Големина на текста:
ГРАЖДАНСКО ПРАВО
29.08.11
Гражданско право-ГП-двузначно понятие, веднъж го разбираме като обективно
право-съвкупност от правни норми-отношение свързани с граждански субекти и
участието в гражданския оборот, чрез упражняване от тях права и задължения.От друга
страна и субективно гражданско право.Упражняването на субективни права и
възникналите юридически задължения.Гражданското правоотношение е една теоретична и
абстрактна категория, поражда се от юридически факти, от социалната действителност.
1.ГП е отрасъл на действащото обективно право.Субект на ГП-са определените
възможности за определени гражданско-правни субекти, които са възникнали от
юридически факти.Например факта на ражданети, носенето на името.
2.ГП-като учебна дисциплина-придобиват се знания за общите институти на обективното
гражданско право, насочени са за по-късен етап е тълкуването на ГП
3.ГП-като наука
СЪОТНОШЕНИЕ НА ПУБЛИЧНО И ЧАСТНО ПРАВО-правното положение на
страните.Когато правните норми регулиратотноштния на равнопоствените е частно
право.Когато правните норми регулират власт това е публично право
ИЗВОД:.Публично и частноположенито на субекта в правоотношенията-ако властва-
публично право, ако не, частно.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАВНИТЕ НОРМИ
1.Човешките същества-понятието физически лица
2.изкуствените социални образувания-плод на правната наука, кото възникват въз основа
на правните норми, признава се правосубективност(носители на права и задължения), на
тази категория, наречени от правото на юридически лица.
3.Държавата-чрез своите органи участва в публичното право, но отделните органи могат
да бъдат обявени за юридически лица, тогава имаме частни правоотношения.
ИЗВОД-ГП Е ОТРАСЪЛ НА ОБЕКТИВНОТО ПРАВО, СЪВКУПНОСТ ОТ ПРАВНИ
НОРМИ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ВИДА И ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА
ГРАЖДАНСКО-ПРАВНИТЕ СУБЕКТИ И УРЕЖДА, ОНЕЗИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
НА СУБЕКТИТЕ, ЗАКОИТО НЕ СЕ ПОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ.ОБЕКТА НА ОТНОШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ, КОИТО ГО
ПОРАЖДАТ,Нормите на ГП са общи по отношение на останалите отрасли на ГП, които
са специлани.Нормите на ГП се прилагат субсидиарно, спрямо отношенията, които
уреждат останалите отрасли на ГП.За да се приложи субсидиарно норма на ГП, означава
да липсва уредба в тази специална част.
ТЪРГОВСКО ПРАВО-ТП-няма безвъзмездни договори.ТП има по-малки изисквания от
гледна точка на нормата при условие за действителност Класическия пример е с каква
грижа трябва да бъдат изпълнените задълженията .В ТП-значително повече императивни
разпоредби, имаме защита на лицата с търговския оборот.Има неща от правния статус,
които задължително се споменават за търговеца.В ТП обичаят е източни на правото,
извлича се правилото за поведение, нормата.
1
ТРУДОВО ПРАВО-притежава общи белези с ГП.От гледна точка на
правосубективността.Могат да бъдат страни неправоспособни в ГП(домакинства,
поделения)Спецификата е вреализация на пазара на работна сила, такова няма в ГП
СЕМЕЙНО ПРАВО-урежда специфични отношения на лица с брак, попечителство,
осиновяване.Основани са на етични морални категории-тази специфика отделя сем.право
от ГП.
ГРАЖДАНСКО И МЕЖДУНАРОДНО-ЧАСТНО ПРАВО-урежда частните
отношения, които са свързани с международен елемент, има връзка с два или повеече
приложими закона на други държави.
ГРАЖДАНСКО И ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО-гражданско
процесуалното право са свързани с процеса, няма спор това е публично право.ГП е
материлано.Гражд.процесулано право е средство за реализация на гражданските права.
СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО.
Включва необходими подразделения, гражданско-правни инстути от които се образуват
отделните клонове на ГП.В исторически план иституционна и пандентна.
.Българската система се различава от пандетното е че поставя вещното право(ВП) на
първо място, първи клон от ГП.Право свързано с придобиването, упражняването и
защитата на правото на собственост и ограничените вещни права.Във ВП вещите са обект
на правоотношение.Един от най-честите обекти в гражданския оборот.Основен закон е
закона за собствеността.По отношение на видовете собственост за различните обекти.За
земеделските земи тоест имаме специфика на обекта.Закона за държавната
собственост.Закона за общинската собств.Разбираме държавата и общината като субект
на правото.Имаме частна държавна собственост и публична държ.собств.
ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО-ОП-клон включени са общите права за източниците на
облигационните отношения.Източник е най-общо правната норма.Например източник е
Закона за задълженията и договорите.Източник е историческия факта с който се поражда
правната връзка.Източник е конкретния договор-това е отношението с отсрещната
страна.Разглеждат се и други институти: непозволеното увреждане, воденето на чужда
работа без пълномощно, неоснователно обогатяване.В ОП имаме предварителен
принцип.само при неспазването се използва ОП.Има и специална част, която обхваща
норми на специланите видове облигационни отношения.Чл.9 от ЗЗД има свобода на
договарянето.Това е най-ярък пример за принципа на равнопоставеност на
субектите.Избора дали да е сключен договора, неговото съдържание, основанията за
прекратяване, включително и свобода какъв да е договора.Има възможност за сключване
на ненаименувани договори(тези, които са неуредени).Стига те да не противоречат на
правото на морала.
АВТОРСКО ПРАВО-клон на ГП-съдържа правния режим на правата върху творчески
произведения на културата, на изкуството, изпълнения на артисти, звукозаписи на
радиото и телевизията.Уреждат се в него договорите за настъпване на права за използване
2
на тези обекти от лица от различни автори.Основният закон тук е закона за авторските и
сродни права.Право на интелектуалната собственост.Правата се уреждат на
нематериални блага, но със стопанско значение-изобретения, търговки марки попадат в
общото понятиеиндустриална собственост.Голяма част от тези права възникват от
индивидуални, административни актове, които са регламентирани в императивни правни
норми, специални производства.Инд.адм, актове се издават от специализирани органи,
което прави регулацията на тази категория обекти комплексна и доста специфична от
гледна точка на ГП, поради което, това е отделен отрасъл на частното право, а не клон на
ГП.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ-основни идеи, основни правила, които служат , като отправна
точка за законодател яв умотворческия процес при съединяването , кото са важни за
отделен институт на ГП, за няколко института , за отделен клон на ГП или за целия
отрасъл.Освен понятието основни принципи включително и в законодателството се
използва принципа на основните начала.Колкото по-широко се прилагат едни принципи и
проявават тяхното действие, толкова по-високо е нивото на обобщение и стоят по-високо
в йерархията от принципи.Най-високо в йерархията от принципи са принципите на
правото.Сътветно принципите на двата дяла на правото, на отраслите, клоновете и
институтите.
Основната разлика между правните принципи е :те не са с класическо съдържание на
общо правило на поведение с хипотеза, диспозиция и санкция, а са формулирани като
общи изисквания или спрямо гражданско-правните субекти или спрямо
правоотношенията или спрямо техни характеристики. Чрез
правните принципи се осъществява логическа връзка между гражданска правни норми
респективно институти.Правния принцип има по-голям стабилитет от правната
норма.Законодателят осигурява последователност в нормотворческия процес.В ГП като
отрсъл на частното право няма законово закрепени изрично в законодателството
1..Основен принцип в ГП, а и в Частното право е самостоятелността или автономията на
гражданско-правните субекти при участието им в гражданския
оборот.Самостоятелността да може да носи отговорност по задълженията които е приел
по даден договор да има свое имущество.Този принцип за самостоятелност има и друго
измерение ГПС(гражданско-правни субекти) самостоятелно изразяват волята си.Освен
чрез сключването на сделки принципа за свобода се изразява да създават други субекти на
гражданско правни субекти.Имат право да се сдружават с други лица.
2.Принцип за справедливост .Преследва максимална защита на всеки признат от ГП
интерес основавайки се на съчетанието на интересите на отдлените ГПС.Принципа на
справедливост например когато се засяга частната собственост държавата защитава
личните интереси.Налага и прилагане на тези гражданско-правни норми от които се
извлича да се държи сметка за конкретните обстоятелства, тоест от конкретните
юридически факти, които ще доведат до последиците предвидени в граждаснко
правната норма, защото принципа за справедливост е приложен.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юни 2019 в 10:32 ученик на 24 години от София - ЧУ за изучаване на френски език "Антоан дьо Сент Екзюпери"
04 юни 2019 в 22:43 студент на 34 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2014
04 юни 2019 в 11:43 студентка на 40 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Лекции по гражданско право

07 юни 2009
·
407
·
61
·
25,489
·
466

Използвани са в ЮЗУ - Благоевград - успешно, като се има предвид преподавателя. Успех на всички...
 

Видове гражданско правни норми


Курсовата работа съдържа описание на гражданското право,определение за правна норма,действие на правните норми,видове гражданско правни норми,презумпции и фикции...
 

Гражданско право

14 май 2009
·
67
·
12
·
1,187
·
54

Понятие. Защита в полза на правоимация и санкция спрямо правонарушителя. Ищец и ответник. Две проявни форми. Три основни способа – исков, изпълнителен и обезпечителен процес...
 

Гражданско право

08 юни 2009
·
260
·
9
·
3,068

Пищови по гражданско право предназначено за студенти от втори курс - право...
 

Лекции по гражданско право

24 авг 2009
·
147
·
23
·
3,688
·
101

Държавата е особен субект на гражданското право. Различава се от другите субекти, защото притежава политическа власт, регулира правния режим както намери за добре, приема всякакви законодателни актове. Другите...
 
Онлайн тестове по Гражданско право
Тест по Гражданско Процесуално право за 5-ти курс
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 5 курс
Тест по Гражданско Процесуално право, от упражнения. Пети курс студенти ПРАВО. Тестът съдържа 23 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
23
17
1
3 мин
21.08.2014
Гражданско право - Тест 4
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 2 курс
Един от тестовете, падащ се на изпит по гражданско право. Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
75
1
3 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по гражданско право

Гражданско право

Материал № 1228745, от 13 мар 2016
Свален: 37 пъти
Прегледан: 54 пъти
Предмет: Гражданско право
Тип: Тема
Брой страници: 29
Брой думи: 10,831
Брой символи: 65,163

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Гражданско право "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения