Големина на текста:
ССГ при хирургични заболявания
упражнения 1.Предоперативни
сестрински грижи.Определяне на
кръвни групи.
Продължителността на
предоперативния период зависи
от основното
заболяване,неговата
тежест,общото състояние на
болния,възраст и придружаващи
заболявания.Подготовката на
болния включва-психическа
подготовка,лабораторни и
апаратни
изследвания,медикаменти.Задъл
жителни изследвания-
температура,
пулс,дишане,АН,диференциално
броене,време на съсирване и
кървене,кръвна захар,кръвна
група,ЕКГ,рентген сърце бял
дроб,консултация с
анестезиолог,
интернист.Сестрата трябва да
запознае пациента с режима
,диетата,подготовката и целта на
изследванията.Извършва проба
за
чувствителност,премедикация,пр
идружава пациента до
операционната зала,предава
документите.
Преди операцията:вечерта преди
операцията,пациента
невечеря,на сутринта не
закусва,не приема
течности,очистителна клизма-
вечерта и сутринта,изпразване
на пикочния мехур,свалят се
бужута, протези,частична или
пълна баня, санитарна
обработка,подготвя
оперативното
поле,премедикация.
Определянето на кръвни групи
почива на основата на реакция
аглутинация,получава се при
слепването на еднородни
антигени и антитела.
Аглутиногените (антигени) са
специфични белтъчни тела
свързани с еритроцитите
,Аглутинините(антитела) са друг
вид специфични белтъчни
тела,които се съдържат в серума
на кръвта.Те са 2 вида-Анти-А и
Анти-В.Резус фактора е белтък
от групата на гама глобулина и се
намира в еритроцитите, черен
дроб, слезка, бъбреци, слюнчени
жлези,той е не само кръвен, но и
тъканен антиген, внесен от друг
организъм предизвиква
образуване на антитела и при
повторно внасяне предизвиква
аглутинация.
Алгоритъм-вземане на венозна
кръв,надписване на
плочката,оглед и накапване на
определени места по 1-2
капки,накапване на кръвта до
тест серумите в съотношение
10:1(тест серум:кръв),смесване
на капките с различни клечки
;вълнообразно разклащане на
плочките,отчитане след 3-5
мин,проверка за
псевдоаглутинация ,чрез
накапване на физ.разтвор
,окончателно
отчитане,изпращане в
лаборатория за определяне на
резус
фактора,документиране.РЕЗУЛТ
АТИ-при аглутинация а тест-
серумите антиА и антиА и В
кръвната група е А;при антиВ и
антиА и В кръвната група е В,при
аглутинация навсякъде- кръвната
група е АВ,при липса на
аглутинация-кръвната група е О.
2 .Следоперативни сестрински
грижи.Хемотрансфузия-
подготовка. Следоперативният
период включва времето от
излизане от операцията до
изписването на пациента от
хирургично отделение и след
това до пълното му
възстановяване.
Основни мименти при грижите
:Подготовка на стаята и леглото
(дезинфекциране,стерилни
чаршафи,хирургично без
възглавници за няколко часа;
Пренасяне и внимателно
настаняване на оперирания;
Положение в леглото-зависи от
вида на операцията и
анестезията,при обща е по гръб
без възглавници с обърната
глава настрани,при гръдни-
полуседящи,при ортопедични -в
зависимост от операцията,при
сърдечни-главата е по-високо за
да има белодробна
регулация;Наблюдение-външен
вид,позиви за повръщане
,евентуално буйстване до
излизане от пълна анестезия
,температура, борба с
болката,борба с безсънието,
захранване-първите часове не се
дава храна,навлажняваме
устните, започва се с
чайове,след отделяне на газове
по-голямо количество
течности,след 3-я ден кашава
храна после
диета;Раздвижване;Диуреза-
трябва да се отдели първите 12
часа,ако не катетеризация;
Наблюдение на раната;Следят се
соматични показатели-пулс и
РР,за състоянието на ССС-
честота,
ритъм,напълненост,дишане-
честота и характер.Хран.
система- акоповръщането
продължи повече от 24 час може
да се смята че е настъпила
стомашна атония
(отпускане),поставяне на сонда-
осигуряване на проходимост,в
първите 24 часа пациентите
развиват чревна пареза,ако не се
отделят газове-мерки за
предотвратяване на газова криза.
Отдел.система-до 24-я час
трябва да отдели урина,следи се
диуреза.
Нервна система-основен
проблем е борбата с болкота
ипредотвратяване на
следоперативна психоза.
Грижи за личната хигиена и
намлюдение на раната-ревизия
на раната на другия,смяна на
превръзката при септична
рана,при асептична-първа
превръзка на 6-8 дни,когато се
свалят конците.
Изписване на пациента-когато е
вън от опасност,след
раздвижване,след сваляне на
конците.
Предварителна подготовка за
хемотрансфузия-определяне на
кръвна група;потвърждаване от
кръвна банка на кръвната група и
RH фактора;изписване на кръвта
,получаване и
затопляне;подготовка за венозно
вливане,за определяне на кръвни
групи,на кръвен серум от
болния;Подготовка на болния-
информирано зъгласие,след
извършване на физиологични
нужди.Непосредствена
подготовка-индиректна проба-
определясе кръвна група от
банката;директна проба-
смесване на капка серум от
болния с капка кръв от
банката,при липса на
аглутинация се прави;
биологична проба-вливат се
20мл,чака се 5 мин,ако липсват
оплаквания се вливат 20-40 мл
кръв и се изчаква 5 мин,при
липса на прояви за
несъвместимост,
хемотрансфузията се
осъществява.
3.Подготовка на превързочен
материал,операционно бельо и
облекло за стерилизация
Подготовката на превързочните
материали се извършва в
материална стая или
превързочната. Изготвят се от
марля,памук и лигнин,трябва да
са бели, меки,
хигроскопични,порьозни,обезмас
лени. От марлята се изработват-
марлени квадратчета(за
превръзване на рани, за
почистване на оперативно
поле,за операционен блок се
подготвят 10 брв 1
вързопче);марлени връхчета,
тампони,бинтове,ленти,микулич
компреси.Памук-за дезинфекция
и почистване на здравакожа,за
подплата на гипсови превръзки,
надвръзки,тампони.Лигнин-
надвръзки ,в стоматологията.За
стерилизация се редят рехаво,по
вид. Облекло-изисквания към
материята-да издържа на пране
и стерилизация,да е в цвят
недразнещ зрението,да е
меко.Стерилизация-
автоклав.Индивидуално
операционно облекло-маска,
шапка,панталон,халат,калцуни.О
перационно бельо-чаршафи-
големи с или без
разрез;Компреси(малки
чаршафи) -с или без разрез
.Правила-при подготовка-
сестрата да е с чисти
ръце,прибрани коси,при
подготовка се прави оглед на
здравина, големина,вид.
Подреждане- по отделни видове
и по комплекти.Изисквания при
подготовка на ръкавиците-да са
здрави,да са чифт,талкирани и с
маншет.
4.Хирургическа обработка на
ръце и обличане на операционно
облекло
Необходимо е да бъдат
премахнати
микроорганизмите,особено
наситени са в поднокътните,
околонокътните пространства,
космите на китките на ръцете и
предмишниците,всички видове
възпалителни изменения,рани,в
дълбочина в гънките на
кожата,околокосмените торбички,
каналчетата на мастните и
потните жлези.Правила:да се
пазят ръцете от възпалителни
заболявания,
одрасквания,ноктите да са
изрязани ,без лак,екипът да е с
шапка, маска,операционна риза,
панталон, обувките да се
използват само в операционния
блок,при измиване да се спазва
следната последователност-
воларна повърхност на китката,
улнарна ,дорзална,радиална,по
време на миене пръстите да
сочат нагоре,така че водата да се
стича към лактите ,водата да е
течаща ,топла,четките да са
стерилни, легените фламбирани.
Обличане-след хирургична
обработка на ръцете сестрата
преминава в операционната;
смяна на маската със
стерилна;обличане на стерилна
операционна престилка
,асистиращата сестра връзва
връзките на гърба на
престилката; поставяне на
ръкавици при спазване на
правилото"ръка с ръка" и
"ръкавица с ръкавица",като те
покриват ръкавите на
престилката ;при сваляне на
ръкавиците се обръщат
обратно;употребеното бельо за
операция се поставя в специален
кош.
5.Хирургически инструментариум
Изработва се от метали или
сплави-антикорозионни,да са
леки, нечупливи,използва се
неръждаема стомана,титанова
сплав,благородни метали и
неметали,от пластмаса се
изработват тези за еднократна
употреба..Инструмента е без
драскотини,пукнатини,отчупени и
вдлъбнати участъци,да са
матови .По-голямата част от
инструментите се състоят от 2
части-двураменни ,рамената са
свързани с шарнир или
винт,някои имат защипващо
устройство(кремалиер)Еднораме
нните имат дръжка и работна
част.Делят се на 2 големи групи-
1-ва-общ инструментариум-
инструменти, необходими за
всякакви операции и 2-ра-
специални-за конкретни
хирургични интервенции.
1-ва група-инструменти,
разединяващи тъканите или
режещи-СКАЛПЕЛ-островърхи
,коремчести,прави,със сменящи
се резци.НОЖИЦИ-прави ,извити
,тъповърхи,островърхи,малки,гол
еми,с един тъп и един остър
връх, извити по плоскостта им
или извити по нейната
ос.ТРОАКАРИ-за парацентези-
имат мандрен и кожух,могат да
са прави,извити към
лумена;ПУНКЦИОННИ
ИГЛИ;Група на хемостатични
инструменти-КОХЕР-може да е
прав,извитима зъбче,нарезите
достигат шарнира; ТЕРИЕ-без
зъбче,може да е прав и
извит;МИКОЛИЧ-със
зъбче,нарезите не достигат
шарнира;МУСКИТО-финни
браншове,може да е прав и
извит;ПЕАН-с лъжичкоподобни
челюсти;ИГЛА НА ДЕШАМ-
използва се за лигатура на
кръвоносни съдове
вдълбочина,има и за лява и за
дясна ръка.Група на основни
инструменти-зъбчати екартьори-
според броя на зъбците,могат да
са дву-,три-,четири - или
многозъбчати-могат да са остро
или тъповърхи.Група на плоски
екартьори-плосък екартьор на РУ
и на Фарабьов.Група на
захващащи и фиксиращи
тъканите-ПИНСЕТИ-
големи,малки,средни-анатомични
с нарези,без зъбче и хирургични-
имат зъбче.КОРСАНГ-за взимане
и подаване на инструменти,
стерилни материали идр.
ТУХКЛЕМЕН-щишка за
фиксиране на чаршафи и
компреси за отграничаване на
оперативното поле. Група за
защита на тъканите-ЖЛЕБОВА
СОНДА-предпава от
набождане,ТОПЧЕСТА СОНДА
НА СТИЛЕ-едно- и двустранна,за
сондиране на фистулни ходове.
Група на съединяващи тъканите-
ИГЛИ-връх,тяло,ухо,различни по
големина,с номерация,прави или
извити;според сечениетообли
нережещи,с триъгълна форма;
според върха-остри,притъпени и
тъпи;според ухото-пружиниращо
ухо т.е конецът се надява.
АТРАВМАТИЧНИ ИГЛИ-нямат
ухо,за еднократна
употреба,фабрично производство
игла с конец.
Група на ИГЛОДЪРЖАТЕЛИ-на
ХЕГЕР и МАТИО.АГРАФИ-телени
скоби, поставят се с ЩИПКА НА
МИШЕЛ
6.Обработка на асептична рана.
Сваляне на конци. Видове
зарастване-първично и вторично
зарастване,зарастване с коричка
.Асептична рана-ръбовете са
прилепнали,раневи краища-
жизнеспособни,липсват
некротични огнища и
хематоми,липса на възпаление и
оток,липса на чужди
тела,оформя се линеен
цикатрикс.В хирургично
отделение трябва да има 2
отделни превързочни-за
асептични превръзки и за
септични.Сестрата почиства,
дезинфекцира и зарежда
количките за превръзки-
антисептични
превръзки,лекарствени
средства,съд с дезинфекционен
разтвор за замърсените
инструменти, бъбрековидно
легенче.По време на превръзката
сестрата да е с маска,
ръкавици,очила,шапка,допълните
лна защитна престилка.
Алгоритъм-специално облекло на
сестрата; хигиенно измиване на
ръцете;чист чаршаф(еднократен)
на превързочното легло;
психологическа подготовка на
болния; внимателно сваляне на
превръзката;оглед;почистване с
йод-бензин;почистване със спирт
70%;сваляне на конци(ако е
голям разреза през един,започва
се от втория)-с инструмент се
хваща на възела,със скалпел или
ножица се срязва конеца под
възела,туширане с
йодасепт;подготвяне на стерилна
суха-плоска асептична
превръзка; фиксиране на
превръзката.
7.Обработка на септична рана.
Дренажна система. Септична
рана-ръбовете не са
прилепнали,наличие на
некротични огнища, хематоми
,оток,хиперемия,гноетечене,зазд
равява вторично.Лечението при
гноетечене е скомплексен
характер-
антибиотично,антисептично,общо
укрепващо медикаментозно и
витаминолечение,физиотерапевт
ични процедури,,усилено
диетично хранене,ежедневни
превръзки.
За оттичане на гнойната
колекция раната се дренира в
най-ниското място място пр
лежащо положение. Дренаж
означава поставянето в
дълбочина на раната материал,
който осигурява изтичането на
ексудата навън.Видове дренажни
системи-отворени(открити)-
използват се тръбести дренове,
гумени ленти от
ръкавици,тръбички от
полиетиленови системи с
различен лумен,марлени ленти,
марлени връхчета и др.;
отворени (закрити)системи-
дреновете се поставят към
различни аспирационни
системи;промиващи-поставят се
2 дрена-през единия вход се
влива(антисептичен или
антибиотичен разтвор),а през
другия се изтича.
8.Пункции- Определение-
проникване в телесните тъкани и
кухини с помощта на игла или
троакар.Видове-според целта-
диагностична,терапевтична,комб
инирани.В зависимост от мястото
на извършване-плеврална,
лумбална, коремна,костно-
мозъчна, ставна, перикардна и
др. Плеврална-проникване в
плевралната кухина при
заболявания,протичащи с излив
на течност-възпалителни и
неопластични заболявания на
белите дробове и плеврата,
травки,хидро-,или хемоторакс.
Извршва се между 7-мо и 9-то
междуребрие-винаги
непосредствено до горния ръб на
долното ребро.Принадлежности-
стерилни-пункционни игли-8-
10см.,марли,инструмент,спринцо
вки,игли,ръкавици,съдове за
микробиологично изследване,
компреси с или без рарез,всичко
за
дезинфекция,анестетик,противоа
лергични средства, левкопласт,
ножици, менсура,химически
чистисъдове за другите
изследвания, съпроводителна
бележка, бъбрековидно
легенче.Положение-легнал или
седнал,с вдигната ръка откъм
страната на извършване.
Сестрата подготвя психически
болния и асистира на лекаря,
документира. Лумбална
-проникване с лумбална
пункционна игла в лумбалния дял
на гръбначно-мозъчния
канал.При всички заболявания на
нервната система, вътречерепно
налягане,въвеждане на
лекарствени средства,лумбална
анестезия.Извършва се между 2-
и и 3-и поясен
прешлен.Положение-легнал или
седнал.Принадлежности-както
при плевралната пункция,само
иглата е различна,след нея се
прави превръзка-плоска,болния е
без възглавница за 2 часа,след
което странично до 24-я час.
Коремна-проникване в коремната
кухина при доказана свободно
подвижна течност.При
асцит.Коремна пункция може да
се извърши с цел инсуфлиране
на въздух или чист кислород
преди лапароскопия-
пнемоперитонеум.Подготовка
както при другите пункции,само
иглата е различна плюс
изпразване на червата и
пикочния мехур.Място на
пунктиране-в лява коремна
половина на границата между
средната и външна трета на
линията ,която съединява пъпа с
гребена на илиячната кост.Когато
е диагностична пункцията се
евакурира 100 мл.течност,когато
е лечебна(парацентеза)-не
повече от4-6 литра.Положение-
легнал по гръб до самия край на
леглото. Прави се стерилна и
компресивна превръзка,поставя
се пясъчна торбичка. Костно-
мозъчна-проникване във
вътрешността на костта с цел да
се вземе костен мозък .При
всички заболявания на
кръвотворния апарат.Място на
пунктиране-плоските кости.Към
подготовката същото плюс
попивателна хартия,часовниково
стъкло,10 предметни
стъкла,натриев
цитрат,физиологичен
разтвор..След пункцията се
прави стерилна компресивна
превръзка,болния най-малко 2
часа на легло,без възглавница.
9.Десмургия.Правила- Правилата
за прилагане на превръзки се
изучават от десмургията(учение
за превръзките). Превръзката е
лечебно мероприятие върху
заболяла част от тялото с
превързочен материал,който се
прикрепя с бинт,лепливи
материи. Правила-превръзката е
добре прилепнала към тялото,но
не стегната;който превръзва
държи в дясната ръка главата на
бинта(при левичарите- лявата),в
лява ръка -началото на
бинта;частта ,която щес се
превръзва,трябва да е в такова
положение,което ще заема след
манипулацията;за превръзка на
пръсти-
5см.бинт,ръка,подбедрица и
глава-8-10см.,бедро,тяло-15-20
см.
10.Видове превръзки
Прикрепваща-от своя страна
може да бъде-предпазваща,
компресивна,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 юни 2020 в 21:08 в момента не учи на 21 години от София
27 май 2020 в 23:49 потребител
22 май 2020 в 21:40 студент на 23 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2020
22 май 2020 в 19:57 родител
22 май 2020 в 14:43 ученик на 21 години
21 май 2020 в 13:31 ученичка на 21 години от Лом - Четвърто ОУ "Христо Ботев", випуск 2016
20 май 2020 в 23:38 студент на 23 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицинска сестра, випуск 2021
19 май 2020 в 02:08 студент на 20 години от Варна - Медицински колеж към МУ Варна, факулетет - Колеж, специалност - Медицинска сестра, випуск 2022
16 май 2020 в 12:58 ученик на 19 години от Пловдив - ЕГ "Пловдив", випуск 2020
14 май 2020 в 09:13 потребител на 22 години
 
Домашни по темата на материала
подготовка на превързочен материал за стерилизация
добавена от anelia.altanova 04.10.2016
1
22
Подобни материали
 

Проект за развитие на отделение по физикална терапия и рехабилитация при МБАЛ "Свети Иван Рилски", София в условията на здравна реформа

18 апр 2006
·
917
·
5
·
659
·
262
·
2

Лечебната дейност се основава на приложението на многобройните фактори на физикалната медицина в комплексното лечение на остри и хронични заболявания...
 

Рак на гърдата-история на заболяването

06 ное 2006
·
807
·
13
·
1,390
·
332
·
1

Ракът на гърдата е най-често срещаното заболяване при жените, ако се изключат кожните карциноми.От рак на млечната жлеза заболяват жени от всички вазрасти,но под 25-годишна вазраст честотата на това заболяване е много ниска.
 

Физиология

14 дек 2006
·
931
·
13
·
3,539
·
540
·
2

Ако изядем един шоколад, кръвната захар се покачва над нормата. Това дразни панкреаса(задстомашната жлеза), той произвежда инсулин, който вкарва захарта от кръвта в клетките и така кръвната захар се нормализира...
 

Консултация на бременна жена във втората половина на бременността си

24 мар 2007
·
371
·
4
·
622
·
188

Женската консултация е основно лечебно звено, осигуряващ амбулаторно – поликлинична, акушерогинекологична помощ, работещо на диспансеризиран принцип и с подчертана професионална насоченост.
 

Диабет -първи и втори тип

21 май 2007
·
515
·
3
·
767
·
190
·
1

Ключова роля при диабета има намаленото образуване на инсулин. той е анаболен хормон, което означава, че предназначението му в организма е да поема от кръвта хранителни вещества, в случая глюкоза и да я насочва към клетките, където се формират...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Обща хирургия
Тест по хирургия
входен тест по Обща хирургия за Студенти от 5 курс
Входен тест 5-ти курс, Хирургия, Медицински университет София. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
76
3
27.02.2013
» виж всички онлайн тестове по обща хирургия

Пищови по сестрински грижи в хирургията

Материал № 1232013, от 30 мар 2016
Свален: 214 пъти
Прегледан: 229 пъти
Предмет: Обща хирургия, Медицина
Тип: Пищов
Брой страници: 10
Брой думи: 5,896
Брой символи: 41,494

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по сестрински грижи в хирургията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения