Големина на текста:
Тема № 22
Икономически растеж
Понятие, значение и видове икономически растеж (дългосрочен, конюнктурен,
потенциален, равновесен, номинален и реален). Измерване на икономическия растеж.
Фактори на икономическия растеж. Типове икономически растеж – екстензивен и
интензивен.
1.Понятие, значение и видове икономически растеж
Най- общо икономическият растеж може да се дефинира като количествено
увеличаване и качествено изменение на производствените фактори и нарастване
на БВП на човек от населението. Той е феномен на дълъг период, през който се
разширява и се подобрява икономическият потенциал- оборудване, квалификация на
работната сила, технически прогрес, потребление и пр.
От гледна точка на функционалната си характеристика икономическият растеж е:
-първо, растеж на производствените възможности (потенциала) на една
икономика;
-второ, растеж на получените резултати – продукти, ефекти, ползи и пр.,
намиращи синтезиран израз в БВП на човек от населението.
Взети в съвкупност, тези моменти позволяват икономическият растеж да се
обяснява като процес на превръщане на растящите производствени фактори и на
структурните изменения на икономиката в нарастващи икономически резултати.
Това е разширяване на националния производствен потенциал, на производствените
възможности, въобще преместването и разширяването във времето на границата на
производствените възможности.
Най- общо условията за наличие на икономически растеж са: пълна заетост,
най-ефективното използване на националните ресурси, ниската капиталопоглъщаемост
и трудопоглъщаемост, т.е. постигането с дадените ресурси на максимален резултат и
най – високата производителност и на капитала, и на труда.
Значението на икономическия растеж се състои в това, че:
-осигурява нови работни места, възможност за пълна заетост, постоянен
прираст на доходите и повишаване на жизнения стандарт на всички;
-дава възможност на развитите страни да подпомагат слаборазвитите, без да
намаляват собствения си стандарт на живот;
-прави възможно осъществяването на определени социални програми и с това
по –справедливо разпределение на БВП;
-позволява да се заделят все повече ресурси за решаване на екологичните
проблеми;
- стимулира социалния прогрес и развитие на личността.
В обобщен вид значението на икономическия растеж се разкрива чрез т.нар.
правило 70, т.е. годишно реалният БВП расте с 1.0%, той ще се удвои за 70 год., при
2.0% - за 35 год., при 7.0% - само за 10 год., както е в Сингапур и Корея за периода 1965
– 1989 год. Правило 70 се обяснява с кумулутивния характер на растеж. Това е
ефектът на сложните проценти. Например, 5.0% годишен растеж за 20 год. не правят
100, а 165%. От правило 70 следват три основни извода:
- в изостаналите в икономическо отношение страни по- високият темп на растеж
намалява изоставеното им от развитите държави;
- еднаквите темпове на растеж в напредналите и изоставащите страни
увеличават разрива;
- ниските темпове на растеж са равнозначни на нарастваща бедност, а високите –
на нарастващо богатство.
В това е смисълът на икономическия растеж. Но той има и отрицателни
последици. Ако не се вземат мерки, растежът неизбежно води до изостряне на
екологическите проблеми. Този факт принуди редица учени и практически дейци още
1
през 1972 год. да поставят проблема за границите на икономическия растеж. Тяхната
теза е дали да не се премине към нулев или поне ограничен растеж, ако искаме да
избегнем планетарната катастрофа, било поради изчерпване на невъзпроизводимите
природни ресурси, било поради деградиране на околната среда. В крайна сметка важна
е не само социалната, но и екологическата ориентация на съвременното икономическо
развитие.
Основните видове икономическия растеж са: дългосрочен, конюнктурен,
потенциален, равновесен, номинален и реален.
Дългосрочният икономическия растеж е дългосрочен процес на разширяване
на икономическия потенциал, на мащабите на националната икономика, а на тази
основа и разширяване благосъстоянието на членовете на обществото. Дългосрочният
икономическия растеж е процес на увеличаване на реалния БВП общо и на човек от
населението.
За разлика от него конюнктурният растеж е текущ, влияещ се силно от фазата
на икономическия цикъл. От теоретична, а и от практична гледна точка е необходимо
да се разграничават текущите, конюнктурни измерения в обема на БВП, които се
формират в рамките на икономическия цикъл от действителния, истински дългосрочен
икономическия растеж. Конюнктурният растеж се изразява в текущото годишно
нарастване на обема на БВП. Когато съвкупното производство или БВП се увеличава
при непълна заетост или наличие на безработица, т.е. непълно използване на
икономическия потенциал, става дума за конюнктурен растеж.
Трябва да се разграничават още потенциален и равновесен растеж.
Потенциалният икономическия растеж е максимално възможният, който би се
постигнал, ако е налице пълно и най-ефективно използване на потенциалните ресурси.
Той служи като критерий за оценка на фактическия растеж. Равновесен
икономическия растеж е налице в условията на макроикономическото равновесие:
между съвкупното търсене и предлагане, между приходите и разходите на бюджета и
на платежния баланс при пълна заетост на ресурсите и при липса на инфлационен
натиск.
Съществуват още номинален и реален икономическия растеж. Номинален
икономическия растеж е растежът, установен по текущи цени, който е настъпил при
изменението на физическия обем на благата и цените. Реален икономическия растеж
е растежът, установен по постоянни цени, настъпил в резултат на изменението само на
физическия обем на благата.
2.Измерване на икономическия растеж
Измерването на растежа има теоретически и практически смисъл. За целта се
използват два показателя БВП общо и БНП на човек от населението. Първостепенно
значение при изчисляването на БВП е изчисляване на темпа на растеж по текущи и по
постоянни цени, т.е. установяването на номиналния и преди всичко на реалния растеж.
Под темп на икономическия растеж се разбира скоростта на изменение на
величината на даден показател – например, съвкупното производство, БВП.
Ако се извежда само за един продукт пресмятането на темпа на растеж е става лесно.
q
1
- q
0
g
q
= ------------ х 10
q
0
Когато трябва
да се изчисли растежът на цялата съвкупност, се сумират
различни блага и се сравняват периоди, като се използват стойностните величини.
Променливите величини се представят като произведения от физически обем и ценови
равнища. В такъв случай темпът на растеж се изчислява по формулата:
? q
1
. p
1
G
qp
= ------------ х 100
? q
0
. p
0
където G
qp
- темп на икономическия растеж;
2
? q
1
. p
1
- сума на текущо произведени блага по текущи цени;
? q
0
. p
0
- сума на благата по базисни цени през базисната година.
На практиката е възможно да не настъпят никакви промени във физическите
обеми и растежът да се дължи само на нарастване на цените, т.е. да е инфлационен.
Това налага изменения в подхода за пресмятане на растежа. За тази цел се изчислява
реалният икономически растеж. Темпът на реалния растеж на БВП се пресмята, като
индексът на растежа на номиналния БВП се раздели на индекса на цените през
определен период.
Важен показател е БВП на човек от населението. Той позволява да се сравнява
темпът на растеж на реалния БВП между страни с различно население и с различна
степен на развитие.
Труден проблем е определянето на растежа, когато има промени в структурата
на производството (намаляване на един и увеличаване на други производства). В този
случай се прилагат индексите на Ласпер, на Пааше и на Фишер. Индекса на Ласпер
и Пааше измерват растежа на маси следствие на промени в индексираните обеми, но с
различни тегла и съизмерители.
Индексът на Ласпер се изчислява по формулата:
? q
1
. p
0
Іл= ------------ х 100
? q
0
. p
0
Индекс на Пааше се пресмята по формулата:
? q
1
. p
1
Іп= ------------ х 100
? q
0
. P
1
Подходът на Фишер е корен квадратен от индекса на Ласпер по индекса
Пааше, т.е.
І
ф
= ? Іл х Іп
Като показател за икономическия растеж може да се използва и националният
доход – изчислен общо и на човек от населението. Случаите са аналогични на тези с
БВП. Но ролята на националния доход нараства при определяне на относителния дял на
факторите на производството в икономическия растеж. В производствената функция за
резултат се приема произведения национален доход в постоянни цени (Y), като
фактори – разходите на труд (или численост на заетите) (L) и капитала (К).
3.Фактори на икономическия растеж
Функционалният (входно-изходен) подход позволява да се обхванат взаимните
връзки в икономиката и да се разкрият факторите на икономическия растеж във всяка
от неговите фази, а именно:
-на входа н системата са следните фактори: трудови ресурси, природни
ресурси, инвестиции, основният капитал, информационни ресурси и пр.;
-в процеса на производството са факторите: технологии, иновации,
управленски опит, организация, дисциплина и пр. ;
-на изхода на системата, т.е. при разпределение на БВП са факторите: частно
и държавно потребление, спестяване, износ и внос и пр., в резултат на които се
формира капиталопоглъщаемостта и трудопоглъщаемостта на продукцията,
производителността на капитала и труда и т.н.
Съществуват и други класификации. Например факторите могат да се
подразделят на непосредствени (труд, природни ресурси, капитал, технология) и
отдалечени (от социално, природно, психологическо, политическо и др. естество), на
вътрешни и привлечени отвън (търговски обмен, международни кредити,
международна интеграция и пр.). От гледна точка на проявлението им факторите на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 юни 2020 в 20:14 студент на 45 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2020
22 юни 2020 в 15:32 в момента не учи на 36 години
22 юни 2020 в 03:23 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Политическа икономия, випуск 2020
14 юни 2020 в 17:56 потребител
 
Подобни материали
 

БВП - фактори за растеж

05 апр 2009
·
111
·
10
·
1,610
·
87

Икономическият разстеж се дефинира,като количествено увеличаване и качесвено изменение на производствените фактори и нарастването на БВП. Икономическият разстеж е дълъг период, при които се разширява...
 

Макроикономическа ситуация и макрорамка на бюджета – сравнение на съдържанието и предназначението

03 ное 2008
·
96
·
7
·
1,238

Ако брутният национален продукт дава представа за равнището на икономическата активност, то растежът, инфлацията и безработицата са показатели, чрез които получаваме информация за „качеството” на тази активност.
 

Външният държавен дълг

13 дек 2006
·
457
·
9
·
2,161
·
1

Дългът на държавата получава специално място в тази поредица, точно каквото място има той в списъка от макро-индикатори, които описват стопанството и неговото бъдеще.
 

Фискалният и банковият сектор: тендинции и перспективи за 2004 г.

23 фев 2007
·
204
·
26
·
2,905

На пръв поглед, фискалната програма на правителството за 2004 не се отличава с нищо принципно ново, нито пък съдържа някакви особени рискове.
 

Международни организации

14 май 2008
·
572
·
28
·
6,696
·
333
·
1

1.Същност - те възникват на определен етап от развитието на международните отношения, когато двустранните отношения между държавите се оказват недостатъчна активна и гъвкава форма за решения на сложните междудържавни проблеми. Това налага преминаването...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Тест по Макроикономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Разисквани въпроси в теста: Реален брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс в икономическите специалности.
(Лесен)
20
190
1
1 мин
07.10.2016
Макроикономика
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от икономическите специалности на ПУ "Паисий Хилендарски"
(Труден)
20
277
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Икономически растеж

Материал № 122969, от 05 апр 2008
Свален: 1,190 пъти
Прегледан: 595 пъти
Качен от:
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,403
Брой символи: 13,364

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономически растеж"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения