Големина на текста:
Хранително-Вкусовата промишленост в България
Същност и значение
Хранително-вкусовата промишленост е преработващ отрасъл с важно място в структурата на
НС. Значението му се определя от предназначението на продукцията му.
1
Хранително-вкусовата
промишленост е отрасъл, който е тясно свързан със селското стопанство и риболова. Тя има
огромно значение за изхранване на населението в страната. Произвежда жизнено необходими за
човека хранителни продукти: хляб и хлебни изделия, масла, мляко и млечни произведения,
месни произведения, захар и захарни изделия, консерви, напитки и тютюневи изделия.
2
Хранително-вкусовата промишленост е традиционно развит и важен отрасъл на националната
икономика. Произвежданата продукция се отличава с богат, разнообразен и все по-увеличаващ
се асортимент от стоки. Значението на тези производства се проявява в две основни
направления:
-Стоки, предназначени за потребление на населението( месо, мляко, яйца, напитки, консерви и
др.);
-Стоки с експортна насоченост (консерви, тютюн и тютюневи изделия, вина и т.н.).
3
С произвежданите разнообразни хранителни продукти тя задоволява ежедневно потребностите
на населението, от което зависят неговата трудоспособност и производителност на труда,
възпроизводството му и възможността му за нормално физическо и интелектуално развитие. На
нея се падат 2,7 % от износа на страната и 40,3 % от стокооборота вътре в държавата. Използва
много и разнообразни суровини и същевременно предоставя голяма част от отпадъците на
домашните животни като концентриран фураж. Без хранително-вкусовата промишленост е
немислим животът в страната.
Хранително- вкусовата промишленост е отрасъл, който дълго време бе водещ отрасъл на
промишлеността. През времето наплановата икономикатой зае второ място след
машиностроенето и електрониката. Понастоящем хранително-вкусовата промишленост е на
второ място в отрасловата структура на промишлеността след химическата и нефтохимическата
промишленост. През 1939 г. тя е осигурявала 51,2 % от ОПП, а през 1993г. – 21,6 %. През
периода 1990-1993 г. продукцията й намаля на 55 %. В отрасъла работят 110 хил.д. (12,2 % от
заетите в промишлеността), т.е. на второ място след машиностроенето.[2; с. 332].
В периода до 1989-1990г. този отрасъл бе сред най-бързо развиващите се. След това
хранително-вкусовата промишленост беше подложена на въздействието на редица
неблагоприятни вътрешни и външни фактори. Най-силно влияние в това отношение оказа
спадът в производството на селскостопански суровини като резултат от бавния и колеблив ход
на провеждащата се аграрна реформа. Голямо въздействие оказа и загубването на редица
традиционни международни пазари. Както от българска, така и от страна на редица държави
(Русия и други) беше променен външнотърговският режим на износа и се стигна до
11
Славейков,П. и Д. Златунова „География на България” изд.Парадигма София 2004, (с. 297).
2
Дончев, Д. „Физическа и социалноикономическа география на България” изд.”Слово” Велико
Търново 2008г. (с. 331,332).
3
Географски институт при Българска Академия на науките „География на България”, изд. Фор
Ком, 2002 (с. 590).
1
неравностойна конкуренция на българските стоки на по-голямата част от външните пазари.
Повечето от тези стоки останаха без преференции и постепенно бяха изтласкани от други
вносители. Все пак до 1990 г. отрасълът запази водещото си място в структурата на
промишленото производство на страната. След това, въпреки породилите се сложни проблеми,
той запази важната си роля в националната икономика.
През 2000 г. производството на храни,напитки и тютюневи изделия формира 19,6 % от общия
обем на промишлената продукция в стойностно изражение срещу 16,9 % през 1997г., беше
отбелязан известен ръст. Независимо от това, налице е известно отстъпление, което се вижда от
това, че при база 100 за 1995г., създадената продукция спада на 80,7 през 2000г., докато общо за
цялата продукция на промишлеността този индекс е 83,5 за същата година. Успоредно с това се
отбелязва и намаляване на заетите лица. През 2000 г. те са едва 3,4 % от заетите във всички
сектори на производството, при 11,7% през 1995 г.
4
Хранително-вкусовата промишленост има преки и косвени връзки с почти всички отрасли на
националното стопанство, но най-тесни са със селското стопанство. Тя обработва суровините,
получава от него зърнени храни, месо, мляко, захарно цвекло, тютюн, грозде, плодове и
зеленчуци, които преработва и задържа хранителните им качества за по-дълго време. Останалите
отрасли на промишлеността снабдяват хранително-вкусовата промишленост с машини, амбалаж,
химикали, капачки за буркани, бутилки и др. Посредством транспорта суровините се доставят
до промишлените предприятия, а готовата продукциядо консуматорите.
5
Развитието на хранително-вкусовата промишленост се обуславя от факта, че нашата страна
разполага със зърнени храни, слънчоглед, плодове, зеленчуци, грозде, домашни животни и др., в
резултат на което има възможност една част от суровините да се преработват от този
промишлен отрасъл и по този начин да се съхраняват за по-дълго време. Освен това в България
бе изградена модерна материално-техническа база на хранително-вкусовата промишленост
машини и съоръжения, има квалишицирана работна силахора с богат производствен опит,
осигурен вътрешен и външен пазар, добре развит транспорт за превоз на суровините и
материалите. Особено важна е специализацията на България в международноторазделение на
труда в производството на вина, тютюневи изделия, консерви, трайни колбаси, млечни
произведения, плодови и зеленчукови консерви. Развитието и териториалното разположение на
хранително-вкусовата промишленост се обуславя от съвкупното въздействие на всички тези
фактори. Особено значение имат две основни положения: 1) Място, което заема хранително-
вкусовата промишленост в структурата на интегралния социално-икономически район и 2)
Въздействието на технико-икономическите особености на подотраслите върху отрасъла
хранително-вкусова промишленост.
За разлика от останалите отрасли на промишлеността, хранително-вкусовата промишленост
се отличава с повсевместност на териториалното си разположение. Това се обяснява с
широкотогеографско разположение на суровините от растителен и животински произход, които
използват и относително равномерно териториално разположение на населението като
потребител на нейната продукция. С други думи, осъществява се т.н. вертикална интеграция на
4
Географски институт при Българска Академия на науките, „География на България”,2002, с.
591
5
Дончев, Д.„Физическа и социално-икономическа география на България”, с.332.
2
селското стопанство с хранително-вкусовата промишленост, т.е. затваря се цикълът
производство на селскостопански произведения.
6
По отношение на географското разположение на преработващите мощности и производствено-
технологичните връзки със земеделието, подотраслите и производствата на хранително-
вкусовата промишленост, се обособяват в три групи.
? Преработка на масови, нетранспортабилни на големи разстояния бързоразвалящи се суровини
(плодове, зеленчуци, мляко, яйца и др.).
? Производство на големи обеми стоки под силното влияние на потребителския фактор
(хлебопроизводство, захарни изделия, производство на пиво, безалкохолни напитки и др.).
Поради това съответните предприятия се разполагат непосредствено в по-големите
потребителски центрове и пазари.
? Производство на продукция с по-дълъг срок на реализация (брашно, спиртни напитки, тютюневи
изделия и др.).
Общо и върху трите групи влияние оказва транспортно-географското разположение на
суровините, тъй като в повечето случаи се преработват големи количества от тях. Суровинната
база при отделните производства е различна. Част от суровините като мляко, месо, пшеница и
някои други имат повсеместно разпространение, но немалко от тях се произвеждат поради
агробиологичните си особености само в определени райони на странататютюн, грозде, някои
плодове и др. Съществува и тясно обвързване на суровинния и потребителския фактор с
наличието на достатъчна по количество и квалификация работна ръка.
Независимо от въвеждането на все по-усъвършенствани производствени технологии, при някои
производства (като тези в тютюневата промишленост), се използва много ръчен труд. За
бъдещото разполагане на производствата на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
влияят и процесите, свързани с преструктурирането на икономиката като цяло. Тук трябва да се
отбележи влиянието на реституцията на редица обекти като мелници, винарски изби и други,
като и на приватизационните процеси. Промените в географията на износа на тези стоки също са
сред силно действащите фактори и условия. Повишените хигиенни и екологични изисквания
особено за стоки, предназначени за износ в страните от Европейския съюз, поставят
допълнително немалко проблеми пред производителите. Засега например се броят на пръсти
млеко- и месопреработвателните предприятия и фирми, които отговарят на тези изисквания.
Присъединяването на страната към съюза наложи бързо решаване на тези проблеми.
За периода след 1990 г. са характерни значителни изменения в отрасъла. Повечето от големите
месо и млекопреработващи мощности бяха преструктурирани, част от тях приватизирани, а
някои преустановиха производствената си дейност. В редица производства навлязоха значителни
чуждестранни инвестиции (пивоварна промишленост, производство на млечни и захарни изделия
и др.).
Производството на храни, напитки и тютюневи изделия обхваща над 15 подотрасъла, като с
най-голямо значение и обем на продукцията в стойностно изражение е тютюневата и месната
промишленост. В тях са заети и най-голям брой от работещите в хранителната промишленост.
6
Пак там с.333
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 фев 2020 в 11:21 студентка на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, випуск 2013
11 юни 2019 в 18:17 потребител
01 юни 2019 в 11:37 студентка на 29 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2018
07 авг 2018 в 14:21 в момента не учи на 34 години
01 ное 2017 в 15:53 потребител
17 апр 2017 в 14:04 студентка на 25 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Маркетинг, випуск 2018
23 сеп 2016 в 09:56 в момента не учи на 50 години от Враца
19 апр 2016 в 13:01 студент на 36 години от София - Нов български университет
 
Подобни материали
 

Обща характеристика на селското стопанство в България

05 юни 2006
·
1,080
·
14
·
3,336
·
444
·
1

Селското стопанство е един от основните стопански отрасли на страната. Неговата продукция има много целево предназначение. Жизненоважното му значение се определя от производството на продуакция, необходима за изхранване на населението
 

Металургия на България

19 юни 2009
·
127
·
5
·
1,302
·
173

Металургията е един от най - значимите отрасли в промишлеността с голямо структуроопределящо и районообразуващо значение, защото металургичните предприятия се превръщат в ядра, около които се формират мощни териториално - промишлени комплекси...
 

Моето мислено пътешествие из Африка


Eдно от най-вълнуващите ми приключения бе пъшествието ми до Африка. Това пътуване се случи през лятото на 2007г. Посетих много забележителности, но най-силно ме впечатлиха Египет и пустинята Сахара...
 

География на Света

15 май 2008
·
1,120
·
27
·
6,780
·
1

Природата, населението и стопанството са взаимосвързани в сложна и изключително динамична система. Тези три компонента също формират сложни системи.
 

Северозападен район

10 май 2008
·
205
·
10
·
2,906
·
142
·
1

Северозападният социално-икономически район обхваща земите на област Монтана, Видинска и Врачанска област. Той обхваща територията между р.Дунав на север , билото на Стара планина на юг, долината на р.Искър на изток и границата ни със Сърбия на запад.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Хранително-вкусова промишленост
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
тематичен тест по Хранително-вкусова промишленост за Студенти
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
(Труден)
48
31
1
3 мин
14.10.2011
» виж всички онлайн тестове по хранително-вкусова промишленост

Хранително-вкусовата промишленост в България

Материал № 1231951, от 29 мар 2016
Свален: 11 пъти
Прегледан: 23 пъти
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 5,712
Брой символи: 37,989

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хранително-вкусовата промишленост в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала