Големина на текста:
БЛАГОЕВГРАД
ПРАВНО - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Л Е К Ц И И
по
НОТАРИАЛНО ПРАВО
пр. Нина Стоева
Дата за изпит; Предварителна сесия: 01.04.2005 г. – 09.30 ч.
Дата за изпит; Предварителна сесия: 02.04.2005 г. – 09.30 ч.
Редовна сесия: ____________________
Поправителна сесия ____________________
Изготвил:Диан Василев Делчев – 99772
2005 г.
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”
[1]ПОНЯТИЕ ЗА НОТАРИАЛНО ПРАВО. СУЩНОСТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Според непосредствения обект на регулиране НП съдържа различни по х-р
правила: едните уреждат предмета на Н дейност, като функция на специално
овластено за нейното осъществяване лице, други уреждат правния статут, а
трети реда за упражняване на Н дейност.
В обективен смисъл НП се третира като съвкупност от ПН представляващи
част от субективната правна с/ма. Това е тази част, която е свързана с
регламентиране на отношенията засягащи собствеността и др. ограничени ВП
в/у недвижими имоти, както и някои от стоково-паричните отношения в
гражданското общество.
Още по конкретно НП регулира тези отношения свързани с удостоверяването
и заверяването им от законно овластените за тази цел лица.
На второ място Нот. Пр. може да се разглежда като действаща с/ма от ПН
регулиращи Нот. дейност като правно и социално явление. В този смисъл Нот.
Пр. обхваща постоянното взаимодействие м/у нормите и социалните елементи в
процес на постоянни промени.
Нот. Пр. е съвкупност от ПН с комплексен х-р по съдържание. В него се
вплитат материални и процесуални норми от различни правни отрасли, като
преобладаващи са процесуално-правните норми намиращи се в ГПК и в ЗННД.
Устройствените норми, които уреждат статута на нотариусите са залегнали
в ЗННД и ЗСВ.
Материалните ПН, които се отнасят до ф-те и съдържанието на сделките и
др. елементи от предмета на Нот.Удост. се намират в ЗЗД, СК, ТЗ, З за
насл., ЗС, ЗДС, ЗОС и др.
Нормативния елемент на понятието Нот. Пр. Обхваща:
1.Съвкупност от ПН, които регламентират Нот.Дейн.;
2.Статуса, правомощията на Нот.;
3.Процедурата и техниката на нотариалното производство;
4.Субективните нот. права и правни задължения;
5.Правните последици на Нот. Документиране.
6.Нот. Ф-ии на някои Д органи.
Характерно за нормите на Нот. Пр., е че те имат императивен х-р.
Неговата регламентация /на Нот. Пр./ не се предпоставя приложението на Д
принуда. Това право осъществява търсеното от гражданите съдействие по тяхна
устна или писмена молба без използването на методите на държавната принуда.
Това произтича от естеството на Нот. работа, като средство за извършване на
надлежни удостоверителни действия. Нито Нот.Удост., нито заверката на
подписите, нито изпращането на нотариална покана или приемане и пазене на
завещание изискват някаква Д принуда.
Нормите на Нот. Пр. регулират поведението на гражданите при
удостоверяване на заверителните им потребности и оказват стабилизиращо
въздействие в/у общ. отношения.
Предвид императивния х-р на нормите на Нот. Пр. те са задължителни за
ПС. По признака задължителност те се различават от диспозитивните норми на
ГрП. Императивната същност на Нот. Пр. се проявява в безусловното
задължение на Нот. да осъществява своите действия в предвидената от З
техника и процесуален ред. Нот. не може да дерогира предписаната от
нотариалната норма форма, да се споразумява с молителя, да пренебрегва или
заобикаля З. Извършването на Нот.Дейн. в нарушение на изискванията на ПН са
нищожни. Нищожността следва по право. Наред с това Нот. носят дисциплинарна
и имуществена отговорност.
Нормите на Нот. Пр. имат ограничително действие в териториално естество
– действат само на територията на РБ-я.
2
Нормите на българското Нот. Пр. не познават груповата или лична
привилегия. Те обслужват равнопоставено всички Ф и ЮЛ.
Понятието Нот. Пр. като правоотношение.
НПО задължава Нот. да извършва предвидените от З действия и дава право
на ПС да изискват от него извършването на тези действия.
НПО е конкретно правоотношение м/у молителя и Нот., което възниква от
даден ЮФ, волеизявление на Ф или ЮЛ, адресирано до Нот. в писмена или устна
форма.
Субекти на НПО са:
1. Нот. или др. овластен с Нот. ф-ии Д орган;
2. Субектите, които искат осъществяването на Нот.Дейн.
Много често НПО се проявява като процесуално ПО /Например: Да бъде
издаден НА за собственост по молба на 1 лице/
Характерно за НПО като процесуално е това, че за всяко Нот. действие.
респективно удостоверяване, Нот. следва да бъде сезиран. Нот. не действа
служебно.
Определение: Нот. Пр. е съвкупност от ПН формиращи обособен клон на ЧП
ни с-ма, които регламентират дейността и организацията на Нот. и на др.
управомощени субекти кметове, зам. кметове, съдии по вписванията да
извършват Нот. ф-ии
[2]ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО НОТАРИАЛНО ПРАВО.
I. НОТ. ПР. В РИМСКАТА ИМПЕРИЯ.
Нот. Пр. възниква по силата на обществените потребности. За да се
преодолеят рисковете в невярно материализиране на волеизявленията,
поправяне или изгубване на писмени сделки или др. правнорелевантни актове.
Първоначално правото предвижда Нот.Удост. да се извършва от 3-то
незаинтересувано и безпристрастно лице – Ю свидетел.
Нот.Удост. е едно от 1-те ф-я на Нот. Пр. позната още от римското право.
С появата на писмените договори в римското право, свидетелите освен
подписите си са слагали и свой печат в/у д-/ра. По този начин присъствието
на свидетелите е означавало не само форма за скл. на д/р, но и способ за
неговото удостоверяване и публично огласяване. В Римската империя тази
дейност се е осъществявала от различни лица и ДО /Напр.: Прехвърлянето
правото на собственост в/у недвижим имот; едностранното завещателно
разпореждане и редица др. сделки се осъществявали при предписаната от З
форма пред съдията, 7 свидетели, пред народното събрание или пред събрание
на войници/, /Познатите 2 вида завещания по римското право ? Публичното се
извършвало пред съдията, а ? Т.нар. тайното или саморъчно завещание се
давало в канцеларията на императора/.
II.РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО НОТ. ПР.
1. През средновековието.
В Б-я Нот. Пр. се появява през средновековието чрез удостоверителната си
ф-я, но далеч по-различно от днешния му вид. Засвидетелстването на сделки
като частна дейност е било познато още в българското феодално право, данни
черпим от Византийската еклога /Например: За извършването на дарение е било
нужно присъствието на 3-ма свидетели, когато е ставало в пусти места и 5-ма
свидетели когато е ставало в населено място/.
Това свидетелство е имало 2 ф-ии:
- Форма за валидност на скл. сделка;
- Даване на публичност, гласност за извършеното прехвърляне на
недвижимия имот.
В “З за съдене на людете” (866 – 869 г.) се констатират разпоредби
установяващи необходимостта от установяване на съответната форма на
учредявания документ и доказването на П сделка /Откупването на пленник от
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Понятие за нотариално право

Според непосредствения обект на регулиране НП съдържа различни по х-р правила: едните уреждат предмета на Н дейност, като функция на специално овластено за нейното осъществяване лице, други уреждат правния статут, а трети реда за упражняване на дейност
Изпратен от:
dido2001
на 2006-12-14
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
878 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
обект на правно регулиране
добавена от eli4ka677 02.03.2012
1
13
Подобни материали
 

Административно нарушение. Отговорни лица (пищови)

29 авг 2007
·
457
·
2
·
258
·
32
·
1

Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.
 

Делба - съдебна и доброволна

19 юли 2009
·
72
·
3
·
688
·
196

Предмет на доброволната делба може да бъде съсобствена движима вещ или недвижима вещ, независимо от начина на нейното придобиване...
 

Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност

31 май 2006
·
563
·
2
·
363
·
95

Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския Code Commerce
 

Вещно право - същност, видове

03 юни 2006
·
3,094
·
2
·
407
·
160
·
5

Вещното право е част от гражданското право, което дава правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права. Има много нормативни актове, които съдържат разпоредби в тази насока
 

Лекции по търговско право

27 мар 2008
·
505
·
7
·
2,430
·
151
·
2

Търговското право е система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност.ТП като клон на правната система е самостоятелно. Исторически то се е обособило от гражданското право...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
26
1
8 мин
24.07.2019
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
17
1
2 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Понятие за нотариално право

Материал № 12355, от 14 дек 2006
Свален: 878 пъти
Прегледан: 302 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 65
Брой думи: 17,488
Брой символи: 163,011

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Понятие за нотариално право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения