Големина на текста:
Курсова работа
по
Международни счетоводни стандарти
на тема
Съпоставка между НСС 2,7,18 и
МСС 2,7,18
Изготвил: Проверил:
Симона Юлианова Василева Проф.Снежана Башева
Фак.№ 1565080
София 2015
Увод
В момента в България се прилагат три счетоводни бази за изготвяне и
представяне на финансовите отчети – международни счетоводни стандарти,
национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,
национален счетоводен стандарт за изготвяне и представяне на отчети на
предприятия прекратени с ликвидация или обявени в несъстоятелност.
Международните счетоводни стандарти (МСС) се прилагат задължително от
следните групи предприятия – предприятия, които са емитенти по смисъла на
закона за публично предлагане на ценни книжа, кредитни институции,
застрахователни, инвестиционни предприятия, дружества за допълнително
социално осигуряване и управляваните от тях фондове, т.нар. големи
предприятия, предприятия, които не отговарят на критериите за малки и
средни на закона за счетоводството. МСС се прилагат от малки и средни
предприятия, които са ги избрали сами за своя база при съставянето на
финансовите си отчети. Основополагащи нормативни документи за
предприятията, които прилагат МСС са регламент 1606 от 2002 г., а също
регламент 1725 от 2003 г. и множество последващи регламенти, които внасят
промени в последния. МСС са абсолютно задължителни съгласно регламент
1606 от 2002 г. за всички компании в общността, чиито книжа са допуснати до
търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Предоставено е същевременно
правото на всяка страна членка на територията на общността да разшири
прилагането на МСС за предприятия на своята територия, за които смята, че е
целесъобразно и необходимо.
През 1973 г. е създаден комитет по МСС със седалище в Лондон. Сега тази
организация, която е частна, неправителствена, международна, професионална
обхваща повече от 155 члена от над 100 страни. МСС са абсолютно неутрални
към прилаганите програмни продукти, счетоводни техники, регистри и форми
на счетоводство. Те регламентират принципите за осъществяване на
счетоводната отчетност така, че публикуваните финансови отчети независимо
къде и от кого да представят сравнима, разбираема, съпоставима и прозрачна
информация. Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия се прилага от малки и средни предприятия с изключение на онези
от тях, които сами са избрали да изготвят финансовите си отчети на база на
МСС. За счетоводни цели за малки и средни предприятия се приемат онези,
които отговарят на критериите упоменати в чл.21 на закона за счетоводството.
Това са предприятия, които най-малко за една от двете предходни години не
надвишават показателите на два от следните критерии – балансова стойност
на активите към 31-ви декември 8 мил. лв.; нетни приходи от
продажби за годината 15 мил. лв.; средна численост на персонала 250
души. Новообразуваните предприятия за годината на възникването им и за
следващата финансова година изготвят и представят финансовите си отчети на
основата на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия. Запазена е възможността и при тях по тяхно желание да прилагат
МСС. Преприятията, които имат право на избор на база за изготвяне на
отчетите си, ако веднъж изберат МСС немогат да се върнат към националните.
Сравнение между НСС 2 Отчитане на Стоково - материалните запаси
и МСС 2 Материални запаси
И за двата стандарта постановките се прилагат за всички материални запаси с
изключение на незавършеното производство по договори за строителство,
финансови инструменти и материалните запаси от селското и горското
стопанство и полезните изкопаеми. В НСС 2 се използва понятието историческа
стойност, а в МСС 2 себестойност, но и двете величини се формират от три
елемента: разходи за закупуване, за преработка и други разходи. Особеност на
МСС 2 е, че в другите разходи се включват и разходите за заеми при спазване на
МСС 23 (разходи за заеми, които нямат аналог у нас). И в двата стандарта не се
допуска включване в стойността на материалните запаси на разходи за
материали, труд и други разходи извън нормалните граници на складови
разходи освен, ако престоя не е свързан с производствения процес,
административни разходи и такива за продажба. В НСС 2 фигурира текст за
състава на себестойността на продукцията. Във връзка с това е уточнено, че
предприятията сами определят организацията на отчитане на рзходите и
начина на формиране на себестойността на продукцията и услугите. Това
произтича от спецификата на производствените дейности и вида на
произвежданата продукция. МСС 2 регламентира въпрос, за който няма
текстове в НСС 2- способи за оценка на себестойността. Предвиждат се два
способа - метод на стандартната (нормативната) себестойност и метод на „цена
на дребно”. Метода на „стандартната себестойност” не се различава съществено
от този използван в централизираното планово стопанство. Характерно е, че се
използва за външни предприятия. Единственото изискване на стандарта е
нормативните разходи да се преразглеждат редовно и ако е необходимо да се
преизчисляват, за да бъдат надеждна основа за фактическата себестойност на
датата на счетоводния баланс.
Метода „цена на дребно” се използва в търговските предприятия при
големи количества от бързо променящи се позиции,които имат еднакви
надбавки, процент на брутната печалба често определян по формулата - цена на
придобиване*100. Незначителни различия съществуват по отношение на
методите за изследване на себестойността. НСС разграничава методите за
оценката на материалните запаси на препоръчителен и допустим алтернативен.
Като препоръчителен се определя метода на конкретно определената стойност,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сравнение на НСС с МСС

Сравнение на международни със съответните им национални стандарти...
Изпратен от:
simona_vasileva92
на 2016-05-17
Добавен в:
Доклади
по Финансово счетоводство
Статистика:
49 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Финансово счетоводство
Тест по управление и оптимизация на портфейли
изходен тест по Финансово счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът обхваща най-важните неща от дисциплината Управление и оптимизация на портфейли. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
34
15
1
6 мин
03.04.2013
Тест по теория на финансовия контрол
тест по Финансово счетоводство за Студенти
Сборен тест с въпроси от изпитни тестове по теория на финансовия контрол. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
61
43
1
5 мин
22.07.2013
» виж всички онлайн тестове по финансово счетоводство

Сравнение на НСС с МСС

Материал № 1240956, от 17 май 2016
Свален: 49 пъти
Прегледан: 68 пъти
Предмет: Финансово счетоводство
Тип: Доклад
Брой страници: 13
Брой думи: 3,803
Брой символи: 23,756

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнение на НСС с МСС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала