Големина на текста:
Резюме
на Доклада за анкетно проучване на Агенцията по заетостта
за работата на трудовите посредници по време на криза
Ролята на Агенцията по заетостта (АЗ), като обществена институция, която реализира
държавната политика по заетостта на националния трудов пазар и предоставя посреднически
услуги на търсещите работа лица и работодателите, особено се засилва в условията на криза.
Предвид ограничените финансови ресурси, активното трудово посредничество се превръща във
важен приоритет. Агенцията по заетостта провежда периодични проучвания, на базата на които се
стреми да повишава ефекта от предоставяните услуги по заетостта. Именно, с оглед това, в края
на 2009г. се осъществи анкетно проучване по проблемите на трудовото посредничество на
дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ), включително и по Оперативната програма „Развитие на
човешките ресурси” (ОП „РЧР”).
Основната цел на анкетното проучване бе да се набере по възможност обективна
информация за работата на трудовите посредници с работодателите и безработните по време на
криза, да се очертаят актуални проблеми, да се определят възможностите за по-нататъшно
развитие и усъвършенстване на услугите по заетостта и се изготвят препоръки, които да са основа
за вземане на адекватни управленски решения за бъдещата оптимизация на посредническата
дейност, включително и работата по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
Задачи на проучването бяха:
?Да се изследва ефективността в работата на бюрата по труда, като обществени
посредници на пазара на труда.
?Да се оценят действията на служителите на бюрата по труда преди и по време на
икономическата криза.
?Да се оцени ефектът от предприетите антикризисни мерки, които прилагат бюрата по
труда за активизиране на трудовото посредничество.
?Да се проучат действията на служителите на бюрата по труда за информиране на
търсещите работа лица и работодателите за възможностите, които предлага Оперативната
програма „Развитие на човешките ресурси”.
В анкетата са обхванати 206 работодатели (фирми и организации, ползвали услугите на
бюрата по труда) от микро, малки, средни и големи предприятия, 213 безработни, регистрирани в
бюрата по труда, 315 трудови посредници и началниците на отдели „Услуги по заетостта” от 105-
те бюра по труда - общо 734 души.
Използван бе методът на анонимната анкета, като се разработиха 3 броя анкетни карти,
за всяка отделна група, обект на изследването.
Анализът на проучването показва, че въпреки огромните потоци от безработни в бюрата по
труда и голямата натовареност на трудовите посредници, голяма част от анкетираните смятат, че
обслужването не се е променило в сравнение с предишните години. Напротив, базирайки се на
анализите на анкетите с работодателите, безработните и служителите на ДБТ, може да се
направи изводът, че оценките за дейността на бюрата по труда през последната година (2009г.)
дават сигнали за положителна промяна.
Оценка на работата на ДБТ преди и по в реме на кризата
4,7
3,6
27,5
64,2
16,5
7,1
37,2
39,2
0,8
9,9
34,3
55,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
няма разлика сега е по-добрепреди б еше по-
добре
нямам
наблюдение
%
работодатели
безработни
служители
1
Немалкият дял на анкетираните, според които са налице положителни промени, е
симптоматичен за наличието на обективен процес на подобряване на обслужването на
работодателите и безработните в бюрата по труда.
АНКЕТА С РАБОТОДАТЕЛИ, ПОЛЗВАЛИ ПОСРЕДНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ НА ДБТ
Вниманието в настоящия момент се фокусира върху работата на трудовите посредници с
работодателите, тъй като тя е фактор, влияещ директно върху параметрите на първичния пазар
на труда и на пазарния дял на АЗ. Проучването е необходима стъпка за етапна оценка на тази
дейност, с цел повишаване на търсенето на труд на първичния пазар чрез бюрата по труда,
подобряване качеството и ефикасността на обслужване на клиентите, модернизиране на
обслужването, на база и на предоставените препоръки и намиране на решения на
идентифицираните проблеми.
Анкетата обхваща 206 работодатели, случайно подбрани, които са ползвали услугите на
бюрата по труда. Преобладаващата част (91%) от фирмите, обект на анкетното проучване, са
частни. Общински са 5%, от неправителствения сектор са 2.5%, а държавни са само 1.5%.
Мнозинството от работодателите работят съвместно с институцията от 3 и повече години
(86.3%). Въпреки големия брой традиционни клиенти, изследването регистрира и една друга група
(12%), която не работи с бюрата по труда и е много актуална за периода на криза. От тях
преобладаващата част вече не използват услугите на бюрата по труда, поради това, че не набират
персонал или извършват съкращения. Работодателите, отказали се да работят с ДБТ, изтъкват
като причина бавна реакция на ДБТ при запитвания от тяхна страна и липса на подходящи
кандидати за обявени от тях СРМ.
Основни изводи:
По отношение на състоянието и качествените характеристики на посредническата
дейност през последната кризисна година
1.В цялата палитра на реално ползваните от работодателите посреднически услуги, в най-
голяма степен контактите на работодателите с ДБТ касаят обявяването на свободни работни
места (35.7%). Почти толкова са и заинтересованите от предлаганите работни места за
субсидирана заетост - по програми и мерки за заетост (31.4%). В трудния период на икономическа
и финансова криза 10.5% от работодателите са се обърнали към бюрата по труда за съдействие
или участие в превантивни мерки срещу масови съкращения. Малко повече са имали желание да
ползват финансови средства за повишаване квалификацията на заетите работници и служители
по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” – 13.2%. Следват работодателите,
ползвали услугите на бюрата по труда, за да повишат капацитета на заетите си лица или да
поискат обучени безработни да наемат на работа – 7.7%. Към предлаганата антикризисна мярка,
преминаване към непълно работно време, са се обърнали 7.1% от работодателите, а само 3.4% от
работодателите са потърсили съдействие от бюрата по труда при масови уволнения.
2.През последната година работодателите в най-голяма степен са наемали на работа хора
с определена квалификация (43.9%). На второ място, като търсене на работна ръка, са
нискоквалифицираните или без квалификация лица (37.6%). В резултат на кризата значително е
намаляло търсенето на висши и средни ръководни длъжности, както и на специалисти с висока
квалификация (14.7%)
3.Когато ползват посредничеството на Бюрото по труда, работодателите преценяват, че са
им необходими средно 9 дни за подбор и назначаване на нов служител. За сравнение, с ползване
на други начини за намиране на подходяща работна ръка от работодателите, периодът за подбор
и назначаване е средно 11 дни, по-голям с 2 дни. Налага се изводът, че бюрата по труда работят
по-експедитивно.
4.Все още най-удобен начин за обслужване на работодателите за подаване на заявки за
свободни работни места (СРМ) си остава „на място в бюрото по труда” - това са посочили повече
от половината (53.1%) от запитаните. Показателно е, обаче, че повече от една трета предпочитат
по-бърза връзка с трудовия посредник - телефон или по електронен път (38.1%).
5.Положителен факт е, че на 80.4% от анкетираните работодатели е известна практиката
на обявяване на свободните работни места в интернет страницата на АЗ. Усилията на бюрата по
труда трябва да се насочат към популяризирането на тази възможност, за да стигне до всички
работодатели и да се превърне в масова практика. В сравнение с данните от изследването на
Алфа Рисърч през 2008г., когато 44% от интервюираните работодатели не знаят за възможността
да обявят СРМ в Интернет страницата на АЗ, нещата са се променили в положителна посока и
техният дял е намалял до 19.6%.
6.На част от работодателите (около 1/5, предимно от промишлеността, търговията и
услугите) не са известни възможностите, които предоставя сайтът за осъществяване на
електронни услуги и улесняване процеса на трудово посредничество.
2
По отношение на общата оценка на работата на бюрата по труда през последната
кризисна година. Степен на удовлетвореност, ефективност и намерения за бъдещо
сътрудничество.
1.Един от индикаторите за общата оценка на работата на бюрата по труда през
последната година е удовлетвореността на работодателите от обслужването като цяло и от
ефекта му. Като категорично се налага мнението на запитаните работодатели, че служителите на
бюрата по труда обслужват любезно работодателите и от разговорите с тях има ефект.
2.Анкетираните работодатели изказват висока обща степен на удовлетвореност от
цялостната работа на трудовите посредници в бюрата по труда. В обобщен вид, средната оценка
на респондентите е отличен 5,60, използвайки шестобална скала, където 2 е пълна
неудовлетвореност, а 6 – пълна удовлетвореност.
3.Потвърждение за високата степен на удовлетвореност от работата на трудовите
посредници и доказателство за доверието в тях е желанието на 99.5% от анкетирани
работодатели да ползват посредническите услуги на бюрата по труда и в бъдеще.
4. Според 66% от работодателите като най-качествена, с най висока оценка „6”, е оценена
услугата, когато представител на ДБТ консултира работодателя при подбора на кандидати, знак за
постигнати резултати от трудовите посредници. На следващо място в класацията работодателите
са оценили с най-високата оценка следните услуги:
-актуалност на информацията, която се предоставя на работодателя за ползване (63.9%);
-информация за регистрираните безработни, отговарящи на условията на заявката
63.9%);
-разпространение на информация за СРМ сред кандидатите за работа (61.4%).
По отношение на комплексната оценка на дейността на бюрата по труда в динамика -
сравнение с периода преди кризата
1. Най-често застъпваното мнение от анкетираните работодатели (около 64% средно по
всички показатели) е, че няма разлика в работата на бюрата по труда преди и по време на
кризата.
2. Симптоматично е, че средно около 28% от анкетираните работодатели намират
положителна промяна в работата на бюрата сега, по време на кризата. По-детайлно, оценката, че
са налице положителни промени, касае бързината на обслужване, актуалността на
предоставяната информация, организацията на работа, качеството на предоставяните услуги и
подбора и насочването на подходящи кандидати към СРМ. Това са показатели, които в
максимална степен характеризират качествената страна на трудовото посредничество и говорят
за промени в субективния фактор. Тези заключения са подчертано задоволителни и са индикатор
за положителен резултат от усилията на ръководството на АЗ и труда на служителите в тази
посока през кризисната 2009г.
3. Според 4.7% от респондентите работата на бюрата по труда преди кризата е била по-
добра. По-конкретно, този тип оценка касае предимно кандидатстването и включването в програми
и мерки за заетост и обучение, предвид това, че през последните години имаше мощно
финансиране на програмите и мерките за заетост и обучение.
По отношение на дейността на бюрата по труда, свързана с реализацията на ОП „РЧР”
и мотивирането на работодателите като потенциални бенефициенти по програмата
1. Основният източник на информация за ОП ”РЧР”, категорично, са бюрата по труда –
според 90% от запитаните. Това е индикатор, че ДБТ са се справили със задачата за
популяризирането на програмата. Други канали за информиране са използвали 5.2% от
работодателите. Медиите са на трета позиция с 3.3%.
2. За 94.7% от работодателите не съществуват проблеми относно информирането за
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Малко над 5%, обаче, отчитат такива
проблеми, свързани с необходимост от по-подробна информация. Друга група лица са на мнение,
че процедурите по ОП “РЧР” са много бавни. Много малка част мислят, че липсва адекватна
обратна връзка за хода на одобрените проекти.
3. Факт е, че 22.6% от анкетираните работодатели са кандидатствали по Оперативната
програма. По-конкретно, те са подали предварителни заявки, че ще кандидатстват по схемата
„Адаптивност”. Проучването на намеренията на тези, които не са кандидатствали, сочи, че
половината от тях (54.3%) не са решили какво ще предприемат, 28% определено ще
кандидатстват. Че няма да кандидатстват са категорични 17.7%. Информационната и
популяризаторската дейност по Програмата трябва да се засили, за да се активизират
колебаещите се и да се преориентират негативно настроените работодатели.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 яну 2019 в 17:06 родител от София
09 дек 2018 в 10:03 учител
04 фев 2018 в 13:32 студент на 30 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2021
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Резюме на доклада за анкетно проучване на агенцията по заетостта за работата на трудовите посредници по време на криза

Материал № 1237467, от 28 апр 2016
Свален: 3 пъти
Прегледан: 3 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Общ материал
Брой страници: 8
Брой думи: 3,885
Брой символи: 24,121

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Резюме на доклада за анкетно проучване на агенц ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
297

виж още преподаватели...
Последно видяха материала