Големина на текста:
Одитинг
Историческо развитие – 1294г. в англ. кралски указ, но като проверка на сч. см/ки,
а докладване на резултати одитът възн. по-късно и за родина на фин,одит се счита
Шотландия, Единбург, където Джордж Уотсън е предложил да се извърши проверка на
сч.см/ки и резултатът бил такъв, че да предизвика широко разпространение на тази
практика и през 17в са рег. имената на 3ма одитори в Единбург.
1805 – първи од.справочник, в к. фигурират вече 17 од-ри, к учредяват своя орг-ция;
Професионалната орг-ция на Англия е създ. 1880г. –ICAEW (институт на
сертифицираните сч-ли на А-я и Уелс)
САЩсилно влияние от А-я като там орг-цията е в съотв. а адм.-терит. разпр-е.
Вс щат има своя професионална орг-ция като на федерално ниво през 1887г. е създ.
Америк. институция на серт. публ. сч-во – AICDA. До голямата ик. криза държ. не се
намесва в од.професия. С приемането на 1вия з-н в САЩ за ЦК и фондовите борси се
въвежда, че е задълж. др-вата от открит тип да представят своите отчети за проверка на
независим сч-л.
В страните от ЗЕ професията бележи др.развитие. В Гер-я в 1 наредба за фалитите
от 1853г. се въвеждат първите данни за развитието на професията, к е тясно свързана с д-
стта на т.нар. доверени лица. Те имат ф-ции, свързани с упр-нието на А, изплнение на
завещание, попечителство и закупуване на недв. имущ-во….
Първоначално од. професия е свързана с доброволен труд, но в Г-я се въвежда
задълж. проверка на.. ; Поради това е зъсд. институт на експерт-сч-лите, к съществува и
до днес и к. поема ф-циите на предхождащия ги институт за ревизия и попечителство. В
Г-я има още 1 проф. орг-цияКамера на експерт-сч-ли, к е под прякото рък-во на
фед.министър по стоп.въпр. В по-голямата част членовете на института за членове и на
камерата.
Във Фр-я също има 2 орг-ции: Палата на експерт-сч-ли и Комисариат на од-рите по
с/ки. Осн. разлика е, че за палатата биват канени да извършват проверка на Ад, а
комисариата се назначават в задъж. порядък в съоте. със зак-вото.
В Б-я професионалната орг-ция, к е създ. през 1931г. е ИЗЕСинститут на
заклетите ек.-сч-ли. Тогава бълг. зак-во е силно повлияно от нем и със з-н ..
Първите председатели са видни учени. ИЗЕС съществува до 1948г.
1991г. – възстановяване на професията с новия З-н за сч-вото, в к. има глава за
дипл.експерт-сч-ли.
1991 – 1996 – АДЕСасоцияация на з.екс.сч-ли
1996 – ИДЕС - институт на з.екс.сч-ли
ЗНФО; ИДЕС е член на YFAC, в к. членуват около 110 професионални орг-ции с повече
от 1млн членове, и е член на мн.др. регионални орг-ции. Одит на ИДЕС може да се
извърши от независимо ф.л.-р.о. или от с.о.п.
Видове одит:
?отн-е О-С
-вътр. – осъществява се от специалисти или звена за вътр.одит, к са вътре в стр-
рата на ик.с-кт; осн.зад. са оценяване и идентифициране на рисковете в ПР, даване
препоръки за подобряване на упр-нието, проверка на ИС, съхранение и опазване на
им-вото, проверка на фин. и др инф-я; подпомага упр-ля
?Публичен с-ррегламентиран по ЗВОПС
?Бизнес с-рпо решение на собств.
-външ.–
?Публ.с-р - СП
1)фин.о-тмнение относно ФО
2)о-т.с. – отнася се до потвърждаване / спазване на з-нови норми и вътр.норм.ак-ве
3)о-т.и.д. – изисква потвърждение дали ср-вата се изразходват икон(мин.р-рси),
ефективно(мин.р-рси, макс.резултати), ефикасно(постигане на цели)
4)специф.о-т. -
?Бизнес с-рИДЕСр.о. или с.о.п; фин.о-т; др видове не са
регламентирани, но това не озн, че ги няма
?според характера
?доброволен
?независим / задължителен фин.о-т е опр. като съдържание в ЗНФО, а
като обхват в З-на за сч-вото, в к. се казва, че на задълж. заверка
подлежат год.ФО на:
-АД и КДА
-вс. ПР, към к. има голям обществен интерес т.т. вс ПР-емитенти о смисъла на З-на
за публ.предлагане на ЦК
-банки, кредитни,застр.и инвест. др-ва, др-ва за доброволно осиг.
-вс. др-ва изрично опр. със з-н
-вс. останали др-ва с изключение на прилагащите облекчена форма на сч-во, к за 2
последователни години превишават 2 от след.кр-рии
1)сума на А = 1млн500
2)нетни пр-ди от продажби = 2,5млн
3)численост на персонала = 50 души
-дефиниция на америк. експерт-сч-лиодитът представлява систематичен пр-с за
събиране на данни и доказателства с цел изразяване на мнение относно
съответствието с опр.кр-рии и предоставяне на резултатите на заинтересованите
потр-ли; при фин.о-т кр0риите за съотв. са общо приетите СС; в основата на
концепцията за фин.о-т стои разбирането за предоставяне на разумна увереност
независимо колко пъно и точно од-рът ще приложи МОС, той не може да
гарантира 100% или абсолютна увереност. Од-рът работи с 95% сигурност. 5%
риск се състои от 3 компонента: 1) вътр.присъщ 2) контролен 3) риск на
разкриване. Причините за това са първо в методологията на одита, предвидена в
МОС в това число възможността од-рът да прилага извадков подход, к ще рече да
проверява част от ед-ците в 1 съвк-ст, но да формира заключения в цялата съвк-ст;
при това погрешно манипулирани ед-ци могат да останат извън обхвата на
проверката; Др причина е, че од-тът като вс.др.чов.д-ст крие рискове от неточно
изпънение и от прикриване от страна на од-рът на факт за несуответствие и
измами, к са му станали известни. Поради това в своя додклад од-рът обръща
внимание, че не изразява абс.уверенос като удостоверява, че по негово мнение ФО
дава вярна и честна представа за фи. и имущ. с-ние на ПР във вс.съществени
аспекти.
-ЗНФОопр. като цел на о-та изразяване на независимо од.мнение относно
достоверното представяне във вс.съществени аспекти на фин с-ние, отчетения
фин.резултат, ПП и промените в тях, СК на ПР и промените в него. За да изрази
такова независимо мнение, од-рът проверява спазването на принципи на сч-вото,
последоватеността на прилаганата сч/политика, ефективността на вътр.к-л,
тек.отчитане и периодичното приключване на сч.см/ки и изготвяне на ФО,
проверява пълнотата на оповестената инф-я и съотв. м/у ФО и доклада за д-стта, к
съгл. ЗС се изготвя от рък-вото на ПР
-Заверка на ФО чрез подпис и печат от страна на р.о. в/у осн. 4 форми на ф.о., а в
сл., когато се извършва заверка от името на с.о.п. се поставя печат на ПР и подпис
на представящия го одитор, к е отговорен за извършване на о-та.
-с.о.п. – др-во, регистрирано по ТЗ със седалище РБ и с осн. предмет на д-ст
независим фин.о-т. Може да бъде СД, в к. повече от 1/2 от съдр-ците, к са
неогр.отг., са р.о. или КД/ООД,в к. освен това изискване, трябва упр-ля или
мнозинството от упр-ли също да са рег.од-ри
-р.о. – имат право да получават иф-я, к им е необходима за изразяване на мнение,
както и да изискват достъп за фис. проверка на А на ПР; длъжни са да спазват
принципите за независимост, конфиденциалност, професионална компетентност,
почтеност и обективност; длъжни са да уведомяват рък-вото на ПР-клиент за
установени съществени нарушения на з-ни и др. норм.ак-ве, както и да
предупреждават за дей-я / пропуски на персонала, к са станали известни при
изпълнение на одита; длъжни са да представят на клиента заключителен документ
за резултатите от о-таод.доклад; длъни са да се отчитат пред ИДЕС за
изпънениете ангажименти като съблюдават изискванията на м/унар.стандарт за к-л
на качеството на од.услугиМСККОУ 1.
-ИДЕСю.л. на самост. бюджетна издръжка със седалище С-я, к осиг. и регулира
упражняването на независимата од. профеция;
Ф-циите саорганизиране и провеждане на изпитите за придобиване на правосп-ст на
дипл.експерт сч-л
- организиране повишаването на класификация на вече р.о.
- осъществяване издателска д-ст
- осъществяване к-л в/у качествата на од. д-ст и професион. поведение на
членове на ИДЕС
- представлява своите членове пред обществеността, държ.орагни и
м/унар.орг-ции
Органи на ИДЕС са : - ОС, на к. се приема устава и етичния к-кс и се избират членове на
ост. орагни на ИДЕС; вс.членове на ИДЕС са и членове на ОС
-УС, чийто осн. задача е да ръководи и организира тек. д-стта на ИДЕС и се отчита
пред ОС
-КС, к има за цел да контролира изпълнението на реш-ята на УС, на бюджета на
ИДЕС и на пр-сите по провеждане на изпити за придобиване на правосп-ст
-СККОУсъвет за к-л на кач-вото на од.услуги; осн.зад. е да разработва правила и
процедури за проследяване кач-вото на работа на од-рите като извършва проверки
самост. или съвместно КПНРРО-комисията за публ.надзор на работата на р.о.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 окт 2021 в 19:38 потребител
 
Подобни материали
 

Проверка на приходите и разходите

19 май 2009
·
241
·
10
·
1,609
·
358

Как се извършва одитна проверка на приходите и разходите в дружеството...
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по одит
тематичен тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тест по одит на финансовите отчети за специалност "Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия" (СОНП) към СА "Д.А.Ценов" - Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
55
29
1
16 мин
13.09.2013
Одит - същност, видове и изисквания
тематичен тест по Одитинг за Студенти
Тестът е за студенти от икономическите специалности в университетите. Въпросите са затворени и имат само един верен отговор.
(Труден)
24
61
1
3 мин
01.10.2014
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Одитинг

Материал № 1240092, от 12 май 2016
Свален: 31 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 6,851
Брой символи: 35,431

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Одитинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала