Големина на текста:
Тема:Интегративни връзки на физическото възпитание с другите образователни направления
в детската градина.
Изработил:Неделина Иванова и Мария Миткова
Резюме
Актуален е въпросът за последиците от психоемоционалното претоварване на децата още
от най-ранна училищна възраст, от недостатъчната им двигателна активност и необходимия
баланс между активно-двигателните и пасивните, изискващи психосензорно напрежение
дейности. Повишаващите се изисквания към интелектуалното развитие на учениците води
до системно натрупване намускулен глади умствено пренапрежение, а от там и до
пренатоварване на още неукрепналата детска нервна система. Още в ранна предучилищна
възраст,като важно звено на образователната система, в която малките ученици получават
начален старт в живота,проблемът за физическото възпитание и спорт са катализатори за
оптимизиране развитието на двигателната култура и са фактори и условия за
здравословен начин на живот. Малкият човек е много деен, подвижен и в никакъв случай не
бива да се ограничава неговата подвижност. А колко често идеал за учителите в детските
градини стават кротките, болезнено неподвижните деца, които хората по недоразумение
наричат възпитани. Такива деца и дори по-големи ученици, без съмнение сапо-удобни”.
Но удобството несъмнено се заплаща с непоправимо увреждане на здравето и развитието на
малкия ученик.
Ключови думи-обучение,физическо възпитание,интерграционни връзки
Въведение
За да направите детето умно, направете го силно и здраво. Нека то да работи, да действа,
да бяга, да вика, нека то се намира в постоянно движениее казал Жан Жак Русо.
Развитието на системите на физическото, здравното възпитание и спорта у нас се
интерпретират като водещ компонент от системата на възпитанието, необходима за
хармоничното развитие на човека. Чрез организиране на различни педагогически
взаимодействия с цел физическо развитие на детето, при влиянието на множество
фактори /природни, хигиенни и социални/ се преодолява мускулното бездействие на човека.
Така се развива неговото мускулно чувство, защотомускулите са не само органи на
движенията, но и органи на чувствителността”.В този аспект всички създатели на
самостоятелни системи за физическо възпитание обосновават необходимостта от
физически упражнения, от разнообразни движения за всеки човек и най- вече за децата и
младежите.Спортните игри, физическите занимания изискват да се осигурява пространство
за движение на детето и ученика. Физическото възпитание заема важно място в живота на
децата от предучилищна възраст и има основополагащо значение за тяхното развитие и
усъвършенстване. Психолого-физиологичната характеристика на детето в този период от 3
до 7 годишна възраст показват важната роля на физкултурните занимания за развитие и
реализация на личността. Децата ни живеят в комфорт на бита, който създава предпоставки
за намаляване на двигателната активност, за деформации във физическата дееспособност,
хиподинамия, затлъстяване, което е тревожно за дравето на децата, а оттам и за цялата
нация. Физическото възпитание, като част от възпитателния процес притежава големи
възможности да въздейства чрез своите специфични средства, форми и методи върху
умственото, нравственото, естетическото и трудово възпитание на подрастващите. Добре
организираното здравно и физическо възпитание способства за формиране на правилно
телодържане, профилактика на заболяванията и подобряване дейността на вътрешните
органи и системи на детския организъм. През първите 6-7 години от живота на човека се
поставят основите на неговото физическо развитие, здраве и дълголетие. За това
изключително важно е правилното формиране на здравна култура в тази възраст, което ще
позволи на детския организъм да набере сили и да осъществи в бъдеще не само пълноценно
физическо, но и интелектуално развитие. Физическото развитие и физическата
дееспособност са два основни жизнени процеса, които са в тясна взаимовръзка, протичат
непрекъснато и са преход от незначителни количествени изменения към коренни качествени
изменения. Показателите на физическата дееспособност са свързани с петте основни
двигателни качества- бързина, ловкост, сила, издържливост и гъвкавост. Те заемат
съществено място в критериите за оценка на здравното състояние на детето, тъй като
отразяват неговата основна биологична характеристика-процесите на растеж и развитие.
Основни цели на физическото възпитание в предучилищна възраст са: постигане на
оптимално хармонично физическо развитие, добро здравословно състояние на детето,
подобряване и развитие на физическата дееспособност, запазване на мотивацията и
естествената потребност на детето от двигателна активностигри, спорт, физически
упражнения.
Изложение
Съществена причина за хиподинамията се оказва неефективността на съвременната система
за обучение по физическо възпитание в детските градини и училищата. Тъй като костната
им система не е завършила развитието си в процеса на оформяне първите седем години са
изключително важни.Резултатите от изследвания по регионални програми на Регионална
здравна инспекция сочат, че гръбначните изкривявания са широко разпространени сред
малките ученици.Слабата гръбначна мускулатура при децата допринася най-вече за тези
гръбначни изкривявания - около 10% от учениците имат такива отклонения..Оценявайки
физическия дискомфорт и обездвиженост, превърнали се в начин на живот за нашите деца,
ние младите бъдещи педагози искаме да предложим създаване на отлични условия за
активни спортни занимания,дори и в процеса на обучение в детските градини.
Ще посочим като пример как би трябвало да минава един ден в детската градина на
децата.Това ще ни ориентира за стереотипа от дейноси на децата.Сутрин,след оставянето на
детето,то би трябвало да се занимава с:
-дейност по избор
-утринна гимнастика
-закуска
-свооден момент преди занятие
-занятие по роден език(изобразителна дейност,музика и др.)
-свободен момент
-занятие по физическа култура
-сюжетни игри
-подвижни игри на открито,разходка
-обяд
-сън
-подвижни игри след сън
-седобедна закуска
-сюжетни игри и дейност по избор
В други дни подижните игри сутрин се заменят със спортно-подготвиелни упражнения или с по-
продължителна разходка.
Всичко това излежда невероятно,но дали се изпълнява?Според нашите наблюдения-
не.Днешните деца са уморени от седене.Макар да имат крещяща нужда от движение, днес в
детската градина се набляга предимно на пасивните ситуации,дългото седене по
столчетата,а разнообразието е така наречения от децатаКино салон”,където те отново са
на столчета,гледайки диксове с филмчета.Непослушанието се наказва с лишаване от
излизане навън,а основната фраза е-„Тихо”. Учителят като ле че иска да изпревари времето
и да направи своите малчугани по-големи за възрастта им.Действайки от най-добри
подбуди, уви той затормозява физическото развитие и на този етап детската градина се е
превърнала в’’малко училище’’.В къщи пък децата са предимно пред компютъра или
видеоигрите, вместо на поляната, детската площадка или с колелото. Твърде често,
дневните и детски стаи са център на мързел в дома: удобен диван, компютър, конзола за
видео-игра, рафт, пълен с DVD-таи нищо за насърчаване на физическата активност.А
това води до обездвижване, гръбначни деформации, затлъстяване, отразяващи се негативно
върху развиващия се детски организъм..Намалената двигателна дейност понижава
издръжливостта на подрастващия организъм и причинява бърза умора при работа.
Държавните образователни изисквания се разпределят в девет направления. Всяко
образователно направление се състои от образователни ядра със съответни цели, които се
поставят и постигат на различен етап от обучението и възпитанието на децата. Обучението
във всяко едно от образователните направления има своето значение за развитието и
изграждането на детската личност във всички сфери от живота. През предучилищната
възраст играта е основна, водеща дейност, защото в нея настъпват най-дълбоки и
качествени промени в съзнанието и цялата личност на детето . Във възпитателно-
образователния процес,който се реализира в детската градина,играта намира място и
приложение в няколко направления:
-като метод на обучение в занятието,където подпомага решаването на учебната
задача,активизира познавателната дейност,съхранявайки радостта от ученето.
-като форма на обучение,която дава възможност да се постигне обучаващ ефект,без да се
нарушава игровата ситуация и структурата на играта като специфична дейност.
-като самостоятелна практика на децата тя им дава възможност самостоятелно да избират
игрите и партньорите си,водени от игрови мотиви.
Характерът на играта и особено фактът ,че включва елементи на обучение,дава основание тя да
се използва широко в практиката на детската градина като допълнителна форма на
обучение.Когато формирането например на математически понятия се провежда под формата
на дидактична игра, учителят използва обучаващото й въздействие в следните случаи:
-когато се осмисля по-сложен материал,защото игровото действие подпомага познавателната
дейност на децата.
-когато учителят трябва да подпомогне детето при получаването на нови знания .
-когато децата имат известни представи и знания ,но те трябва да се допълнят ,затвърдят и
преустроят ,за да се видят в усвоените знания елементи на новото и в новите знания да се открие
връзката с овладяната познавателна информаци

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Интегративни връзки на физическото възпитание с другите образователни направления в детската градина

Актуален е въпросът за последиците от психоемоционалното претоварване на децата още от най-ранна училищна възраст, от недостатъчната им двигателна активност и необходимия баланс между...
Изпратен от:
Мария Миткова
на 2016-03-14
Добавен в:
Доклади
по Физкултура и Спорт
Статистика:
46 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Принципи на физическото възпитание (пищов)

12 юни 2007
·
287
·
2
·
193

Общи принципи, цел и задачи на физическото възпитание.
 

Физическото възпитание и спорт

12 мар 2009
·
263
·
12
·
2,061
·
365

Физическото възпитание, спортът и туризмът в предучилищните детски заведения, общообразователните, специалните и професионалните училища са неразделна част от образователния и възпитателния процес и се осъществяват...
 

Актуалност на проблема за формиране на здравословен стил на живот на подрастващите

02 апр 2007
·
1,096
·
14
·
2,502
·
367
·
1

В ОУ” Черноризец Храбър „- гр. Варна на 33 деца от ІV клас бяха изследвани два от основните естествено - приложни двигателни навици – стойка и походка
 

Конспект на урок по физическо възпитание

22 окт 2008
·
791
·
5
·
448
·
869
·
13

Глинените плочки от Алтай са между най-старите паметници на културата, върху които се срещат изображения на рози, датирани от преди четири хиляди години...
 

Училищна физическа култура и спорт в съвременната система за физическо възпитание на Република България: Закон за физическо възпитание и спорт, държавни институции, държвни образователни изисквания и стандарти.


Физическото възпитание и спорт в училище са неделима част от цялостната образователна сиситема, която осигурява интелек туалното и физическото развитие на младото поколение. Единствено в учебния процес по физическо въпитание и спорт се решават...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
67
1
1 мин
23.11.2016
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(За отличници)
105
1
1
5 мин
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Интегративни връзки на физическото възпитание с другите образователни направления в детската градина

Материал № 1229218, от 14 мар 2016
Свален: 46 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 3,133
Брой символи: 19,978

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интегративни връзки на физическото възпитание с ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
64

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
215

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения