С. Лавров, Н. Некрасов, А.
Пробст и други. Всички тези автори имат значителен принос за развитието на
геоикономическите знания макар да развиват научното направлениеРегионална
икономикаили казано с други думи, че предмет на изследване според тях трябва да се
включи изследването на районите и стопанските връзки между тях, на промишлените
комплекси, на локализирането на населението. Например Х. Ричардсън приема, че
елементите на предмета на научното направление се базира главно върху

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 яну 2022 в 17:46 ученик на 20 години от Вършец - СОУ "Иван Вазов", випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Геоикономика и регионално развитие

Материал № 1242927, от 26 май 2016
Свален: 66 пъти
Прегледан: 106 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Общ материал
Брой страници: 28
Брой думи: 10,505
Брой символи: 71,902

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Геоикономика и регионално развитие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала