Големина на текста:
Тема 1
Научен статут на
дидактиката
Дидактиката е дял
от педагогиката,
изследваща
закономерностите
на процеса на
обучение.Тя
отговаря на
въпросите
„Защо,как,къде да
се учи и в каква
организационна
форма.“Дидаскалос
“-обучаващ.
Предмет на
дидактиката:особен
вид обществена
дейност, насочена
към изпълняване на
специфична
социална
поръчка;дейност,ос
ъществявана
съгласно научно
обоснован
проект;цялост с
процесуална и
съдържателна
страна;обект на
изучаване и
конструиране.
Предмета е
процесуално-
дейностното,органи
зационно-
функционално
единство м/у
преподаването и
ученето.Задачи на
дидактиката:
изследва
същността,закономе
рностите и процеса
на обучението във
връзка с
образоването на
учащите се,тяхната
творческа
самореализация и
развитие на техните
способности,изслед
ва особеностите на
рационалната
практика на
обучението,
осъществявана от
добрите учители.
Тема 2
Обучение и
развитие на
личността
Обучението ч/з
единството на
своята
образователна и
възпитателна
същност изпълнява
непреходни
социални ф-ции.
Като социално
явление възниква в
ранните етапи на
човешкото
общество.Едни от
най-важните ф-
ции,които
изпълнява
обучението са
свързани с
подготовката на
подрастващото
поколение за
неговата
пълноценна
интеграция и
успешна личностна
реализация.Обучен
ието се извършва не
само в у-ще,а и в
редица други
институции и
учреждения и
продължава през
целия активен
живот на човека.То
е основно средство
за социализация на
индивида.При него
важна роля играе
съзнанието.То
трябва да
удовлетворява както
потребностите на
обществото,така и
нуждите на
личността.Свързва
се с конкретна
личност и е
специално
организирано,за да
и служи.
Обучението и
възпитанието
спомагат за
развитието на
личността.Развиват
се сетивните
възприятия,двигате
лната,интелектуалн
ата,волева,емоцион
ална,мотивационна
сфера.
Тема 3
Проблема за
принципите на
обучението
Термина принцип-
основно положение,
предпоставка на
някаква теория.
Принцип за
нагледност-изразява
се в обогатяване и
разширяване на
сетивния опит на
учениците.Нагледн
остта съдейства за
развитието на
мисленето на
учениците.Видове
нагледност:предмет
но образна-
естествени обекти и
изображения;
Словестноизобраз
ителна-образност с
помощта на
словото;
Условноизобразите
лност-отнасят се
схеми,чертежи,табл
ици
Динамична-
представя на
процесите и
явленията в
движение в
развитие.Принцип
за съзнателност-
задачи на
учителя:да учи
учениците да
отделят
съществените
признаци на
понятията от
несъществените,да
сравняват;особено
внимание да се
отделя на
положителните
емоции.Принцип за
активност-
свойството да
реагират на външни
дразнения.Принцип
за достъпност
съответствието м/у
съдържание и метод
на обучение и
възрастови
особености
учещите се.
Принцип за
системност
усвояване на
знания,умения и
навици в
определена
логическа връзка.
Принцип за
индивидуален
подход-учениците
са групирани по
възраст.Знанията се
усвояват
индивидуално от
всеки ученик в
реалния процес на
обучение.
Тема 4
Понятие за
преподаване в
обучението
Процесът на
обучение се
характеризира с два
съществени
компонента-
преподаване и
учене.
Преподаване-
дейност на
учителя,изграждащ
в/у основата на
дидактически
стратегии,които
отразяват целите на
обучението.Препод
аването означава да
се учи другия.
Функции:формули
ране на целите на
ученето и
мотивиране
разновидностите на
дейността на
учениците;
подбират се най-
подходящите
методи и средства;
предварително се
планира общия ход
на обучението;
непосредствено се
организира и
ръководи
протичането на
процеса на ученето
в обучението;
насочват се
наблюдения;ръково
ди се и се формира
мисловната дейност
и операции на
учениците да
опознават
адекватно
действителността.
Основни ръководни
ф-ции:да бъде
организатор и
ръководител на
цялостната
познавателна
дейност;да бъде
важен източник на
знания;да бъде
главен помощник,
възпитател,
представител на
държавната власт в
социалната
институция
Тема 5
Методи на
обучение
Методите на
обучение се
разглеждат като
начини на
съвместна дейност
на учителя и
учениците.Методит
е на обучението
играят ключова
роля при
реализирането на
образователните,
възпитателните и
развиващите ф-ции
на обучението.
Разглеждат се
няколко вида
метода: синтетика-
означава
съединяване на
разновидности и
привидно
незначителни
елементи,инвентик
а-предметите се
разделят на части и
после се използват
в нови форми ч/з
изменения и
комбинации,чек
лист-използват се
отделни листове със
задачи за
разрешаването на
поставения
пробем,рационалн
а работа с книга-
използват се
учебници,сборници
,статии,метод за
изследване на
действителността,
подражатлни
методи.
„Основните ф-ции
на методите:
-Общи ф-ции-
адаптираща,организ
ираща,комуникатив
на,активираща,възп
итаваща,развиваща;
-Особени ф-ции-
теоретико
познавателна,
обучаваща,формира
ща,прагматична;
-Единични ф-ции-
конкурентна,социал
на.Фактурите,от
които зависи един
или друг метод на
обучение в
дидактиката се
наричат
детерминанти.
Непосредствените
детерминанти са
тези,от които пряко
зависи избора на
конкретни методи
на обучение.Към
тях се отнасят
спецификата на
изучаваната
тема.Опосредстван
ите детерминанти
спадат целите на
обучението,психичн
и и възрастови
особености на
учениците,
особености на
външната среда на
училището.
Тема 6
Доцимологични
проблеми на
обучението
Доцимологията е
наука за формите и
начините за
изпитване и
оценяване на
знания,умения и
компетенции за
субективизма при
оценяването и
възможностите за
неговото
преодоляване.
Съпоставянето на
целите на дейността
и постигнатите
резултати
представлява
оценъчна дейност
но субекта.
Оценката има
няколко
функции:гносеолог
ична,дидактическа,
контролно-
осведомителна,
възпитателна,диаго
стична,регулираща
и селективна.
Оценката и
1
контролът имат
голямо значение за
учениците,учителит
е и родителите.
Аспекти на
оценяването:
дидактичен-
проверяването и
оценяването имат
важно значение за
ръководството на
обучение;
възпитателен-
формира и
стимулира
трудолюбието;псих
ологически-
проверката и
оценката са тясно
свързани със
самопроверяването
и самооценяването
на учениците;
социален-развива
се обществената
значимост на
усвоените знания;
познавателен-
проверката и
оценката са тясно
свързани с
познавателната
дейност;кибернети
чна-процеса на
обучение е
ръководен и
управляван
процес;аксиологич
ен-в обучението
непрекъснато се
обменя
информация.
Тема 7
Урокът-основна
форма на обучение
Урокът е вид
формална
организация на
единство м/у
дейността ученика
и учителя,с
помощта на която
се разработва и
усвоява определена
тема от учебната
програма за
определено време.
Задължителни
черти на урока
са:единство на
обучаващата и
възпитателна ф-
ция;стимулиране на
познавателната
активност;развитие
на самостоятелност.
Елементи на
урока:формиране на
темата;цел на
урока;проверка на
дом.Работа;изложен
ие на новия м-л;
затвърдяване на
нови знания;
повторение на
изученото;проверка
и оценка на знания;
задаване на
дом.работа.
Структура на
урока:Макрострукт
ура-дидактически
задачи,които се
решават постоянно
от даден тип урок;
Микроструктура-
определя се от
прийомите,
методи,средства на
обучението в
техния комплекс.Тя
е най-мобилна
Признаци на
добрия тип
урок:определеност
на основната
цел;единство на
образователните и
възпитателните
задачи;правилен
подбор на учебния
м-л;целесъобразен
подбор;комплектив
на работа.
Тема 8
Същност на
дидактическата
проблемност
Учителят изправя
учениците пред
определен
проблем.Степени на
проблемно
обучение:
-Учителя поставя
проблема,формулир
а го,а учениците
трябва да намерят
решението му.
-На учениците им
се предлагат сами
да формулират и
решат проблема,а
учителя само го
посочва.Учителя не
посочва проблема,а
учениците трябва
сами да го
видят.Класификац
ия на учебните
проблеми:По
област-предметни,
м/у предметни;По
място-
урочни,извънурочн
и;В зависимост от
ролята в процеса на
обучение-
основни,частни;В
зависимост от
начина на
организация-
фронтални,
групови,
индивидуални.
Условия за
възникване на
проблемна
ситуация: когато
учениците незнаят
начина на решаване
на поставена
задача;когато има
противоречия м/у
теоретичеески
възможния път за
решаване на
задачата;когато има
противоречие м/у
практическия
постигнат резултат
при изпълнението
на задачата и липса
на знания.Учене ч/з
откриване:Индукт
ивно-конкретни
данни и факти,ч/з
достигане на нови
обобщения;
Дедуктивно-общото
се върти към
частното;
Трудуктивно-от
частно към частно.
Тема 9
Индивидуализаци
я и деференциация
на обучението
Дидактически
ф-ции на
индивидуализацият
а:да се предотврати
изоставянето на
отделни ученици;да
възстанови и
компенсира
изоставането в
ученето и
развитието на
учениците по
педаг.причини;да
разкрие
познавателна
перспектива.
Видове
диференциация:
външна- оформяне
на учебни групи въз
основа на
индивидуални
особености;вътреш
на-съобразяване с
рамките на
класа.Диференцира
не по проектирана
професия:след 6-
ти,7-ми клас;
засилва се
изучаване на някои
учебни предмети с
избрана професия.
Тема 10
Проблемът за
изоставащите
ученици
Същност на
изоставане-
натрупване на
неизпълнения на
изисквания.Типове
изоставащи
ученици:общо и
дълбоко изоставане
по много учебни
предмети;частично,
но устойчиво по
няколко сложни
предмета;
епизодично
изоставане по един
или няколко
предмета,което
бързо се
преодолява. Типове
неуспяващи
ученици: ниско
качество на
мислене,съчетано с
положително
отношение; високо
равнище,съчетано с
отрицателно
отношение; с ниско
качество на
мислене,съчетано с
отрицателно
отношение.
Принципи на
изоставане: ученика
неможе да
формулира
трудностите на
задачата;не задава
въпроси в/у
същественото от
изучаваната
материя;не реагира
емоционално на
успеха или
неуспеха;неможе да
обясни целта на
упражнението;
неможе да
възпроизведе
определенията на
понятия,формули,д
оказателства,не
разбира текста.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищови по Дидактика

Научен статут на дидактиката. Дидактиката е дял от педагогиката, изследваща закономерностите на процеса на обучение. Тя отговаря на въпросите "Защо, как, къде да се учи и в каква организационна форма. "Дидаскалос" - обучаващ...
Изпратен от:
Гергана Минева
на 2016-04-04
Добавен в:
Пищови
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
45 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
3 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
2
1 мин
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Пищови по Дидактика

Материал № 1232714, от 04 апр 2016
Свален: 45 пъти
Прегледан: 70 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,177
Брой символи: 8,118

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по Дидактика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала