Големина на текста:
1. Запознаване с традициите, структурата и вътрешните правила на
фирмата.
На 01.03.1960 г. със седалище гр. Исперих е създадена единствената в страната
Дирекция “ВОДОСНАБДЯВАНЕ”, която не се намира в окръжен център. По това
време действат само 8 помпени станции. През 1960 г. е изготвен проект за
пречиствателна станция за отпадни води в гр. Разград, като същата е пусната в
експлоатация през 1974 г., а в последствие е изградена пречиствателна станция и на
територията на гр. Лозница. През 1980 г. седалището на СП “В и К” – Разград е
установено в окръжния център Разград.
Едноличното дружество с ограничена отговорност и сто процента държавно
участие “Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр.Разград със седалище гр. Разград,
регистрирано в РОС ф.д. 46/91г. с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и
пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина, е образувано на
основание ЗАПОВЕД от 1991 г. на Министерство на строителството, архитектурата и
благоустройството от Общинска фирма “В и К” – Разград, “Водоснабдяване – ЕВС” –
Разград и “В и К” – Попово.
Производствената дейност на дружеството е добиване и снабдяване на
населението с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води –
осъществяваща се чрез следните основни направления:
-експлоатация и поддържане на водоснабдителни мрежи и съоръжения;
-експлоатация и поддържане на канализационни мрежи и съоръжения;
-експлоатация и поддържане на пречиствателни станции за отпадъчни води;
-инженерингови услуги в страната и чужбина.
Дружеството обслужва населението и обществените консуматори в населените
места на територията на пет общини в две области (Разград и Търговище):
-община Разград, област Разград - 17 населени места;
-община Лозница, област Разград - 17 населени места;
-община Цар Калоян, област Разград - 5 населени места;
-община Опака, област Търговище - 6 населени места;
-община Попово, област Търговище - 37 населени места;
ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА
Производстевана дейност на дружеството е добиване и снабдяване на
населението с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води,
осъществяваща се чрез следните основни направления:
експлоатация и поддържане на водоснабдителни мрежи и съоръжения;
експлоатация и поддържане на канализационни мрежи и съоръжения;
експлоатация и поддържане на пречиствателни станции за отпадъчни води;
инженерингови услуги в страната и чужбина.
За ефективно управление на производствената дейност на Дружеството са
сформирани експлоатационни райони по различните дейности /водоснабдяване,
канализация и пречистване на отпадъчни води/, обособени на общински принцип, както
следва:
-експлоатационен район в община Разград;
-експлоатационен район в община Лозница;
-експлоатационен район в община Цар Калоян;
-експлоатационен район в община Попово;
-експлоатационен район в община Опака;
-експлоатационен район - водоснабдителна система “Дунав”;
-експлоатационно звено ПСОВ и канализация Разград и Лозница
и обслужващи звена към водоснабдяването, както следва:
-звено РПА /ремонт на помпени агрегати/;
-звено АСУВ /автоматизирана система за управление на водоснабдяването/;
-звено РМЗ /ремонтно механично звено/.
В дружеството е разработен Индивидуален сметкоплан, Наредба за вътрешния
документооборот и контрол, и План за документооборота и там са посочени връзките
между документите и сроковете за тяхното изготвяне,Инструкция за работата на лицата
работещи и имащи отношение към отдел “Реализация” и др.
Счетоводната отчетност на дружеството се осъществява автоматизирано с
използването на програмния продукт "Ажур" и ПП “Плащания обществено инкасо”.
Обхващат се всички обекти, подлежащи на отчитане като разходите за дейността се
отчитат по сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
Данните за разходите за различните дейности на дружеството /водоснадяване,
отвеждане и пречистване на отпадните води и др./ и разходите на обособените
експлоатационни райони на общински принцип, се получават като се използват сметки
от група 61 на база създадените различни признаци на аналитичност.
2. Отчитане разчетите с доставчици и клиенти, персонал, социално
осигуряване и бюджета.
В хода на своята стопанска дейност всяко предприятие извършва разнообразни
по своя характер сделки и сметни отношения със своите контрагенти.
Възникналите в хода на стопанската дейност взаимоотношения с доставчици се
отчитат чрез сметки от група 40 “Доставчици”.
Клиенти на дружеството са предприятията и населението в обслужваните общо
82 населени места на територията в две области /Разград и Търговище/ в общините
Разград,, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака и населението е около 120000 жители.
Взаимоотношенията с тях се отчитат чрез сметки от група 41 “Клиенти”.
Чрез сметка 421 дружеството отчита взаимоотношенията си с персонала за
заплати и възнаграждения.
Разчетите на дружеството с бюджета и социалното осигуряване се извършва с
използването на сметки от група 45.
Чрез сметка 453 дружеството отчита сметните си взаимоотношения с държавата
като платец на данък върху добовената стойност.
Чрез сметка 454 в дружеството се отчитат разчетните взаимоотношения с
Държавния бюджет по дължимите данъци върху дохода на персонала и други
физически лица.
Сметка 455 е предназначена за счетоводно отчитане на разчетите по
задължително социално и здравно осигуряване.
4. ОТЧИТАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА
Разходите за обичайната дейност на дружеството се отчитат в две основни
групи:
РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ - материални, външни услуги
амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки и други
разходи.
ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ – разходи за лихви, отрицателни разлики от промяна на
валутни курсове и по други финансови операции.
Себестойност
Преките разходи за обичайните дейности за дружеството - водоснабдяване,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води и непитейна вода, се отчитат чрез
използване първо ниво на аналитичност в сметка 6111 Разходи за основна дейност.
Разходите за собствено производство и строителни услуги, които дружеството
извършва, се отчитат съответно по сметки 6112 и 6113.
Разходите по производствено-експлоатационни райони за различните дейности,
обособени на общински принцип - Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово, Опака и
система Дунав, която подава вода за градовете Разград и Попово, се отчитат чрез
използване на второ ниво на аналитичност на сметка 6111 Разходи за основна
дейност;
Видовете разходи за дейността – материални - материали, суровини за
обеззаразяване на водата, електрическа енергия, стойност на закупена вода, инвентар
и оборудване; външни услуги - данъци и такси по ЗКПО и ЗМДТ, ЗРВКУ, абанаменти,
телеграфопощенски, ремонти на сгради, машини и съоръжения от външни
изпълнители и други; амортизация - на материални и нематериални дълготрайни
активи; заплати и възнаграждения; здравни и социални осигуровки и надбавки /намал.
на храна, помощи и др./ и други разходи - командировки и други разходи, се отчитат
чрез използване на трето ниво на аналитичност на сметка 6111 Разходи за основна
дейност. Приключването на сметка 611 Разходи за основна дейност се извършва
срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Спомагателна дейност е тази, която е неделима от основната и е
предназначена да я обслужва. С цел наблюдение и контрол върху разходите на
спомагателните звена, обслужващи основните дейности на дружеството – подаване на
вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, като: разходите за транспорт и
механизация, за издръжка на водомерните работилници, други спомагателни
дейности, за издръжката на лабораторията за изпитване на води, разходите за охрана
на труда и социални разходи и разходите за дейност инкасо, които се явяват непреки
основни производствени разходи - се отчитат по сметка 612 Разходи за спомагателни
дейности и сметка 615 Разходи за инкасо. Непреки основни производствени разходи се
разпределят на база преки разходи за всички дейности и производствено -
експлоатационни райони срещу дебитиране на сметка 611.
Разходите за организация и управление се отчитат по сметка 614 Разходи за
управление и се разпределят на база преки разходи за всички дейности.
Приключването на сметка 614 Разходи за организация и управление се извършва
срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Аналитичното отчитане на разходите предоставя необходимата информация за
вземане на управленски решения. Отчитането на разходите е в непосредствена връзка
с приходите, те взаимно се обуславят, съизмерват и определят крайния финансов
резултат.
Разходите за доставките на материални активи са за: превози, товарни и
разтоварни операции, монтаж и пробна експлоатация, мита и митнически такси,
акцизи, невъзстановими данъци / данък върху добавена стойност без право на ДК/,
такси за посредническа дейност и други разходи, непосредствено свързани с
привеждането на актива във вид, подходящ за ползване.
За наетите активи сумата на изплатения наем се отразява като разход за
външни услуги.
5.Отчитане на приходите от продажби в резултат от дейността на фирмата.
Приходите се отчитат като:
Приходи от дейността - от продажби на В и К услуги, стоки, строителни услуги,
от финансирания и приходи от други продажби;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 окт 2019 в 01:16 потребител
05 юни 2018 в 02:39 студент на 35 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2022
09 апр 2018 в 11:30 потребител на 25 години
21 дек 2017 в 21:51 потребител на 29 години
07 дек 2017 в 18:16 студентка на 27 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - Задочно обучение, специалност - Бизнесадминистрация, випуск 2016
28 ное 2017 в 11:33 студентка на 31 години
09 ное 2017 в 16:35 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2018
16 сеп 2017 в 21:31 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2018
30 май 2017 в 13:28 ученик на 20 години от Пловдив - СОУ "Черноризец Храбър", випуск 2019
05 апр 2017 в 11:26 ученик на 39 години от Плевен - МГ "Гео Милев", випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Алтернативен данък, социални разходи
добавена от gubonka 17.01.2012
0
9
Подобни материали
 

Въпроси и отговори по теория на финансите

27 фев 2011
·
260
·
10
·
2,260
·
414
·
1

Това са въпроси отговори на важните понятия по теория на финансите...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
309
·
7
·
1,202
·
325
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Анализ на приходите

19 мар 2009
·
62
·
11
·
609
·
43

Приходите са от основно значение за успешно развитие на всяка фирма,независимо от характера и обхвата на нейната дейност.Те характеризират възвръщаемостта на изразходения труд и капитал.Като цяло приходите изразяват възникн...
 

Теория на финансите

18 ное 2009
·
339
·
24
·
4,034
·
247
·
1

През първата година от членството в ЕС икономическата политика на правителството продължи да осигурява висок и устойчив икономически растеж (от над 6%), високи чуждестранни и местни инвестиции, ускоряване нарастването на заетостта...
 

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''

20 апр 2010
·
297
·
15
·
2,458
·
335

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Труден)
50
3
1
15 мин
03.01.2020
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
4
1
4 мин
03.09.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансов анализ

Материал № 123016, от 05 апр 2008
Свален: 1,136 пъти
Прегледан: 413 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 9
Брой думи: 1,638
Брой символи: 14,640

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансов анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения