Големина на текста:
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕБНАТА ФИЗКУЛТУРА ПРИ ГРЪБНАЧНИТЕ
ИЗКРИВЯВАНИЯ
Целта при прилагането на лечебната физкултура е да се възстанови правилното телодържане и
правилната стойка. В случаите, когато това е невъзможно, се цели да се достигне най-голямо
подобрение, забавяне и стабилизация на процеса.
Задачите на лечебната физкултура са: закаляване на децата; повишаване на психофизическия им
тонус и защитните сили; стимулиране на физическото им развитие; повишаване на физическата им
дееспособност; укрепване и подобряване на функцията на дихателната и сърдечносъдовата система.
Успоредно със задачата за общо укрепване трябва да се засили и уравновеси по сила мускулатурата на
гръбначния стълб, да се нормализира неговата подвижност и да не се допуска фиксиране в областта на
изкривяването, да се премахне порочният двигателен навик за телодържане.
Средствата, с които се осъществяват задачите и се постига целта на изправителната гимнастика, са
физическите упражнения, игрите и елементи от спортове.
Класификацията на физическите упражнения е трудна и сложна, тъй като групирането може да
стане по много признаци. Същото се отнася и за изправителните упражнения. Най-важен признак при тях
е изходното положение, тъй като от него зависи основното изискване при специалната тренировка -
разтоварването на гръбначния стълб от тежест. Според този признак упражненията се класифицират по
следния начин.
1.Упражнения от хоризонтално положение на гръбначния стълб:
а)упражнения от лег;
б)упражнения от тилен лег;
в)упражнения от страничен лег;
г)упражнения от колянна опора.
2.Упражнения от вертикално положение на гръбначния стълб:
а)упражнения от стоеж;
б)упражнения от седеж;
в)упражнения от колянка.
3. Упражнения от вертикално положение хват, разположен по-високо от гръбначния стълб:
а)упражнения във вие;
б)упражнения на наклонена плоскост, наклонена стълба, наклонена пейка.
Въз основа на тази класификация могат да се подберат упражнения за всички
периоди на лечение както за общата, така и за специалната тренировка. В същото време може да се
използва и класификацията по анатомичен признак, т.е. според това, коя група мускули се заангажира
при даденото упражнения. Класификацията по анатомичен признак може да бъде разделена на много
подгрупи - за отделни мускули, група мускули или части на тялото.
Друга класификация, която има по-пряко отношение към изправителната гимнастика, е по признака
на изтегляне на гръбначния стълб. Тук спадат упражненията на гимнастическа стена, на наклонена
стълба, на наклонена плоскост, на хоризонтална стълба, на халки във висове или смесени висове.
Тези упражнения могат да бъдат отнесени и в друга класификация - по признака използване на уред.
Упражненията се групират в два големи дяла.
1. Упражнения с уреди - тояжка, бухалка, топка, обръч, въженце, гири, гумени рингове, торбички.
2. Упражнения на уреди - гимнастическа стена, гимнастическа пейка, халки, наклонена стълба,
наклонена плоскост.
За практиката е по-удобно да се използва за общата тренировка класификацията по анатомичен
признак според използването на уреди и според изходното положение, а за специалната тренировка най-
напред класификацията по изходно положение и по уреди.
Още при общата тренировка упражненията трябва да се подбират в зависимост от вида на
изкривяването. Необходимо е всяко упражнение да се насочва към определена мускулатура, но при
изпълнението му не бива да се задълбочава лошата стойка или гръбначното изкривяване, нито пък да се
образува друго, докато коригираме първото. Затова при изходното положение се изисква правилна
стойка и упражнението се изпълнява, докато може да се запази правилната стойка. Например при
упражнение за ръцете и раменния пояс при кифоза или кръгъл гръб е по-добре в началото ръцете да се
повдигат встрани или напред до височина на раменете4. При повдигане на ръцете догоре, за да изпълнят
движението, децата трябва да коригират изкривяването, а в началото това не е възможно и те
компенсират с отпускане на корема и засилване на поясната лордоза.
I. Примерни упражнения по анатомичен признак
А. Общоразвиващи упражнения при кифоза и кръгъл гръб
а.За ръцете и раменния пояс:
1. И.п. стоеж. Повдигане на ръцете встрани с едновременно обръщане на дланите нагоре.
Вдишване при повдигане на ръцете. Връщане в и.п.
2. И.п. стоеж, ръцете на хълбоците. Повдигане на ръцете встрани-горе. Връщане в и.п.
Трупът запазва първоначалното си положение.
3. И.п. стоеж, ръцете зад тила. Обтягане на ръцете встрани, дланите нагоре. Лактите и
раменете остават неподвижни. Главата е изправена.
4. И.п. стоеж. Обръщане на дланите навън и изтегляне с ръцете максимално долу-назад.
Връщане в и.п. Да не се навежда главата и да не се отпуска коремът.
5. И.п. стоеж, ръцете встрани, дланите нагоре..Повдигане на ръцете до горе с пляскане над
главата. Връщане до долу-назад и пляскане зад трупа. Коремът е стегнат, главата не се навежда.
6. И.п. стоеж, ръцете зад таза със скопчени пръсти. Изтегляне на раменете максимално назад
и повдигане на ръцете назад. Връщане в и.п. Пръстите на ръцете да не се отпускат, главата да се държи
изправена.
б.За трупа:
1. И.п. разкрачен стоеж. Наклон, ръцете докосват пода между краката. Изправяне с
разтваряне на раменете назад. При наклона да не се сгъват коленете.
2. И.п. разкрачен стоеж, ръцете на раменете. Лява извивка с едновременно разтваряне на
ръцете встрани и изтегляне на раменете назад. Връщане в и.п. Противоравно. Да не се местят ходилата.
3. И.п. разкрачен стоеж, ръцете горе. Наклон към левия крак, пляскане с ръцете зад крака.
Изправяне, пляскане с ръцете над главата. Противоравно. При наклона коленете да не се сгъват.
4. И.п. разкрачен стоеж, ръцете под брадата. Водоравен наклон, лактите теглят нагоре,
ръцете поддържат брадата изправена. Връщане в и.п. При наклона гърбът да остане хоризонтален.
5. И.п. стоеж, ръцете горе скопчени с обърнати длани. Наклон на трупа близо до водоравен
наклон и изправяне. Главата и ръцете остават напред.
в.За коремната мускулатура:
1. И.п. опорен седеж. Последователно повдигане на краката. Да се следи гърбът да остане
изправен.
2. И.п. същото. Едновременно повдигане и сгъване на краката към корема, стъпване близо
до седалището. Връщане в и.п. Да се следи гърбът да остане изправен.
3. И.п. тилна лежаща лакътна опора. Повдигане на двата крака, разтваряне встрани, отново
прибиране и връщане в и.п. Главата да остане по продължение на трупа.
4. И.п. тилен лег, ръцете горе. Едновременно сгъване на краката със стъпване до
седалището и изправяне на трупа с обхващане на коленете. Връщане в и.п. Вдишва се в и.п.
5. И.п. тилен лег, ръцете зад тила. Изправяне до седеж и връщане в и.п. Лактите да останат
встрани.
г. За долните крайници:
1.И.п. стоеж. Ходене на пръсти, на пети и по външната страна на ходилата със свити
пръсти. Профилактика на плоскостъпие.
2.И.п. стоеж. Клякане с обхващане на коленете и връщане в и.п.
3.И.п. стоеж. Напад с левия крак, ръцете върху лявото коляно и двукратно пружиниране.
Връщане в и.п. Противоравно. Гърбът да остане изправен.
4.И.п. клекнала опора. Изнасяне на левия крак назад. Връщане в и.п. Противоравно. Главата
да остане изправена.
5.И.п. същото. Изнасяне на левия крак вляво. Връщане в и.п. Противоравно. Главата да
остане изправена.
Б. Общоразвиващи упражнения при сколиоза
а.За ръцете и раменния пояс:
1.И.п. стоеж, ръцете напред, дланите надолу. Последователно повдигане на ръцете до горе.
Коремът е стегнат.
2.И.п. стоеж. Едновременно повдигане на ръцете встрани и поставяне зад тила. Връщане в
и.п. Главата не се движи.
3.И.п. същото. Повдигане на едната ръка отстрани до горе с дланта навътре, другата се
поставя на рамото с лакътя встрани. Връщане в и.п. Противоравно. Лакътят да се изтегли нагоре и назад.
4.И.п. същото. Едновременно повдигане на едната ръка отстрани до горе с дланта навътре, а
другата напред с дланта надолу. Връщане в и.п. Противоравно.
5.И.п. стоеж, ръцете на хълбоците. Едновременно повдигане на лявата ръка във венец над
главата и на дясната зад гърба с дланта навън. Връщане в и.п. Противоравно. Трупът да не се наклонява.
б.За трупа:
1.И.п. стоеж. Водоравен наклон, лявата ръка напред, дясната встрани. Връщане в и.п.
Противоравно. Главата изправена, гърбът хоризонтален.
2.И.п. стоеж, ръцете встрани. Наклон, ръцете докосват пръстите на краката. Връщане в и.п.
Вдишва се в и.п.
3.И.п. стоеж, ръцете горе. Снемане на ръцете долу-назад покрай трупа. Връщане в и.п.
4.И.п. стоеж, ръцете на хълбоците. Водоравен наклон, главата изправена. Връщане в и.п.
5.И.п. стоеж, ръцете зад таза със скопчени пръсти. Ляв наклон, отвеждане на ръцете със
скопчени пръсти вдясно. Връщане в и.п. Противоравно. Ръцете теглят максимално встрани.
6.И.п. стоеж, ръцете на главата със скопчени пръсти. Поставяне на ля-
вата предмишница върху главата, дясната ръка тегли в десен наклон. Връщане в и.п. Противоравно.
Главата е фиксирана от ръката, тазът не се мести.
в.За коремната мускулатура:
1.И.п. опорен седеж. Последователни външни кръгове с краката.
2.И.п. същото. Едновременно повдигане на краката, разтваряне встрани и снемане до
разкрачен опорен седеж. Връщане до и.п.
3.И.п. същото. Едновременно сгъване на краката с обхващане на коленете с ръцете.
Връщане в и.п. Челото да допре коленете.
4.И.п. свит опорен седеж. Отвеждане на коленете вляво до опиране на пода. Връщане в и.п.
Противоравно. Ръцете не се местят, коленете са допрени.
5.И.п. опорен седеж. Повдигане на левия крак и поставяне вдясно. Връщане в и.п.
Противоравно. Вдишва се в и.п.
6.И.п. тилен лег, ръцете горе. Изправяне на трупа до седеж с едновременно сгъване и
обхващане на лявото коляно. Връщане в и.п. Противоравно.
г.За долните крайници:
1.И.п. стоеж, ръцете на хълбоците. Напад с левия крак вляво. Връщане в и.п. Противоравно.
2.И.п. стоеж. Наклон, ръцете хващат глезените и ходене без отпускане на ръцете (мечешко
ходене).
3.И.п. стоеж, ръцете на хълбоците. Повдигане на левия крак свит, отвеждане на коляното
вляво, връщане напред и в и.п. Противоравно. Трупът е изправен.
4.И.п. опорен коленен седеж. Едновременно изнасяне на левия крак назад и повдигане на
дясната ръка горе, изтегляне на трупа. Връщане в и.п. Противоравно.
II. Упражнения с уреди
А. При кифоза
1.И.п. разкрачен стоеж с тояжка, хваната с двете ръце зад лопатките. Водоравен наклон.
Връщане в и.п. Главата изправена. Същото упражнение може да се изпълни със сгънато въженце.
2.И.п. разкрачен стоеж с тояжка, хваната с двете ръце зад таза. Водоравен наклон с
повдигане на тояжката горе-назад. Главата е изправена. Връщане в и.п.
3.И.п. тилен лег, ръцете горе с тояжка. Изправяне до седеж, ръцете горе. Връщане в и.п.
При седежа гърбът да е изправен.
4.И.п. стоеж с топка в ръцете. Пълно клякане, повдигане на топката напред, гърбът
изправен. Връщане в и.п. Същото упражнение може да се изпълни с тояжка.
5.И.п. стоеж, ръцете горе с тояжка. Клякане с отвеждане на коленете встрани, ръцете с
тояжката зад лопатките. Връщане в и.п. Гърбът е изправен.
6.И.п. тилен лег, ръцете горе с медицинска топка. Изправяне до седеж, топката горе.
Връщане в и.п.
Б. При сколиоза
1. И.п. стоеж с тояжка, хваната с двете ръце. Повдигане на тояжката напред, като дясната
ръка продължава нагоре, а лявата остава напред. Връщане в и.п. Противоравно. Главата е изправена и
неподвижна, коремът е стегнат.
2. И.п. стоеж с тояжка, хваната с двете ръце зад лопатките. Повдигане на тояжката до горе.
Връщане в и.п. Погледът е в тояжката.
3. И.п. разкрачен стоеж с тояжка, хваната с двете ръце горе. Наклон към левия крак,
поставяне на тояжката на пода пред крака, изправяне в стоеж, ръцете горе. Наклон към левия крак,
вземане на тояжката и връщане в и.п. Противоравно. Тояжката да се поставя, а не да се пуска отвисоко.
4.И.п. стоеж, ръцете горе с медицинска топка. Разтваряне на ръцете
встрани, топката в дясната ръка, изнасяне на левия крак назад. Връщане в и.п. Противоравно. Коремът е
стегнат.
5. И.п. стоеж, ръцете напред с медицинска топка. Повдигане на топката rope с лявата ръка,
повдигане на десния крак назад, изнасяне на дясната ръка встрани. Връщане в и.п. Противоравно.
Коремът е стегнат.
III. Упражнения на уреди
А. При сколиоза
1.И.п. стоеж с лице към гимнастическата стена, ръцете хванати на широчина и височина на
раменете. Максимално изтегляне назад с едновременно повдигане на левия крак назад и на дясната ръка
горе. Връщане в и.п. Противоравно. Главата е повдигната високо.
2.И.п. клекнал вие на третия напречник на гимнастическата стена. Изправяне до стоеж на
гимнастическата стена с повдигане на левия крак назад, трупът изтеглен максимално назад, тазът до
гимнастическата стена. Връщане в и.п. Противоравно. Тазът да се държи близо до гимнастическата
стена.
3.И.п. от колянка с лице към стената водоравен наклон със захват на третия напречник.
Максимално изтегляне на таза назад до сядане върху петите. Връщане в и.п. Главата изправена, ръцете
не се отпускат.
4.И.п. страничен лег, краката под найдолния напречник на гимнастическата стена.
Повдигане на трупа, като горната ръка се плъзга по бедрото, а долната се повдига във венец над главата.
Връщане в и.п. Противоравно.
Б. При кифоза
1. И.п. стоеж с лице към гимнастическата стена, ръцете хванати на височината на раменете.
Сгъване на ръцете до опора на стената с гърди, лактите встрани. Връщане в и.п. Трупът остава прав. Да
не се отлепват от петите от пода.
2. И.п. тилен стоеж до гимнастическата стена, ръцете хванати за напречник на височината на
таза. Водоравен наклон с вгъване на гръбначния стълб, ръцете не се отпускат. Връщане в и.п., главата
изправена.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
26 дек 2019 в 00:07 студент на 42 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ, випуск 2017
22 дек 2019 в 21:48 ученичка на 22 години от Айтос - ОУ "Христо Ботев", с.Мъглен, випуск 2016
02 дек 2019 в 16:40 в момента не учи на 27 години от Панагюрище
02 дек 2019 в 10:21 потребител на 30 години
01 дек 2019 в 18:59 студент на 21 години от София - Медицински колеж - гр. София, факулетет - Йорданка Филаретова, специалност - Рехабилитатор, випуск 2020
03 сеп 2019 в 15:53 потребител
13 авг 2019 в 21:52 студент на 32 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Кинезитерапия, Спортна анимация и туризъм, специалност - Кинезитерапия, випуск 2023
30 юли 2019 в 14:42 родител на 55 години
01 май 2019 в 14:59 студент на 41 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт, випуск 2021
25 апр 2019 в 14:02 в момента не учи на 45 години от София
 
 
Онлайн тестове по Кинезитерапия
Тест по фармакология
професионален тест по Кинезитерапия за Студенти от 4 курс
Тест по фармакология за 7-ми семестър , четвърти курс Национална Спортна Академия. Въпросите са с един и повече от един верен отговор.
(Труден)
53
48
1
3 мин
10.02.2012
» виж всички онлайн тестове по кинезитерапия

Цел, задачи и средства на лечебната физкултура при гръбначните изкривявания

Материал № 1232433, от 02 апр 2016
Свален: 33 пъти
Прегледан: 46 пъти
Предмет: Кинезитерапия
Тип: Тема
Брой страници: 13
Брой думи: 8,772
Брой символи: 51,058

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цел, задачи и средства на лечебната физкултура  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения